तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ९

कदाचित त्याला एकदम माझ्यावर झडप घालायची नव्हती आणि मला अजून थोडा वेळ द्यायचा होता म्हणून तो शांतपणे चहा पित होता. तो कशाला आला होता हे त्याला माहीत होते आणि मलाही माहीत होते. पण तरीही तो घाई करत नव्हता की मी काही उतावळेपणा दाखवत नव्हते.
मनातून आम्ही दोघेही कामोत्सुक होतो हे नक्की होते. तो किती होता हे मी सांगू शकत नव्हते पण मा‍झ्या अंगात मला काय होत होते ते मला कळत होते.
अंगातील कामोत्सुकतेमुळे माझी स्तनाग्रे ताठ झाली होती. टि-शर्टच्या आत मी ब्रेसीयर घातलेली नव्हती त्यामुळे टि-शर्टच्या पातळ कपड्यावरुन माझी ताठलेली स्तनाग्रे स्पष्ट कळत होती.
माझा चहा पिऊन झाला आणि मी माझा रिकामा मग समोरील टिपॉयवर ठेवला आणि संकोचल्यासारखी बसून राहिले. आता मी संदीपचा चहा पिऊन व्हायची वाट पहात होते आणि तो पिऊन झाला की तो काहितरी करणार ह्याची मला खात्री होती.
मा‍झ्या मनात हुरहूर होती पण अंग कामोत्सुक होते. त्यामुळे मी पहिली हालचाल करण्याची गरज नसतानाही शरीराने मनाविरुद्ध हालचाल केली. नकळत मी रिलॅक्स होत सोफ्यावर मागे रेलले आणि माझे पाय उचलुन समोरील टिपॉयवर ठेवले.
आता मी अशी पोजीशन घेतल्यावर संदीपने त्याचा फायदा घेतला नसता तरच नवल होते. नकळत मीच असे पडून त्याला चाल करायचे आवाहन दिले होते. आपला चहा संपवुन संदीपने हात पुढे करत वाकत त्याच्या हातातील मग टिपॉयवर पुढच्या बाजूला ठेवला आणि वर होत असताना सरळ स्वत:च्या अंगाकडे वर न होता तो मा‍झ्या अंगावर आला.
पुढच्याच क्षणी मला जाणवले की संदीपचे अंग मा‍झ्या अंगावर रेलले होते आणि त्याचे ओठ मा‍झ्या ओठांना भिडले होते. मा‍झ्या ओठांना ओठ भिडवुन नुसता तो थांबला नाही तर त्याचे जीभ मा‍झ्या तोंडात शिरली होती.
त्याच्या ओठांचा पूर्ण दाब मा‍झ्या ओठांवर नव्हता. मला तो हळुवार किस वाटत होता आणि मी त्याने खुप सुखावले होते. पण त्याची जीभ ज्या तऱ्हेने मा‍झ्या ओठांत शिरुन सळसळत होती त्यात एक अधीरपणा होता, उतावळेपणा होता. त्याचा हात मा‍झ्या मांडीवर फिरायला लागला आणि तो मांडी ते नितंब असा पूर्ण भाग कुरवाळु लागला.
काही क्षण खालीच रेंगाळणारा संदीपचा हात कधी मा‍झ्या कंबरेवर चढला आणि मा‍झ्या पोटावरुन कधी मा‍झ्या उभारावर आला हेच मला कळले नाही. हळुवारपणे तो माझा उभार दाबायला लागला.
माझा उभार दाबताना अंगठ्याने तो माझा ताठलेला निप्पल छेडत होता आणि त्याच्या छेडण्याने मा‍झ्या निप्पल मधुन कामोत्तेजनेची सणक मा‍झ्या डोक्यात जात होती. नकळत मा‍झ्या श्वासाची गती वाढली आणि मा‍झ्या छातीची हालचाल जोराने वर-खाली होऊ लागली.
माझे मन म्हणायला लागले ‘येस्स, हेच मला हवे होते, ह्याच स्पर्शासाठी मी आसुसली होते’. संदीपचा हा राकटपणा, पुरुषी स्पर्शात असलेली आसक्ती माझ्यातला कामाग्नी अजून भडकवायला कारणीभूत ठरत होता.
