गुलाबी कल्लोळ भाग : ६

नेहा संध्याकाळी परत आली. शोभाने तिला आत घेऊन दार लावताच ती शोभाला बिलगली आणि तिचं चुंबन घेऊ लागली.

“आई, किती छान वाटतं घरी येऊन! तुला मी खूप मिस केलं.”

शोभाने तिचं चुंबन घेऊन तिला घट्ट छातीशी कवटाळलं. ती आपल्या लाडक्या मुलीची वाटच पाहत होती. सावत्र आई असूनही तिचं या तरुण सुंदर मुलीवर खूप प्रेम जडलं होतं. आईसारखं आणि एका प्रेयसीसारखं पण. आपल्या बाहुपाशात असलेल्या नेहाच्या तरुण शरीराच्या ऊबेने तिच्या योनित एक गोड कंपण होऊ लागलं.

“कशी झाली तुझी ट्रिप?” आपली उत्तेजना दाबत तिने नेहाला मिठीतून सोडून विचारलं.

“छान, पण विभासोबत नुसतं दोन दिवस एकटं राहायला मिळालं. नंतर खूप पाहुणे आले आणि आमचा विरस झाला. मग सारखी तुझी आठवण येऊ लागली. पण दोन दिवस विभासोबत खूप मजा केली. आई, तू खरं म्हणत होतीस, विभा पण आपल्यातलीच आहे. काय हॉट आहे. मला सोडतच नव्हती. दोन रात्र आम्ही झोपलो नाही, नुसती कुस्ती खेळत राहिलो. मग गर्दी झाल्यावर झोपच झोप, आणखी काय करणार, आमच्या खोलीत विभाची आजी! बस कधी कधी एकट्यात आम्ही किसिंग करायचो.” नेहाने सांगितलं.

“बघ, मी विभाच्या तुझ्याकडे पाहण्याच्या नजरेनेच सांगितलं होतं की तुझ्यावर ती किती फिदा झाली आहे! बरं जाऊ दे, आता मग परत संधी मिळेल कधीतरी, तोपर्यंत आपण दोघी माय-लेकी आहोत ना एक दुसर्‍याला. कधी वाटल्यास विभालाच इकडे बोलव एखाद दिवस राहायला. मला पण तर बघू कशी आहे तुझी ती मैत्रीण.” शोभाने खट्याळपणे म्हटलं.

“मला वाटलंच तू अशी चावट विचार करशील. मा‍झ्या सखीवर आत्तापासूनच डोळा आहे तुझा. बोलवेन तिला मग, सध्या ती महिनाभर गावाला राहणार आहे. पण आई, तू चांगलीच खुश दिसतेय. मी नव्हते तेव्हा काहीतरी केलेलं दिसतंय. सांग ना, कोण भेटलं, ज्याने तू अशी फुलून गेलीस?” नेहाने शोभाच्या चेहर्‍यावरील तृप्त भाव ओळखून म्हटलं.

शोभाने “रात्री सांगेन!” असं म्हणून तिला उडवून लावलं. काही वेळ नेहाने हट्ट केला पण मग ती कंटाळून शोभाचा हात धरून तिला आत बेडरूमकडे ओढू लागली.

“आई, आत चल, मला कसंतरीच होतंय. आता राहवत नाहिये. माझी छकुली किती ओलीचिंब झाली आहे बघ ना.”

“अगं खुळे, आत्ता संध्याकाळी काय भलतं? कोणीपण बेल वाजवेल आणि आपला विरस होईल. थांब जरा, रात्री भरपूर समाचार घेते तुझा.” शोभाने प्रेमाने तिचे स्तन कुरवाळत म्हटलं, “हां, एक सांगायचं राहूनच गेलं, तुला कॉलेजकडून नाशिकला एका कार्यक्रमासाठी जायचं आहे, परवाच ती क्विज आहे.”

“शी, परत बोर होणार. कधी कधी वाटतं की उगीच मी इतकी हुशार आहे. सारखं बाहेर जावं लागतं. तू पण चल ना आई माझ्यासोबत.” नेहा हळहळली.

“मला नाही जमणार गं, तू स्वाती काकूसोबत का जात नाहीस? दोन दिवस राहून फिरून पण या, मजा करा.” शोभाने खट्याळपणे सुचवले.

