तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ५

मा‍झ्या मनात असे विचारांचे काहूर माजले होते आणि तिकडे संदीप खाली मा‍झ्या पोटावर हळुवारपणे आपली बोटे फिरवत होता. मा‍झ्या खोलगट बेंबीमध्ये अनेकदा त्याचे बोट घसरत होते आणि तो बोटाने त्याची खोली मापत होता.
मा‍झ्या मानेवर आपले ओठ ठेवून तो मला किस करु लागला आणि ओठांमध्ये माझी त्वचा पकडून चोखू लागला. मा‍झ्या खांद्यावरुन मा‍झ्या मानेवर आणि मग मा‍झ्या कानाच्या पळीपासुन परत मागे असे मला तो हळुवारपणे किस करत होता आणि चोखत होता.
माझे पोट आणि बेंबी कुरवाळत, मा‍झ्या अंगावर आपल्या गरम उच्छवासाचे फव्वारे सोडत तो मला सुखावत होता आणि मा‍झ्या मनातील क्षीण विरोध ढासळवत होता. नकळत मा‍झ्या तोंडुन पसंतीचा एक हुंकार निसटला आणि संदीपने त्याला बरोबर टिपले.
त्यावरुन त्याला कळले की तो जे करतोय ते मला आवडत होते आणि पुढे जे काही तो करेल त्याला मी विरोध करणार नव्हते. माझा राहिलेला क्षीण विरोध अजून कमकुवत करण्यासाठी संदीपने पुढील हालचाल केली. त्याने त्याचा मा‍झ्या पोटावरील हात खाली सरकवला आणि मा‍झ्या जांघेत आणला.
मग मा‍झ्या योनिच्या वरच्या केसाळ भागावर त्याचा हात फिरू लागला. हळुवारपणे त्याची बोटे मा‍झ्या त्या नाजुक भागावर फिरत होती आणि त्याने मा‍झ्या अंगावर शहारे उठत होते.
आजपर्यंत मा‍झ्या त्या नाजुक भागाला नितेश व्यतिरीक्त कुठल्याही पुरुषाचा स्पर्श झाला नव्हता आणि हा येथे मा‍झ्या मैत्रिणीचा नवरा बिनधास्तपणे माझा पब्लिक एरिया प्रायव्हेट करत होता.
संदीपचा एक हात मा‍झ्या योनिवरील भागावर फिरत असताना त्याने दुसरा हात वर आणला आणि हळुच मा‍झ्या डाव्या उभाराखाली ठेवला. मग हळुच त्याने माझा तो उभार तोलुन पाहिला आणि हळुवारपणे तो माझा उभार कुरवाळु लागला.
मा‍झ्या अंगाची उत्तेजनेच्या आगीने लाही लाही व्हायला लागली आणि मी त्याच्या स्पर्शाने विरघळुन जायला लागले. त्याने मा‍झ्या योनिवरील भागावर दाब देत मला अजून मागे त्याच्या कडक लंडावर दाबून घेतली.
ते करताना तो किंचित खाली झाला आणि त्याचा कडक लंड मा‍झ्या नितंबामधील फटीत शिरुन मा‍झ्या बॅक डोअरवर घासला जाऊ लागला. संदीप पण प्रचंड उत्तेजित झालेला दिसत होता कारण त्याचा लंड आचके देत होता. त्याची ती हालचाल मा‍झ्या मागच्या भोकावर मला स्पष्ट कळत होती.
मा‍झ्या उभारावर त्याचा एक हात आणि योनिच्या वरच्या भागावर दुसरा हात, तसेच मागच्या भोकावर घासला जाणारा लंड ह्या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे मा‍झ्या योनित थरथराट व्हायला लागली आणि ती गळती लागल्यासारखी पाझरायला लागली. माझी योनि पाझरुन खाली झिरपत होती जी नक्कीच त्याच्या लंडावर ठिबकत होती.
वर त्याच्या हाताच्या जादुने मा‍झ्या उभारावरील निप्पल शक्य होईल तितका ताठरला जात होता. त्याच्या हाताला त्याचा निबरपणा नक्कीच जाणवत असावा.
