अतिथी इन हाउस भाग : १२

त्याने दुसर्‍या हाताने माझा दुसरा स्तन पकडला व त्यावर हात फिरवू लागला. तो मिनिटभर नुसता दोन्ही स्तनांवर हात फिरवायचा आणि अचानक फक्त निप्पलला पकडून दाबायचा. पण प्रत्येक वेळी त्याचे निप्पलला दाबणे मागच्या वेळेपेक्षा तीव्र होते. निप्पलवर दाब पडताच मा‍झ्या तोंडातून पसंतीचा सुस्कारा बाहेर पडायचा.

त्याने एका हाताने माझा चेहरा स्वत:कडे वळवला आणि मा‍झ्या ओठावर ओठ टेकवून त्याचा हात परत मा‍झ्या स्तनावर ठेवला व मगासारखेच निप्पल सोडून उरलेल्या स्तनावर फिरवू लागला. तो फक्त निप्पलवरच दाब द्यायचा पण बाकी स्तनांवर फक्त हात फिरवायचा. मध्येच तो माझे ओठ चाखायचा तर कधी फक्त त्यावरून जीभ फिरवायचा.

मी दोन-तीन वेळा त्याची जीभ पकडण्याचा प्रयत्न केला पण त्याने मला तसे करू दिले नाही. मिनिटभर जेव्हा त्याने माझे ओठ चोखले व स्तनावर हात फिरवला त्यानंतर मात्र त्याने माझे दोन्ही निप्पल कचकन दाबले आणि त्याच क्षणाला माझा खालचा ओठ दातात पकडून चिरडला. पूर्ण शरीरातून वेदनेची एक कळ निघाली आणि त्या कळीबरोबर खालच्या योनिओठातून पाण्याची धार निघाली.

फक्त किसींग आणि स्तन दाबल्याने मी झडले. पण मा‍झ्या झडण्याचा दिपकच्या हालचालीवर काहीच परिणाम झाला नाही. त्याने माझे ओठ परत चोखणे चालू केले. माझे निप्पल हुळहुळे झाले होते आणि त्याचा दिपकला अंदाज असावा त्यामुळे त्याने माझे निप्पल सोडून मा‍झ्या स्तनांच्या गोलाईवर हात फिरवणे व हलक्या हाताने दाबणे सुरू केले.

मिनिटभरात मी परत वासनेच्या डोहात बुडू लागली. दिपक जेवढा रूपाबरोबर असताना बोलत होता पण मा‍झ्या बरोबर फक्त तो कामच करत होता. त्याचे ओठ शिवल्यासारखे बंद झाले होते.

त्याने त्याचा एक हात मा‍झ्या स्तनावरून काढला व खाली सरकवत मा‍झ्या पोटावर फिरवू लागला पण त्याचे फिरवणे एक वेगळ्याच प्रकारचे होते. जेवढा धुसमुसळेपणा तो रूपाबरोबर आणि माझ्याशी केला त्यातील एक टक्का सुध्दा तो आता माझ्याबरोबर करत नव्हता. त्याचे हात मा‍झ्या पोटाची मालीश करत होते. त्याचे ओठ चोखणे निरंतर चालू होते.

अचानक दिपकच्या हाताचे बोट मा‍झ्या नाभीत गेले तसे मला गुदगुली झाली आणि मी त्याच्या ओठावरून ओठ उचलले आणि बोलले, “तिथे नको.”

मा‍झ्या दोन शब्दाने दिपकने त्याचे बोट मा‍झ्या नाभितून बाहेर काढले आणि परत मा‍झ्या पोटावर फिरवू लागला त्याचा एक हात तर कधी माझ्या ह्या स्तनावर तर कधी बाजूच्या स्तनावर फिरत होता.

काही वेळ अजून असेच माझे ओठ चोखल्यानंतर त्याने माझे ओठ सोडले आणि खाली सरकला. मा‍झ्या दुखऱ्या निप्पलवर तो ओल्या जि‍भेचे गरम फटके मारू लागला. कधी नुसता त्यावर फिरवू लागला. तो माझा स्तन चोखत नव्हता तर फक्त जि‍भेच्या लाळेने ओला करत होता.

