तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : १३

दोन मिनिटांनी संदीप परत आला आणि त्याच्या हातात एक बाऊल होता. लगबगीने तो परत बेडजवळ आला आणि वर चढत मा‍झ्या मागे पहिल्यासारखा बसला. माझे नितंब वर करत त्याने पुन्हा मला पहिल्यासारखी पोजीशन घ्यायला लावली.
मग त्याने मला तसेच स्थिर रहायला लावले आणि बाऊलमधुन काहीतरी घेतले आणि मागे मा‍झ्या नितंबाच्या फटीत ते नेले. जेव्हा मा‍झ्या मागच्या भोकाला थंडगार स्पर्श झाला आणि मा‍झ्या अंगाला एक झटका बसला तेव्हा मला कळले की संदीपने त्या बाऊलमध्ये बर्फाचे खडे आणले होते!
पहिल्या स्पर्शाने मी दचकले होते पण बर्फाचा पुढील थंडगार स्पर्श मा‍झ्या त्या मागच्या भोकाला सुखावुन गेला. त्या बर्फाने मा‍झ्या त्या भोकाच्या वेदना कमी व्हायला लागल्या आणि मला खुप बरे वाटायला लागले.
बघता बघता मा‍झ्या मागच्या भोकावरील वेदना कमी कमी होत नाहीश्या झाल्या. मला फक्त भोकाच्या आत थोडी जळजळ जाणवत होती पण जवळ जवळ नव्वद टक्के मला आराम वाटत होता.
“थँक्स, संदीप. खुप बरे वाटले ह्याने.” मी मनापासून संदीपचे आभार मानले.
त्याला उत्तर म्हणून संदीपने मा‍झ्या मागच्या भोकावर बर्फ फिरवत असताना परत आपले एक बोट मा‍झ्या त्या भोकात घातले. आपले एक बोट आत ठेवून तो दुसर्‍या हाताने त्याच्या बोटाभोवती, म्हणजेच मा‍झ्या भोकावरती बर्फ फिरवत होता.
बर्फाने मला खुप बरे वाटत होते आणि त्याच्या थंडगार स्पर्शापुढे त्याचा बोटाची किंचित वेदना काहीच नव्हती. बर्फ फिरवणे चालू ठेवत संदीपने आता दुसरे बोट मा‍झ्या भोकात घातले. पण आता मला त्याचे काही वाटेनासे झाले.
मग दोन बोटे मा‍झ्या मागच्या भोकात आत-बाहेर करत करत तो जमेल तसे भोकाच्या रिंगवर बर्फ फिरवत राहिला आणि मला रिलॅक्स करत राहिला. मग त्याने आपली बोटे काढून घेतली आणि एकदा शेवटचा मा‍झ्या भोकावर बर्फ धरुन ठेवला.
बर्फाच्या त्या थंड स्पर्शाने जेव्हा माझे भोक पूर्ण बधीर झाले तेव्हा त्याने बर्फ काढून घेतला. मग त्याने काय केले कोणास ठाऊक पण तो काहीतरी करत होता हे मला जाणवले. मग मला मा‍झ्या त्या मागच्या भोकावर थंडगार स्पर्श जाणवला तेव्हा मला वाटले की पुन्हा त्याने तेथे बर्फ लावला आहे.
पण नंतर मला समजले की तो बर्फ नव्हता तर संदीपच्या लिंगाचा सुपाडा होता. बहुतेक त्याने आपल्या लिंगाच्या सुपाड्याला बर्फ लावून थंडगार आणि ओले केले होते.
मग संदीप पुन्हा मा‍झ्या मागच्या भोकात आपले लिंग घालायला लागला. बर्फाने त्याने शेकले होते आणि त्यात त्याच्या लिंगाला बर्फ लावल्याने त्याचा स्पर्शही थंडच होता. त्यामुळे मला पहिल्या वेळेसारख्या वेदना जाणवत नव्हत्या.
हळूहळू संदीपचे लिंग मा‍झ्या गुदा-भोकात शिरत गेले आणि आश्चर्य म्हणजे मला आधीसारखा त्रास अजिबात जाणवला नाही. एक विशिष्ट प्रकारची जळजळ आत होत होती पण ती वेदनादायक नव्हती तर सुखकारक वाटत होती. मला आता खरच नवल वाटायला लागले की कसे काय हे फिलींग इतके छान वाटायला लागले?
“आता कसे वाटतेय, मनीषा? त्रास नाही नां होत?” संदीपने आत्मियतेने विचारले.
“हं. नाही. नाही होत.” मी पण प्रामाणिकपणे उत्तर दिले.