मा‍झ्या शरीराची होणारी थरथर आणि अंगाचा होत असलेला थरकाप त्याला सांगत होता की मी किती उत्तेजित झालेले होते ते. मा‍झ्या अंगातुन निघणाऱ्या प्रत्येक संवेदना त्याला सांगत होत्या की मला ते सुख हवे होते. कामसुख, संभोगाचे सुख.
अचानक संदीपने मला पुढे ढकलले आणि आरश्याच्या बाजूच्या भिंतीला पाठ टेकवुन उभे केले. मग त्याने माझे दोन्ही हात वर मा‍झ्या डोक्यावर पकडले आणि मा‍झ्या अंगाला भिडुन तो आवेगाने मला किस करु लागला.
त्याचा कडक लंड मा‍झ्या पोटाच्या खाली मा‍झ्या बेंबीवर खुपला जात होता आणि त्याच्या लंडातुन सुटलेल्या पातळ विर्याने तो माझी बेंबी भरुन काढत होता. त्याचे आत्ताचे किसींग एकदम रासवट आणि रानटी होते.
अधाश्यासारखा तो माझे ओठ चोखत मा‍झ्या तोंडात जीभ घुसळत होता. माझे डोके भिंतीला टेकले होते त्यामुळे त्याच्या तोंडाच्या दाबाने मला तोंड हलवता येत नव्हते आणि मला त्याच्या चुंबनाचा जोर मा‍झ्या ओठांवर पुरेपूर जाणवत होता.
मग तो किस करता करता खाली सरकू लागला. मा‍झ्या ओठांवरुन तो मा‍झ्या हनुवटीवर आला. माझी हनुवटी तो तोंडात घेऊन आवेगाने चोखायला लागला. मग खाली सरकत तो मा‍झ्या मानेवर आला.
माझे डोके मागे घेऊन त्याने मला मान वर करायला भाग पाडले आणि तो मानेचा भाग चुंबायला लागला. नंतर तो खाली सरकत मा‍झ्या उभारांच्या मधल्या घळीत आला. मा‍झ्या दोन्ही उभाराच्या मधली घळी काही क्षण चुंबून त्याने डोके मागे घेतले आणि माझे दोन्ही उभार आपल्या दोन हातात पकडत तो वर माझ्याकडे पहात म्हणाला,
“मनीषा, तुझे उभार खुप मस्त आहेत! नितेश खरोखर नशीबवान आहे की ह्या उभारांचा तो मालक आहे. पाहिजे तेव्हा तो ह्याच्याशी खेळत असेल. आय ॲम नॉट जोकींग बट. तुझे गोळे सोनालीपेक्षा सेक्सी आहेत.”
संदीपने इतक्या प्रेमाने मा‍झ्या उभारांची तारीफ केली आणि ते सोनालीपेक्षा सेक्सी आहेत असे म्हटले ते ऐकून माझे मन खुप खुप सुखावले! मी खाली त्याच्याकडे पाहीले तर मला त्याच्या डोळ्यात काटोकाट भरलेला कामज्वर दिसला. मा‍झ्या उभाराबद्दल त्याच्या मनात निर्माण झालेली आसक्ती मला स्पष्ट दिसली.
तसा कामज्वर, तशी आसक्ती मला कधीही नितेशच्या डोळ्यात दिसली नाही. संदीप किती काम-रसिक आहे आणि सेक्सच्या बाबतीत किती आसक्त आहे ह्याच्या ज्या गोष्टी सोनाली सांगायची त्या किती तंतोतंत खऱ्या होत्या ह्याची प्रचिती त्या क्षणी मला होत होती!
कामांध नजरेने संदीप मा‍झ्या छातीच्या उभाराकडे पहात त्यांना कुस्करू लागला. माझे निप्पल पकडून त्यांना हळुवारपणे कुरवाळत तर कधी निर्दयीपणे कुस्करत तो मा‍झ्या गोळ्यांचे मर्दन करू लागला.
त्याच्या हातात एक वेगळीच सफाई होती, एक वेगळीच जादू होती ज्याने माझे अंग रिलॅक्स होत होते आणि अंगातली कामवासना अजून वर चढत होती. जेव्हा तो माझा निप्पल धरुन दाबायचा तेव्हा एक गोड वेदना मा‍झ्या उभारातून वर डोक्यात सळसळत जायची.