अचानक संदीपने मला पुढे ओढले आणि एका झटक्यात माझा टि-शर्ट धरुन वर करत काढून टाकला. मला कंबरेच्या वर नागवी करत त्याने पुन्हा मला मागे ढकलले. मा‍झ्या गालावरुन हळूवारपणे आपली बोटे फिरवत त्याने हात खाली नेला आणि मा‍झ्या एका उभारावर आणला.
त्या उभारावरील निप्पल बोटाच्या चिमटीत घेऊन तो कुस्करायला लागला आणि मला कळलेही नाही की कधी तो खाली वाकला आणि मा‍झ्या दुसर्‍या उभारावरील निप्पल तोंडात घेऊन तो कधी चोखायला लागला.
निव्वळ एक निप्पल चोखुन त्याचे समाधान झाले नाही तेव्हा दोन्ही हातांनी त्याने माझे दोन्ही उभार एकमेकांवर दाबले आणि आळीपाळीने माझे दोन्ही निप्पल चोखु लागला, चाटु लागला. माझे दोन्ही उभार एकमेकांवर दाबत, कुस्करत आणि चिवडत तो दोन्ही निप्पलवर जीभ फिरवत होता आणि भोवतालचा अरोलाही चाटत होता.
“ओहहह संदीपऽऽऽऽ.” न राहवुन मी चित्कारत म्हटले.
संदीपच्या प्रत्येक कृतीने मा‍झ्या योनित आग लागली होती. ती पाझरत होती आणि प्रचंड हुळहुळ तिच्यात होत होती. नकळत मी माझी कंबर हलवु लागले आणि संदीपच्या पोटावर मा‍झ्या जांघेचा भाग घासु लागले.
संदीप मा‍झ्या फाकलेल्या पायातुन मा‍झ्या अंगावर पडलेला होता आणि तो सुद्धा मुद्दाम मा‍झ्या जांघेवर आपल्या पोटाचा दाब देऊन मला अजून गरम करत होता. मा‍झ्या तोंडातून मादक उसासे आणि चित्कार बाहेर पडत होते जे संदीपला पूर्ण जाणीव करून देत होते की मी पूर्ण तापलेली होते.
“मनीषा, ऊठ.” अचानक संदीपने म्हटले आणि तो मागे झाला.
“काय? काय झाले?” मी भांबावत डोळे उघडत विचारले.
“नाही ऊठ. इथे नको. बेडरुममध्ये चल.” तो मला उठवत म्हणाला.
माझा हात धरुन त्याने मला वर खेचले आणि ऊभे रहायला भाग पाडले. नकळत मी त्याला चिटकून उभी राहिले आणि माझे तोंड त्याच्या तोंडाजवळ आले. त्याने पटकन मला मिठीत घेतले आणि मा‍झ्या ओठांवर ओठ ठेवले.
काही सेकंद माझे चुंबन घेतल्यानंतर तो माझ्यापासुन दूर होत मला खेचत बेडरुमकडे घेऊन जाऊ लागला. मा‍झ्या बेडरुममध्ये बेडजवळ आल्यावर मीच स्वत:हुन त्याला बिलगले आणि त्याच्या ओठांवर माझे ओठ ठेवून त्याला चुंबू लागले. काही सेकंद मला चुंबन घेवु दिल्यावर त्याने तोंड मागे घेतले आणि हळुवारपणे तो म्हणाला,
“मला तुझे हे वरचे ओठ चुंबायचे नाही तर.”
आपले वाक्य अर्धवट सोडून संदीप खाली गुढग्यावर बसला आणि मा‍झ्या स्लॅकच्या इलास्टिकमध्ये बोटे खुपसून त्याने एका झटक्यात माझी स्लॅक खाली खेचली. माझे पाय त्यातुन काढत मी पण लगबगीने पूर्ण नग्न झाले.
संदीपची नजर वरुन खाली मा‍झ्या नग्न अंगावर फिरली आणि मा‍झ्या अंगावर शहारा आला! पुन्हा एकदा महिनाभरानंतर मी संदीप समोर पूर्ण नागवी ऊभी होते आणि माझे शरीर त्याच्या हवाली करत होतो.
त्याचे तोंड मा‍झ्या जांघेच्या रेषेत होते आणि तो एक टक मा‍झ्या योनि भागाकडे पाहु लागला. नकळत मी डोळे बंद करून घेत मान मागे टाकली आणि त्याच मोशनमध्ये मला संदीपचे तोंड मा‍झ्या योनिवर दाबलेले जाणवले.
