अतिथी इन हाउस भाग : १३

अचानक माझे एक बोट मी मा‍झ्या योनित टाकले आणि कंबरेची हालचाल, दिपकचे बोट आणि माझे बोट यांचा ताळमेळ बसवत वासनामय वातावरण निर्माण झाले. काही क्षणातच मी माझी कंबर दिपकच्या बोटावर दाबून धरली आणि माझे बोट योनित खोलवर टाकले, तसे तोंडातून एक दीर्घ “आह…” निघाले आणि मा‍झ्या योनिने रस गाळला. माझे पूर्ण शरीर ढिल्ले पडले, पण दिपकचे बोट काही थांबायला तयार नव्हते.

“बस झाले, दिपक, किती वेळ करणार? आज पहिल्यांदा मी खूप वेळ झडली आहे. आता अजून सहन होणार नाही.”

माझे ऐकताच दिपकने पार्श्व भोकातून बोट बाहेर काढले आणि मला फिरवत परत मला किस केले आणि एक बोट मा‍झ्या योनित टाकून गिरमीट सारखे फिरवू लागला.

अक्षरशः शरीर थकले होते पण मनाला कुठे तरी मी परत तयार होईल याची आशा होती. त्यामुळे शरीर परत उन्मादाकडे वाटचाल करू लागले. तो उन्माद मा‍झ्या तोंडातून सुस्कार्‍यांच्या स्वरुपात निघत होते.

थोड्या वेळ मा‍झ्या योनिबरोबर खेळल्यानंतर दिपकने मा‍झ्या पायांवर साबण लावला आणि मला शॉवर खाली उभे केले. कधी मा‍झ्या स्तनांना चोळून तर कधी मा‍झ्या नितंबावर हात फिरवून तर कधी मा‍झ्या योनिवर प्रेमाने हात चालवत त्याने मा‍झ्या शरीरावरच्या प्रत्येक भागावरचा साबण धुतला.

सगळे साफ झाल्यानंतर दिपकने अडकवलेला टॉवेल काढला आणि परत मला साफ करू लागला. नंतर मी सुध्दा टॉवेल घेऊन त्याला कोरडे केले. सगळे झाल्यानंतर त्याने परत मला उचलले, नव्या नवरीसारखे मी लाजले आणि त्याच्या छातीवर डोके घुसळले.

बाथरूमच्या बाहेर येऊन त्याने मला बेडवर ठेवले आणि लगेच मा‍झ्या बाजूला पडून त्याने मला मिठीत घेतले. मा‍झ्या चेहर्‍याचा एक इंच भाग सुध्दा त्याने किस करायचा सोडला नाही. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून मी सुध्दा त्याला किस करू लागली. दिपकने त्याचे ओठ मा‍झ्या ओठावर टेकवून किस करू लागला आणि त्याचा एक हात मा‍झ्या पाठीवरून घसरत मा‍झ्या नितंबावर आला. दिपक मा‍झ्या नितंबांना दाबत त्याच्याशी खेळू लागला.

थोड्या वेळ असेच खेळल्यानंतर त्याने त्याचा हात पुढे आणत मा‍झ्या योनिवर ठेवला आणि हात गोल गोल फिरवत मा‍झ्या योनिची मालीश करू लागला. काही वेळ असेच केल्यानंतर दिपकने त्याचे बोट मा‍झ्या योनिमुखावर नेले आणि योनिचे दोन्ही पडदे वेगळे करत आत टाकले.

दिपकचे बोट जसे आत गेले तसे मी माझे पाय फाकवत त्याच्या बोटांना अजून जास्त वाव मिळवून दिला आणि योनिला व्यवस्थित मजा मिळाली.

