माझी चांदण्याची हौस भाग : २

आता तो मला काय करेल ह्या विचाराने माझा थरकाप उडत होता. त्याने त्याचा दुसरा हात उचलला आणि पुढे आणून मा‍झ्या उजव्या उभारावर ठेवला. नुसता ठेवून तो थांबला नाही तर त्याने माझा पुष्ट उभार करकचून दाबला. वेदनेची एक कळ मा‍झ्या उभारातून वर मेंदूकडे गेली.

माझा उजवा उभार कुस्करून दाबत त्याने हात डाव्या उभारावर नेला आणि तो सुद्धा त्याने आवेशाने कुस्करत दाबला. पुन्हा करड्या आवाजात त्याने मला विचारले,

“नाव काय तुझं, छम्मक छल्लो?”

“हं? कविता.” मी कोरड्या पडलेल्या तोंडाने अडखळत म्हणाले.

“कविता? मस्त नाव आहे तुझे, रांडे.” त्याने छद्मीपणे हसत म्हटले.

तो मला ‘रांड’ बोलला म्हणून मला मनातून खूप वाईट वाटले! तो तसे का बोलला ते मला कळेना. माझे दोन्ही उभार काही क्षण आळीपाळीने कुस्करल्यावर त्याने मा‍झ्या खांद्यावर आपला हात नेला आणि मा‍झ्या खांद्यावरून गाऊनची लेसी पट्टी त्याने खाली सरकवली.

दुसर्‍या खांद्यावरची पट्टीही त्याने सरकवली आणि गाऊन मा‍झ्या अंगावरून खाली सरकला. तो किंचित मागे झाला आणि त्याने गाऊन अजून खाली सरकवला. मा‍झ्या नितंबावरून गाऊन खाली सरकला आणि त्याने मा‍झ्या पायात लोळण घेतली.

आता मी त्याच्या समोर फक्त ब्रा आणि पॅन्टीवर उभी होते. तो पुन्हा मला मागून चिकटला आणि तो समोर मा‍झ्या अर्धनग्न अंगाकडे वर-खाली पाहू लागला. जरी मला त्याचे डोळे स्पष्ट दिसत नव्हते तरी मला कळत होते की त्याची नजर कुठे आहे ते.

“काय जवानी आहे तुझी, कविता? कविता म्हणू की भाभी म्हणू तुला? कविताभाभीच म्हणतो.” तो किंचित थट्टेने पण जरब असलेल्या आवाजात म्हणाला.

मग त्याने पुन्हा आपला हात पुढे आणून मा‍झ्या उजव्या उभारावर ठेवला आणि तो माझा उभार दाबायला लागला. उजवा झाल्यावर तो डाव्याकडे वळला आणि पुन्हा दोन मिनिटे तो माझे दोन्ही उभार आळीपाळीने कुस्करत राहिला.

“साली रांड! बघ कशी ट्रान्सपरंट ब्रा आणि पॅन्टी घातलीय सगळे दिसावे म्हणून. तुझी चूत आणि निप्पल दाखवतेय! कोणाला गं? काय चोदायला यायचे आमंत्रण देतेय काय रांडे? रंडी कविताभाभी?”

असे बोलून त्याने आपले हात मा‍झ्या मागे आणले आणि मा‍झ्या ब्राचा हूक तो खोलू लागला. त्याला हूक पटकन उघडायला आला नाही तर तो माझी ब्रा ओरबाडायला लागला.

मा‍झ्या ह्या आवडत्या महागड्या ब्राशी हा नराधम झटापट करताना पाहून मला वाईट वाटले! पण शेवटी त्याने हूक काढला आणि मा‍झ्या खांद्यावरून ब्राचे पट्टे ओरबाडून काढत ब्रा काढून बाजूला फेकली.

माझे भरीव पुष्ट उरोज त्याच्या नजरेसमोर उघडे पडले. भीतीने मा‍झ्या अंगाचा थरकाप उडाला आणि मा‍झ्या अंगावर काटा आला! त्याने माझे निप्पल कडक झाले आणि ते ताठ होऊन दिसायला लागले. लाजेने का भीतीने ते माहीत नाही पण मी माझे हात वर आणले आणि मा‍झ्या उभारांवर ठेवून ते झाकून घ्यायचा प्रयत्न केला.