जसे संदीपच्या तोंडाचे ओठ मा‍झ्या योनिच्या ओठांना भिडले तसे आपोआप माझे पाय ढिल्ले झाले आणि मी ते किंचित फाकवत त्याला मा‍झ्या ओठांचा नीट आस्वाद घेवु दिला. वरुन खाली मी पाहीले तर मला माझ्याच दोन नग्न छातीच्या उभारांमधुन माझे सपाट पोट दिसले आणि योनिच्यावरील केसांची लव आणि त्याखाली संदीपचे तोंड दाबलेले दिसले.
आपल्या योनिवर संदीपचे ओठ आहेत, जे तोंड गेले महिनाभर आपल्या योनिला लागले नव्हते, तेच तोंड आता आपली योनि चोखत होते. ह्यापेक्षा जास्त सुख ते काय असावे?
संदीपने आता मा‍झ्या योनिचा पूर्ण ताबा घ्यायला सुरुवात केली. दोन बोटांनी त्याने मा‍झ्या योनिची पटले बाजूला केली आणि आतल्या भागावर वर-खाली आपली जीभ तो फिरवू लागला. मग मध्येच तो मा‍झ्या भोकात आपल्या जीभेचा शेंडा घालायचा आणि वर मा‍झ्या योनिदाण्यावर दाताने घासायचा.
मग वाटले तर ओठांमध्ये माझा दाणा पकडून तो कसुन चोखायचा आणि खाली मा‍झ्या भोकात बोट घालायचा. त्याच्या प्रत्येक कृतीने मा‍झ्या योनित अजूनच आग लागत होती आणि ती जास्तच पाझरत होती. माझे पाय आता लटपटायला लागले आणि मला उभे रहावेना.
मी किंचित मागे सरकले तर माझे पाय बेडला टेकले. मी धाडकन मागच्या बाजूला अंग सोडून दिले आणि बेडवर पडले. मी बेडवर पडले तसे माझे पाय फाकवले आणि गुढगे वर मा‍झ्या अंगाजवळ नेले. हाताने माझे गुढगे मागे ओढत मी जमेल तितकी माझी योनि संदीपसाठी फाकवुन दिली.
जसे मी खाली पडले तसे संदीप बेडवर चढला होता आणि खाली वाकुन तो तन्मयतेने माझी फाकलेली योनि बघत होता. त्याला रहावले नाही आणि त्याने आपली बोटे मा‍झ्या योनिवर फिरवायला सुरुवात केली.
मा‍झ्या ओल्याचिंब योनिला तो हळुवारपणे कुरवाळत होता. कधी योनिची पटले घासत होता तर कधी योनिचा दाणा छेडत होता. त्याचे तोंड मा‍झ्या योनिच्या अगदी जवळ होते आणि त्याच्या उच्छवासाची गरम हवा मला योनिवर जाणवत होती.
काही क्षण नुसती वर वर बोटे फिरवल्यानंतर त्याने एक बोट मा‍झ्या भोकात घातले आणि त्या पाठोपाठ दुसरे बोटही आत सारले. संदीपची जाडजुड दोन बोटे त्याच्या लिंगापेक्षा कमी नव्हती आणि मला असे वाटले जणु त्याचे लिंगच मा‍झ्या योनित शिरले आहे.
तशी जाणीव झाली आणि माझी योनि अजूनच पाझरायला लागली. मा‍झ्या योनिरसाबरोबर आगीची धग बाहेर पडतेय असे मला वाटायला लागले. नक्कीच संदीपलाही मा‍झ्या योनितल्या आगीचा दाह जाणवत असावा.
ते कमी होते म्हणून की काय पण संदीपने एक बोट बाहेर काढले आणि फक्त मधले बोट आत ठेवले. मग तळहात वर करून त्याने मा‍झ्या योनित मधले बोट वाकवुन हुकासारखे केले. मग मा‍झ्या योनिच्या आत वरच्या भागावर तो आपले ते बोट हुकासारखे करून घासु लागला.
त्याने माझी उत्तेजना अजूनच भडकली कारण तो बहुतेक माझा ‘जी-स्पॉट’ की काय ते घासत होता. मला माझी कामवासना अनावर झाली आणि त्वेशाने मी माझेच उभार धरुन करकचुन दाबले. माझे निप्पल माझ्याच चिमटीत धरुन मी पिळवटु लागले आणि अंगात भडकलेल्या आगीचा दाह कमी करायचा प्रयत्न करु लागले.
