अतिथी इन हाउस भाग : ९

हे देवा!! किती निगरगट्ट मुलगा आहे! माझे तोंड उघडेच्या उघडेच राहिले. बस माझ्याकडे आता बोलण्यासारखे काहीच नव्हते. मी त्याच्या चेहऱ्यावरून माझे डोळे बाजूला केले आणि मा‍झ्या बेडरूममध्ये निघून आली. आजपर्यंत मी स्वत:ला इतके लाचार कधीच जाणवले नव्हते जेवढे त्या वेळेस वाटत होते. मी बेडरूममध्ये पोहचलेच होते की तो सुध्दा माझ्यामागे आला.

“तसे वहिनी, खरे सांगा, खिडकीतून जे पाहिले त्याने मजा आली की नाही?” दिपक दात विचकावत बोलला.

त्याचे ऐकून असे वाटले की त्याचे दात पाडावे पण काहीच करू शकले नाही, कारण चूक माझीच होती मी सावधपणा बाळगला नाही. आणि मी त्यांना पाहत आहे हे त्याला कळले होते. पण जर मी ते पाहिलेच नसते तर ही आफत ओढवली नसती.

“वहिनी पण तुम्ही सांगितले नाही की तुम्हाला कसे वाटले?” दिपकने त्याच्या लुंगीवरून त्याचे लिंग हातात पकडून हलवले.

त्याचा आवाज ऐकून मी मा‍झ्या विचारचक्रातून बाहेर आले. मनात नसताना व इच्छा नसताना सुध्दा माझी नजर त्याच्या लुंगीवर गेली जिथे त्याच्या लिंगाने तंबू उभारून ठेवला होता. माझी नजर काही वेळ तिथेच अटकली.

त्याचे लिंग लुंगीच्या आत असे काही झटके मारत होते की माझा पाण्याने ओला झालेला घसा परत सुकला होता. पण जेव्हा डोळा तिरका करून दिपककडे पाहिले तेव्हा त्याची नजर मा‍झ्या डोळ्यावर होती. मी लगेच माझी नजर त्याच्या लिंगावरून हटवली.

“असे काय पहाताय वहिनी? तुमचेच तर आहे ते, हवे असेल तर हात लावून पहा. वहिनी तुमच्या सेवेसाठीच तर आहे.” असे बोलून त्याने त्याची लुंगी बाजूला केली.

ज्याने त्याचे लिंग सापासारखे फूत्कारत बाहेर आले. बऱ्याच दिवसांनी लिंग पाहिले, तेही चांगलेच कडक! पण लांबून जेवढे कडक व लांब वाटले होते ते त्याच्यापेक्षा नक्कीच जाड व मोठे होते. अजयपेक्षा दिपकचे लिंग जाड व लांब होते. एवढे मोठे लिंग तेही एवढ्या जवळून पाहिल्यामुळे माझे श्वास अटकतच आत बाहेर होऊ लागले.

त्याची ही कृती पाहून मी खूपच दचकले व अडखळतच त्याला बोलले, “हे काय चालवले आहे तू? आणि हा काय निर्लज्जपणा? कामाशी काम ठेव! माझ्याबरोबर काही फालतू गोष्ट किंवा काही लगट करण्याची आवश्यकता नाही.”

मी त्याला रागाने फणफणत बोलले. मला खरेच त्याच्या ह्या घाणेरड्या वागण्यावर इतका राग आला होता की असे वाटले की त्याच्या कानाखाली दोन तीन आवाज काढावे. त्याला स्त्रियांशी कसे बोलावे याची काही अक्कल आहे की नाही?

“काय वहिनी, तसे तर तुम्ही लपून माझे पाहतच होता आणि जेव्हा मी स्वत:हून दाखवले तर तुम्ही नखरे कशाला करताय?”

त्याने वेडेवाकडे तोंड जे पहिल्यापासून विचित्र होते पण अजूनही विचित्र करत बोलला व लिंगाच्या वरची कातडी मागे खेचली. ज्यामुळे त्याच्या लिंगाची सुपारी माझ्यासमोर उघडी पडली.