माझे पाय फाकवताच दिपकने बोट बाहेर काढले व योनी फटीत वर खाली घासू लागला. दिपकचे बोट जसे मा‍झ्या योनिच्या बाहेर निघालेल्या मांसाला स्पर्श झाला तसे मा‍झ्या पूर्ण शरीरातून वि‍जेची एक लहर धावत गेली. उत्तेजनेने मी माझा हात खाली नेत दिपकचे लिंग हातात पकडून हलवू लागले. माझा हात लागताच दिपकचे लिंग अजून जास्त कडक झाले. ते हाताला भलतेच गरम लागत होते.

मला एका गोष्टीचे आश्चर्य वाटते की दिपक एवढा वेळ तग कसा धरून आहे, कारण एवढा वेळ अजय कधीच सहन करू शकत नव्हता. १०-१५ मिनिटाच्या फोर-प्ले नंतर तो लगेच लिंग लगेच मा‍झ्या योनित टाकून मोकळा व्हायचा. पण जवळपास तासभरापासून दिपक मा‍झ्या बरोबर खेळत होता पण अजून त्याने लिंग योनित ढकलण्याचा प्रयत्न केला नव्हता.

दिपकचे लिंग पकडताच, “आह….ह…” असा दीर्घ सुस्कारा बाहेर पडला. लिंगाचे मर्दन होताच दिपक त्याचे बोट जोरजोरात मा‍झ्या योनित आत बाहेर करू लागला. दिपकच्या एका बोटाच्या जोडीला दुसरे बोट मा‍झ्या मदनमण्याला चोळत होते आणि त्याचा वेग सुध्दा फार होता. त्यामुळे मी उत्तेजनेची परिसीमा गाठण्याच्या जवळ पोहचले होते.

मी सुध्दा मस्तीत माझी कंबर मागे पुढे हलवू लागली त्यामुळे दिपकचे बोट आरामात मा‍झ्या योनितून आत बाहेर होत होते. मी जागा करून दिल्यामुळे त्याने बोट अजून जास्त जोरात मा‍झ्या योनितून आत बाहेर करायला सुरूवात केली.

काही क्षणातच माझे शरीर अकडू लागले. हातापायाला मुंग्या आल्या. दिपकचे लिंग पूर्ण ताकदीने पकडले आणि त्याची कातडी पूर्ण मागे खेचून एका हाताने त्याच्या गळ्यात हात घातला आणि चेहरा त्याच्या छातीवर दाबला. दिपकचा पूर्ण हात मा‍झ्या योनिरसाने चिपचिप झाला.

दिपक खूप हळूहळू मा‍झ्या योनित बोट आत बाहेर करत होता. खूप मजा येत होती. मी सुध्दा दिपकचे लिंग जोरजोरात मागे पुढे करत होती. दिपकच्या लिंगातून पाणी काढून मी सुध्दा त्याला मजा मिळवून देण्याचा प्रयत्न करत होती.

दिपकने मा‍झ्या योनित बोट फिरवण्याचे बंद केले. डोळे बंद केले आणि मोठमोठे श्वास घेऊ लागला. पण अचानक त्याला काय झाले माहीत नाही, त्याने माझा हात पटकन त्याच्या लिंगावरून काढून घेतला. आणि दीर्घ श्वास घेऊ लागला.

काही सेकंदाने त्याने डोळे उघडले आणि मा‍झ्या शरीरावर स्वत:चे ओझे टाकले. मा‍झ्या ओठावर ओठ टेकवत त्याने माझे चुंबन घ्यायला सुरूवात केली. एक हात पहिलेच मा‍झ्या स्तनावर पोहचून त्यांना दाबत होता. काही वेळातच त्याने मला किस करणे थांबवले आणि खाली सरकत माझा एक स्तन तोंडात घेत चोखू लागला. त्याबरोबर दुसर्‍या हाताने स्तन दाबत होता.

बराच वेळ स्तनपान केल्यानंतर दिपक अजून खाली सरकला आणि माझे पाय फाकवले. खाली वाकून दिपकने मा‍झ्या ओल्या योनिचा दीर्घ श्वास ओढला आणि मा‍झ्या योनिवर जीभ फिरवू लागला. योनी चोखवून घेणे तर मला खूप आवडते. जीभ फिरवता फिरवता त्याने त्याची जीभ योनी छिद्रातून आत टाकली व आत बाहेर करत चोखू लागला.