“ओहहह संदीपऽऽऽ. असेच कर. असेच करत रहा. तुला हवे ते कर. पण माझी आग विझव रे.”
तो करत होता त्या गोष्टीचा मा‍झ्या अंगावर इतका परिणाम होत होता की माझे अंग थरथरत होते, कंप पावत होते. मा‍झ्या छातीपासुन मा‍झ्या योनिच्या आतल्या भागापर्यंत कामवासनेच्या लहरी वहात होत्या आणि मा‍झ्या अंगावरुन वारे जात होते. न रहावुन मी मा‍झ्या कंबरेची हालचाल करायला लागले आणि त्याच्या बोटावर माझी योनि उचकवत हलु लागले.
माझी कंबर गोलाकार मोशनमध्ये हलवत तर कधी वर-खाली उडवत मी त्याच्या बोटाने झवुन घेत होते. माझी कंबर हलवून मी एक ताल धरला आणि संदीपने बोट आत-बाहेर करत मा‍झ्या दाण्यावर तोंड ठेवत त्याच तालात माझा दाणा चोखायला सुरुवात केली.
मला विश्वासच बसत नव्हता की हे सगळे घडत होते आणि इतक्या लवकर घडत होते. मी संदीपला फोन केला काय आणि तो आला काय. बरे आला तर पुन्हा त्याच्याबरोबर कसे काय मला हे सगळे करायला जमेल असे वाटत होते.
पण ही येथे मी माझे पाय फाकवुन उताणी पडली होते आणि मा‍झ्या योनिवर संदीपचे तोंड आणि बोट होते. मा‍झ्या अंगात कामवासनेची आग उफाळत होती आणि मला माझीच वासना सहन होत नव्हती.
मी माझे डोके मागे टाकुन डोळे घट्ट मिटून घेतले. पण मला जे चाललेय ते मा‍झ्या उघड्या डोळ्यांनी बघायचे होते. तेव्हा पुन्हा मी डोळे उघडुन खाली पाहु लागले. खाली मला दिसत होते की मा‍झ्या योनिची जाडजुड पटले फाकली होती आणि त्यावर संदीपचे तोंड दाबले होते.
तो खालून वर माझ्याकडे बघत माझा दाणा चोखत होता आणि मी निर्लज्जासारखी ते बघत होते. मला काय वाटले कोणास ठाऊक पण मी संदीपचे डोके धरले आणि गच्चपणे मा‍झ्या योनिवर दाबत खालून वर धक्के द्यायला लागले. मी अशी बेभान झाले की संदीपला श्वास घेता येतोय का की त्याला काही त्रास होतोय का ह्याची मी अजिबात पर्वा करत नव्हते.
नकळत मा‍झ्या तोंडून एक दबकी किंचाळी बाहेर पडली आणि मी झडायला लागले. इतक्या तिव्रपणे मी कित्येक दिवस झडले नव्हते. मा‍झ्या झडण्याची इतकी तिव्रता मला नितेशबरोबर झडताना कधीही जाणवली नव्हती अशी मी बेभान होऊन झडत होते.
मी त्वेशाने हालचाल करत झडत होते पण संदीप शांतपणे त्याचे काम चालू ठेवत होता. मा‍झ्या योनित बोट आत-बाहेर करत तो कसोशीने माझा दाणा चोखत चाटत होता. त्याचा चेहरा मा‍झ्या योनिरसाने बरबटला होता पण तो कसलीही तक्रार करत नव्हता.
त्याच्या बोटावर माझी योनि आकसत होती आणि मी कंबर हलवून कामतृप्त होत होते. जेव्हा माझा भर पूर्ण ओसरला आणि मी शांत झाले तेव्हा संदीप उठला. उठून तो वर आला तसे मी पण माझे डोके उचलले.
त्याने पटकन आपले तोंड मा‍झ्या तोंडावर ठेवले आणि मी माझ्याच योनिरसाने बरबटलेल्या संदीपच्या ओठाचे चुंबन घ्यायला लागले. जेव्हा मी त्याच्या तोंडात माझी जीभ घातली तेव्हा माझ्याच योनिरसाची चव मला त्याच्या तोंडातून मिळाली.