हळूहळू संदीप त्याचे लिंग आत मा‍झ्या मागच्या भोकात घालत गेला आणि मी सहजपणे त्याचे ते अतिक्रमण ह्यावेळी स्विकारले. बघता बघता संदीपचे पूर्ण लिंग मा‍झ्या बोच्याच्या भोकात गडप झाले आणि मला जाणवले की त्याचे लटकते अंडकोष मा‍झ्या योनिला खाली धडकत होते.
त्याच्या बॉल्सचा तो योनिवर स्पर्श आणि लिंगाने भरलेले माझे मागचे भोक मला एक अवर्णनीय सुख देत होते. मला जितके सुख जाणवत होते त्यापेक्षा कैकपटीने संदीपला सुख मिळत असावे. कारण एक हुंकार सोडत तो आनंदाने म्हणाला,
“ओहहह मनीषा. तुझे भोक किती टाईट आहे. एकदम गरम असे. किती मज्जा वाटतेय म्हणून सांगू. तुझी गांड मारायची खुप इच्छा होती. ती पुरी झाली बघ आज.”
ज्या स्वरात संदीप बोलत होता त्यावरून कळत होते की त्याला हे खुप आवडले होते. त्याच्या अंगाची हालचाल दर्शवत होती की माझे हे मागचे भोक हेपायला तो अधीर झालेला होता. निव्वळ मला परत त्रास होऊ नये म्हणून बहुतेक तो हळुवारपणे करत होता.
पण त्याक्षणी मलाही असे वाटत होते की त्याने हा हळुवारपणा आता सोडून द्यावा. त्याने जराही तमा न बाळगता माझे हे मागचे भोक भोगायला सुरुवात करावी. जशी त्याने माझी योनि कुटून काढली होती तसे त्याने माझे हे मागचे भोकही जोमाने कुटावे.
त्याला ते करण्याचे संकेत द्यावे म्हणून मी स्वत:हुन माझी कंबर हलवली आणि एक धक्का मारत त्याचे पूर्ण लिंग आत घेतले. निव्वळ लिंग पूर्ण आत घेऊन मी थांबले नाही तर मी पुढे होऊन त्याचे लिंग थोडे बाहेर काढले आणि परत धक्का मारत ते आत घेतले.
त्याने बाकी संदीपला सगळे क्लिअर झाले आणि तो माझे नितंब धरुन सरसावला. सटकन त्याने आपली कंबर मागे घेत आपले लिंग जवळ जवळ पूर्ण बाहेर काढले आणि खसकन धक्का मारत ते मुळापर्यंत मा‍झ्या बोच्यात घातले. आणि मग आता त्याला कोणी थांबवू शकत नव्हते.
सटसट करत तो माझे मागचे भोक कुटायला लागला आणि मा‍झ्या योनिवर त्याचे अंडकोष आदळायला लागले.
खऱ्या अर्थाने आता माझे दुसरे भोक भोगले जाऊ लागले. मा‍झ्या नवऱ्यालाही मी ते भोक कधी भोगायला दिले नव्हते. एका परपुरुषाला मी माझे पुढचे भोक आधीच भोगायला दिले होते आणि आता माझे मागचे भोकही तो भोगत होता, हेपत होता, कुटत होता.
आज मी महिन्याभरानंतर संदीपकडून हेपुन घेत होते आणि आज मी त्याला चक्क माझे मागचे भोक हेपायला दिले. अर्थात त्याने ते अनपेक्षीतपणे घेतले पण तरीही मी त्याला ते हेपुन दिले हे फॅक्ट होते.
संदीप आता जोमाने माझे मागचे भोक कुटत होता. ते कमी होते की काय म्हणून त्याने खालून आपला हात मा‍झ्या योनिवर आणला आणि तो माझा योनिदाणा बोटाने छेडू लागला. त्याने माझी कामवासना पुन्हा एकदा अनावर व्हायला लागली आणि मी कंबर हलवत त्याला साथ देत हेपुन घेवू लागले.
जितक्या जोरात तो मा‍झ्या बोच्यात घालत होता तितक्याच जोरात मी ते घालून घेत होते. हे सुख खुपच वेगळे होते आणि ह्याची तुलना योनित कुटून घेण्याशी होऊ शकत नव्हती. नक्कीच संदीपलाही हे सुख अनोखे वाटत असावे. म्हणून तो वेगळ्याच जोशात माझा बोचा मारत होता.