पोटावरचा हात कधीच मा‍झ्या योनिवर येऊन पोहचला होता आणि योनिखाचेत फिरत होता. बेडशीट तर कधीच ओली होऊन मा‍झ्या पाठीला व कूल्ह्यांना ओले करत होती. पण त्याचा एक पाय मा‍झ्या मांड्यावर असल्याने मला हालचाल करता येत नव्हती.

त्याने माझे निप्पल तोंडात घेतले तसे मा‍झ्या तोंडातून एक दीर्घ सुस्कारा बाहेर पडला. त्याने निप्पल चोखायला सुरूवात केली आणि बोटाने माझी योनी चोदणे सुरू केले. किती किती वेळ तरी तो मा‍झ्या योनित बोटे चालवत होता आणि मा‍झ्या तोंडातून सुस्कारे, झडताना ओरडणे चालू होते. मी किती वेळा झडली याची काही खबरच नव्हती.

काही वेळाने दिपक थांबला. त्याने तसेच मला उचलले व बाथरूममध्ये घेऊन गेला. अति श्रमाने खूप थकलेली असल्याने मी मटकन खाली फरशीवर बसले. दिपकने शॉवर चालू केला, मग तो अॅडजस्ट करत पाण्याचे तापमान व्यवस्थित केले. काही वेळ पाणी पडताच मा‍झ्या शरीरातील त्राण दूर झाले.

दिपकने परत मला उभे केले आणि मा‍झ्या शरीराच्या प्रत्येक भागावर किस करणे चालू केले. त्याच्या अशा किस करण्याने मी धुंद होत चालले होते आणि माझे श्वास जोरजोरात सुरू झाले. त्याच्या शरीराच्या वेगवेगळ्या भागात किस करण्याने माझी योनी पाणावली. तिच्यातून योनिरस ओघळू लागला. मी सुध्दा दिपकला किस करायला सुरूवात केली.

आम्ही दोघे नग्नच होतो. दिपकने शॉवर खाली उभा असतानाच माझा एक स्तन तोंडात घेऊन चोखू लागला. मा‍झ्या तोंडातून तर नुसते सुस्कारेच बाहेर पडत होते. उत्तेजनेने मी दिपकचे डोके मा‍झ्या छातीवर दाबून धरले आणि धुंदीत जोरजोराने आवाज काढू लागली.

दिपकने त्याची मान मागे घेत मोठ्याने श्वास घेतला तेव्हा मला कळले की उत्तेजनेत कधीतरी माझा एक हात दिपकच्या लिंगावर पोहचला आणि त्याला पकडून हलवत होते. मी माझा हात मागे घेणार तेवढ्यात दिपकने त्याचा हात मा‍झ्या लिंग धरलेल्या हातावर दाबून धरला आणि मागे पुढे कसे करायचे ते दाखवून मा‍झ्या हातावरून स्वत:चा हात काढून घेतला.

थोड्या वेळ दिपकच्या लिंगाबरोबर खेळल्यानंतर मी साबण हातात घेतला आणि दिपकच्या पूर्ण शरीरावर लावू लागले. पूर्ण शरीराला साबण लावला फक्त त्याचे पायाला लावणे बाकी होते. मी साबण हातात घेऊन जसे त्याच्या पायाला साबण लावण्यासाठी वाकले तसे त्याचे अगडबंब लिंग मा‍झ्या तोंडासमोर आले.

कडक झालेले लिंग जसे माझ्यासमोर आले तसे क्षणभर मला लाज वाटली पण त्याच्याकडे दुर्लक्ष करत त्याच्या पायाला साबण लावू लागली. नजर हटवल्यानंतर सुध्दा माझे लक्ष वांरवार त्याच्या लिंगाकडे जात होती. पायाला साबण लावल्यानंतर फक्त लिंगाला साबण लावायचे राहिले होते.