मी काही बोलणार तेवढ्यात पॉवर गेली. लाईट गेल्याने मी घाबरली आणि मी काय करावे? हेच समजत नव्हते. तेवढ्यात त्याने मला मिठी मारली व स्वत:च्या छातीवर दाबून धरले. त्याची पकड एवढी मजबूत होती की माझी सुटण्याची इच्छा असूनही मी काहीच करू शकत नव्हते. मी पूर्ण ताकद लावून सुध्दा त्याच्या पकडीतून सुटू शकले नाही. त्याच अवस्थेत त्याने त्याचा चेहरा मा‍झ्या चेहर्‍यासमोर आणला.

त्याच्या तोंडातून एक वेगळ्याच प्रकारचा घाणेरडा वास येत होता. त्या वासाने मला मळमळ झाली आणि असे वाटले की मला उलटी होईल. पण त्याच्या पहिले त्याने मा‍झ्या ओठांवर त्याचे ओठ ठेवले आणि कसून माझे ओठ चोखू लागला.

त्याचे ओठ चोखणे इतके रानटी होते की मा‍झ्या ओठातून रक्त निघाले. एकदम जनावरासारखा मा‍झ्या ओठांवर तुटून पडला होता. मी अथक प्रयत्नाने माझे ओठ त्याच्या ओठातून सोडवले पण त्याचे कठीण लिंग मा‍झ्या पोटावर रगडत होते.

“तुझी हिंमत कशी झाली, मा‍झ्या शरीराला स्पर्श करण्याची? सोड मला आताच्या आता!”

मी त्याच्या बाहुपाशातून वेगळे होण्याची खूप धडपड केली पण त्याने माझे दोन्ही दंड इतके जोरात पकडले होते की त्याच्यातून रक्ताभिसरण होणे थांबले. दिपकने मला तसेच मिठीत पकडून फिरवले त्यामुळे आता माझी पाठ त्याच्याकडे होती आणि त्याच्या तोंडातून निघणारे गरम श्वास मा‍झ्या खांद्यावर जाणवत होते.

मला वळविल्यामुळे त्याचे कठीण लिंग मा‍झ्या नितंबावर साफ जाणवत होते. त्याने त्याचा एक हात मा‍झ्या नितंबावर फिरवणे चालू केले. आणि पुढे काय होईल? ह्या भीतीने मा‍झ्या पूर्ण शरीरावर काटा उभा राहिला. मी परत त्याच्या मगरमिठीतून सुटण्याचा प्रयत्न केला.

“सोड मला, तू हे काय करतोय?”

पण तो त्याच्या मस्तीत धुंद होता, त्याने त्याचा चेहरा मा‍झ्या कानाजवळ आणला आणि हळू आवाजात बोलला, “एकदम मस्त आहे, तुझी गांड! खूपच नरम!! एकदम कापसासारखी!” आणि खळखळून हसू लागला.

“तुझा हात तिथून काढ! मी सांगून ठेवते तुला, ह्याचे परिणाम खूप वाईट होतील!” मी पूर्ण ताकदीने त्याच्या मिठीतून सुटण्याचा प्रयत्न केला व दात एकमेकांवर दाबत बोलली.

त्याने माझे एकही ऐकले नाही. मी त्याला वारंवार सोडण्याची विनंती करत होती पण तो तेवढ्याच ताकदीने व निर्दयतेने मा‍झ्या नितंबावर हात चालवत होता. आळीपाळीने दिपक माझे दोन्ही नितंब रगडत होता. मी घाई गडबडीत कपडे घातल्यामुळे मी पॅन्टी घातली नव्हती. त्यामुळे त्याचा हात मा‍झ्या नितंबावर आरामात चालत होता.

त्याचे असेच माझे नितंब कुस्करण्यामुळे माझी साडी थोडी सैल झाली होती. त्याच्या हातामुळे मनाच्या एका कोपर्‍यात कुठे ना कुठे चांगले वाटत होते. त्यामुळेच मी मनातल्या मनात त्याच्या पकडीतून निसटण्याचा प्रयत्न सोडून दिला. पण तेव्हाच मा‍झ्या मनात थरकाप उडाला, कारण त्याने साडीवरूनच नितंब चोळताना हात मा‍झ्या दोन्ही अर्धगोलाच्या मध्ये टाकला. पार्श्वभागावर बोटांचा वावर जाणवताच माझे पूर्ण शरीर थरथरले.

