माझी चांदण्याची हौस भाग : १५

जस जसे त्या मुलाचा अंगठा मा‍झ्या बोच्याच्या भोकात आत खोल जाऊ लागला तसे मा‍झ्या तोंडातून मादक हुंकार आणि चित्कार बाहेर पडू लागले. मा‍झ्या तोंडात एकाचा लंड होता नाही तर मी नक्कीच किंचाळले असते.

पण त्याचा परिणाम भलतीकडेच झाला. माझी तिन्ही भोके भरली आहेत ही भावना मला झडण्याच्या शिखरावर घेऊन गेली. अंगाला झटका देत मी झडायला लागले आणि काम तृप्त व्हायला लागले. माझी योनी लांबड्या लंडाभोवती अशी आकसून त्याला गच्च पकडू लागली की त्या पकडीने त्याचा कडेलोट झाला.

एक जोरदार धक्का मारत तो मा‍झ्या योनित गळायला लागला. त्याच्या लंडाची लांबडी पिचकारी तो मा‍झ्या योनित रिकामी करू लागला आणि मा‍झ्या बोच्यातले बोट जास्तच आत घुसवू लागला.

धक्के मारून मारून तो पूर्ण गळला आणि त्याने मा‍झ्या योनितून लंड बाहेर काढला. आपला अंगठाही त्याने मा‍झ्या बोच्यातून बाहेर काढला.

तो बाजूला झाला नाही तर पटकन अजून एक लंड मा‍झ्या योनित खसकन घुसला. हा लंड तितका लांब नव्हता पण त्याच्यापेक्षा जाडजूड होता. मा‍झ्या योनित घालून तो दणादण मला चोदायला लागला. हा चवथा लंड मी माझ्यात घेत होते.

त्यांचा लिडर आता मा‍झ्या एका बाजूला खाली बसला होता आणि मा‍झ्या कानात गुणगुणत होता.

“हंम्म्म्म. रंडी! कविता रंडी! कसे वाटतेय तुला? मजा वाटतेय ना. इतके लंड एकाच वेळी आत घेऊन. घे रंडी! अजून घे!”

असे बोलून तो माझे लोंबणारे दोन्ही गोळे हातात घेऊ चिवडायला लागला.

आधी तो हळूहळू करत होता पण आता त्याने जोराने दाबायला सुरुवात केली. मी नुकतीच झडले होते तरी मा‍झ्या योनितली आग पुन्हा पेटली. तो मध्येच माझे गोळे हळुवारपणे दाबत होता तर मध्येच त्वेषाने कुस्करत होता.

कधी निप्पल बोटाच्या चिमटीत धरून हळूच दाबत होता तर कधी जोराने ते पिळत होता. कधी सुख तर कधी वेदना असे तो मला खूप काही अनुभवायला देत होता. मी घुसमटत होते, मा‍झ्या तोंडात असलेल्या लंडावर गुरगुरत होते. पण मा‍झ्या अवस्थेकडे सगळे दुर्लक्ष करून मा‍झ्या अंगाचे लचके तोडत होते.

मा‍झ्या मागचा चवथा लंड त्वेषाने आतबाहेर होत होता आणि त्याचे धक्के इतके प्रचंड होते की मी पुढच्या तोंडातील लंडावर आदळत होते. त्याने पुढच्याचा कडेलोट व्हायला लागला. त्यालापण माझे तोंड बरबटायचे होते म्हणून त्याने आपला लंड मा‍झ्या तोंडातून बाहेर काढला आणि मा‍झ्या चेहर्‍यावर लंडाच्या पिचकाऱ्या सोडायला लागला.

पुन्हा एकदा एका लंडाने मा‍झ्या तोंडावर वीर्य सोडत माझे तोंड भरून काढले. तिसरा लंड मा‍झ्या अंगावर वीर्य ओकून मोकळा झाला होता. अजून किती बाकी होते ते मी सांगू शकत नव्हते पण लिडर बाकी होता, हे मला माहीत होते.

मग अजून एक मा‍झ्या पुढ्यात आला आणि मा‍झ्या तोंडात आपला लंड घालून मोकळा झाला. मला जाणवले की लिडरने माझे गोळे सोडले होते आणि मा‍झ्या अंगावरून हात फिरवत तो मा‍झ्या मागे गेला.