“अगं काय फायदा? आणि कुठली मजा? तुला माहीत आहे की मला काय लागतं रोज! ते प्रेम तूर्त तरी नुसती तूच मला देऊ शकते. मला आणखी कोणी नको आहे. मी तुझ्या बिना वेडी होईन. आणि स्वाती काकूसमोर काही करता पण येणार नाही.” नेहाने कुरकुर केली.

“अगं तिच्यासमोर नाही, तिच्यासोबतच कर ना! तू सारखी म्हणतेस ना की ती तुला फार आवडते.” शोभाने हसत म्हटलं.

“माझी हरकत नाही. ती खरंच सुंदर आहे, काकू बाईसारखी राहते नाहीतर काय हॉट दिसेल. आणि ती किती साधी भोळी आहे. मी तिच्या अंगाला हात लावला तर तिला शॉकच बसेल.”

शोभा काही म्हणाली नाही आणि नुसती हसली. तिला एक छान प्लान सुचला होता.

रात्री जेवण झाल्यावर बेल वाजली. स्वाती नेहाची ट्रिप कशी झाली हे बघायला आली होती. पण त्याहून अधिक ती शोभाला भेटायला आली होती. शोभासोबत केलेल्या उन्मत्त रतिने ती शोभाची दासी बनवून गेली होती. तिला राहवतच नव्हतं. म्हणून कमीत कमी शोभाशी गप्पा तरी मारू असं तिला वाटत होतं.

शोभा आणि नेहाच्या संबंधाबद्दल माहीत असूनही तिने मोठ्या कौशल्याने ते आपल्या चेहर्‍यावर दिसू दिलं नाही. तिने शोभाकडे पाहून मध्येच भुंवया उचलून मूक प्रश्न केला. शोभाने तिला हळूच कळवलं की तिने आत्ता तरी नेहाला काही सांगितलं नाही.

तिथे नेहा स्वातीचं बदललेलं रूप पाहून चाट पडली होती. मुद्दामहून स्वाती आज एक तंग सलवार कुर्ती घालून आली होती. तिने दुपट्टा पण घेतला नव्हता. लो-कट कुर्त्यातून तिच्या मऊ उरोजांचा वरचा भाग आणि स्तनांमधील घळ स्पष्ट दिसत होती. आज तिने शोभासारखा स्टाइलिश आंबाडा बांधला होता. ओठांवर गुलाबी लिपस्टिक होती आणि सेक्सी उंच टाचेच्या सैंडल घातल्या होत्या.

नेहाला आपल्याकडे बघताना पाहून तिने सहज त्या तिला विचारलं. “काय गं नेहा, आवडला का माझा ड्रेस? शोभानेच मला काल मदत केली हा ड्रेस घ्यायला.”

नेहा चाचपडत कशीबशी स्वत:ला सावरत म्हणाली, “स्वाती काकू, किती छान आहे! आणि तू किती सुंदर दिसत आहेस आज! नेहमी का नाही असा ड्रेस घालत?”

“तुला आवडला तर घालेन ना नेहमी. तशी मला साडीच जास्त आवडते.” स्वाती हसून म्हणाली.

नेहाच्या डोळ्यात चमकून आलेली कामुक भावना ओळखून शोभा खुश झाली. तिला पाहिजे होतं अगदी तसं घडत होतं.

“अगं स्वाती, नेहाला दोन दिवस नाशिकला जायचं आहे. मला जाणं शक्य नाही. तू जातेस का? मला बरं वाटेल की कोणीतरी तिच्यासोबत आहे.” शोभा म्हणाली.

नेहा आता एकदम खुश झाली. स्वातीचं हे नवीन रूप बघून तिला एकदम हुरूप आला होता. तिने पण आग्रह केला.

“अगं चल ना काकू, मजा येईल.”

स्वातीच्या मनात एक विलक्षण गुदगुली होऊ लागली. तिला समजलं की शोभा काय करत आहे. आणि त्यासाठी ती अगदी तयार होती.