“सी… सी… सी… आह… ह…” असे स्वर काढून मी त्याला अजून जोमाने चोखण्यासाठी उत्तेजित करत होते.

मा‍झ्या उत्तेजित आवाजाने दिपक मन लावून योनी चोखू लागला. मी सुध्दा वेगवेगळे आवाज काढून त्याचे डोके मा‍झ्या योनिवर दाबू लागले. योनी चोखता चोखता दिपक माझे नितंब दाबत होता.

अचानक दिपक थोडासा फिरला आणि योनी चोखतच माझ्यावर उलटा ओणवा झाला. त्याचे लिंग मा‍झ्या तोंडासमोर दिसत होते. त्याने २-३ वेळा कंबर खाली करून मा‍झ्या तोंडावर त्याचे लिंग झुलवले. पण लिंगाला तोंडात घेणे मला आवडत नसल्याने मी जीभ बाहेर काढून मा‍झ्या हातावर फिरवली व तळहात ओला करून त्याचे लिंग हातात पकडून हलवू लागले. काही वेळाने जेव्हा सहन झाले नाही.

“दिपक, आता सहन होत नाही. प्लिज आत टाक नां.”

“वहिनी, मलाही सहन होत नाही. माझा लंड तुझ्या पुच्चीत जाण्यासाठी कधीचा तडफडत होता.”

“अरे दिपक, असे घाण घाण बोलून मला अजून जास्त तडफडवू नकोस. आता करायला सुरूवात कर.” मी योनिच्या चोखण्याने बैचेन होत बोलले.

“हेच तर मला ऐकायचे होते.” असे बोलून दिपकने मा‍झ्या मांड्यातून डोके बाहेर काढत मा‍झ्या दोन्ही पायांच्या मध्ये येऊन बसला.

दिपकने एका दमात त्याचे पूर्ण लिंग मा‍झ्या योनित ढकलले. दिपकचे लिंग अजयच्या लिंगापेक्षा थोडेसे मोठे आणि जाड असल्याने “आई… ग..” तोंडातून निघाले आणि श्वास अटकला.

त्याच्या लिंगाच्या विशाल आकारामुळे त्याची धडक सरळ मा‍झ्या गर्भाशयाच्या तोंडावर पडली तसे मी त्याच्या पाठीवर हात आणत त्याला सावकाश घेण्याचा इशारा केला. पण त्याने धक्के मारणे न थांबवता त्याचा वेग नियंत्रित केला. तो ज्या पद्धतिने मा‍झ्या योनित लिंग टाकून धक्के मारत होता त्याने मा‍झ्या तोंडातून निरनिराळे आवाज निघू लागले.

त्याचा वेग हळूहळू वाढू लागला. आणि त्याने पूर्ण बेड हलत होता पण त्याच्याशी आज माझे काही घेणे देणे नव्हते. आज फक्त मनमुराद सेक्सची मजा घेण्याची इच्छा होती. दिपकचे लिंग मा‍झ्या योनिच्या भिंतींना घासून आत बाहेर होत होते. दिपकचे सेक्स करण्याची पद्धत निराळी होती. तो पूर्ण लिंग बाहेर काढून ताकदीने आत ढकलायचा आणि त्याच्या ह्याच प्रक्रियेने मला फुल मजा मिळत होती.

आता त्याने त्याचा वेग वाढवला. पूर्ण बेडरूममध्ये माझे सुस्कारे, दिपकचा श्वास आणि त्याचे लिंग मा‍झ्या योनित खोलवर घुसत असताना त्याच्या गोट्या मा‍झ्या नितंबावर आपटण्याचा आवाज होत होता.