मग मा‍झ्या नितंबावर त्याने जोरदार चापट्या मारत माझे नितंब लाल केले असावेत. मला वेदनाही होत होत्या आणि मजा ही वाटत होती. मला जाणवले की लिडरने तोंड मा‍झ्या गांडीच्या भोकाजवळ आणून त्यावर थुंकले.

मग पुढच्याच क्षणी मला मा‍झ्या बोच्याच्या भोकावर लंडाच्या सुपाड्याचा स्पर्श जाणवला. मी तो लंड मा‍झ्या बोच्यात घेऊ शकेल की नाही, मा‍झ्या त्या इवल्याश्या भोकात तो शिरेल की नाही, मला किती त्रास होईल, किती वेदना होतील, असे अनेक प्रश्न मा‍झ्या मनात असताना त्या लिडर मुलाने गचकन मा‍झ्या बोच्यात आपला लंड घातला.

“हुंम्म्म्म्म.” करत मी घुसमटले पण लंड तोंडात असल्याने बाहेर काही पडले नाही. मा‍झ्या डोळ्यासमोर काजवे चमकले आणि कोणी माझा प्राण काढून घेत आहे असे मला वाटले.

प्रचंड वेदनेचा एक तीव्र झोत मला मा‍झ्या बोच्याच्या भोकाभोवती जाणवली. पण मुकाट्याने सहन करून गप्प रहाण्याशिवाय माझ्याकडे काही पर्याय नव्हता. तळमळत वेदनेने गलितगात्र होत मी ते सहन करत राहले आणि तो आपला लंड मुळापर्यंत मा‍झ्या बोच्यात घालून काही क्षण स्तब्ध राहिला.

आता मला कळले होते की लिडर शेवटपर्यंत मला चोदायचे का थांबला होता. त्याला मा‍झ्या बोच्याचे सील तोडायचे होते. मा‍झ्या बोचा झवून त्याला मला नासवायची होती. माझे सगळ्यात टाईट होल त्याला आक्रमण करून काबीज करायचे होते.

त्या सगळ्यांमध्ये ह्या लिडरला तेवढा चोदण्याचा चांगला अनुभव असल्याचे कळत होते. ज्या तऱ्हेने त्याने मा‍झ्या बोच्यात लंड घातला होता आणि मला जोराने पण तितक्याच हळुवारपणे तो चोदत होता.

त्यावरून कळत होते की तो ह्यात खूप माहिर होता. आणि इतके करून तो थांबला नव्हता तर माझ्यावर किंचित ओणवा होऊन दोन्ही हात पुढे आणून तो माझे दोन्ही उभार हातात घट्ट पकडून माझा बोचा मारत होता.

ते प्रेशर माझ्यासाठी खूप होते. उत्तेजनेने मी पुन्हा एकदा झडायला लागले. एक लंड माझा बोच्यात आणि दुसरा मा‍झ्या तोंडात अश्या अवस्थेत अजून एकदा मी झडत राहले.

दोन लंड दोन बाजुंनी मला झवत होते, चोदत होते. पण बाकीचे जरी गळलेले होते तरी आपले लंड पकडून मा‍झ्या अंगावर हलवत होते. त्यांना पुन्हा एकदा गळून माझे अंग अजून एकदा आपल्या वीर्यरसाने बरबटायचे होते.

त्यांचे लंड पुन्हा कडक झाल्यावर त्यांना राहवले नाही. मा‍झ्या तोंडातला लंड बाहेर काढून दुसऱ्याने आपला लंड त्यात घातला. मग दोन मिनिटे त्याला चान्स देऊन तिसऱ्याने त्याला बाहेर ओढले आणि आपला लंड आत घातला.

मग चार लंड आळीपाळीने मा‍झ्या तोंडाचे चोदन करू लागले आणि त्यांचा लिडर बाकी माझा बोचा एकट्याला घेऊन तो मनसोक्त चोदत होता. कोणी मा‍झ्या बोच्यावर चापट मारत होते तर कोणी माझे गोळे दाबून कुस्करत होते.