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : १४

मी हळूच संदीपला म्हटले की ‘नितेशचा फोन आहे’ आणि इशाऱ्यानेच त्याला म्हटले की आवाज करू नको. मग मोबाईल घेऊन मी ग्रीन बटण दाबले आणि हसून नितेशशी बोलायला लागले.“हाय मणु.”“हाय नितु.”“काय ग. किती ऊशीर फोन घ्यायला? काय झोपली होतीस का?” नितेशने पलीकडून विचारले.“हो रे. जाम झोप...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : १३

दोन मिनिटांनी संदीप परत आला आणि त्याच्या हातात एक बाऊल होता. लगबगीने तो परत बेडजवळ आला आणि वर चढत मा‍झ्या मागे पहिल्यासारखा बसला. माझे नितंब वर करत त्याने पुन्हा मला पहिल्यासारखी पोजीशन घ्यायला लावली.मग त्याने मला तसेच स्थिर रहायला लावले आणि बाऊलमधुन काहीतरी घेतले आणि...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : १२

माझे मलाच आश्चर्य वाटले की कसे काय मी ते म्हटले? त्याने संदीपला स्पष्ट झाले की मला ते थांबवावे असे वाटत नव्हते आणि ते चालू राहवे असे मला मनापासून वाटत होते.त्याची प्रचिती संदीपला अजून स्पष्ट मिळाली जेव्हा नकळत मी कंबर हलवली आणि त्याचे किंचित बाहेर काढलेले बोट मी...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ११

मी इतकी गरम झाले होते की मा‍झ्या योनितून माझी गरमी त्याच्या लिंगामध्ये परावर्तित होत होती. नक्कीच त्याला माझी योनि एकदम गरम भासत असावी कारण तिचा दाह जाणवून तो उसासे भरत होता. एक दिर्घ श्वास घेत त्याने आपले अर्धे लिंग मा‍झ्या योनितून बाहेर काढले आणि गपकन पुन्हा आत...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : १०

नुकतीच मी झडून शांत झाले होते पण संदीपच्या तोंडातून मा‍झ्या योनिरसाची चव घेणे मला पुन्हा चेतवायला लागले आणि माझी उत्तेजना पुन्हा वाढायला लागली. संदीप मागे झाला आणी गुढग्यावर उभा राहत मला म्हणाला,“आता माझा बेल्ट, पॅन्ट खोल आणि माझा लंड बाहेर काढ.”मी आज्ञाधारक...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ८

