अतिथी इन हाउस भाग : ८

आज पहिल्यांदा पूर्ण नग्न आरशासमोर उभी राहून मला मा‍झ्या सौंदर्याची जाणीव झाली. माझे स्वत:चे रूप पाहून मा‍झ्या तोंडातून सुस्कारा बाहेर पडला आणि आज प्रथमच मला कळले की लोक मला असे टकामका का पहातात? आणि मा‍झ्या मनात असेही आले की दिपकचे माझ्याकडे पाहून असे वागणे काही चुकीचे नाही किंवा त्याची कोणतीच चुक सुध्दा नाही. मी आहेच तेवढी सुंदर. स्वत:ला असे पूर्ण नग्न पाहून मा‍झ्या चेहर्‍यावर खुशी झळकली.

मा‍झ्या योनिवरचे केस कामरसाने ओले झाल्यामुळे चिटकले होते. मा‍झ्या योनितून अजून रस बाहेर निघत होता. अचानक मला माहीत नाही की काय झाले, माझा एक हात आपोआप मा‍झ्या योनिवर गेला व चिटकलेल्या केसांना वेगवेगळे करू लागला.

काही केस योनिखाचेत अटकलेले होते, त्यामुळे त्यांना काढण्यासाठी योनी खाचेत बोटे टाकताच पूर्ण शरीराला झटका बसला. मा‍झ्या बोटांचा स्पर्श बाहेर आलेल्या मांसाच्या तुकड्याला लागला असल्याने पूर्ण शरीराला हवासा वाटणारा झटका बसला त्यामुळे मी वांरवार त्या ठिकाणी बोटे चालवू लागली.

काही वेळ असेच बोटे फिरविल्यानंतर माझे गुडघे माझी साथ सोडू लागले. दोन्ही पाय जोरजोराने थरथर कापू लागले व योनित एक झटका बसला आणि मी झडले. आरशात एकदा माझे झडणे पाहून मला स्वत:चा क्षणभर राग आला की मी हे असे उलटसुलट का वागत आहे? पण पुढच्याच क्षणाला मी स्वत:चे रूप पाहून मा‍झ्या चेहर्‍यावर स्मित आले आणि आज पहिल्यांदा स्वत:च्याच शरीरावर माझे प्रेम जडले.

आज प्रथमच मला कळले की मी कोण आहे? माझी उंची, माझे मोठे पण सुडौल स्तन, बारीक कंबर आणि भरलेले मोठे नितंब, केळीच्या खांबासारखे लांब पाय आणि त्यात केसामध्ये हरवलेली माझी योनी हे सगळे आरशात पाहून मला माझा गर्व वाटू लागला.

ह्या सर्वात जर काही वाईट दिसत असेल तर ते होते मा‍झ्या योनिवरचे लांब केस. माझा हात त्यांचा अंदाज घेण्यासाठी परत योनिवर आले तर नुकतीच झडली असल्याने मा‍झ्या हात मा‍झ्याच रसाने बरबटला. ओला झालेला हात मी मा‍झ्या तोंडाजवळ आणून त्याचा वास घेतला.

एकदम उग्र वास होता पण तरीही झिंग आणणारा होता. त्यामुळेच अजय मा‍झ्या योनिवर तोंड लावायचा ते का? आज समजले. तो सकाळी पहिल्यांदा उठून मा‍झ्या योनिला किस का करायचा? ते समजले. का रोज सेक्स करायला तयार असायचा? ते समजले. असे विचार करून मा‍झ्या चेहर्‍यावर परत लज्जा मिश्रीत हास्य फुलले.

झडल्यामुळे मा‍झ्या गुडघे माझे वजन सहन करण्याच्या पलीकडे गेले होते. त्यामुळे मी आरशासमोरून हलले व बेडवर आले. माझे दोन्ही पाय फाकवले, त्यामुळे माझी योनी रुंदावली आणि बेडरूमच्या आतील एसीची थंडी हवा मा‍झ्या योनित आतपर्यंत जाणवत होती. माझा हात थंडीपासून वाचवण्यासाठी मा‍झ्या योनिवर आला होता आणि गार पडलेल्या योनिला गरम करण्यासाठी माझा हात वर खाली हालत होता.