मी दिपकच्या लिंगाला साबण लावल्याने एकदम चिकने झाले होते. मग मी साबण रगडत असताना त्याच्या लिंगाची चामडी मागे झाली तसे त्याचा गुलाबी रंगाचा सुपाडा बाहेर आला. कडक असलेले लिंग नुसते झटके मारत होते, त्यामुळे असे वाटत होते की ते लिंग मला सलामी देत आहे.

सगळीकडे साबण लावल्यानंतर मी दिपकला शॉवर खाली उभे केले आणि त्याच्या शरीरावरचा सगळा साबण धुवून काढला. दिपकने डोळे उघडताच हसून माझ्याकडे पाहिले आणि मला त्याच्या मिठीत घेत मा‍झ्या ओठांना चोखू लागला.

काही वेळ असेच किसिंग केल्यानंतर दिपकने मला शॉवर खाली उभे केले आणि हातात साबण घेतला. प्रथम त्याने मा‍झ्या गोलमटोल स्तनांवर हलक्या हाताने साबण लावू लागले, पण त्यामुळे मात्र मा‍झ्या पूर्ण शरीरात रोमांच फुलू लागला. रोमांच बरोबर गुदगुदी पण होत असल्याने माझी अवस्था अजून बिकट झाली.

जसजसे दिपक माझे स्तन दाबत चोळत होता तसतसे मी वेगळ्या विश्वात संचार करू लागले. काही वेळ स्तनांवर साबण लावल्यानंतर त्याने मा‍झ्या पोटावर गोलगोल हात फिरवून साबण लावू लागला आणि मिळणाऱ्या मजेमुळे मी डोळे बंद करून घेतले.

मग दिपकने मा‍झ्या केसांवर शाम्पु लावला आणि त्याचा फेस मा‍झ्या चेहर्‍यावर आल्याने मी डोळे बंद केले. मग दिपकने मला फिरवले आणि मा‍झ्या पाठीवर साबणाचा हात फिरवू लागला. मग त्याने मला पुढे ढकलले आणि माझे दोन्ही हात पकडून मला समोरच्या भिंतीवर दाबले. त्यामुळे दिपकचे लिंग मा‍झ्या नितंबाच्या फटीत फिरू लागले.

थोड्या वेळ असाच लिंगाने मसाज दिल्यानंतर दिपक बाजूला झाला आणि नितंब हाताने दाबत साबण लावू लागला.

“वहिनी, शप्पथ!! तुमची गांड एकदम झकास आहे. असे वाटते की आता लगेच माझा लंड तुमच्या गांडीत घालावा.” माझे दोन्ही अर्धगोल कसून दाबत दिपक बोलला. ज्यामुळे तोंडातून एक सुस्कारा बाहेर पडला.

असेच नितंबाची मालिश करता करता त्याने एक हात मा‍झ्या मागच्या फटीत घुसवला व साबण लावू लागला. फट रगडता रगडता कधीतरी त्याने केव्हा त्याने त्याचे एक बोट मा‍झ्या पार्श्व भोकात घातले ते समजलेच नाही. साबण लावलेले असल्याने पूर्ण बोट एका धक्क्यात आतपर्यंत घुसले.

मा‍झ्या तोंडातून एक हलकीशी कळ स्वरुपात सुस्कारा निघाला, “आई… आह… दिपक…” असे बोलून मी थोडीशी पुढे सरकली आणि भिंतीला पूर्ण चिपकली.

दिपकचे बोट बरोबर मा‍झ्या मागच्या भोकात आत बाहेर होत होते. त्याचे बोट चांगलेच जाड आणि लांब असल्याने मला थोडासा त्रास होत होता पण त्याबरोबर मजा सुध्दा मिळत होती. मी आजपर्यंत अजयला सुध्दा तिथे हात लावू दिला नव्हता पण ह्या मुलाला मी थांबवू सुध्दा शकले नाही.

त्याचे बोट बरोबर त्यांचे काम करत होते. काही वेळ असेच बोट रगडल्याने मी सुध्दा मागच्या भोकातून मिळणारी मजेचा अनुभव घेत होती आणि त्याला जोड म्हणून मी सुध्दा माझे नितंब मागे पुढे करत होती. वासना सहन होत नव्हती आणि नुसत्या पार्श्व भोकाच्या मस्तीने सुख मिळणार नव्हते.

