अतिथी इन हाउस भाग : ११

कपडे घातल्यानंतर मी घाबरलेल्या आवाजात बोलली, “तू इथे काय करतोस?”

“वहिनी, तुमच्यामुळे झोप येत नव्हती. आणि इथे तुम्ही बोटे घालून घेत आहात? तुम्ही बोटांना कशाला बिनाकामाचे त्रास देतात? बोटांनी कधी पुच्चीची तहान भागली आहे का? पुच्चीची तहान तर फक्त लंडच भागवू शकतो. आणि मला माहीत आहे की मा‍झ्या लंडाची तुम्हाला खूप आठवण येत असेल. हाऽऽ हाऽऽ हाऽऽऽ आणि चिंता करू नका, मी बाहेर माझा लंड ताठ करूनच उभा आहे. तुमच्या बोटांची कमी मा‍झ्या चोटानी पूर्ण करीन.”

“तुझी बडबड बंद कर. आणि चुपचाप बेडरूममध्ये निघून जा. आणि हे सगळे फालतू माझ्याशी बोलण्याची गरज नाही. तुझे सगळे झाले ना करून.” मी आतूनच रागाने ओरडली.

“वहिनी, फालतूचे काम तर तुम्हीच करत आहात, बोटे घालून. अहो, जेव्हा घरात तुमच्या जवळच एवढा मोठा आणि जाड लंड असताना तुम्हीच फालतू काम करत आहात?”

मी परत त्याला जाण्यासाठी आतून ओरडले, “जा इथून! निघून जा! आणि तुझे तोंड बंद कर!!”

आता मात्र त्याच्या जाण्याचे पायाचे आवाज आले. उत्तरोत्तर त्याच्या पायाचा आवाज कमी होत गेला. ते ऐकून मा‍झ्या जीवात जीव आला. मी थोडासा दरवाजा उघडून पाहिला तर तो तिथे दिसला नाही. मी मा‍झ्या ओल्या कपड्यांना तिथेच ठेवून पटकन मा‍झ्या बेडरूममध्ये निघून आली.

बेडरूममध्ये येताच मी बेडरूमचा दरवाजा आतून बंद केला आणि बेडवर आडवी झाले. अंघोळ केल्याने काहीतरी व्यवस्थित वाटत होते. पण तो माझ्यावर कायम नजर ठेवून असतो ह्या गोष्टीचा मला खूप राग येत होता. त्याने मला बाथरूममध्ये अंघोळ करताना पाहिले होते आणि ते सुध्दा करताना पाहिले. काय विचार करत असेल माझ्याबद्दल? त्याने परत मोबाईलमध्ये शुटींग तर नाही केले ना?

त्याचा काहीच भरोसा नव्हता तो काहीही करू शकत होता. त्याने जर मोबाईलमध्ये माझी क्लिप बनवली असेल तर तो गावी गेल्यावर सगळ्यांना दाखवत सुटेल. असा विचार करून मला घाम फुटला, माझे हातपाय भीतीने थरथर कापू लागले. आता मी काय करू?

तेवढ्यात दरवाज्याची बेल वाजली. मी मा‍झ्या विचारातून बाहेर पडली आणि धावत जाऊन दरवाजा उघडला. बाहेर रूपा उभी होती. रूपा आत येताच मी दरवाजा बंद केला. जवळपास सगळे काम आवरेलच होते, मग २-३ भांड्यासाठी ती कशाला आली. तिला काही विचारणार तेवढ्यात दिपक बाहेर आला व बोलला,

“वहिनी मी तिला सांगितले होते, संध्याकाळी यायला. कारण मा‍झ्या बेडरूममध्ये खूप कचरा आहे.”

मला कळले होते की त्याने रूपाला का बोलावले असेल? पण मी काहीच बोलले नाही.