थोड्या वेळ योनी चोळल्यानंतर ती परत गरम होऊन विरघळू लागली, माझा हात तिथे पोहचला जिथे अजय त्याचे लिंग टाकून मागे पुढे करायचा. योनिचे प्रवेशद्वार मिळाल्याने माझे एक बोट आपोआप त्यात आत गेले. बोट आत जाताच मा‍झ्या तोंडातून रूपासारखे सुस्कारे निघू लागले.

जोशमध्ये येताच मी तसेच पडून समोरच्या आरशात पाहिले. बेडवर पडलेले माझे शरीर त्या वेळेस जगातली सर्वात सुंदर शरीर दिसत होते. माझे विस्कटलेले केस मा‍झ्या खांद्यावरून जाऊन मा‍झ्या उन्नत स्तनांना लपवत होते. शरीरातील गरमी आणि बेडरूमच्या एसीने थंड केलेल्या वातावरणामुळे स्तनांचे दोन्ही निप्पल ताठ झालेले होते.

दोन्ही पाय फाकवलेले, त्यात माझी वाहणारी योनी व योनित असणारे एक बोट हे पाहून मी उत्तेजनेच्या चरम सीमेला पोहचले आणि पहिल्यांदा होणार्‍या हात आणि योनिच्या युद्धावर मला चीड येत होती. तोंडातून दीर्घ सुस्कारे निघत होते ज्यांचा आवाज हळूहळू मोठा होत गेला.

थोड्याच वेळात माझे शरीर अकडू लागले. योनित मागेपुढे होणारे बोटे दुखू लागले, आणि अचानक माझे शरीर थंड पडले. उत्तेजनेची सीमा जेव्हा संपली तेव्हा मा‍झ्या शरीरात थोडासा सुध्दा त्राण शिल्लक नव्हता. अजय बरोबर सेक्स करताना सुध्दा एवढा थकवा कधीच जाणवला नव्हता जेवढा आज जाणवला.

जे सुख आज जाणवले होते ते आजपर्यंत जाणवले नव्हते. आज मा‍झ्या हाताने कामतृप्ती केल्यानंतर मला असे वाटत होते की आज पहिल्यांदा सेक्स केला आहे. मा‍झ्या योनितून निघालेला रस मा‍झ्या नितंबापर्यंत पोहचला होता. मी स्वत:ला आरशात पाहिले आणि हसू फुटले. काही वेळाने मी माझे डोळे बंद केले.

डोळे बंद केले होते तरी मी झोपलेली नव्हती, त्यामुळे मा‍झ्या डोक्यात खूप सारे प्रश्न फिरत होते. एका बाजूला खूप जास्त सुख मिळाल्याची जाणीव देत होते तर दुसरीकडे मला स्वत:चा राग येत होता की मी हे सगळे कशासाठी करत होते? मी सुध्दा त्या गावंढळ दिपकसारखी घाणेरडी होत चालली आहे? मी हे का केले?

काही वेळाने मी डोळे उघडले तसे स्वत:च्या नग्न अवस्थेला पाहून खूप राग आला आणि त्याबरोबर त्या गावंढळवर सुध्दा राग आला. मी मनातल्या मनात त्याला शिव्या देऊ लागली, त्याची हिम्मत कशी झाली मा‍झ्या घरात असे घाणेरडे काम करण्याची ते सुध्दा एका मोलकरणी बरोबर?

असे विचार करता करता मी जागेवरून उठले आणि पटापटा कपडे घालू लागली जे मी उत्तेजनेत असताना काढून फेकले होते. माझा घसा पूर्ण सुकला होता आणि मला पाणी प्यावेसे वाटत होते. किचनमध्ये येऊन मी पाणी प्याले आणि अचानक मा‍झ्या डोक्यात आले की एकदा तरी दिपकच्या बेडरूममध्ये जाऊन पहायला पाहिजे तो काय करतोय. पण लगेच दुसरा विचार आला की नको तिकडे जायलाच नाही पाहिजे.