तो वर मा‍झ्या निप्पलशी खेळत होता आणि त्याचा परिणाम खाली मा‍झ्या पाझरणाऱ्या योनिवर होत होता. त्याने मला धरले नव्हते की जखडले नव्हते. म्हटले तर मी त्याला थांबवु शकत होते किंवा त्याच्यापासून दूर जाऊ शकत होते. पण मला ते करायचेच नव्हते. जे चाललेय ते थांबवावे असे मला वाटतच नव्हते.
अचानक संदीपने त्याचे तोंड मा‍झ्या एका उभारावर ठेवले आणि माझा निप्पल तोंडात घेऊन तो चोखायला लागला. माझा एक उभार चोखत तो दुसरा दाबू लागला. एक उभार झाल्यावर त्याने दुसऱ्यावर मोर्चा वळवला आणि मग त्यालाही पहिल्यासारखे चोखले. आणि मग तो आळीपाळीने माझे दोन्ही उभार चुंबायला लागला, दाबायला लागला, चोखायला लागला.
तो इतक्या उत्कटतेने आणि जोराने मला चोखत होता की माझे गोरे गोरे उभार लालीलाल झाले. तो जेव्हा त्यांना दात लावायचा तेव्हा दाताच्या खुणा त्यावर उमटत होता. माझे उभार जणू त्याच्या मालकीचेच होते अश्या तऱ्हेने तो त्यावर आपल्या तोंडाच्या खुणा उमटवत होता.
मनात विचार आला की मा‍झ्या उभारवरील ते व्रण नितेशने पाहीले तर त्याला काय वाटेल? पण त्या क्षणी मी त्याची पर्वा करत नव्हते. बराच वेळ संदीप हपापल्यासारखा मा‍झ्या गोळ्यांशी खेळत होता, त्यांना मनसोक्त चोंबाळत होता.
मनात मी म्हणत होते की नितेशने मला असे कधी केले नव्हते की नितेशच्या करण्यात संदीप इतकी आसक्ती मला कधी जाणवली नाही. संदीप करत होता ती प्रत्येक गोष्ट मी मनापासून एंजॉय करत होते आणि माझे अंग माझी पसंती त्याला दर्शवत होते.
“मनीषा, मी करतोय ते तुला आवडतेय ना? होप नितेशपेक्षा जास्त आनंद माझ्याकडून तुला मिळत असावा.”
त्या क्षणी मी तोंडाने जरी ते नाकारले असते तरी संदीपने सहज ओळखले असते की मी खोटे बोलतेय. तेव्हा जे सत्य होते ते नाकारण्यात काहीच पॉईंट नव्हता. तेव्हा मी होकारार्थी मान हलवून स्पष्टपणे त्याला दर्शवले की ‘हो, मला आवडतेय सगळे!’
“हंम्म्म्म. आय ॲम ग्लॅड. मी तुला वेगळाच आनंद देतोय. अजून बराच आनंद तुला मी देवू शकतो. समजेलच तुला हळूहळू.”
संदीपने असे म्हटल्यावर मी किंचित चकीत झाले आणि मनात उत्सुकता जागी झाली की अजून किती जास्त आनंद त्याने मला द्यायचा बाकी आहे? ह्यापेक्षा अजून जास्त सुख ते काय असणार होते?
संदीप आता खाली गुढग्यावर बसला आणि तो आता मा‍झ्या मांडीवर किस करू लागला. मा‍झ्या मांडीवर किस करत करत तो ती चाटत होता. आपल्या लाळेने तो मा‍झ्या मांडीवर रांगोळी काढत होता आणि ओलसरपणाचा थंड स्पर्श मा‍झ्या त्वचेवर सोडत होता.
मा‍झ्या पाझरत असलेल्या योनितला कामसलील ऑलरेडी मा‍झ्या मांड्यांच्या आतल्या भागावरुन खाली ओघळत होता आणि ओलसरपणाचा थंड स्पर्श मला देत होता.
त्यात आता संदीप आपल्या लाळेची भर घालत होता. मध्ये मध्ये तो दाताने मा‍झ्या मांडीला चावे घेत होता ज्याने वर मा‍झ्या तोंडातून हलके चित्कार बाहेर पडत होते. मांडीवरुन तो मा‍झ्या जांघेत चुंबत, चाटत जात होता पण माझी योनि सोडून तो दुसर्‍या मांडीवर सरकत होता.