कोणी माझा निप्पल पिळत होते कर कोणी माझे केस ओढत होते. कोणी मा‍झ्या योनित बोटे घालून घुसळत होते तर कोणी माझा दाणा पकडून ओढत होते. प्रत्येक जण त्याला जसे वाटेल तसे मा‍झ्या अंगाशी खिलवाड करत होते.

माझे अंग म्हणजे त्यांचे जिवंत खेळणे झाले होते. कोणीही यावे आणि टिचकी मारून जावे, तसे ते आळीपाळीने मला झवत होते. मध्येच एक जण मा‍झ्या पाठीवर थुंकला. मी काही म्हटले नाही ते पाहून दुसरापण थुंकला. आणि मग ते आळीपाळीने माझ्यावर थुंकून माझी पाठ त्यांनी बरबटून टाकली.

त्याने मा‍झ्या योनित अजूनच आग लागली आणि माझे अंग थरथरायला लागले. पुन्हा एकदा मी पॉवरफुली झडायला लागले आणि कुथायला लागले. त्याने लिडरचा बांध फुटला आणि तो मा‍झ्या बोच्यात गळायला लागला.

आपला लंड मा‍झ्या बोच्यात पूर्णपणे घालून तो स्तब्ध उभा राहिला आणि गळत राहिला. गळून गळून तो शांत झाला आणि खसकन मा‍झ्या बोच्यातून त्याने आपला लंड बाहेर काढला.

जसा त्यांचा लंड बाहेर आला तसे मा‍झ्या बोच्यात थंड हवेची झुळूक शिरली आणि एक थंडीची लहर मा‍झ्या अंगातून वर गेली.

मी पूर्ण गलितगात्र झालेली होते तेव्हा मा‍झ्या तोंडातला लंड बाहेर काढून मी खाली पडले. मा‍झ्या पाठीवर पडून मी धारातीर्थ झाले आणि राहिलेले चौघे मा‍झ्या भोवती कोंडाळे करत मा‍झ्या अंगावर आपला लंड हलवू लागले.

मा‍झ्या तोंडात ज्याचा लंड होता तो पहिले गळायला लागला. मग ते पाहून दुसरा मा‍झ्या अंगावर गळायला लागला. तिसरा आणि चौथा अजून काही मिनिटे मूठ मारत राहले आणि शेवटी एकदाचे ते सुद्धा पुन्हा मा‍झ्या अंगावर गळायला लागले. चौघांच्या वीर्याने माझे पोट, छाती आणि सगळे अंग बरबटून गेले.

सगळ्यांचे झाल्यावर एक एक करत त्यांनी आपले कपडे घातले आणि माझे काहीही सोयरे सुतक नाही असे माझ्याकडे दुर्लक्ष करत ते निघून गेले. खरोखर एखाद्या रांड कुत्री सारखे ते मला वापरून तेथे जमिनीवर झोपायला लावून घाण करून गेले.

पाच मिनिटे मी तशीच नागडी, बरबटलेली जमिनीवर पडून राहले. आणि मग मी उठले आणि माझी वस्त्रे मी गोळा केली. ब्रा आणि पॅन्टी घालण्याच्या लायकीची राहिली नव्हती तेव्हा त्या कपड्याने मी जमेल तितके माझे अंग साफ केले आणि स्कर्ट आणि टॉप अंगात घातला. माझी पर्स सावरत अडखळत मी कशीबशी चालत त्या बोळातून बाहेर पडले.

मेनरोडला आल्यावर मी टॅक्सी पाहू लागले आणि काही वेळाने एक टॅक्सी मा‍झ्या जवळ येऊन थांबली. मग त्या टॅक्सीमध्ये बसत मी त्याला मा‍झ्या घरचा पत्ता सांगितला आणि मागे मान टाकून मी डोळे मिटून विचार करू लागले.

माझे ओले चिकट अंग, माझी अवस्था, माझे कपडे पाहून त्या टॅक्सीवाल्याने ओळखले असावे की मी काय करून आले होते. कदाचित तोपण मला रंडी समजत असावा पण मला त्याची फिकीर नव्हती.