शोभासोबत झालेल्या बेधुंद काम क्रीडेने तिच्या मनातले सर्व बंधन तोडून टाकले होते. ती पण हाच विचार करत होती की या सुंदर कामुक मुलीसोबत दोन दिवस म्हणजे अगदी मनोकामना पूर्ण व्हायचे वरदान!

“पण दर्शन एकटा राहील. तशी तू आहेस इथे, पण घरी आणखी कोणी नाही.” तिने सांगितलं.

“अगं तो काय लहान आहे आता? चांगला फर्स्ट इयरमध्ये आहे. पण तरी तू काळजी करू नको, मी असं करते की त्याला दोन दिवस इथेच ठेवून घेते. राहू दे आमच्याच घरी. अभ्यास करायला वाटलं तर जाईल तो मित्राकडे.” शोभा म्हणाली.

शोभाच्या डोळ्यात एक खेळकर चावटपणा तरंगत होता. स्वातीने बरोबर ताडलं की शोभा आपल्या मागून दर्शनसोबत काय करणार. क्षणभर तिला वाटलं की हे सर्व होत आहे ते बरोबर आहे की नाही. पण तिच्या भराभर ओल्या होत असलेल्या योनिने तिचे प्रश्न सोडवले.

“ठीक आहे. आपण उद्या दुपारीच जाऊ नेहा. मी सांगते दर्शनला.” नेहाकडे बघत स्वाती म्हणाली.

त्यांची नजर आपापसात भिडली आणि नेहाच्या डोळ्यातल्या आकर्षण आणि प्रेमाच्या भावनेने ती बावरून गेली.

घरी येऊन स्वातीने दर्शनला सांगितलं. दर्शन सहज तयार झाला.

“ठीक आहे आई, मी राहीन शोभा काकूकडे.” आईच्या वक्षस्थळाकडे बघत तो म्हणाला.

स्वातीला त्याची नजर कळली आणि ती थोडी अस्वस्थ झाली. दोन दिवसांपासून दर्शन असाच वागत होता. सारखा चोरून तिच्याकडे बघायचा. एक दोनदा मुद्दामहून ती कपडे बदलत असताना तिच्या खोलीत काही कारण काढून आला पण होता.

एका मोठ्या रोलर कोस्टरवर बसल्यावर भीती मिश्रीत एक तीव्र आनंदाचा भास होतो तसा तिला होत होता. अस्वस्थतेसोबत स्वातीच्या मनात मनात एक आणखी विचार आला आणि “होऊ दे काय होतं ते, इतका आनंद ज्यात आहे त्यात, मग गैर काहीच नाही.” असं तिने स्वत:ला समजावलं.

दर्शन पण दोन दिवसांपासून आईमध्ये झालेला बदल बघून चांगलाच बिचलीत झाला होता. पहिले अगदी ढगळ कपड्यात अस्तव्यस्त राहणारी स्वाती त्याला अगदी आई वाटायची. मग तिचं ते पालटलेलं रूप, नीट घातलेली सुंदर बेंबीखाली नेसलेली साडी आणि सहसा उन्नत दिसू लागलेले तिचे उरोज, यांनी तो कमालीचा बिथरला होता. त्यात मादक भरीव शरीराची शोभा काकू तर त्याला पहिल्यापासून आवडायची. परवा सकाळी पेपर उचलताना खाली वाकलेल्या शोभाचे लटकलेले मांसल स्तन त्याला दिसले होते. त्यामुळे तिच्या नावाने आता रात्री तो हस्तमैथुन पण करायचा.

कालपासून स्वत:चं मन आवरायचा प्रयत्न करूनही अखेर सकाळी त्याने आईला आज कपडे बदलताना ब्रेसीयर आणि पॅन्टीमध्ये पाहिलं तेव्हा मात्र त्याचा तोल गेला होता. अंघोळ करताना त्याने आईच्या नावाने मनसोक्त मूठ मारली होती. इतका आनंद त्याला कधीच झाला नव्हता. स्खलित होताना त्याच्या डोळ्यापुढे स्वातीची अर्धनग्न मूर्ती उभी होती जी त्याने आज पाहिली होती. आता शोभा काकूकडे तिच्यासोबत एकटं राहायला तो अगदी तयार होता. त्याच्या मनात उकळ्या फुटत होत्या की बघू काय होतं.