रूपा किचनमध्ये गेली तसे दिपक सुध्दा त्याच्या बेडरूममध्ये निघून गेला. रूपाने झटपट भांडे घासली आणि सगळीकडे झाडू मारू लागली. मी हॉलमध्ये बसलेली होती. रूपा जेव्हा हॉल साफ करत होती तेव्हा तिच्या साडीचा पदर बाजूला सरकलेला होता त्यामुळे माझी नजर तिच्या ब्लाउजच्या आत गेली. तिचे स्तन अजूनही चांगले कडक होते.

तिचे अर्धवट दिसणारे स्तन पाहून मला मगाचा सीन आठवू लागला जेव्हा तिच्या चेहर्‍यावर वेगवेगळे भाव आले होते. जसे दिपक त्याच्यात धक्के मारायचा तसतसे तिच्या तोंडातून वेगवेगळे आवाज निघायचे. तिचे ओठ एकदम घट्ट बंद दिसायचे कारण तिचा आवाज बाहेर न जावा असा प्रयत्न दिसायचा.

प्रत्येक धक्क्याबरोबर तिच्या चेहऱ्यावरचा भाव बदलत जायचा. पण जेव्हा दिपक तिला माझ्याबद्दल विचारायचा तेव्हा तिच्या चेहर्‍यावरचे भाव एकदम बदलून जायचे. तिच्या चेहर्‍यावर ईर्षा साफ दिसायची. माझी नजर अजूनही तिच्या ब्लाउजच्या आत होती. आणि कुठे तरी मनाला सुख वाटत होते की मी वरचढ आहे.

तिचा ब्लाउज हाफ कटचा होता त्यामुळे असे वाटत होते की तिचे स्तन आता उडी मारून बाहेर येतील. त्यांचा रंग जवळपास काळाच होता पण तिच्या चेहऱ्याची ठेवण नक्कीच चांगली होती. झाडू मारता मारता कधी तिने माझी नजर पकडली ते समजलेच नाही.

“असे काय पहाताय मॅडम? तुमच्यापेक्षा सुंदर नाहीत ते.” आणि खिदळू लागली.

तिचे ऐकून मी थोडीशी बावचळली पण लगेच व्यवस्थित होऊन बोलली, “अग, मी तुझ्या ब्लाउजचे डिझाईन पाहत होती.”

“चांगली आहे का? ब्लाउजची डिझाईन.” असे बोलून रूपाने स्वत:च्या स्तनावर हात ठेवला आणि हलकेसे त्याला दाबले.

“मॅडम, देशपांडे मॅडम तुम्हाला मगाशी घरी बोलवत होत्या. पण मला माहीत नाही ते का बोलवत होत्या?” आणि तिने तिचे बोलणे तिथेच संपवले.

“कधी बोलवत होती उषा मला?” मी प्रश्न केला.

“मी आता तुमच्याकडे येत होती तेव्हा.”

“ओके. चल तुझे आवरले असेल तर तू जा.”

“मॅडम अजून दिपक साहेबाची रूम साफ करायची आहे. ते काम करूनच जाईन. तुम्हाला देशपांडे मॅडम अर्जंट बोलावत होत्या.”

म्हणजे ही बया मला घराच्या बाहेर हाकलत होती.

मी सुध्दा जाण्याचे नाटक केले आणि लँच-की घेऊन बाहेर निघाली. १०-१५ मिनिटे बाहेर पार्कमध्ये थांबल्यावर मी घरात आले आणि सरळ दिपकची बेडरूम गाठली.

नेहमीच्या खिडकीतून आत पाहिले तर दिपक झोपलेला होता. आणि रूपा जागेवर नव्हती. म्हणजे ही खरेच गेली का? चांगला चान्स आला होता लाईव्ह बीपी पहायचा. अरेच्या!! मी असा काय विचार करत आहे? त्यानेच मगाशी महाभारत घडले होते, आता परत त्या मार्गाला का जावे? आणि मनातील सगळे विचार झटकून मा‍झ्या बेडरूममध्ये आले.