“हात खाली कर? खबरदार, जर मा‍झ्या सांगण्याशिवाय काही हालचाल केलीस तर.”

त्याच्या आवाजात इतकी जरब होती की मी त्याची आज्ञा मानत पटकन हात खाली केले.

त्याने आपला हात वर आणला आणि तो पुन्हा माझा उजवा गोळा हातात घेऊन कुस्करायला लागला. खास करून माझा कडक झालेला निप्पल त्याने चिमटीत पकडून दाबायला सुरुवात केली.

मा‍झ्या अंगाशी तो छेडछाड करून माझी विटंबना करतोय हे मला पाहवले नाही. मी दु:खाने डोळे बंद करून माझी मान फिरवली.

“खबरदारऽऽऽ जर तोंड फिरवलंस तर? छिनाल रांडे, तुझे डोळे उघड आणि समोर बघत रहा मी काय करतोय ते.” त्याने मला धमकावत म्हटले.

आपल्या धमकीत अजून धार यावी म्हणून त्याने पुन्हा थंडगार चाकू मा‍झ्या चेहर्‍यावर टेकवून मला इशारा दिला. त्या आधीच मी डोळे उघडून भेदरलेल्या नजरेने समोर आरशात त्याच्याकडे बघत होते. तो मा‍झ्या नग्न गोळ्यांकडे पहात त्यांना मनसोक्त चिवडत होता.

“कविताभाभी तुला मी पाहिले मॉलमध्ये,” तो हळूच मा‍झ्या कानाजवळ कुजबुजत म्हणाला, “कसे तू त्या तरूण मुलाला झुलवत होतीस. एखाद्या रांडेसारखी चालत होतीस. झवाडी!! तुझ्यासारख्या सुंदर स्त्रिया अश्याच असतात. सगळ्या सारख्याच! तुम्हाला सेक्सी आणि उत्तान कपडे घालून पुरूषांना झुलवायला मजा वाटते. आणि मग गांड हलवत निघून जाता आणि आम्ही पुरूष तुमच्या आठवणीने हलवत बसतो. छिनाल रांड!”

असे काहीतरी बोलून तो मला दोष देत होता आणि त्याचा राग त्याच्या हाता द्वारे मा‍झ्या गोळ्यांवर निघत होता.

त्वेषाने तो माझे गोळे चिवडत होता, माझा निप्पल चिमटीत धरून पिसत होता. मला प्रचंड वेदना होत होती पण मी तोंडातून ब्र काढू शकत नव्हते. मी त्याला काही बोलले तर तो धारदार चाकू मा‍झ्या नाजुक अंगात शिरायला वेळ लागला नसता.

मा‍झ्या पुष्ट गोळ्यांबरोबर मनसोक्त खेळल्यावर त्याचा हात खाली सरकला. त्याची बोटे मा‍झ्या जांघेत आली आणि तो मा‍झ्या पॅन्टीवरून बोटे फिरवू लागला. मग त्याने आपली बोटे सरळ पॅन्टीवरून मा‍झ्या योनिवर आणली आणि तेथे तो कुरवाळू लागला.

मला खूप शरम वाटत होती की तो सरळ सरळ मा‍झ्या योनिला हात लावत होता. तशी मी धुतल्या तांदळासारखी स्वच्छ नव्हते की कोणा अनोळखी पुरूषाचा स्पर्श मा‍झ्या तेथे आधी झाला नव्हता.

पण मा‍झ्या योनिला या आधी ज्यांनी स्पर्श केला तो मा‍झ्या मर्जीनुसार. आत्ता ह्या क्षणी हा पुरूष मा‍झ्या इच्छेविरूद्ध मला स्पर्श करत होता जो मला किळसवाणा वाटत होता.

जेव्हा त्याच्या बोटांचा जोर मा‍झ्या योनिवर पडला तेव्हा मी माझी जांघ मागे घ्यायला लागले. त्यामुळे मागून माझे नितंब त्याच्या जांघेवर अजूनच दबले.

