अतिथी इन हाउस भाग : ४

खूप दिवसांनी अजय असे काही करत होता. पण अचानक मा‍झ्या मनात त्या गावंढळचा विचार आला.

“सोडा नां, असे काय करताय तुम्ही?” मी मा‍झ्या मादक आवाजात बोलले.

“कोणी मूर्खच असेल, जो एवढ्या सुंदर आणि सेक्सी बायकोला असेच सोडेल.”

अजयने मा‍झ्या उजव्या स्तनाबरोबर मा‍झ्या डाव्या स्तनाला सुध्दा चुरडायला सुरू केले.

“दरवाजा व्यवस्थित बंद केला का?”

आता अजयला थांबवणे अशक्य होते आणि मलाही. त्यामुळे अजयला दरवाज्याबद्दल विचारले.

“तो तर मी आत येताच बंद केला होता. आता लवकर मला ह्या दोघांचे दर्शन दे. काढ ह्या कमीजला, आपल्या दोघांमध्ये ह्याचं काय काम आहे?”

अजयचे ऐकून मला हलकेसे हसू आले. कारण स्वारी बऱ्याच दिवसानंतर रंगात आली होती. वरचे कपडे काढून करणे तर जवळपास ३-४ महिन्यापासून बंद केले होते. फक्त खालचे काढायचे आणि लागायचे, एवढेच तो करत होता. शेवटचे करून सुध्दा ३ महीने झाले होते. मी सरळ होऊन माझी कमीज काढेपर्यंत अजयने मा‍झ्या सलवारचा नाडा सोडला व त्याला थोडेसे खालीदेखील केले. उन्हाळ्यामुळे मी आतमध्ये ब्रा-पॅन्टी घातलेली नव्हती.

कमीज हटताच अजय लहान मुलासारखा मा‍झ्या स्तनांवर तुटून पडला. एका स्तनाचे निप्पल तोंडात घेऊन चोखू लागला. खूप दिवसानंतर स्तनावर तोंड लागल्याने मा‍झ्या तोंडातून आपोआप हुंकार निघाला. मी बेडवर सरळ झोपलेली होती. अजय एका हाताने माझा स्तन दाबत होता तर दुसरा हात मा‍झ्या योनिवर होता व दोन बोटे मा‍झ्या योनितून आत बाहेर करत होता.

अजय बरोबर कायम मी मोकळ्या मनाने सेक्सची मजा घेत असे ते ही मनमुराद आवाज काढून. पण तो गावंढळ घरात असल्याने मी मोकळ्या मनाने आवाज काढू शकत नव्हते. त्यामुळे माझी उत्तेजना अजून वाढत होती. अजयचे बोटे बरोबर मा‍झ्या योनितून आत बाहेर जात होती.

थोड्याच वेळात अजयने माझे दोन्ही पाय हवेत उचलले व गुडघ्यात मुडपले त्यामुळे माझी योनी पूर्णपणे अजय समोर उघडली गेली. अजयने त्याचे लिंग मा‍झ्या योनिवर वर-खाली फिरवू लागला. माझे स्वत:वरचा ताबा सुटू लागला होता. मा‍झ्या तोंडातून जोरजोरात हुंकार निघत होते. पूर्ण शरीर घामाने थबथबले होते.

“आहह… ह… आह… आता धीर नाही धरवत हो… आह… ह… आत टाका नां…”

मा‍झ्या तोंडातून जोरजोरात आवाज ऐकून अजयने एक हात मा‍झ्या तोंडावर ठेवला व दुसर्‍या हाताने स्वत:चे लिंग मा‍झ्या योनिवर टेकवले. हळूहळू त्याचे लिंग मा‍झ्या योनित घुसतांना जाणवू लागले.

लिंग पूर्ण आत गेल्यानंतर नेहमीप्रमाणे न थांबता अजयने दणादण ठोकायला चालू केले. मी त्याच्या धक्क्यांनी भानावर येताच त्याला साथ देऊ लागले. त्याचा वेग पहिल्यापासून जास्त होता. तो माझी तमा न बाळगता जोरजोरात करत होता.