कारण बराच वेळापासून माझी कंबर व दिपकचे बोट कष्ट करत होते पण आता मा‍झ्या कंबरेबरोबर माझे हात सुध्दा वापरात आणण्याची वेळ आली होती. मी माझा एक हात मा‍झ्या योनिदाण्यावर ठेवला व त्याला चोळू लागली. बस्स!! मग काय “आह… ह… आह…” असे मादक हुंकार माझ्या तोंडातून निघायला लागले.

अतिथी इन हाउस भाग : १५

दिवसामागून दिवस जात होते. डोक्यातून दिपकची आठवण जात नव्हती आणि तोही जवळपास अदृश्यच झाला होता. आमचा संभोग जो मध्ये तीन महीने थांबला होता तो परत जोमाने सुरू झाला होता. आज सकाळी उठताना रात्रीच्या संभोगाचा थकवा जाणवत होता. थोडेसे डोके सुध्दा जड वाटत होते. अजय सुध्दा...

अतिथी इन हाउस भाग : १४

दिपकचे लिंग गर्भाशयावर धडका मारत होते तर अजयचे थोडेसे छोटे असल्याने गर्भाशयावर धडका मारू शकत नव्हते. एवढ्या जबरदस्त चुदाईमध्ये सुध्दा मा‍झ्या डोक्यातून मा‍झ्या नवऱ्याचा विचार जात नव्हता. मनातल्या मनात देवाला प्रार्थना केली की अजयचे सुध्दा दिपकप्रमाणे मोठे व जाड हवे...

अतिथी इन हाउस भाग : १३

अचानक माझे एक बोट मी मा‍झ्या योनित टाकले आणि कंबरेची हालचाल, दिपकचे बोट आणि माझे बोट यांचा ताळमेळ बसवत वासनामय वातावरण निर्माण झाले. काही क्षणातच मी माझी कंबर दिपकच्या बोटावर दाबून धरली आणि माझे बोट योनित खोलवर टाकले, तसे तोंडातून एक दीर्घ "आह…" निघाले आणि मा‍झ्या...

अतिथी इन हाउस भाग : ११

कपडे घातल्यानंतर मी घाबरलेल्या आवाजात बोलली, "तू इथे काय करतोस?" "वहिनी, तुमच्यामुळे झोप येत नव्हती. आणि इथे तुम्ही बोटे घालून घेत आहात? तुम्ही बोटांना कशाला बिनाकामाचे त्रास देतात? बोटांनी कधी पुच्चीची तहान भागली आहे का? पुच्चीची तहान तर फक्त लंडच भागवू शकतो. आणि मला...

अतिथी इन हाउस भाग : १०

तो मा‍झ्या पाठीवर बसून होता. मी त्याच्या मिठीपासून वाचण्यासाठी खूप धडपड करत होते. पण त्याचे वजन मा‍झ्या कंबरेवर असल्याने मला हलता येत नव्हते. काही वेळ असेच धडपड केल्यानंतर मी थकले आणि शांत झाले. तसे तो बाजूला झाला आणि माझे नितंब घोसळू लागला. त्याचे घोसळणे तनाला आवडत...

अतिथी इन हाउस भाग : ९

हे देवा!! किती निगरगट्ट मुलगा आहे! माझे तोंड उघडेच्या उघडेच राहिले. बस माझ्याकडे आता बोलण्यासारखे काहीच नव्हते. मी त्याच्या चेहऱ्यावरून माझे डोळे बाजूला केले आणि मा‍झ्या बेडरूममध्ये निघून आली. आजपर्यंत मी स्वत:ला इतके लाचार कधीच जाणवले नव्हते जेवढे त्या वेळेस वाटत...