मी पहिले बाथरूममध्ये गेले आणि मोकळी झाले. आणि फ्रेश होऊन मा‍झ्या बेडरूममध्ये आले. मी काळजी घेत बेडरूमचा दरवाजा आतून बंद केला आणि कपाटातून गाऊन काढून अंगावरचे कपडे काढले. सगळे कपडे काढल्यानंतर मी परत एकदा स्वत:चे सौंदर्य आरशात पाहून खुदकन हसली आणि जसे गाऊन उचलणार मला बाथरूमचा दरवाजा उघडण्याचा आवाज आला. मी मागे वळून पाहिले तर धडकी भरली.

बाथरूममधून दिपक बाहेर आला. आणि त्याच्या चेहर्‍यावर तीच घाणेरडी स्माईल होती. त्याला पाहून तर माझी बोलतीच बंद झाली, तो मा‍झ्या पूर्ण शरीरावर नजर फिरवत होता. तेव्हा मा‍झ्या लक्षात आले की मी अजूनही नग्नच आहे, जसे मी गाऊन उचलण्याचा प्रयत्न करू लागली तसे त्याने मलाच पकडले. मी त्याला सोडण्यासाठी विनवणी करू लागली तसे तो बोलला,

“वहिनी तुम्हाला कि-होल मधून नग्न तर दोनदा पाहिले आणि मगाशी तुम्हाला नग्न पाहण्याचा चान्सच आला नाही. फक्त गांड काय तेवढीच दिसली. पण समोरून तर तुम्ही एकदम सेक्साट दिसतात.” असे बोलून त्याने मा‍झ्या ओठावर ओठ टेकवले आणि माझे ओठ चोखू लागला.

त्याने मला घट्ट मिठीत पकडल्यामुळे मला काहीच करता येत नव्हते. जवळपास १० मिनिटे तो माझे ओठ चोखत होता आणि माझे शरीर त्याच्या मिठीत विरघळत चालले होते. मनाचा विरोध अजूनही कायम होता पण शरीर मात्र त्या विरोधाला विरोध करत दिपकला समर्पित झाले.

खूप महिन्यापासूनच्या अतृप्त शरीराने परत मा‍झ्या मनावर विजय मिळवला. माझे हात आपोआप त्याच्या पाठीवर फिरू लागले. त्याने सुध्दा त्याची मिठी लूज करत मा‍झ्या पाठीवर हात फिरवू लागला. त्याने मा‍झ्या पाठीवरचे हात वर उचलले व माझे डोके दोन्ही हाताने घट्ट पकडत मला किस करू लागला.

जवळपास ५ मिनिटाने त्याने मला दूर ढकलले. नीट पाहिले तर त्याच्या खालच्या ओठावर रक्ताचा थेंब दिसत होता. त्याने ते जि‍भेने चाटले व मला उचलून बेडवर पटकले. मी तनाने पूर्णपणे समर्पित झाल्याने मी बेडवरून पळण्याचा प्रयत्न केला नाही.

तो मा‍झ्या समोर उभा राहून मा‍झ्या शरीराचे निरीक्षण करत होता आणि मी त्याचे. त्याने फक्त एक बरमुडा व बनीयन घातलेला होता. मा‍झ्या नजरेला नजर देत त्याने बनीयन काढला व नजरेनेच मला खाली पहायला सांगून त्याने त्याची बरमुडा खाली सरकवली. त्याचे लिंग थाडथाड उडत होते.

तो मा‍झ्या बाजूला येऊन पडला. त्याने त्याचा एक हात मा‍झ्या स्तनावर ठेवला आणि त्याने तो दाबू लागला. मी त्याच्याशी नजर मिळवू शकत नव्हते. आणि मगाशी सुध्दा त्याच्याकडे पाठ होती त्यामुळे डोके वेगळीकडे करून त्याच्या हरकतींना जाणून घेत होती.