त्याचा धक्क्याचा जोर वाढला आणि त्याची तिव्रता वाढायला लागली तसे मी ओळखले की तो गळायच्या बेतात आला होता. मा‍झ्या बोच्यात, मा‍झ्या मागच्या भोकात एका पुरुषाचे लिंग गळणार होते.
माझे ते मागचे भोक पुरुषी लिंगाच्या चीकाने भरुन जाणार होते. तेथे त्या मागच्या भोकात मला फक्त शी असल्याचे फिलींग माहीत होते तेथे चीकाचे फिलींग मला कळणार होते.
आले आले आले. संदीपने एक जोरदार धक्क दिला आणि त्याची जांघ मा‍झ्या नितंबावर दाबून धरली आणि तो मा‍झ्या भोकात गळायला लागला.
मला काही जाणवत नव्हते पण तरीही मला ते कळत होते की त्याचे लिंग मा‍झ्या मागच्या भोकात चीक सोडत होते. त्याचे लिंग ज्या तऱ्हेने आचके देत होते त्यावरून मला कळत होते की तो गळत होते.
माझी कंबर पकडून संदीप मला घट्टपणे आपल्या लिंगाशी पकडून होता आणि तो गळत होता. मा‍झ्या त्या मागच्या भोकात खुपच विचित्र फिलींग मला जाणवत होते. ते भोक चीकाने भरले जात होते आणि ते वेगळेच चिकट फिलींग वर्णन करण्या पलीकडचे होते.
माझी कामवासना पुन्हा एकदा पूर्णपणे भडकलेली होती आणि पुन्हा एकदा मला झडावेसे वाटत होते. तेव्हा मी मा‍झ्या पायामध्ये माझा हात घातला आणि माझा योनिदाणा घासू लागले.
मा‍झ्या बोच्यात गळत असलेले संदीपचे लिंग, नुकतेच त्याने मला तेथे कुटले ते फिलींग, माझी भडकलेली कामवासना आणि मी घासत असलेला माझा योनिदाणा. ह्या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे मी पुन्हा एकदा कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचले आणि माझा कडेलोड झाला.
मी संदीपचे लिंग मागच्या भोकात ठेवून झडायला लागला. मा‍झ्या ह्या झडण्याची तिव्रता तितकी नव्हती पण इतकी जरुर होती की मला पूर्ण समाधान मिळेल.
संदीप एव्हाना पूर्ण गळला होता आणि त्याचे लिंग मलुल पडत चालले होते. मा‍झ्या भोकाच्या प्रेशरने त्याचे मलुल लिंग सुळकन बाहेर आले आणि तो बाजूला झाला. जसे तो बाजूला झाला तसे मी माझे अंग सोडून दिले आणि बाजूला अस्तव्यस्त पडले.
संदीपही मा‍झ्या बाजूला पडला कारण तो पण थकला होता. काही क्षण तसेच पडून राहून आम्ही दोघे दम घेऊ लागलो.
जेव्हा आम्ही किंचित भानावर आलो तसे संदीप मा‍झ्या जवळ सरकला आणि त्याने मला मिठीत घेतले. मग मी पण त्याला बिलगले आणि त्याच्या मिठीत राहून मी डोळे मिटले. मग आम्हा दोघांनाही ग्लानी आली आणि आम्हा दोघांनाही डुलकी लागली.
अचानक कुठल्यातरी म्युझिकने माझी झोप चाळवली आणि मी भानावर आले. लक्ष देऊन मी ऐकू लागले तसे मा‍झ्या लक्षात आले की माझा मोबाईल वाजत होता.
त्या आवाजाने मी भानावर आले आणि उठून बसले. त्या आवाजाने संदीपही भानावर आला होता आणि तो पण उठून बसला होता. घड्याळावर नजर टाकली तर जवळ जवळ १५/२० मिनिटे आम्हाला डुलकी लागली होती.
मोबाईलच्या रिंगचे लक्षात आले तेव्हा मी मोबाईल कोठे आहे ते आजूबाजूला बघू लागले. मग मा‍झ्या लक्षात आले की मोबाईल बाहेर हॉलमध्ये होता. मग मी बेडवरुन उठले आणि मोबाईल घ्यायला बाहेर जाऊ लागले.
मी बाहेर हॉलमध्ये आले आणि संदीपही मा‍झ्या मागे आला. आम्ही दोघेही पूर्ण नग्न होतो. मी जाऊन पाहीले तर मोबाईलवर नितेशचे चित्र होते. म्हणजे नितेश कॉल करत होता.