मा‍झ्या डोक्यात आपोआप प्रश्न व त्याचे उत्तर निर्माण होत होते. पण दबक्या चालीने किचनमधून बाहेर निघाले आणि दिपकच्या बेडरूमकडे निघाली. त्याच्या बेडरूमकडे जाताना मा‍झ्या डोक्यात वारंवार एकच येत होते की त्याच्या शरीरयष्टीपेक्षा त्याचे लिंग किती मोठे आहे. आणि तेच लिंग मा‍झ्या डोक्यात फिरत होते.

रूपाने त्याचे पूर्ण लिंग योनित घेतले असेल का? तिला किती त्रास झाला असेल? असे फालतू प्रश्न मा‍झ्या डोक्यात घुमत होते. छी!! मी असे घाणेरडे विचार का करते? आता काहीही झाले तरी दिपकला एक दिवस सुध्दा मा‍झ्या घरात राहु देणार नाही.

खिडकीच्या आत डोकावून पाहणारच होते की तेवढ्यात बेडरूमचा दरवाजा उघडण्याचा आवाज आला. माझे पूर्ण शरीर एका अनामिक भीतीने थरथरले. मी लगेच तिथून पळ काढला आणि किचनमध्ये निघून आली. मी त्याच्याशी नजर मिळवू शकत नव्हते आणि भीती सुध्दा होती की तो काही उलटसुलट बोलू शकतो.

“वहिनी, पाणी द्या, खूप तहान लागली आहे.” त्याने मला मागून आवाज देत म्हटले.

मी किचनच्या ओट्यावरून ग्लास उचलण्यासाठी पुढे वाकली तसे परत मा‍झ्या नितंबावर त्याच्या हाताचा स्पर्श जाणवला पण ह्या वेळेस त्याने फक्त फिरवला नाही तर मा‍झ्या नितंबाचा एक अर्धगोल दाबला!

मी त्याच्या ह्या हिंमतीवर शिव्या द्यायला तयार झाली कारण त्याने माझे नितंब दाबले आणि मा‍झ्या हातातून पाण्याचा ग्लास खाली पडला. त्याच्या अशा वागण्याने मी अचंबित झाले. मागे वळून त्याच्याकडे रागाने पाहिले तर त्याने त्याच्या चेहर्‍यावर असे हात ठेवले जसे रूपाने त्याचे लिंग तोंडात घेताना माझे हात मा‍झ्या तोंडावर होते अगदी तसे.

त्याच्या ह्या चावट वागण्याने तर माझे रक्त अजून जास्त खवळले. दिपकने त्याच्या तोंडावरून हात काढले आणि त्याच घाणेरड्या हास्याने माझ्याकडे निरखून पाहू लागला. मी त्याला परत ग्लासमध्ये पाणी भरून दिले आणि किचनमधून बाहेर निघू लागले.

त्याने किचनचा दरवाजा अर्ध्यापेक्षा जास्त अडवून ठेवला होता त्यामुळे मी त्याला डोळ्यानेच बाजूला हो असा इशारा केला. तो दरवाजापासून दूर होण्याऐवजी त्याने मा‍झ्या हातात रिकामा ग्लास दिला. मी ग्लास जागेवर ठेवला आणि बाहेर निघू लागली. तेव्हा त्याने मागून मला टोकले.

“वहिनी, तुम्हाला मजा आली की नाही?”

मी वळाले तर त्याच्या चेहर्‍यावर तेच घाणेरडे हास्य होते आणि माझ्याकडे पाहत होता. मी काहीही न बोलता फक्त त्याच्याकडे रागाने पाहिले.

“तसे वहिनी, तुम्ही खूप सुंदर आहात. एक गोष्ट सांगू, दादाने खूप पुण्य केले असतील तेव्हा तुमच्यासारखी सुशील बायको मिळाली.”

मला समजत नव्हते की तो माझी चेष्टा करतोय की मा‍झ्या सुंदरतेची तारीफ करत आहे. मी त्याच्याकडे कन्फ्युज नजरेने पाहिले.