मी झडायच्या एकदम जवळ आली होते पण त्याच्या अगोदरच अजयने मा‍झ्या योनित पिचकारी मारली. त्याने माझा विचार न करता त्याचे कार्य उरकून घेतले. मला परत चिड आली. पण अजय लगेच माझ्यापासून वेगळा झाला आणि बाजूला झोपून घोरू लागला.

३-४ महिन्यापासून अजयचे असेच चालू आहे. पहिले तासभर झुलवणारा माझा नवरा आता २-३ मिनिट सुध्दा टिकू शकत नाही. त्याच्यामुळेच मला जास्त काळ संभोगाची सवय लागली होती. पण अजयने माझा विचार न करता स्वत:चे करून घेतले आणि त्या चिडचिडीत कधीतरी मी झोपले.

रात्री २ वाजता मला जाग आली. अजय अजूनही नग्नच मा‍झ्या बाजूला पडून जोरजोरात घोरत होते. मला जोराचे प्रेशर आले होते. मी उठले व बेडरूमच्या टॉयलेटकडे गेले तर दरवाजा उघडत नव्हता. दुपारी पाईप रिपेअर झाला होता पण आता हे नवीन काय?

२-३ वेळा प्रयत्न करूनही दरवाजा उघडला नाही. अजयला कितीही उठवले तरी तो उठला नसता आणि प्रेशर जोराचे असल्याने कंट्रोल सुध्दा होत नव्हते. मी गाऊन घातला व मांजराच्या पावलाने बाहेरच्या बाथरूमकडे निघाली.

प्रेशर मोकळे होताना किती बरे वाटले. मोकळी झाल्यानंतर आणि संभोगानंतर खराब झालेला भाग पाण्याने स्वच्छ केला. आणि थोड्याश्या झोपेच्या अंमलेतच मी गाऊन खाली केला पण योनिप्रदेशावरील केस ओले असल्याने गाऊनच्या पुढचा भाग ओला झाला. मी वैतागून स्वत:ला शिवी घातली. आता नग्नच झोपावे लागणार आहे, असा विचार करून बाथरूमचा दरवाजा उघडला.

बाथरूममधून बाहेर आली तेव्हा माझे डोळे फाटले. बाथरूमच्या बाहेर तो गावंढळ दिपक उभा होता. त्याला दरवाजा बाहेर उभा पाहून मी दचकले कारण त्याने त्याच्या एका हाताने लिंग पॅन्टच्या वरूनच दाबून धरलेले होते पण डोळ्यात मात्र नेहमीची वात्रटता दिसत होती. चेहर्‍यावर सुध्दा चावट हास्य होते. त्याची नजर जेव्हा मा‍झ्या गाऊनच्या ओल्या भागावर गेली तेव्हा त्याच्या चेहर्‍यावर उत्सुकता वाढली. तो हसू लागला.

“एवढ्या रात्रीचे तू इथे काय करतोस?” मी रागातच त्याला विचारले.

“वहिनी, एकदम जोराची लागली आहे.”

त्याने दुसर्‍या हाताची करगंळी वर केली व लिंगावरचा हात जोराने दाबला. आणि पुढच्याच क्षणाला हात बाजूला करून लिंगाचा उंचवटा मला दाखवला व लगेच लपवून त्याच्यावर हात फिरवू लागला. त्याच्या त्या हिंमतीने मी स्वत:वर चिडले.

“वहिनी बाजूला व्हा, नाहीतर तुमच्याप्रमाणे माझे सुध्दा कपडे बाथरूममध्ये जाण्यापूर्वी ओले होतील.”

बोलतांना त्याची नजर मा‍झ्या दोन्ही पायांच्या मध्ये ओलसर जागेवर होती. त्याच्या ह्या घाणेरड्या बोलण्यावर मी खूप चिडले. पण काय बोलावे ते सुचत नसल्याने, मी नाक आणि तोंड वाकडे करून मा‍झ्या बेडरूमकडे निघाली.

“आहह… ह… आह… आह… ह… आता धीर नाही धरवत हो… आत टाका नांऽऽऽ”

दिपक हसतच बोलला आणि बाथरूममध्ये निघून गेला. मी मान वळवली तर मला बाथरूमचा दरवाजा बंद होताना दिसला.