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : १४

मी हळूच संदीपला म्हटले की ‘नितेशचा फोन आहे’ आणि इशाऱ्यानेच त्याला म्हटले की आवाज करू नको. मग मोबाईल घेऊन मी ग्रीन बटण दाबले आणि हसून नितेशशी बोलायला लागले.“हाय मणु.”“हाय नितु.”“काय ग. किती ऊशीर फोन घ्यायला? काय झोपली होतीस का?” नितेशने पलीकडून विचारले.“हो रे. जाम झोप...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : १२

माझे मलाच आश्चर्य वाटले की कसे काय मी ते म्हटले? त्याने संदीपला स्पष्ट झाले की मला ते थांबवावे असे वाटत नव्हते आणि ते चालू राहवे असे मला मनापासून वाटत होते.त्याची प्रचिती संदीपला अजून स्पष्ट मिळाली जेव्हा नकळत मी कंबर हलवली आणि त्याचे किंचित बाहेर काढलेले बोट मी...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ११

मी इतकी गरम झाले होते की मा‍झ्या योनितून माझी गरमी त्याच्या लिंगामध्ये परावर्तित होत होती. नक्कीच त्याला माझी योनि एकदम गरम भासत असावी कारण तिचा दाह जाणवून तो उसासे भरत होता. एक दिर्घ श्वास घेत त्याने आपले अर्धे लिंग मा‍झ्या योनितून बाहेर काढले आणि गपकन पुन्हा आत...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : १०

नुकतीच मी झडून शांत झाले होते पण संदीपच्या तोंडातून मा‍झ्या योनिरसाची चव घेणे मला पुन्हा चेतवायला लागले आणि माझी उत्तेजना पुन्हा वाढायला लागली. संदीप मागे झाला आणी गुढग्यावर उभा राहत मला म्हणाला,“आता माझा बेल्ट, पॅन्ट खोल आणि माझा लंड बाहेर काढ.”मी आज्ञाधारक...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ९

कदाचित त्याला एकदम माझ्यावर झडप घालायची नव्हती आणि मला अजून थोडा वेळ द्यायचा होता म्हणून तो शांतपणे चहा पित होता. तो कशाला आला होता हे त्याला माहीत होते आणि मलाही माहीत होते. पण तरीही तो घाई करत नव्हता की मी काही उतावळेपणा दाखवत नव्हते.मनातून आम्ही दोघेही कामोत्सुक...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ८