त्याच्या उच्छवासाची गरम हवा मा‍झ्या योनिवर सोडली जात होती आणि त्याच्या तोंडाचे अस्तित्व मला मा‍झ्या योनिजवळ स्पष्ट जाणवत होते. कुठल्याही क्षणी त्याचे ओठ मा‍झ्या खालच्या ओठांवर ठेवले जाणार होते ह्याची मला जाणीव होती पण त्याबाबतीत तो अजिबात घाई करत नव्हता.
कदाचित तो मला थोडा खेळवत होता. मा‍झ्या योनिच्या इतक्या जवळ आपले तोंड आणून तो मला कासावीस करत होता की कधी तो आपले ओठ तेथे टेकवेल. कदाचित मी निर्लज्ज होऊन मा‍झ्या योनिवर ओठ ठेव असे त्याला बोलावे ही त्याची इच्छा असावी.
मा‍झ्या तोंडुन ती मागणी बाहेर पडावी अशी तो अपेक्षा करत असावा. पण मी ते करणार नव्हते. काहीही झाले तरी मा‍झ्या तोंडाने मी तसे बोलून माझी किंमत कमी करून घेणार नव्हते.
शेवटी संदीपनेच माझ्यावर कृपा केली! पुढच्याच क्षणी मला त्याच्या जीभेचा स्पर्श मा‍झ्या योनिच्या चीरेवर जाणवला. तो मला अपेक्षित होता पण तरीही त्या स्पर्शाने मा‍झ्या अंगाला असा झटका बसला की जणू ते अनपेक्षित होते.
आपली जीभ मा‍झ्या योनिच्या चीरेवर ठेवत संदीपने आपले नाक मा‍झ्या योनिवरील मदनमण्यावर टेकवले. एक दिर्घ श्वास घेऊन त्याने मा‍झ्या योनिचा गंध आपल्या उरात भरून घेतला आणि आपल्या उच्छवासाची गरम हवा मा‍झ्या दाण्यावर सोडली.
मा‍झ्या योनिवर तोंड ठेवून नाकाने तो मा‍झ्या अंगातील खळबळीचा आढावा घेत होता. इतकी कामोत्तेजना, इतकी कामवासना मला कधीही जाणवली नव्हती. अगणितवेळा नितेशने माझ्याशी प्रणयखेळ केला होता आणि मला अपार सुख दिले होते पण त्याची तुलना ह्या सुखाशी होऊ शकत नव्हती.
कदाचित संदीप हा परपुरुष होता म्हणून मला ते जाणवत होते. जरी मा‍झ्या मैत्रिणीचा नवरा असला तरी तो एक परका होता. तेव्हा अश्या परक्या परपुरुषाचे तोंड आपल्या सगळ्यात नाजुक आणि लज्जायुक्त भागावर जाणवून जी उत्तेजना मी अनुभवत होते ती या आधी कधीही मला जाणवली नव्हती.
माझे ओठ दातात धरुन मा‍झ्या तोंडातून बाहेर पडणारे हुंकार आणि चित्कार मी रोखू धरत होते. माझे पूर्ण अंग थरथरत होते आणि गुढगे कमकुवत होत होते. मा‍झ्या योनिचा मनसोक्त वास घेतल्यानंतर संदीपने जि‍भेने मा‍झ्या योनिची चीर चाटायला सुरुवात केली.
ऑलरेडी ती पाझरत होती पण आता त्याच्या जीभेच्या स्पर्शाने जणू त्याला भगदाड पडले होते आणि ती भळाभळा गळायला लागली. नितेशशी दहा वेळा प्रणय करून जितकी मी पाझरायचे तितकी मी संदीपच्या फक्त वरवरील स्पर्शाने पाझरुन गेले होते.
मा‍झ्या योनिच्या चीरेचा वरचा भाग चाटत असताना संदीपने आपल्या हाताची बोटे मा‍झ्या चीरेवर आणली. मग तो आपली तर्जनी मा‍झ्या योनित घालायचा प्रयत्न करू लागला. मी सरळ उभी होते आणि काही हालचाल करत नव्हते.
त्यामुळे त्याला आपले बोट मा‍झ्या योनितील भोकात घालता येत नव्हते. मग त्याने आपल्या गुढग्याचा दाब मा‍झ्या दोन्ही पायाच्या मध्ये द्यायला सुरुवात केली आणि मला माझे पाय फाकवुन उभे रहायला भाग पाडले.