“खूप झाले तुझे, मी आताच्या आता अजयला फोन करून सगळे सांगते.” मी जवळजवळ ओरडून बोलले.

“सांगा! तुम्हाला ज्याला सांगायचे त्याला सांगा! पण वहिनी ह्यात नुकसान तर तुमचेच आहे. प्रत्येक जण माझ्यासारखे गांडीची मालीश नाही करू शकत.” असे बोलून त्याने मा‍झ्या खांद्यावर किस केले आणि जोरजोरात हसू लागला.

“शट-अप!! फालतूची बडबड बंद कर! मला वहिनी म्हणतो आणि दुसरीकडे मा‍झ्या बरोबर असे अश्लील, घाणेरडे काम करतोस, लाज कशी वाटत नाही तुला?”

“दीर-वहिनी, जीजा-सालीच्या संबंधात हे सगळे चालतेच. तुम्ही कधी ऐकले नाही का? साली आधी घरवाली आणि वहिनी आईसमान असते. मग जेव्हा आई आपल्या मुलाला दूध पाजू शकते तर मग वहिनी का नाही? वहिनी तू आई बनून मला दूध पाजशील का?” आणि जोरजोरात खळखळून हसू लागला.

“सांगितले ना तुला, सोड मला. तू मा‍झ्या बरोबर असे काहीच वाईट करू शकत नाही.” मी रागीट आवाजाने बोलली.

दिपकने मा‍झ्या साडीलाच एका बोटाने दाबत ते बोट मा‍झ्या मागच्या भोकावर ठेवले. आजपर्यंत अजयने सुध्दा मा‍झ्या मागच्या भोकाला स्पर्श केला नव्हता म्हणजे त्याची इच्छा व्हायची पण मी त्याला हात लावू देत नव्हती. त्याच्या बोटाचा स्पर्श पार्श्व भोकावर जाणवताच मी थरथर कापू लागले.

“वहिनी, जबरदस्त गांड आहे तुमची. भोकापर्यंत पोहचण्यासाठी पूर्ण बोटाची खोली मोजावी लागली. दादा तर रोज खेळल्याशिवाय सोडत नसेल. एकदम गजब गांड आहे.”

“तुला काय घेणे देणे आहे? स्वत:ला सहीसलामत पहायचं असेल तर सोड मला.” मी धमकी देत बोलले.

पण मा‍झ्या धमकीचा त्याच्यावर काहीच परिणाम झाला नाही. त्याने मा‍झ्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष करत माझे गुदा भोक रगडू लागला.

मला त्याच्या ह्या चाळ्याचा खूप राग येत होता पण त्याची पकड एकदम घट्ट असल्यामुळे मी काहीच करू शकत नव्हती. पण त्याच्या हळुवारपणे गुदा रगडण्याने मा‍झ्या शरीरात एक वेगळीच अनुभूति जाणवू लागली. सगळ्यात मोठा धक्का मला तेव्हा लागला जेव्हा मा‍झ्या दोन्ही पायामध्ये मला ओल जाणवू लागली.

पार्श्व छिद्रावर होणार्‍या स्पर्शाने माझी योनी हळूहळू ओली होऊ लागली. त्यामुळे मी एकदम शांत पडून जे होत आहे ते त्याला करू देत होती.

“तुम्हाला मजा तर येत आहे ना, वहिनी?” दिपक दात विचकावत बोलला.

“तुला लाज वाटायला पाहिजे, माझ्याबरोबर जे करतो ते पूर्णतः चुकीचे आहे.”

मी अजूनही संतुलन सांभाळून ठेवलेले होते. माझ्यातील पतिव्रता स्त्री अजूनही जागी होती. पण शरीर मात्र बंड करत होते.

“शरम तर खूप वाटते वहिनी, पण काय करू दिल के हातो मजबूर हुँ जेव्हा पासून आलो आहे तेव्हापासून तुमची ही मदमस्त गांड मा‍झ्या डोळ्याच्या बाजूलाच होत नाही.”

“शट-अप! शट-अप!!” मी जोराने ओरडले.