प्रॉब्लेम काय होता तो मला माहित होता पण त्यावरील इलाज करायला मी तयार नव्हते. पण शेवटी प्रत्येक गोष्टीची एक हद्द असते. मी कितीही मा‍झ्या मनाला आवर घालायचा प्रयत्न केला, मा‍झ्या मनातील सुप्त इच्छेला दाबून टाकायचा प्रयत्न केला तरी मी ते थोपवू शकले नाही.एके दिवशी मला माझी...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ७

अचानक संदीपच्या विचाराने माझी तंद्री भंग झाली आणि मी ताडकन उठून बसले. मी बेडरुमच्या दिशेने पहात पुन्हा विचार करु लागले.‘संदीप आत काय करत असावा? बहुतेक बेडवर पडून वाट बघत असावा की कधी सोनाली दरवाजा वाजवतेय. त्याला माहीत पडले असेल का की बाहेर सोनाली नव्हती तर पेपरवाला...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ६

मन म्हणत होते की तसेच सरळ उभे राहवे पण त्याच्या विरुद्ध हालचाल मा‍झ्या अंगाची होत होती आणि मी पाय फाकवत होते. त्याला हवे तितके पाय फाकवुन मी उभी राहिल्यावर संदीपने मा‍झ्या योनिच्या चीरेत आपले बोट घुसवले. मा‍झ्या योनिचे भोक शोधुन त्याने त्यात आपले बोट घालून हलवायला...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ५

मा‍झ्या मनात असे विचारांचे काहूर माजले होते आणि तिकडे संदीप खाली मा‍झ्या पोटावर हळुवारपणे आपली बोटे फिरवत होता. मा‍झ्या खोलगट बेंबीमध्ये अनेकदा त्याचे बोट घसरत होते आणि तो बोटाने त्याची खोली मापत होता.मा‍झ्या मानेवर आपले ओठ ठेवून तो मला किस करु लागला आणि ओठांमध्ये...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ४

खाली इकडे तिकडे पडलेल्या मा‍झ्या कपड्यांवर माझी नजर गेली तसे मी ते गोळा करायला खाली वाकले. पण संदीप झटकन आपल्या जागेवरुन उठला आणि त्याने पटकन मला पकडले. मी त्याच्या पकडीतुन सुटण्याचा प्रयत्न केला पण त्याच्या घट्ट पकडीतुन मी सुटू शकले नाही.“मला का पकडलेस? सोड मला,...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ३

असेच ४/५ महिने निघून गेले आणि सोनाली व माझे डिव्हिडी पहायचे रुटीन चालू होते. एके दिवशी सोनालीने मला सांगीतले की संदीपने एक खुपच इंटरेस्टींग डिव्हिडी आणली आहे. त्यात काय आहे हे जेव्हा मी तिला विचारले तेव्हा तिने थोडक्यात मला त्यात काय आहे ते सांगीतले.ते ऐकून मी खुप...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : २

सोनालीने ती डिव्हिडी लावली आणि ती मा‍झ्या जवळ येऊन सोफ्यावर बसली. माझी नजर टिव्ही स्क्रिनवर खिळली आणि मी मागे बॅकरेस्टला रेलुन रिलॅक्स झाले. डिव्हिडी चालू झाली आणि पहिला सीन स्क्रिनवर आला.एक स्त्री टिव्ही स्क्रिनवर ब्लू-फिल्म पहात स्वत:ची कामतृप्ती स्वत: करून घेत...

तू घरी नसतेस तेव्हा

माझे नाव मनीषा आणि मी ३२ वयाची जॉब करणारी एक गृहिणी आहे. माझा स्वभाव खेळकर होता. मी घरात बसणारी, लाजरी बुजरी गृहणी नव्हते तर थोडी बिनधास्त अशी, बाहेर फिरणारी किंचित डॅशिंग अशी होते.मला माणसे आवडतात आणि नवनवीन लोकांबरोबर ओळख करून घ्यायला, त्यांच्याशी मिळून मिसळुन...

error: नका ना दाजी असं छळू!!