“अग वहिनी, तू, सॉरी!! तुम्ही खरच खूप सुंदर आहात. आपल्या पूर्ण गावात तुमच्यासारखी सुंदर कोणीच नाही.”

स्वत:ची वाहवा ऐकून अचानक मला चांगले वाटू लागले. पण त्याला ढिल न देण्याचा विचार केलेला होता म्हणून.

“तुझी ही चपड चपड बंद कर. कामाशी काम ठेव. अजय आल्यावर तुझे सगळे कारस्थान सांगते की नाही ते बघ.” मी त्याला घाबरवण्यासाठी बोलले.

“वहिनी दादाला काय सांगणार? ते तुमच्या तीळाची की तुम्ही खिडकीतून हे बघितलं ते?”

अतिथी इन हाउस भाग : १५

दिवसामागून दिवस जात होते. डोक्यातून दिपकची आठवण जात नव्हती आणि तोही जवळपास अदृश्यच झाला होता. आमचा संभोग जो मध्ये तीन महीने थांबला होता तो परत जोमाने सुरू झाला होता. आज सकाळी उठताना रात्रीच्या संभोगाचा थकवा जाणवत होता. थोडेसे डोके सुध्दा जड वाटत होते. अजय सुध्दा...

अतिथी इन हाउस भाग : १४

दिपकचे लिंग गर्भाशयावर धडका मारत होते तर अजयचे थोडेसे छोटे असल्याने गर्भाशयावर धडका मारू शकत नव्हते. एवढ्या जबरदस्त चुदाईमध्ये सुध्दा मा‍झ्या डोक्यातून मा‍झ्या नवऱ्याचा विचार जात नव्हता. मनातल्या मनात देवाला प्रार्थना केली की अजयचे सुध्दा दिपकप्रमाणे मोठे व जाड हवे...

अतिथी इन हाउस भाग : १३

अचानक माझे एक बोट मी मा‍झ्या योनित टाकले आणि कंबरेची हालचाल, दिपकचे बोट आणि माझे बोट यांचा ताळमेळ बसवत वासनामय वातावरण निर्माण झाले. काही क्षणातच मी माझी कंबर दिपकच्या बोटावर दाबून धरली आणि माझे बोट योनित खोलवर टाकले, तसे तोंडातून एक दीर्घ "आह…" निघाले आणि मा‍झ्या...

अतिथी इन हाउस भाग : १२

त्याने दुसर्‍या हाताने माझा दुसरा स्तन पकडला व त्यावर हात फिरवू लागला. तो मिनिटभर नुसता दोन्ही स्तनांवर हात फिरवायचा आणि अचानक फक्त निप्पलला पकडून दाबायचा. पण प्रत्येक वेळी त्याचे निप्पलला दाबणे मागच्या वेळेपेक्षा तीव्र होते. निप्पलवर दाब पडताच मा‍झ्या तोंडातून...

अतिथी इन हाउस भाग : ११

कपडे घातल्यानंतर मी घाबरलेल्या आवाजात बोलली, "तू इथे काय करतोस?" "वहिनी, तुमच्यामुळे झोप येत नव्हती. आणि इथे तुम्ही बोटे घालून घेत आहात? तुम्ही बोटांना कशाला बिनाकामाचे त्रास देतात? बोटांनी कधी पुच्चीची तहान भागली आहे का? पुच्चीची तहान तर फक्त लंडच भागवू शकतो. आणि मला...

अतिथी इन हाउस भाग : १०

तो मा‍झ्या पाठीवर बसून होता. मी त्याच्या मिठीपासून वाचण्यासाठी खूप धडपड करत होते. पण त्याचे वजन मा‍झ्या कंबरेवर असल्याने मला हलता येत नव्हते. काही वेळ असेच धडपड केल्यानंतर मी थकले आणि शांत झाले. तसे तो बाजूला झाला आणि माझे नितंब घोसळू लागला. त्याचे घोसळणे तनाला आवडत...