पण मध्ये कधीतरी त्याची पकड लूज झाली होती, पण मला कळलेच नाही. पण अचानक त्याने मा‍झ्या मागच्या भोकाला वेगळ्याच पद्धतीने रगडले की आपोआप मा‍झ्या तोंडातून पसंतीचा हुंकार बाहेर पडला आणि मी थोडीशी पुढे झाली आणि तेवढ्यात लाईट आली. लाईट येताच मी एकदम शुद्धीत आली आणि त्याला पूर्ण झटका देत त्याच्या मगरमिठीतून सुटका करून घेतली पण सुटका करून घेताना मी बडबडत होते.

“तुझे आता काही खरे नाही. गावंढळ कुठचा!! मी हे सगळे अजयला सांगणार आहे, आणि मग तुझी काही खैर नाही. ते पहा तुझी काय हालत करतात ते.”

आणि त्याला जोरात धक्का देण्याच्या तयारीत त्याच्या खांद्यावर हात ठेवला तसे त्याने मला लगेच परत पकडले व तसेच बेडवर पालथे झोपवले.

अतिथी इन हाउस भाग : १५

दिवसामागून दिवस जात होते. डोक्यातून दिपकची आठवण जात नव्हती आणि तोही जवळपास अदृश्यच झाला होता. आमचा संभोग जो मध्ये तीन महीने थांबला होता तो परत जोमाने सुरू झाला होता. आज सकाळी उठताना रात्रीच्या संभोगाचा थकवा जाणवत होता. थोडेसे डोके सुध्दा जड वाटत होते. अजय सुध्दा...

अतिथी इन हाउस भाग : १४

दिपकचे लिंग गर्भाशयावर धडका मारत होते तर अजयचे थोडेसे छोटे असल्याने गर्भाशयावर धडका मारू शकत नव्हते. एवढ्या जबरदस्त चुदाईमध्ये सुध्दा मा‍झ्या डोक्यातून मा‍झ्या नवऱ्याचा विचार जात नव्हता. मनातल्या मनात देवाला प्रार्थना केली की अजयचे सुध्दा दिपकप्रमाणे मोठे व जाड हवे...

अतिथी इन हाउस भाग : १३

अचानक माझे एक बोट मी मा‍झ्या योनित टाकले आणि कंबरेची हालचाल, दिपकचे बोट आणि माझे बोट यांचा ताळमेळ बसवत वासनामय वातावरण निर्माण झाले. काही क्षणातच मी माझी कंबर दिपकच्या बोटावर दाबून धरली आणि माझे बोट योनित खोलवर टाकले, तसे तोंडातून एक दीर्घ "आह…" निघाले आणि मा‍झ्या...

अतिथी इन हाउस भाग : १२

त्याने दुसर्‍या हाताने माझा दुसरा स्तन पकडला व त्यावर हात फिरवू लागला. तो मिनिटभर नुसता दोन्ही स्तनांवर हात फिरवायचा आणि अचानक फक्त निप्पलला पकडून दाबायचा. पण प्रत्येक वेळी त्याचे निप्पलला दाबणे मागच्या वेळेपेक्षा तीव्र होते. निप्पलवर दाब पडताच मा‍झ्या तोंडातून...

अतिथी इन हाउस भाग : ११

कपडे घातल्यानंतर मी घाबरलेल्या आवाजात बोलली, "तू इथे काय करतोस?" "वहिनी, तुमच्यामुळे झोप येत नव्हती. आणि इथे तुम्ही बोटे घालून घेत आहात? तुम्ही बोटांना कशाला बिनाकामाचे त्रास देतात? बोटांनी कधी पुच्चीची तहान भागली आहे का? पुच्चीची तहान तर फक्त लंडच भागवू शकतो. आणि मला...

अतिथी इन हाउस भाग : १०

तो मा‍झ्या पाठीवर बसून होता. मी त्याच्या मिठीपासून वाचण्यासाठी खूप धडपड करत होते. पण त्याचे वजन मा‍झ्या कंबरेवर असल्याने मला हलता येत नव्हते. काही वेळ असेच धडपड केल्यानंतर मी थकले आणि शांत झाले. तसे तो बाजूला झाला आणि माझे नितंब घोसळू लागला. त्याचे घोसळणे तनाला आवडत...