देवा!! माझे तोंड उघडे झाले. म्हणजे ह्याने सगळे ऐकले. मी लाजेने एका जागेवर स्थिर झाले. पण त्याचे ऐकून मा‍झ्या मनात त्याच्याबद्दल राग अजून वाढला. त्याची बेशरमी तर पहा माझ्यासमोरच माझी चेष्टा करत होता. आता खूप झाले अजयला सगळे सांगावेच लागेल. मी मनातल्या मनात निश्चय केला व परत मा‍झ्या बेडरूममध्ये येऊन अजय शेजारी झोपले.

सकाळी अजय बरोबर बोलायला वेळच मिळाला नाही. अजयला ऑफिसला लवकर जायचे होते. मी झोपेतून उशीरा उठली आणि ब्रश करून सरळ किचनमध्ये जाऊन अजयच्या टिफिनची तयारी करू लागली. माझे स्वयंपाक करेपर्यंत अजयने त्याचे आवरले. तोपर्यंत तो गावंढळ सुध्दा माझ्यासमोरून बाहेरच्या बाथरूममध्ये गेला.

दिपक बाथरूममधून बाहेर येताच अजयने विचारले, “दिपक, तुला कुठे बाहेर जायचे नाही ना?”

“नाही, दादा मी घरीच आहे. उद्यापासून एक एक कागदपत्र जमा करायचे आहे.”

त्याचे बोलणे ऐकताच मी मा‍झ्या दातावर दात दाबून माझा राग थोपवून धरला.

अजय ऑफिसला गेला. तो जाताच मी मा‍झ्या बेडरूममध्ये जाऊन पसारा आवरू लागली. सकाळचे १० वाजले होते. घरी एक कामवाली येत होती. ती रोज सकाळी १० वाजता यायची आणि काम आवरून ११ वाजेपर्यंत निघून जायची.

कामवाली गेल्यानंतर दुपारी १२ वाजता मी दुपारचे जेवण बनविण्यासाठी किचनमध्ये गेली. त्या गावंढळच्या आवडी निवडीचे मला काही घेणे देणे नव्हते. अजय टिफिन बरोबरच घेऊन गेला असल्याने त्याचे जेवण बनविण्याचा प्रश्नच नव्हता आणि तसेही दोन जीवांचे जेवण बनवायला कितीसा वेळ लागतो.

जेवण बनवताना मा‍झ्या डोक्यात एवढेच होते की त्या दिपकला जेवढा भाव कमी द्यावा तेवढेच चांगले आहे. तसेही त्याचे वागणे मला जरा सुध्दा आवडत नव्हते. प्रत्येक वेळी माझ्याकडे वाईट नजरेने पाहत असतो आणि रात्री सुध्दा मला चिडवत होता. असा विचार करून माझे डोके परत सटकले.

स्वयंपाक केल्यानंतर मी जेव्हा किचनमधून बाहेर निघण्यासाठी वळाले तेव्हा तो दरवाज्यावर उभा राहून माझ्याकडे पाहत होता. तो तिथे कधी आला ते सुध्दा समजले नाही. त्याला तिथे पाहून माझे रक्त परत खवळले. पाय आपटतच मी मा‍झ्या बेडरूममध्ये निघून गेली.

बाथरूम लागली होती त्यामुळे मी बाथरूमचा दरवाजा उघडण्याचा प्रयत्न केला तर अजूनही बंदच होता. शिट!! अजयला सांगायचे राहून गेले. परत बाहेरचे बाथरूम वापरावे लागेल. असा विचार करून बाहेरच्या बाथरूममध्ये गेले.

बाथरूममधून बाहेर आले तर परत तो स्वत:च्या लिंगावर हात फिरवत बाहेर उभा होता. आता खूप झाले.

“हे काय चालले आहे? नालायकपणा करण्याची काहीतरी लिमीट असते?” मी रागात त्याला विचारले.

“काय झाले वहिनी? मी कोणता नालायकपणा केला?” असे बोलून त्याने लिंगावर जोरजोरात हात फिरवणे चालू केले.

त्याच्या हाताच्या हालचालीवरून वाटत होते की तो लिंग पकडून हलवत होता. खाली पाहण्याची इच्छा नव्हती पण कालच्या अर्धवट संभोगाने माझे लक्ष आपोआप खाली जात होते. पण त्याची ही कृती पाहून माझा राग तळपायापासून मस्तकात गेला.