प्रॉब्लेम काय होता तो मला माहित होता पण त्यावरील इलाज करायला मी तयार नव्हते. पण शेवटी प्रत्येक गोष्टीची एक हद्द असते. मी कितीही मा‍झ्या मनाला आवर घालायचा प्रयत्न केला, मा‍झ्या मनातील सुप्त इच्छेला दाबून टाकायचा प्रयत्न केला तरी मी ते थोपवू शकले नाही.एके दिवशी मला माझी...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ७

अचानक संदीपच्या विचाराने माझी तंद्री भंग झाली आणि मी ताडकन उठून बसले. मी बेडरुमच्या दिशेने पहात पुन्हा विचार करु लागले.‘संदीप आत काय करत असावा? बहुतेक बेडवर पडून वाट बघत असावा की कधी सोनाली दरवाजा वाजवतेय. त्याला माहीत पडले असेल का की बाहेर सोनाली नव्हती तर पेपरवाला...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ६

मन म्हणत होते की तसेच सरळ उभे राहवे पण त्याच्या विरुद्ध हालचाल मा‍झ्या अंगाची होत होती आणि मी पाय फाकवत होते. त्याला हवे तितके पाय फाकवुन मी उभी राहिल्यावर संदीपने मा‍झ्या योनिच्या चीरेत आपले बोट घुसवले. मा‍झ्या योनिचे भोक शोधुन त्याने त्यात आपले बोट घालून हलवायला...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ५

मा‍झ्या मनात असे विचारांचे काहूर माजले होते आणि तिकडे संदीप खाली मा‍झ्या पोटावर हळुवारपणे आपली बोटे फिरवत होता. मा‍झ्या खोलगट बेंबीमध्ये अनेकदा त्याचे बोट घसरत होते आणि तो बोटाने त्याची खोली मापत होता.मा‍झ्या मानेवर आपले ओठ ठेवून तो मला किस करु लागला आणि ओठांमध्ये...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ४

खाली इकडे तिकडे पडलेल्या मा‍झ्या कपड्यांवर माझी नजर गेली तसे मी ते गोळा करायला खाली वाकले. पण संदीप झटकन आपल्या जागेवरुन उठला आणि त्याने पटकन मला पकडले. मी त्याच्या पकडीतुन सुटण्याचा प्रयत्न केला पण त्याच्या घट्ट पकडीतुन मी सुटू शकले नाही.“मला का पकडलेस? सोड मला,...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ३

असेच ४/५ महिने निघून गेले आणि सोनाली व माझे डिव्हिडी पहायचे रुटीन चालू होते. एके दिवशी सोनालीने मला सांगीतले की संदीपने एक खुपच इंटरेस्टींग डिव्हिडी आणली आहे. त्यात काय आहे हे जेव्हा मी तिला विचारले तेव्हा तिने थोडक्यात मला त्यात काय आहे ते सांगीतले.ते ऐकून मी खुप...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : २

सोनालीने ती डिव्हिडी लावली आणि ती मा‍झ्या जवळ येऊन सोफ्यावर बसली. माझी नजर टिव्ही स्क्रिनवर खिळली आणि मी मागे बॅकरेस्टला रेलुन रिलॅक्स झाले. डिव्हिडी चालू झाली आणि पहिला सीन स्क्रिनवर आला.एक स्त्री टिव्ही स्क्रिनवर ब्लू-फिल्म पहात स्वत:ची कामतृप्ती स्वत: करून घेत...

तू घरी नसतेस तेव्हा

माझे नाव मनीषा आणि मी ३२ वयाची जॉब करणारी एक गृहिणी आहे. माझा स्वभाव खेळकर होता. मी घरात बसणारी, लाजरी बुजरी गृहणी नव्हते तर थोडी बिनधास्त अशी, बाहेर फिरणारी किंचित डॅशिंग अशी होते.मला माणसे आवडतात आणि नवनवीन लोकांबरोबर ओळख करून घ्यायला, त्यांच्याशी मिळून मिसळुन...

error: नका ना दाजी असं छळू!!