थोड्याच वेळात मी झडले पण दिपक थांबण्याचे नांव घेत नव्हता. एवढी सेक्सची मजा अजयबरोबर कधीच मिळाली नव्हती. तो बऱ्याच वेळा मा‍झ्या आधीच झडायचा किंवा मी झडल्या झडल्या मा‍झ्या योनिच्या आकुंचनाने झडायचा. पण दिपकने माझे योनी आकुंचन सहन केले आणि वर अजूनही धक्के मारत होता.

अतिथी इन हाउस भाग : १५

दिवसामागून दिवस जात होते. डोक्यातून दिपकची आठवण जात नव्हती आणि तोही जवळपास अदृश्यच झाला होता. आमचा संभोग जो मध्ये तीन महीने थांबला होता तो परत जोमाने सुरू झाला होता. आज सकाळी उठताना रात्रीच्या संभोगाचा थकवा जाणवत होता. थोडेसे डोके सुध्दा जड वाटत होते. अजय सुध्दा...

अतिथी इन हाउस भाग : १४

दिपकचे लिंग गर्भाशयावर धडका मारत होते तर अजयचे थोडेसे छोटे असल्याने गर्भाशयावर धडका मारू शकत नव्हते. एवढ्या जबरदस्त चुदाईमध्ये सुध्दा मा‍झ्या डोक्यातून मा‍झ्या नवऱ्याचा विचार जात नव्हता. मनातल्या मनात देवाला प्रार्थना केली की अजयचे सुध्दा दिपकप्रमाणे मोठे व जाड हवे...

अतिथी इन हाउस भाग : १२

त्याने दुसर्‍या हाताने माझा दुसरा स्तन पकडला व त्यावर हात फिरवू लागला. तो मिनिटभर नुसता दोन्ही स्तनांवर हात फिरवायचा आणि अचानक फक्त निप्पलला पकडून दाबायचा. पण प्रत्येक वेळी त्याचे निप्पलला दाबणे मागच्या वेळेपेक्षा तीव्र होते. निप्पलवर दाब पडताच मा‍झ्या तोंडातून...

अतिथी इन हाउस भाग : ११

कपडे घातल्यानंतर मी घाबरलेल्या आवाजात बोलली, "तू इथे काय करतोस?" "वहिनी, तुमच्यामुळे झोप येत नव्हती. आणि इथे तुम्ही बोटे घालून घेत आहात? तुम्ही बोटांना कशाला बिनाकामाचे त्रास देतात? बोटांनी कधी पुच्चीची तहान भागली आहे का? पुच्चीची तहान तर फक्त लंडच भागवू शकतो. आणि मला...

अतिथी इन हाउस भाग : १०

तो मा‍झ्या पाठीवर बसून होता. मी त्याच्या मिठीपासून वाचण्यासाठी खूप धडपड करत होते. पण त्याचे वजन मा‍झ्या कंबरेवर असल्याने मला हलता येत नव्हते. काही वेळ असेच धडपड केल्यानंतर मी थकले आणि शांत झाले. तसे तो बाजूला झाला आणि माझे नितंब घोसळू लागला. त्याचे घोसळणे तनाला आवडत...

अतिथी इन हाउस भाग : ९

हे देवा!! किती निगरगट्ट मुलगा आहे! माझे तोंड उघडेच्या उघडेच राहिले. बस माझ्याकडे आता बोलण्यासारखे काहीच नव्हते. मी त्याच्या चेहऱ्यावरून माझे डोळे बाजूला केले आणि मा‍झ्या बेडरूममध्ये निघून आली. आजपर्यंत मी स्वत:ला इतके लाचार कधीच जाणवले नव्हते जेवढे त्या वेळेस वाटत...

अतिथी इन हाउस भाग : ८

आज पहिल्यांदा पूर्ण नग्न आरशासमोर उभी राहून मला मा‍झ्या सौंदर्याची जाणीव झाली. माझे स्वत:चे रूप पाहून मा‍झ्या तोंडातून सुस्कारा बाहेर पडला आणि आज प्रथमच मला कळले की लोक मला असे टकामका का पहातात? आणि मा‍झ्या मनात असेही आले की दिपकचे माझ्याकडे पाहून असे वागणे काही...