मी त्याला विचारणार होते, की मला पाहून तू स्वत:च्या लिंगावर हात का फिरवतो? पण पुढच्या क्षणाला मी रागाला आवर घातला आणि पाय आदळत आपटत मा‍झ्या बेडरूममध्ये निघून आले.

त्याचा चावटपणा आणि तसलेच उत्तर ऐकून तर माझे डोके खराब झाले. समजत नव्हते की काय करावे? अजयला फोन करून त्याच्या या वागण्याबद्दल सगळे सांगावे की नाही? मी मा‍झ्या बेडरूममध्ये आलीच होती की दिपक सुध्दा माझ्यामागे आला होता.

मी दरवाजा बंद केलेला नव्हता त्यामुळे तो सरळ बेडरूममध्ये आत घुसला. जेव्हा माझी नजर त्याच्यावर पडली तेव्हा अचानक माझे पाय लटपटले.

अतिथी इन हाउस भाग : १५

दिवसामागून दिवस जात होते. डोक्यातून दिपकची आठवण जात नव्हती आणि तोही जवळपास अदृश्यच झाला होता. आमचा संभोग जो मध्ये तीन महीने थांबला होता तो परत जोमाने सुरू झाला होता. आज सकाळी उठताना रात्रीच्या संभोगाचा थकवा जाणवत होता. थोडेसे डोके सुध्दा जड वाटत होते. अजय सुध्दा...

अतिथी इन हाउस भाग : १४

दिपकचे लिंग गर्भाशयावर धडका मारत होते तर अजयचे थोडेसे छोटे असल्याने गर्भाशयावर धडका मारू शकत नव्हते. एवढ्या जबरदस्त चुदाईमध्ये सुध्दा मा‍झ्या डोक्यातून मा‍झ्या नवऱ्याचा विचार जात नव्हता. मनातल्या मनात देवाला प्रार्थना केली की अजयचे सुध्दा दिपकप्रमाणे मोठे व जाड हवे...

अतिथी इन हाउस भाग : १३

अचानक माझे एक बोट मी मा‍झ्या योनित टाकले आणि कंबरेची हालचाल, दिपकचे बोट आणि माझे बोट यांचा ताळमेळ बसवत वासनामय वातावरण निर्माण झाले. काही क्षणातच मी माझी कंबर दिपकच्या बोटावर दाबून धरली आणि माझे बोट योनित खोलवर टाकले, तसे तोंडातून एक दीर्घ "आह…" निघाले आणि मा‍झ्या...

अतिथी इन हाउस भाग : १२

त्याने दुसर्‍या हाताने माझा दुसरा स्तन पकडला व त्यावर हात फिरवू लागला. तो मिनिटभर नुसता दोन्ही स्तनांवर हात फिरवायचा आणि अचानक फक्त निप्पलला पकडून दाबायचा. पण प्रत्येक वेळी त्याचे निप्पलला दाबणे मागच्या वेळेपेक्षा तीव्र होते. निप्पलवर दाब पडताच मा‍झ्या तोंडातून...

अतिथी इन हाउस भाग : ११

कपडे घातल्यानंतर मी घाबरलेल्या आवाजात बोलली, "तू इथे काय करतोस?" "वहिनी, तुमच्यामुळे झोप येत नव्हती. आणि इथे तुम्ही बोटे घालून घेत आहात? तुम्ही बोटांना कशाला बिनाकामाचे त्रास देतात? बोटांनी कधी पुच्चीची तहान भागली आहे का? पुच्चीची तहान तर फक्त लंडच भागवू शकतो. आणि मला...

अतिथी इन हाउस भाग : १०

तो मा‍झ्या पाठीवर बसून होता. मी त्याच्या मिठीपासून वाचण्यासाठी खूप धडपड करत होते. पण त्याचे वजन मा‍झ्या कंबरेवर असल्याने मला हलता येत नव्हते. काही वेळ असेच धडपड केल्यानंतर मी थकले आणि शांत झाले. तसे तो बाजूला झाला आणि माझे नितंब घोसळू लागला. त्याचे घोसळणे तनाला आवडत...