अतिथी इन हाउस भाग : ८

आज पहिल्यांदा पूर्ण नग्न आरशासमोर उभी राहून मला मा‍झ्या सौंदर्याची जाणीव झाली. माझे स्वत:चे रूप पाहून मा‍झ्या तोंडातून सुस्कारा बाहेर पडला आणि आज प्रथमच मला कळले की लोक मला असे टकामका का पहातात? आणि मा‍झ्या मनात असेही आले की दिपकचे माझ्याकडे पाहून असे वागणे काही...

अतिथी इन हाउस भाग : ७

रूपाने खसाखसा त्याच्या लिंगावर तोंड चालवले. काही वेळ तिने दिपकचे लिंग चोखल्यानंतर बाहेर काढले. दिपकचे लिंग पूर्णपणे लाळेने बरबटलेले होते. लाळेची एक तार अजूनही तिच्या ओठापासून ते लिंगाच्या अग्रभागापर्यंत लटकत होती. रूपाच्या लक्षात आल्यावर तिने परत तिचे ओठ उघडत जीभ...

अतिथी इन हाउस भाग : ६

हे देवा!! हे काय चालले आहे मा‍झ्या घरात? हा गावंढळ मुलगा माझ्याबद्दल सगळं विचारतोय आणि ही हरामखोर रूपा सुध्दा माझ्याबद्दल सगळे सांगत सुटलीय. त्या दोघांचे बोलणे ऐकून तर माझे रक्त खवळत होते. एक काम करते, अजयला दाखवण्यासाठी मोबाईलवर शुटींग करते आणि त्याला सांगते बघ हा...

अतिथी इन हाउस भाग : ५

"तू? तू इथे काय करतोस?" मी लगेच बेडवरून उठले व माझे कपडे व्यवस्थित केले. "वहिनी, भूक लागली आहे." त्याचा हात वारंवार त्याच्या लिंगावर फिरत होता. मा‍झ्या मनात आले की एक लाथ त्याच्या सेटवर मारावी, पण असे करू शकले नाही. "ठीक आहे, तू बाहेर चल मी आलेच." थोड्या वेळातच मी...

अतिथी इन हाउस भाग : ४

खूप दिवसांनी अजय असे काही करत होता. पण अचानक मा‍झ्या मनात त्या गावंढळचा विचार आला. "सोडा नां, असे काय करताय तुम्ही?" मी मा‍झ्या मादक आवाजात बोलले. "कोणी मूर्खच असेल, जो एवढ्या सुंदर आणि सेक्सी बायकोला असेच सोडेल." अजयने मा‍झ्या उजव्या स्तनाबरोबर मा‍झ्या डाव्या स्तनाला...

अतिथी इन हाउस भाग : ३

बऱ्याच दिवसानंतर स्वारी मुडमध्ये दिसत होती. मी सुध्दा त्याला समरस होऊन साथ देत होते. त्याचा एक हात कधीच मा‍झ्या गाऊनचे दोन बटण काढून मा‍झ्या स्तनावर पोहचला होता. तो आलटून पालटून माझे स्तन दाबत होता आणि वर जोरजोराने माझे ओठ चोखत होता. त्याच्या दुसऱ्या हाताने माझा गाऊन...

अतिथी इन हाउस भाग : २

एक आठवड्यापूर्वीची घटना आहे, त्या दिवशी रविवार होता. अजयला सुट्टी होती. आम्ही दोघे आरामात बिछान्यात एकमेकांच्या मिठीत पडलेलो होतो. तेव्हा दरवाज्याची बेल वाजली. मी विचारात पडली की एवढ्या सकाळी सकाळी कोण आले असेल? अजय एकदम रोमॅन्टीक मुडमध्ये होता, माझ्याशी एकदम...

अतिथी इन हाउस

आज सकाळपासूनच माझा मुड खराब होता, वारंवार मा‍झ्या डोळ्यांसमोर तो प्रसंग तरळत होता. किती प्रयत्न करून देखील मा‍झ्या मनातून, स्मृतीतून तो प्रसंग जात नव्हता. माझ्याबरोबर असे काही घडेल मला स्वप्नात देखील वाटले नव्हते. कसे काय मी त्या सगळ्यात पडले? छी!! विचार करूनच मला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!