त्या रात्री एका आठवड्याने शोभाकडे बेडरूममध्ये आई मुलीची रति खूप रंगली. दहा वाजले आणि मग न राहवून नेहाने दिवे मावळले आणि हात धरून जबरदस्ती शोभाला ओढत बेडरूममध्ये नेलं. तिथे ती तिला बिलगली आणि आपल्या सावत्र आईचे पटापट चुंबन घेऊ लागली.

चुंबन घेता घेता तिचे हात अगदी सवय असल्यासारखे शोभाचे कपडे काढत होते. लवकरच शोभाला नग्न करून तिने पलंगावर ढकललं आणि एक दोनदा तिचे स्तन चोखून आईबद्दल मुलीचं प्रेम व्यक्त करून सरळ मोक्याच्या ठिकाणी जाऊन ती भिडली.

आपल्या मांड्यांमध्ये तोंड खुपसून योनी चोखणाऱ्या नेहाला प्रेमाने शोभा म्हणाली, “अगं आपले कपडे तर काढ! मी काय करू इकडे वर, जरा अशी सिक्स्टी-नाइनमध्ये तरी ये.”

नेहाच्या धसमुसळेपणाने ती सुखावली होती. तिला याची सवय झाली होती. तिच्या मनातील आपल्याबद्दलच्या प्रेमाची आणि वासनेची ती ग्वाही देत होती हे तिला माहीत होतं.

“तूच काढ माझे कपडे. मला अगदी वेळ नाही. हे अमृत वाहून जाईल त्याआधी मला पिऊ दे.” योनिरसाने माखलेलं तोंड उचलून नेहा म्हणाली आणि परत आपल्या कामाला लागली.

गुलाबी कल्लोळ भाग : १४

तयारी पूर्ण झाली. नेहाने डिल्डोचं टोक दर्शनच्या भोकावर टेकवत म्हटलं, "स्वाती काकू, तू जरा याची गांड दोन्ही हातानी फाकवून धर. म्हणजे याला पण सोपं जाईल आणि मला पण. दर्शन तू ढिली सोड हं तुझी गांड. दुखलं तर मला ओरडू नको, मी काही ऐकणार नाहिये तुझं!" स्वातीने जोर लावून...

गुलाबी कल्लोळ भाग : १३

काही दिवसांनंतर अखेर शोभाने दर्शनला दिलेलं वचन पूर्ण केलं आणि ते पण एका आगळ्या वेगळ्या आणि कामुक रुपात. त्यामुळे या दोन्ही कुटुंबांच्या संबंधांना एक वेगळीच दिशा मिळाली. एका रात्री चौघं परत एकत्र होते. रात्रीची मैफिल जमली होती. एक राउंड झाला होता. दर्शनने शोभाला भरपूर...

गुलाबी कल्लोळ भाग : १२

शोभाने अखेर त्या रडकुंडीला आलेल्या मुलावर दया केली. तिने स्वातीचा हात धरून तिला ओढत दर्शनच्या जवळ आणलं. स्वाती पण उत्तेजनेने थरथरत होती. या दोघींनी तिला खूप चोखलं होतं पण झडू दिलं नव्हतं म्हणून तिची अवस्था पण दर्शनसारखीच झाली होती. "स्वाती, बघ त्याचा लंड किती तापलाय,...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ११

आईचा तिच्या मुलावरील या अशा अनोख्या प्रेमाचा हा खेळ पाहून शोभाने नेहाचा हात धरला आणि बाहेर घेऊन गेली. "चल नेहा, आई मुलाला एकटं सोडूया काही वेळ. तसा तो इतका गाढ झोपला आहे की उठणार नाही. चल तोपर्यंत तू पण अंघोळ कर, आराम करून घे. मी जेवायला करते. आज स्वाती आणि दर्शनला...