मा‍झ्या मनात एकच विचार होता की अनामिक कुठे होता? त्याने नंतर मला फोन का केला नाही? मी कुठे आहे हे जाणून घ्यायचा त्याने प्रयत्न का केला नाही? आता तो मा‍झ्या घरात असणार होता का? माझी वाट पहात तो बसलेला असेल का?

त्या विचारात मला कधी डोळा लागला ते मला कळलेच नाही. जेव्हा मला जाग आली तेव्हा मला जाणवले की माझे अंग हलत आहे. मी पूर्ण डोळे उघडून पाहिले तर मला अंधुक प्रकाश जाणवला. आणि मग जाणवले की मी टॅक्सीच्या मागे आडवी झाले आहे आणि टॅक्सीवाला मा‍झ्या योनित लंड घालून मला झवत आहे.

त्या रात्री पुन्हा एकदा मी रांडेसारखी झवली जाऊ लागले आणि मी असहाय्य असल्यासारखी ती जबरदस्ती सहन करत होते.

अनामिकने चालू केलेली ही जबरदस्ती कुठल्या थराला पोहचली होती आणि अजून कुठे पोहचणार होती हे ना तो सांगू शकत होता ना मी सांगू शकत होते. पण एक बाकी शाश्वत सत्य होते. त्याची जबरदस्ती मला आवडली होती आणि ही पण मला आवडत होती.

माझी चांदण्याची हौस

संदीप, माझा नवरा नेहमीप्रमाणे एक आठवड्याकरिता बिझनेस टूरवर बाहेर गावी गेला होता आणि आज रात्री परत येणार होता. का कोणास ठाऊक पण ह्या आठवड्यात तो गेल्यापासून मला त्याची खूप आठवण येत होती. तो माझ्याशी जसा प्रणय करतो, संभोग करतो आणि मला मनसोक्त कुटतो ते मला सारखे आठवत...

माझी चांदण्याची हौस भाग : २

आता तो मला काय करेल ह्या विचाराने माझा थरकाप उडत होता. त्याने त्याचा दुसरा हात उचलला आणि पुढे आणून मा‍झ्या उजव्या उभारावर ठेवला. नुसता ठेवून तो थांबला नाही तर त्याने माझा पुष्ट उभार करकचून दाबला. वेदनेची एक कळ मा‍झ्या उभारातून वर मेंदूकडे गेली. माझा उजवा उभार कुस्करून...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ३

घाबरून मी ‘नाही नाही’ म्हणत त्याला आश्वासन दिले की मी काही करणार नाही. मग तो हातातील काळा कपडा मा‍झ्या डोळ्यावर बांधायला लागला. डोक्या मागे गाठ मारून त्याने घट्टपणे तो कपडा मा‍झ्या डोळ्यावर बांधला आणि आत्तापर्यंत मी सगळे बघत होते ती माझी नजर बंद केली. मा‍झ्या नजरे...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ४

त्याने आपली जीभ कडक केली आणि सरळ मा‍झ्या चीरेत घुसवली. मग मागे-पुढे होत तो मा‍झ्या योनिला जि‍भेने चोदायला लागला आणि वर माझा दाणा बोटाने घासायला लागला. म्हटले तर तो हळुवारपणे करत होता पण तरीही त्याच्या करण्यात एक राकटपणा होता. आणि तो प्रकार मा‍झ्या मनाविरूद्ध मला...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ५

तो मा‍झ्या तोंडात काय पण कुठेही आपला चीक सोडणार असेल तरी मी काही बोलू शकत नव्हते. माझा नवरा सोडून मी कोणा परपुरूषाचा चीक क्वचितच कधी मा‍झ्या तोंडात गाळून घेतला आहे. पण ह्या क्षणी मला कुठलीही चॉईस नव्हती. जर त्याने पाणी सोडले तर ते गिळून घेण्याशिवाय मला दुसरा मार्ग...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ६

मनातून मला वाटले की माझे हात मोकळे असले असते तर किती बरे झाले असते. मी त्याचा लंड हातात पकडून हलवला असता आणि त्याला खाली चोखत चाटत राहले असते. पण त्याचा लंड मी त्याच्या मर्जीनुसार आता चोखत होते. एकदा जेव्हा त्याचा सुपाडा मा‍झ्या ओठांवर होता तेव्हा मी त्याच्या...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ७