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : १४

मी हळूच संदीपला म्हटले की ‘नितेशचा फोन आहे’ आणि इशाऱ्यानेच त्याला म्हटले की आवाज करू नको. मग मोबाईल घेऊन मी ग्रीन बटण दाबले आणि हसून नितेशशी बोलायला लागले.“हाय मणु.”“हाय नितु.”“काय ग. किती ऊशीर फोन घ्यायला? काय झोपली होतीस का?” नितेशने पलीकडून विचारले.“हो रे. जाम झोप...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : १३

दोन मिनिटांनी संदीप परत आला आणि त्याच्या हातात एक बाऊल होता. लगबगीने तो परत बेडजवळ आला आणि वर चढत मा‍झ्या मागे पहिल्यासारखा बसला. माझे नितंब वर करत त्याने पुन्हा मला पहिल्यासारखी पोजीशन घ्यायला लावली.मग त्याने मला तसेच स्थिर रहायला लावले आणि बाऊलमधुन काहीतरी घेतले आणि...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : १२

माझे मलाच आश्चर्य वाटले की कसे काय मी ते म्हटले? त्याने संदीपला स्पष्ट झाले की मला ते थांबवावे असे वाटत नव्हते आणि ते चालू राहवे असे मला मनापासून वाटत होते.त्याची प्रचिती संदीपला अजून स्पष्ट मिळाली जेव्हा नकळत मी कंबर हलवली आणि त्याचे किंचित बाहेर काढलेले बोट मी...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ११

मी इतकी गरम झाले होते की मा‍झ्या योनितून माझी गरमी त्याच्या लिंगामध्ये परावर्तित होत होती. नक्कीच त्याला माझी योनि एकदम गरम भासत असावी कारण तिचा दाह जाणवून तो उसासे भरत होता. एक दिर्घ श्वास घेत त्याने आपले अर्धे लिंग मा‍झ्या योनितून बाहेर काढले आणि गपकन पुन्हा आत...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : १०

नुकतीच मी झडून शांत झाले होते पण संदीपच्या तोंडातून मा‍झ्या योनिरसाची चव घेणे मला पुन्हा चेतवायला लागले आणि माझी उत्तेजना पुन्हा वाढायला लागली. संदीप मागे झाला आणी गुढग्यावर उभा राहत मला म्हणाला,“आता माझा बेल्ट, पॅन्ट खोल आणि माझा लंड बाहेर काढ.”मी आज्ञाधारक...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ९