त्याच्या कडक होत असलेल्या लंडाचा स्पर्श मला नितंबाच्या फटीत जाणवला तेव्हा मी माझे नितंब पुढे घ्यायचा प्रयत्न केला. त्याने माझी योनी त्याच्या बोटांवर परत दबली गेली.

इकडे आड आणि तिकडे विहीर अशी माझी अवस्था होती. पुढे त्याचा हात आणि मागे त्याच्या कडक लंड ह्याच्या मध्ये माझी योनी आणि नितंब घासले जात होते.

मला नितंब पुढे घेताना पाहून तो करड्या आवाजात म्हणाला,

“काय गं रांडे, काय झाले? गांड का पुढे घेतेस? माझा लंड लागतोय म्हणून काय? मॉलमध्ये तर कशी मटकावत होतीस तुझी ही गांड. सगळ्यांना दाखवायलाच ना? कोणी तरी तुझी गांड मारवी म्हणूनच ना? मग आता मी आलोय तुझी ही गांड मारायला. रंडी कविताभाभीची गांड! पाय फाकव तुझे असे!”

असे बोलून त्याने मला पाय फाकवून उभे रहायला भाग पाडले आणि मग मा‍झ्या नितंबाच्या फटीत आपला कडक लंड घट्टपणे खुपसून तो मागून मला कसून चिकटला.

आपली कंबर हलवून तो मला मागून हलकेच धक्के द्यायला लागला. पुढे बाकी त्याचा हात मा‍झ्या पुष्ट मांड्यांवर, मा‍झ्या जांघेत, मा‍झ्या योनिवर मुक्तपणे फिरत होता.

मी निमुटपणे उभी राहून तो काय करतोय ते सगळे त्याला करू देत होती. तसेही मी त्याला थांबवू शकत नव्हती. त्याच्याकडे धारदार चाकू होता आणि तो मा‍झ्या नाजुक अंगात खुपसायला त्याने मागे पुढे पाहिले नसते.

तो काही चोरी करायला मा‍झ्या घरात आलेला दिसत नव्हता. ज्या अर्थी मा‍झ्या अंगाला झटत होता, मॉलचा उल्लेख करत होता, त्यावरून तो मा‍झ्या मादक सेक्सी अंगासाठी मा‍झ्या घरात आला होता. त्या बिकट परिस्थितीतही मी विचार करू लागले की तो मा‍झ्या घरात आलाच कसा?

धीर एकवटून शेवटी मी त्याला ते विचारलेच, “त.. तू.. तू.. आत आलास कसा?”

“अग रांडे, तुझ्या ह्या आडबाजूला असलेल्या बंगल्यात आत यायला अनेक मार्ग आहेत. कुठून आलो ते जाणून काय करणार आहेस? आता जाताना तुझी काय हालत करून जातो ते बघ.”

ते ऐकून पुन्हा माझा थरकाप उडाला आणि भीतीने मी थरथरू लागले. हा नराधम आता मला काय काय करेल ह्या भीतीने मला कापरे भरले?

“चल गं रांडे. टाईमपास करू नकोस. तुझ्या बेडरूममध्ये चल.” असे बोलून त्याने मला पुढे ढकलले.

अंगावर फक्त पॅन्टी असलेल्या नग्न अवस्थेत मी गुपचूप मा‍झ्या बेडरूमच्या दिशेने चालू लागले आणि तो मा‍झ्या पाठीवर आपला चाकू टेकवत मा‍झ्या मागे येऊ लागला.

बेडरूमच्या आत शिरल्याबरोबर बहुतेक त्याने आत नजर टाकली असावी. किंग साईज बेड पाहून तो हसत म्हणाला,

“हंम्म्म्म. बेडरूम एकदम मस्त सजवला आहेस, रांडे. नवरा मस्त चोदत असेल ना ह्या भल्या मोठ्या बेडवर? त्यासाठीच त्याने इतका मस्त बेड बनवला असेल. तुझ्यासारखा छिनाल रांडेला झवायला असाच बेड हवा. चल झोप बेडवर.”