गुलाबी कल्लोळ भाग : १०

आता पुढची शिक्षा सुरू झाली. शोभाने आणखी मॅगझीन काढल्या आणि दर्शनला स्तनपान करवत लाडाने मांडीवर बसवून ते चित्र दाखवले. एका मॅगझीनमध्ये गुदा संभोगाचे ते चित्र होते. मऊ गोऱ्यापान ढुंगणात घुसलेल्या लंडाचे चित्र बघून दर्शनला शोभाच्या विशाल नितंबांची आठवण झाली. काल रात्री...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ९

पाच मिनिटांनी नेहाने आपला मोर्चा स्वातीच्या योनिकडे वळवला आणि तिची योनी चोखू लागली. तिची चपळ जीभ स्वातीला एखाद्या लहान लंडासारखं झवत होती. स्वाती स्खलित झाली आणि नेहाचं डोकं आपल्या योनिशी घट्ट धरून बिछान्यावर लोळू लागली. नेहा तिच्या रसावर ताव मारता मारता अशी वखवखली की...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ८

दर्शन पलंगावर बसून मागे टेकून तीच मॅगझीन बघत होता. त्याने कंबरेपर्यंत पांघरूण ओढून घेतलं होतं आणि एक हात आत पांघरुणात जोरात चालत होता. एका हातात ती मॅगझीन धरून कसंबसं त्याची पान पालटून तो हस्तमैथुन करत होता. शोभाला पाहून तो थबकला. धास्तावून त्याचा चेहरा पडला आणि...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ७

शोभाने कसंतरी तिला निर्वस्त्र केलं आणि मग तिला उलटी करून जवळ ओढलं. या गोड तरुणीच्या मखमली पुच्चीचे चुंबन घ्यायला ती पण अधीर झाली होती. खरं म्हणजे तिला नेहाचे कपडे हळूहळू काढून तिचं ते घसघशीत लावण्य नीट जवळून बघायला खूप आवडायचं पण आज नेहा एवढी कामोत्तेजित होती की ते...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ५

अर्धा डिल्डो शोभाच्या आत गेल्याने उरलेला अर्धा भाग अगदी एखाद्या मस्त घट्ट उभ्या लंडासारखा दिसत होता, जणु शोभाचाच लंड आहे असं वाटत होता. वाकून शोभाने त्या लंडाचं गोल टोक स्वातीच्या योनिद्वारावर गोल फिरवून ओलं केलं आणि मग हळूहळू आत घालू लागली. स्वातीच्या तापल्या योनिची...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ४

पाच मिनिटांनी शोभा उठली आणि स्वातीला धरून पलंगावर घेऊन गेली. आपल्या अंगावर स्वातीला घेऊन ती बिछान्यात झोपून स्वातीचे चुंबन घेऊ लागली. धिप्पाड सावळ्या शोभाच्या कुशीत तिच्या अंगावर पडलेली गोरी सुबक स्वाती, जसं एखाद्या आईने मुलीला अंगावर घेतलं आहे, तशी वाटत होती. चुंबन...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ३

आता प्रणयाचा खेळ सुरू होणार होता. बेडरूममध्ये शिरताच शोभाने दार लावून घेतलं. मग वळून तिने स्वातीला आपल्या बाहुपाशात ओढलं आणि तिचं एक दीर्घ चुंबन घेतलं. स्वातीने पण लाजत लाजत हळूच आपली जीभ शोभाच्या ओठांवर लावली. शोभाने ती आपल्या तोंडात ओढून घेतली आणि चोखू लागली. तिचे...

गुलाबी कल्लोळ भाग : २

पण तिची आशंका व्यर्थ होती कारण आत्तापर्यंत स्वाती पुरती कामातुर झाली होती. या अगोदर तिला कधीच स्त्रियांबद्दल ओढ वाटली नव्हती. पण मागचे काही वर्ष नवरा बाहेर गावी असल्यामुळे तिची सेक्स लाइफ पार थंडावली होती आणि ती चांगल्याच कामुक प्रवृत्तीची होती. आता शोभाच्या स्पर्शाने...

गुलाबी कल्लोळ

"अगं पण, तू तर माझ्यापेक्षा वयाने मोठी आहेस, किती उंचपुरी, धिप्पाड पण आहेस, तरी तुझा फिगर कसा मस्त आहे बघ." शोभाच्या भरीव मांसल शरीराकडे बघत स्वाती म्हणाली. "तसं काही नाही गं, हां, कपडे आणि विशेष करून अंतर्वस्त्रं निवडायची काळजी घेते मी, एवढंच. टिपटॉप राहलं तर अर्ध...

error: नका ना दाजी असं छळू!!