त्याच्या हातात नक्कीच जादू होती. तो मा‍झ्या स्तनावरून हात फिरवायचा पण खूप वेळ मा‍झ्या निप्पलला स्पर्श करत नव्हता. त्याचे छातीच्या वरचे शरीर मा‍झ्या अंगावर होते. आणि त्याचा एक पाय मा‍झ्या दोन्ही मांड्यावर होत्या त्यामुळे मला हालचाल करता येत नव्हती.

अतिथी इन हाउस भाग : १५

दिवसामागून दिवस जात होते. डोक्यातून दिपकची आठवण जात नव्हती आणि तोही जवळपास अदृश्यच झाला होता. आमचा संभोग जो मध्ये तीन महीने थांबला होता तो परत जोमाने सुरू झाला होता. आज सकाळी उठताना रात्रीच्या संभोगाचा थकवा जाणवत होता. थोडेसे डोके सुध्दा जड वाटत होते. अजय सुध्दा...

अतिथी इन हाउस भाग : १४

दिपकचे लिंग गर्भाशयावर धडका मारत होते तर अजयचे थोडेसे छोटे असल्याने गर्भाशयावर धडका मारू शकत नव्हते. एवढ्या जबरदस्त चुदाईमध्ये सुध्दा मा‍झ्या डोक्यातून मा‍झ्या नवऱ्याचा विचार जात नव्हता. मनातल्या मनात देवाला प्रार्थना केली की अजयचे सुध्दा दिपकप्रमाणे मोठे व जाड हवे...

अतिथी इन हाउस भाग : १३

अचानक माझे एक बोट मी मा‍झ्या योनित टाकले आणि कंबरेची हालचाल, दिपकचे बोट आणि माझे बोट यांचा ताळमेळ बसवत वासनामय वातावरण निर्माण झाले. काही क्षणातच मी माझी कंबर दिपकच्या बोटावर दाबून धरली आणि माझे बोट योनित खोलवर टाकले, तसे तोंडातून एक दीर्घ "आह…" निघाले आणि मा‍झ्या...

अतिथी इन हाउस भाग : १२

त्याने दुसर्‍या हाताने माझा दुसरा स्तन पकडला व त्यावर हात फिरवू लागला. तो मिनिटभर नुसता दोन्ही स्तनांवर हात फिरवायचा आणि अचानक फक्त निप्पलला पकडून दाबायचा. पण प्रत्येक वेळी त्याचे निप्पलला दाबणे मागच्या वेळेपेक्षा तीव्र होते. निप्पलवर दाब पडताच मा‍झ्या तोंडातून...

अतिथी इन हाउस भाग : १०

तो मा‍झ्या पाठीवर बसून होता. मी त्याच्या मिठीपासून वाचण्यासाठी खूप धडपड करत होते. पण त्याचे वजन मा‍झ्या कंबरेवर असल्याने मला हलता येत नव्हते. काही वेळ असेच धडपड केल्यानंतर मी थकले आणि शांत झाले. तसे तो बाजूला झाला आणि माझे नितंब घोसळू लागला. त्याचे घोसळणे तनाला आवडत...

अतिथी इन हाउस भाग : ९

हे देवा!! किती निगरगट्ट मुलगा आहे! माझे तोंड उघडेच्या उघडेच राहिले. बस माझ्याकडे आता बोलण्यासारखे काहीच नव्हते. मी त्याच्या चेहऱ्यावरून माझे डोळे बाजूला केले आणि मा‍झ्या बेडरूममध्ये निघून आली. आजपर्यंत मी स्वत:ला इतके लाचार कधीच जाणवले नव्हते जेवढे त्या वेळेस वाटत...

अतिथी इन हाउस भाग : ८

आज पहिल्यांदा पूर्ण नग्न आरशासमोर उभी राहून मला मा‍झ्या सौंदर्याची जाणीव झाली. माझे स्वत:चे रूप पाहून मा‍झ्या तोंडातून सुस्कारा बाहेर पडला आणि आज प्रथमच मला कळले की लोक मला असे टकामका का पहातात? आणि मा‍झ्या मनात असेही आले की दिपकचे माझ्याकडे पाहून असे वागणे काही...