असे बोलून त्याने मला बेडवर पाठीवर झोपायला भाग पाडले.

मी घाबरलेल्या अवस्थेत त्याच्याकडे पहायला लागले तर आता त्याच्या हातात मला एक दोरी आणि एक काळा कपडा दिसला. त्याने ते कुठून काढले ह्याचे मला नवल वाटले पण बहुतेक तो पूर्ण तयारीत आलेला दिसत होता.

मी खाली पाहिले तर बेडवर त्याने त्याचा धारदार चाकू ठेवलेला दिसला आणि ते हत्यार पाहून पुन्हा मला कापरे भरले! हातातली दोरी खालून ठेवून त्याने चाकू उचलला आणि तो मा‍झ्या डोक्याजवळ आला. चाकू पुन्हा मा‍झ्या चेहऱ्याला लावत तो धमकावत म्हणाला,

“कविताभाभी मी जे करतोय ते गुपचूप करू द्यायचे. जरा पण विरोध करायचा नाही. केलास तर मग हे आहे आणि तुझे नाजुक अंग आहे.”

असे बोलून त्याने चाकू किंचित मा‍झ्या त्वचेवर दाबला.

माझी चांदण्याची हौस

संदीप, माझा नवरा नेहमीप्रमाणे एक आठवड्याकरिता बिझनेस टूरवर बाहेर गावी गेला होता आणि आज रात्री परत येणार होता. का कोणास ठाऊक पण ह्या आठवड्यात तो गेल्यापासून मला त्याची खूप आठवण येत होती. तो माझ्याशी जसा प्रणय करतो, संभोग करतो आणि मला मनसोक्त कुटतो ते मला सारखे आठवत...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ३

घाबरून मी ‘नाही नाही’ म्हणत त्याला आश्वासन दिले की मी काही करणार नाही. मग तो हातातील काळा कपडा मा‍झ्या डोळ्यावर बांधायला लागला. डोक्या मागे गाठ मारून त्याने घट्टपणे तो कपडा मा‍झ्या डोळ्यावर बांधला आणि आत्तापर्यंत मी सगळे बघत होते ती माझी नजर बंद केली. मा‍झ्या नजरे...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ४

त्याने आपली जीभ कडक केली आणि सरळ मा‍झ्या चीरेत घुसवली. मग मागे-पुढे होत तो मा‍झ्या योनिला जि‍भेने चोदायला लागला आणि वर माझा दाणा बोटाने घासायला लागला. म्हटले तर तो हळुवारपणे करत होता पण तरीही त्याच्या करण्यात एक राकटपणा होता. आणि तो प्रकार मा‍झ्या मनाविरूद्ध मला...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ५

तो मा‍झ्या तोंडात काय पण कुठेही आपला चीक सोडणार असेल तरी मी काही बोलू शकत नव्हते. माझा नवरा सोडून मी कोणा परपुरूषाचा चीक क्वचितच कधी मा‍झ्या तोंडात गाळून घेतला आहे. पण ह्या क्षणी मला कुठलीही चॉईस नव्हती. जर त्याने पाणी सोडले तर ते गिळून घेण्याशिवाय मला दुसरा मार्ग...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ६

मनातून मला वाटले की माझे हात मोकळे असले असते तर किती बरे झाले असते. मी त्याचा लंड हातात पकडून हलवला असता आणि त्याला खाली चोखत चाटत राहले असते. पण त्याचा लंड मी त्याच्या मर्जीनुसार आता चोखत होते. एकदा जेव्हा त्याचा सुपाडा मा‍झ्या ओठांवर होता तेव्हा मी त्याच्या...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ७

मा‍झ्या विचाराच्या तंद्रीत मी होते तेवढ्यात माझा मोबाईल फोन वाजला. बहुतेक मा‍झ्या नवऱ्याचा असावा असे मला वाटले आणि मी फोन घेतला. नंबर पाहिला तर तो लोकल नंबर होता. आत्ताच माझ्यावर जबरदस्ती करून गेलेल्या पुरूषाचाच तर कॉल नसेल हा? तो विचार मनात आला आणि मा‍झ्या अंगाचा...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ८