अतिथी इन हाउस भाग : ८

आज पहिल्यांदा पूर्ण नग्न आरशासमोर उभी राहून मला मा‍झ्या सौंदर्याची जाणीव झाली. माझे स्वत:चे रूप पाहून मा‍झ्या तोंडातून सुस्कारा बाहेर पडला आणि आज प्रथमच मला कळले की लोक मला असे टकामका का पहातात? आणि मा‍झ्या मनात असेही आले की दिपकचे माझ्याकडे पाहून असे वागणे काही...

अतिथी इन हाउस भाग : ७

रूपाने खसाखसा त्याच्या लिंगावर तोंड चालवले. काही वेळ तिने दिपकचे लिंग चोखल्यानंतर बाहेर काढले. दिपकचे लिंग पूर्णपणे लाळेने बरबटलेले होते. लाळेची एक तार अजूनही तिच्या ओठापासून ते लिंगाच्या अग्रभागापर्यंत लटकत होती. रूपाच्या लक्षात आल्यावर तिने परत तिचे ओठ उघडत जीभ...

अतिथी इन हाउस भाग : ६

हे देवा!! हे काय चालले आहे मा‍झ्या घरात? हा गावंढळ मुलगा माझ्याबद्दल सगळं विचारतोय आणि ही हरामखोर रूपा सुध्दा माझ्याबद्दल सगळे सांगत सुटलीय. त्या दोघांचे बोलणे ऐकून तर माझे रक्त खवळत होते. एक काम करते, अजयला दाखवण्यासाठी मोबाईलवर शुटींग करते आणि त्याला सांगते बघ हा...

अतिथी इन हाउस भाग : ५

"तू? तू इथे काय करतोस?" मी लगेच बेडवरून उठले व माझे कपडे व्यवस्थित केले. "वहिनी, भूक लागली आहे." त्याचा हात वारंवार त्याच्या लिंगावर फिरत होता. मा‍झ्या मनात आले की एक लाथ त्याच्या सेटवर मारावी, पण असे करू शकले नाही. "ठीक आहे, तू बाहेर चल मी आलेच." थोड्या वेळातच मी...

अतिथी इन हाउस भाग : ४

खूप दिवसांनी अजय असे काही करत होता. पण अचानक मा‍झ्या मनात त्या गावंढळचा विचार आला. "सोडा नां, असे काय करताय तुम्ही?" मी मा‍झ्या मादक आवाजात बोलले. "कोणी मूर्खच असेल, जो एवढ्या सुंदर आणि सेक्सी बायकोला असेच सोडेल." अजयने मा‍झ्या उजव्या स्तनाबरोबर मा‍झ्या डाव्या स्तनाला...

अतिथी इन हाउस भाग : ३

बऱ्याच दिवसानंतर स्वारी मुडमध्ये दिसत होती. मी सुध्दा त्याला समरस होऊन साथ देत होते. त्याचा एक हात कधीच मा‍झ्या गाऊनचे दोन बटण काढून मा‍झ्या स्तनावर पोहचला होता. तो आलटून पालटून माझे स्तन दाबत होता आणि वर जोरजोराने माझे ओठ चोखत होता. त्याच्या दुसऱ्या हाताने माझा गाऊन...

अतिथी इन हाउस भाग : २

एक आठवड्यापूर्वीची घटना आहे, त्या दिवशी रविवार होता. अजयला सुट्टी होती. आम्ही दोघे आरामात बिछान्यात एकमेकांच्या मिठीत पडलेलो होतो. तेव्हा दरवाज्याची बेल वाजली. मी विचारात पडली की एवढ्या सकाळी सकाळी कोण आले असेल? अजय एकदम रोमॅन्टीक मुडमध्ये होता, माझ्याशी एकदम...

अतिथी इन हाउस

आज सकाळपासूनच माझा मुड खराब होता, वारंवार मा‍झ्या डोळ्यांसमोर तो प्रसंग तरळत होता. किती प्रयत्न करून देखील मा‍झ्या मनातून, स्मृतीतून तो प्रसंग जात नव्हता. माझ्याबरोबर असे काही घडेल मला स्वप्नात देखील वाटले नव्हते. कसे काय मी त्या सगळ्यात पडले? छी!! विचार करूनच मला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!