अतिथी इन हाउस भाग : ९

हे देवा!! किती निगरगट्ट मुलगा आहे! माझे तोंड उघडेच्या उघडेच राहिले. बस माझ्याकडे आता बोलण्यासारखे काहीच नव्हते. मी त्याच्या चेहऱ्यावरून माझे डोळे बाजूला केले आणि मा‍झ्या बेडरूममध्ये निघून आली. आजपर्यंत मी स्वत:ला इतके लाचार कधीच जाणवले नव्हते जेवढे त्या वेळेस वाटत...

अतिथी इन हाउस भाग : ८

आज पहिल्यांदा पूर्ण नग्न आरशासमोर उभी राहून मला मा‍झ्या सौंदर्याची जाणीव झाली. माझे स्वत:चे रूप पाहून मा‍झ्या तोंडातून सुस्कारा बाहेर पडला आणि आज प्रथमच मला कळले की लोक मला असे टकामका का पहातात? आणि मा‍झ्या मनात असेही आले की दिपकचे माझ्याकडे पाहून असे वागणे काही...

अतिथी इन हाउस भाग : ७

रूपाने खसाखसा त्याच्या लिंगावर तोंड चालवले. काही वेळ तिने दिपकचे लिंग चोखल्यानंतर बाहेर काढले. दिपकचे लिंग पूर्णपणे लाळेने बरबटलेले होते. लाळेची एक तार अजूनही तिच्या ओठापासून ते लिंगाच्या अग्रभागापर्यंत लटकत होती. रूपाच्या लक्षात आल्यावर तिने परत तिचे ओठ उघडत जीभ...

अतिथी इन हाउस भाग : ६

हे देवा!! हे काय चालले आहे मा‍झ्या घरात? हा गावंढळ मुलगा माझ्याबद्दल सगळं विचारतोय आणि ही हरामखोर रूपा सुध्दा माझ्याबद्दल सगळे सांगत सुटलीय. त्या दोघांचे बोलणे ऐकून तर माझे रक्त खवळत होते. एक काम करते, अजयला दाखवण्यासाठी मोबाईलवर शुटींग करते आणि त्याला सांगते बघ हा...

अतिथी इन हाउस भाग : ५

"तू? तू इथे काय करतोस?" मी लगेच बेडवरून उठले व माझे कपडे व्यवस्थित केले. "वहिनी, भूक लागली आहे." त्याचा हात वारंवार त्याच्या लिंगावर फिरत होता. मा‍झ्या मनात आले की एक लाथ त्याच्या सेटवर मारावी, पण असे करू शकले नाही. "ठीक आहे, तू बाहेर चल मी आलेच." थोड्या वेळातच मी...

अतिथी इन हाउस भाग : ३

बऱ्याच दिवसानंतर स्वारी मुडमध्ये दिसत होती. मी सुध्दा त्याला समरस होऊन साथ देत होते. त्याचा एक हात कधीच मा‍झ्या गाऊनचे दोन बटण काढून मा‍झ्या स्तनावर पोहचला होता. तो आलटून पालटून माझे स्तन दाबत होता आणि वर जोरजोराने माझे ओठ चोखत होता. त्याच्या दुसऱ्या हाताने माझा गाऊन...

अतिथी इन हाउस भाग : २

एक आठवड्यापूर्वीची घटना आहे, त्या दिवशी रविवार होता. अजयला सुट्टी होती. आम्ही दोघे आरामात बिछान्यात एकमेकांच्या मिठीत पडलेलो होतो. तेव्हा दरवाज्याची बेल वाजली. मी विचारात पडली की एवढ्या सकाळी सकाळी कोण आले असेल? अजय एकदम रोमॅन्टीक मुडमध्ये होता, माझ्याशी एकदम...

अतिथी इन हाउस

आज सकाळपासूनच माझा मुड खराब होता, वारंवार मा‍झ्या डोळ्यांसमोर तो प्रसंग तरळत होता. किती प्रयत्न करून देखील मा‍झ्या मनातून, स्मृतीतून तो प्रसंग जात नव्हता. माझ्याबरोबर असे काही घडेल मला स्वप्नात देखील वाटले नव्हते. कसे काय मी त्या सगळ्यात पडले? छी!! विचार करूनच मला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!