ओह माय गॉड! आत्ता जेव्हा मी हे सगळे नीट वाचले तेव्हा मला कळले की तो मला काय करायला सांगत होता. मी कल्पना पण केली नव्हती की तो मला असे काही करायला लावेल. गेल्या आठवड्यात ती सेक्सी साडी घालून मी मॉलमध्ये जाऊन काही जणांना चाळवले होते, ती गोष्ट वेगळी होती. पण आता तो मला...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ९

जवळ जवळ पाऊण तास मी ड्रेसिंग टेबल जवळ बसून माझा मेकअप, हेअर-स्टाईल करत होते. ओठांवर मी डार्क रेड कलरची लिपस्टिक लावली होती. नंतर मग मी त्या अनामिकने सुचवलेला आणि काल काढून ठेवला ड्रेस अंगावर घातला. सगळे घालून तयार झाल्यावर मी आरशात स्वत:ला न्याहाळू लागले. प्रत्येक...

माझी चांदण्याची हौस भाग : १०

"हा हा हाऽऽऽ! अहो मग लाजताय काय असे बोलायला. सेक्सीला सेक्सी नाही तर काय अग्ली म्हणणार तुम्ही." मी पुन्हा चावटपणे हसत म्हटले. "तुम्ही खूप फ्रॅन्क आहात," तो हसत बोलला आणि पुढे म्हणाला, "काश! माझी बायको पण तुमच्या सारखी फ्रॅन्क असली असती तर? आणि तिने तुमच्या सारखे असे...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ११

पुन्हा बसल्यानंतर तिसरी सॅन्डल मा‍झ्या पायात घालताना त्याच्या हाताला घाम फुटलेला मला जाणवत होता. आता त्याची डेअरींगही वाढली होती की तो मा‍झ्या पायातून सॅन्डल काढण्या घालण्याच्या बहाण्याने मा‍झ्या पायाचा घोटा कुरवाळत होता. पाय आत सारताना वर मा‍झ्या नितळ मुलायम...

माझी चांदण्याची हौस भाग : १२

मग मी सू केली आणि टिश्यु पेपरने माझी योनी साफ केली. मा‍झ्या चिंब झालेल्या पॅन्टीवरील चिकट योनिरस मी टिश्युने पुसून घेतला आणि पॅन्टी जमेल तितकी कोरडी केली. मग मी पॅन्टी योनिवर सरळ करून उभी राहले आणि फ्लश करून, माझे कपडे ठीकठाक करून, मा‍झ्या बॅगा घेऊन बाहेर आले. वॉश...

माझी चांदण्याची हौस भाग : १३

मी अनामिक यायची वाट बघत होते आणि अधीर होऊन पहात होते. पण तो येतच नव्हता. एक एक मिनिट जात होता आणि त्याचा तास झाला. पण तो काही आला नाही. तो कुठे काही कामात अडकला का कुठे ट्राफिकमध्ये अडकला काही कळायला मार्ग नव्हता. त्याची वाट पाहून पाहून मी जास्तच उत्तेजित होत चालले...

माझी चांदण्याची हौस भाग : १४

मा‍झ्या योनितला चिकट ओलसर स्त्राव तो आपल्या बोटाने मा‍झ्या अंगाला फासत होता. त्याने मा‍झ्या पोटावरून मा‍झ्या एका उभारावर बोटे घासत आणली. मग मा‍झ्या निप्पलवरून वर नेत मा‍झ्या गळ्यावर आणली. आणि मग मा‍झ्या ओठांवर आणली. त्याला वाटले मी तोंड उघडून त्याची ओली बोटे तोंडात...

माझी चांदण्याची हौस भाग : १५

जस जसे त्या मुलाचा अंगठा मा‍झ्या बोच्याच्या भोकात आत खोल जाऊ लागला तसे मा‍झ्या तोंडातून मादक हुंकार आणि चित्कार बाहेर पडू लागले. मा‍झ्या तोंडात एकाचा लंड होता नाही तर मी नक्कीच किंचाळले असते. पण त्याचा परिणाम भलतीकडेच झाला. माझी तिन्ही भोके भरली आहेत ही भावना मला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!