मा‍झ्या विचाराच्या तंद्रीत मी होते तेवढ्यात माझा मोबाईल फोन वाजला. बहुतेक मा‍झ्या नवऱ्याचा असावा असे मला वाटले आणि मी फोन घेतला. नंबर पाहिला तर तो लोकल नंबर होता. आत्ताच माझ्यावर जबरदस्ती करून गेलेल्या पुरूषाचाच तर कॉल नसेल हा? तो विचार मनात आला आणि मा‍झ्या अंगाचा...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ८

ओह माय गॉड! आत्ता जेव्हा मी हे सगळे नीट वाचले तेव्हा मला कळले की तो मला काय करायला सांगत होता. मी कल्पना पण केली नव्हती की तो मला असे काही करायला लावेल. गेल्या आठवड्यात ती सेक्सी साडी घालून मी मॉलमध्ये जाऊन काही जणांना चाळवले होते, ती गोष्ट वेगळी होती. पण आता तो मला...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ९

जवळ जवळ पाऊण तास मी ड्रेसिंग टेबल जवळ बसून माझा मेकअप, हेअर-स्टाईल करत होते. ओठांवर मी डार्क रेड कलरची लिपस्टिक लावली होती. नंतर मग मी त्या अनामिकने सुचवलेला आणि काल काढून ठेवला ड्रेस अंगावर घातला. सगळे घालून तयार झाल्यावर मी आरशात स्वत:ला न्याहाळू लागले. प्रत्येक...

माझी चांदण्याची हौस भाग : १०

"हा हा हाऽऽऽ! अहो मग लाजताय काय असे बोलायला. सेक्सीला सेक्सी नाही तर काय अग्ली म्हणणार तुम्ही." मी पुन्हा चावटपणे हसत म्हटले. "तुम्ही खूप फ्रॅन्क आहात," तो हसत बोलला आणि पुढे म्हणाला, "काश! माझी बायको पण तुमच्या सारखी फ्रॅन्क असली असती तर? आणि तिने तुमच्या सारखे असे...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ११

पुन्हा बसल्यानंतर तिसरी सॅन्डल मा‍झ्या पायात घालताना त्याच्या हाताला घाम फुटलेला मला जाणवत होता. आता त्याची डेअरींगही वाढली होती की तो मा‍झ्या पायातून सॅन्डल काढण्या घालण्याच्या बहाण्याने मा‍झ्या पायाचा घोटा कुरवाळत होता. पाय आत सारताना वर मा‍झ्या नितळ मुलायम...

माझी चांदण्याची हौस भाग : १२

मग मी सू केली आणि टिश्यु पेपरने माझी योनी साफ केली. मा‍झ्या चिंब झालेल्या पॅन्टीवरील चिकट योनिरस मी टिश्युने पुसून घेतला आणि पॅन्टी जमेल तितकी कोरडी केली. मग मी पॅन्टी योनिवर सरळ करून उभी राहले आणि फ्लश करून, माझे कपडे ठीकठाक करून, मा‍झ्या बॅगा घेऊन बाहेर आले. वॉश...

माझी चांदण्याची हौस भाग : १३

मी अनामिक यायची वाट बघत होते आणि अधीर होऊन पहात होते. पण तो येतच नव्हता. एक एक मिनिट जात होता आणि त्याचा तास झाला. पण तो काही आला नाही. तो कुठे काही कामात अडकला का कुठे ट्राफिकमध्ये अडकला काही कळायला मार्ग नव्हता. त्याची वाट पाहून पाहून मी जास्तच उत्तेजित होत चालले...

माझी चांदण्याची हौस भाग : १४

मा‍झ्या योनितला चिकट ओलसर स्त्राव तो आपल्या बोटाने मा‍झ्या अंगाला फासत होता. त्याने मा‍झ्या पोटावरून मा‍झ्या एका उभारावर बोटे घासत आणली. मग मा‍झ्या निप्पलवरून वर नेत मा‍झ्या गळ्यावर आणली. आणि मग मा‍झ्या ओठांवर आणली. त्याला वाटले मी तोंड उघडून त्याची ओली बोटे तोंडात...

error: नका ना दाजी असं छळू!!