कदाचित त्याला एकदम माझ्यावर झडप घालायची नव्हती आणि मला अजून थोडा वेळ द्यायचा होता म्हणून तो शांतपणे चहा पित होता. तो कशाला आला होता हे त्याला माहीत होते आणि मलाही माहीत होते. पण तरीही तो घाई करत नव्हता की मी काही उतावळेपणा दाखवत नव्हते.मनातून आम्ही दोघेही कामोत्सुक...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ८

प्रॉब्लेम काय होता तो मला माहित होता पण त्यावरील इलाज करायला मी तयार नव्हते. पण शेवटी प्रत्येक गोष्टीची एक हद्द असते. मी कितीही मा‍झ्या मनाला आवर घालायचा प्रयत्न केला, मा‍झ्या मनातील सुप्त इच्छेला दाबून टाकायचा प्रयत्न केला तरी मी ते थोपवू शकले नाही.एके दिवशी मला माझी...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ७

अचानक संदीपच्या विचाराने माझी तंद्री भंग झाली आणि मी ताडकन उठून बसले. मी बेडरुमच्या दिशेने पहात पुन्हा विचार करु लागले.‘संदीप आत काय करत असावा? बहुतेक बेडवर पडून वाट बघत असावा की कधी सोनाली दरवाजा वाजवतेय. त्याला माहीत पडले असेल का की बाहेर सोनाली नव्हती तर पेपरवाला...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ६

मन म्हणत होते की तसेच सरळ उभे राहवे पण त्याच्या विरुद्ध हालचाल मा‍झ्या अंगाची होत होती आणि मी पाय फाकवत होते. त्याला हवे तितके पाय फाकवुन मी उभी राहिल्यावर संदीपने मा‍झ्या योनिच्या चीरेत आपले बोट घुसवले. मा‍झ्या योनिचे भोक शोधुन त्याने त्यात आपले बोट घालून हलवायला...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ४

खाली इकडे तिकडे पडलेल्या मा‍झ्या कपड्यांवर माझी नजर गेली तसे मी ते गोळा करायला खाली वाकले. पण संदीप झटकन आपल्या जागेवरुन उठला आणि त्याने पटकन मला पकडले. मी त्याच्या पकडीतुन सुटण्याचा प्रयत्न केला पण त्याच्या घट्ट पकडीतुन मी सुटू शकले नाही.“मला का पकडलेस? सोड मला,...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ३

असेच ४/५ महिने निघून गेले आणि सोनाली व माझे डिव्हिडी पहायचे रुटीन चालू होते. एके दिवशी सोनालीने मला सांगीतले की संदीपने एक खुपच इंटरेस्टींग डिव्हिडी आणली आहे. त्यात काय आहे हे जेव्हा मी तिला विचारले तेव्हा तिने थोडक्यात मला त्यात काय आहे ते सांगीतले.ते ऐकून मी खुप...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : २

सोनालीने ती डिव्हिडी लावली आणि ती मा‍झ्या जवळ येऊन सोफ्यावर बसली. माझी नजर टिव्ही स्क्रिनवर खिळली आणि मी मागे बॅकरेस्टला रेलुन रिलॅक्स झाले. डिव्हिडी चालू झाली आणि पहिला सीन स्क्रिनवर आला.एक स्त्री टिव्ही स्क्रिनवर ब्लू-फिल्म पहात स्वत:ची कामतृप्ती स्वत: करून घेत...

तू घरी नसतेस तेव्हा

माझे नाव मनीषा आणि मी ३२ वयाची जॉब करणारी एक गृहिणी आहे. माझा स्वभाव खेळकर होता. मी घरात बसणारी, लाजरी बुजरी गृहणी नव्हते तर थोडी बिनधास्त अशी, बाहेर फिरणारी किंचित डॅशिंग अशी होते.मला माणसे आवडतात आणि नवनवीन लोकांबरोबर ओळख करून घ्यायला, त्यांच्याशी मिळून मिसळुन...

error: नका ना दाजी असं छळू!!