अतिथी इन हाउस भाग : ७

रूपाने खसाखसा त्याच्या लिंगावर तोंड चालवले. काही वेळ तिने दिपकचे लिंग चोखल्यानंतर बाहेर काढले. दिपकचे लिंग पूर्णपणे लाळेने बरबटलेले होते. लाळेची एक तार अजूनही तिच्या ओठापासून ते लिंगाच्या अग्रभागापर्यंत लटकत होती. रूपाच्या लक्षात आल्यावर तिने परत तिचे ओठ उघडत जीभ...

अतिथी इन हाउस भाग : ६

हे देवा!! हे काय चालले आहे मा‍झ्या घरात? हा गावंढळ मुलगा माझ्याबद्दल सगळं विचारतोय आणि ही हरामखोर रूपा सुध्दा माझ्याबद्दल सगळे सांगत सुटलीय. त्या दोघांचे बोलणे ऐकून तर माझे रक्त खवळत होते. एक काम करते, अजयला दाखवण्यासाठी मोबाईलवर शुटींग करते आणि त्याला सांगते बघ हा...

अतिथी इन हाउस भाग : ५

"तू? तू इथे काय करतोस?" मी लगेच बेडवरून उठले व माझे कपडे व्यवस्थित केले. "वहिनी, भूक लागली आहे." त्याचा हात वारंवार त्याच्या लिंगावर फिरत होता. मा‍झ्या मनात आले की एक लाथ त्याच्या सेटवर मारावी, पण असे करू शकले नाही. "ठीक आहे, तू बाहेर चल मी आलेच." थोड्या वेळातच मी...

अतिथी इन हाउस भाग : ४

खूप दिवसांनी अजय असे काही करत होता. पण अचानक मा‍झ्या मनात त्या गावंढळचा विचार आला. "सोडा नां, असे काय करताय तुम्ही?" मी मा‍झ्या मादक आवाजात बोलले. "कोणी मूर्खच असेल, जो एवढ्या सुंदर आणि सेक्सी बायकोला असेच सोडेल." अजयने मा‍झ्या उजव्या स्तनाबरोबर मा‍झ्या डाव्या स्तनाला...

अतिथी इन हाउस भाग : ३

बऱ्याच दिवसानंतर स्वारी मुडमध्ये दिसत होती. मी सुध्दा त्याला समरस होऊन साथ देत होते. त्याचा एक हात कधीच मा‍झ्या गाऊनचे दोन बटण काढून मा‍झ्या स्तनावर पोहचला होता. तो आलटून पालटून माझे स्तन दाबत होता आणि वर जोरजोराने माझे ओठ चोखत होता. त्याच्या दुसऱ्या हाताने माझा गाऊन...

अतिथी इन हाउस भाग : २

एक आठवड्यापूर्वीची घटना आहे, त्या दिवशी रविवार होता. अजयला सुट्टी होती. आम्ही दोघे आरामात बिछान्यात एकमेकांच्या मिठीत पडलेलो होतो. तेव्हा दरवाज्याची बेल वाजली. मी विचारात पडली की एवढ्या सकाळी सकाळी कोण आले असेल? अजय एकदम रोमॅन्टीक मुडमध्ये होता, माझ्याशी एकदम...

अतिथी इन हाउस

आज सकाळपासूनच माझा मुड खराब होता, वारंवार मा‍झ्या डोळ्यांसमोर तो प्रसंग तरळत होता. किती प्रयत्न करून देखील मा‍झ्या मनातून, स्मृतीतून तो प्रसंग जात नव्हता. माझ्याबरोबर असे काही घडेल मला स्वप्नात देखील वाटले नव्हते. कसे काय मी त्या सगळ्यात पडले? छी!! विचार करूनच मला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!