अतिथी इन हाउस भाग : ९

हे देवा!! किती निगरगट्ट मुलगा आहे! माझे तोंड उघडेच्या उघडेच राहिले. बस माझ्याकडे आता बोलण्यासारखे काहीच नव्हते. मी त्याच्या चेहऱ्यावरून माझे डोळे बाजूला केले आणि मा‍झ्या बेडरूममध्ये निघून आली. आजपर्यंत मी स्वत:ला इतके लाचार कधीच जाणवले नव्हते जेवढे त्या वेळेस वाटत...

अतिथी इन हाउस भाग : ७

रूपाने खसाखसा त्याच्या लिंगावर तोंड चालवले. काही वेळ तिने दिपकचे लिंग चोखल्यानंतर बाहेर काढले. दिपकचे लिंग पूर्णपणे लाळेने बरबटलेले होते. लाळेची एक तार अजूनही तिच्या ओठापासून ते लिंगाच्या अग्रभागापर्यंत लटकत होती. रूपाच्या लक्षात आल्यावर तिने परत तिचे ओठ उघडत जीभ...

अतिथी इन हाउस भाग : ६

हे देवा!! हे काय चालले आहे मा‍झ्या घरात? हा गावंढळ मुलगा माझ्याबद्दल सगळं विचारतोय आणि ही हरामखोर रूपा सुध्दा माझ्याबद्दल सगळे सांगत सुटलीय. त्या दोघांचे बोलणे ऐकून तर माझे रक्त खवळत होते. एक काम करते, अजयला दाखवण्यासाठी मोबाईलवर शुटींग करते आणि त्याला सांगते बघ हा...

अतिथी इन हाउस भाग : ५

"तू? तू इथे काय करतोस?" मी लगेच बेडवरून उठले व माझे कपडे व्यवस्थित केले. "वहिनी, भूक लागली आहे." त्याचा हात वारंवार त्याच्या लिंगावर फिरत होता. मा‍झ्या मनात आले की एक लाथ त्याच्या सेटवर मारावी, पण असे करू शकले नाही. "ठीक आहे, तू बाहेर चल मी आलेच." थोड्या वेळातच मी...

अतिथी इन हाउस भाग : ४

खूप दिवसांनी अजय असे काही करत होता. पण अचानक मा‍झ्या मनात त्या गावंढळचा विचार आला. "सोडा नां, असे काय करताय तुम्ही?" मी मा‍झ्या मादक आवाजात बोलले. "कोणी मूर्खच असेल, जो एवढ्या सुंदर आणि सेक्सी बायकोला असेच सोडेल." अजयने मा‍झ्या उजव्या स्तनाबरोबर मा‍झ्या डाव्या स्तनाला...

अतिथी इन हाउस भाग : ३

बऱ्याच दिवसानंतर स्वारी मुडमध्ये दिसत होती. मी सुध्दा त्याला समरस होऊन साथ देत होते. त्याचा एक हात कधीच मा‍झ्या गाऊनचे दोन बटण काढून मा‍झ्या स्तनावर पोहचला होता. तो आलटून पालटून माझे स्तन दाबत होता आणि वर जोरजोराने माझे ओठ चोखत होता. त्याच्या दुसऱ्या हाताने माझा गाऊन...

अतिथी इन हाउस भाग : २

एक आठवड्यापूर्वीची घटना आहे, त्या दिवशी रविवार होता. अजयला सुट्टी होती. आम्ही दोघे आरामात बिछान्यात एकमेकांच्या मिठीत पडलेलो होतो. तेव्हा दरवाज्याची बेल वाजली. मी विचारात पडली की एवढ्या सकाळी सकाळी कोण आले असेल? अजय एकदम रोमॅन्टीक मुडमध्ये होता, माझ्याशी एकदम...

अतिथी इन हाउस

आज सकाळपासूनच माझा मुड खराब होता, वारंवार मा‍झ्या डोळ्यांसमोर तो प्रसंग तरळत होता. किती प्रयत्न करून देखील मा‍झ्या मनातून, स्मृतीतून तो प्रसंग जात नव्हता. माझ्याबरोबर असे काही घडेल मला स्वप्नात देखील वाटले नव्हते. कसे काय मी त्या सगळ्यात पडले? छी!! विचार करूनच मला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!