अतिथी इन हाउस भाग : ७

रूपाने खसाखसा त्याच्या लिंगावर तोंड चालवले. काही वेळ तिने दिपकचे लिंग चोखल्यानंतर बाहेर काढले. दिपकचे लिंग पूर्णपणे लाळेने बरबटलेले होते. लाळेची एक तार अजूनही तिच्या ओठापासून ते लिंगाच्या अग्रभागापर्यंत लटकत होती. रूपाच्या लक्षात आल्यावर तिने परत तिचे ओठ उघडत जीभ...

अतिथी इन हाउस भाग : ६

हे देवा!! हे काय चालले आहे मा‍झ्या घरात? हा गावंढळ मुलगा माझ्याबद्दल सगळं विचारतोय आणि ही हरामखोर रूपा सुध्दा माझ्याबद्दल सगळे सांगत सुटलीय. त्या दोघांचे बोलणे ऐकून तर माझे रक्त खवळत होते. एक काम करते, अजयला दाखवण्यासाठी मोबाईलवर शुटींग करते आणि त्याला सांगते बघ हा...

अतिथी इन हाउस भाग : ५

"तू? तू इथे काय करतोस?" मी लगेच बेडवरून उठले व माझे कपडे व्यवस्थित केले. "वहिनी, भूक लागली आहे." त्याचा हात वारंवार त्याच्या लिंगावर फिरत होता. मा‍झ्या मनात आले की एक लाथ त्याच्या सेटवर मारावी, पण असे करू शकले नाही. "ठीक आहे, तू बाहेर चल मी आलेच." थोड्या वेळातच मी...

अतिथी इन हाउस भाग : ४

खूप दिवसांनी अजय असे काही करत होता. पण अचानक मा‍झ्या मनात त्या गावंढळचा विचार आला. "सोडा नां, असे काय करताय तुम्ही?" मी मा‍झ्या मादक आवाजात बोलले. "कोणी मूर्खच असेल, जो एवढ्या सुंदर आणि सेक्सी बायकोला असेच सोडेल." अजयने मा‍झ्या उजव्या स्तनाबरोबर मा‍झ्या डाव्या स्तनाला...

अतिथी इन हाउस भाग : ३

बऱ्याच दिवसानंतर स्वारी मुडमध्ये दिसत होती. मी सुध्दा त्याला समरस होऊन साथ देत होते. त्याचा एक हात कधीच मा‍झ्या गाऊनचे दोन बटण काढून मा‍झ्या स्तनावर पोहचला होता. तो आलटून पालटून माझे स्तन दाबत होता आणि वर जोरजोराने माझे ओठ चोखत होता. त्याच्या दुसऱ्या हाताने माझा गाऊन...

अतिथी इन हाउस भाग : २

एक आठवड्यापूर्वीची घटना आहे, त्या दिवशी रविवार होता. अजयला सुट्टी होती. आम्ही दोघे आरामात बिछान्यात एकमेकांच्या मिठीत पडलेलो होतो. तेव्हा दरवाज्याची बेल वाजली. मी विचारात पडली की एवढ्या सकाळी सकाळी कोण आले असेल? अजय एकदम रोमॅन्टीक मुडमध्ये होता, माझ्याशी एकदम...

अतिथी इन हाउस

आज सकाळपासूनच माझा मुड खराब होता, वारंवार मा‍झ्या डोळ्यांसमोर तो प्रसंग तरळत होता. किती प्रयत्न करून देखील मा‍झ्या मनातून, स्मृतीतून तो प्रसंग जात नव्हता. माझ्याबरोबर असे काही घडेल मला स्वप्नात देखील वाटले नव्हते. कसे काय मी त्या सगळ्यात पडले? छी!! विचार करूनच मला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!