माझी चांदण्याची हौस भाग : ५

तो मा‍झ्या तोंडात काय पण कुठेही आपला चीक सोडणार असेल तरी मी काही बोलू शकत नव्हते. माझा नवरा सोडून मी कोणा परपुरूषाचा चीक क्वचितच कधी मा‍झ्या तोंडात गाळून घेतला आहे. पण ह्या क्षणी मला कुठलीही चॉईस नव्हती. जर त्याने पाणी सोडले तर ते गिळून घेण्याशिवाय मला दुसरा मार्ग नव्हता.

“थांब!” अचानक तो म्हणाला.

मा‍झ्या लक्षात आले की त्याला गळायचे नव्हते. त्यामुळे मी सुटकेचा एक निश्वास सोडला की तो मा‍झ्या तोंडात गळणार नव्हता.

“मला एवढ्या लवकर गळायचे नाही आहे. मी तुला सांगेन की कधी गळाणार आहे आणि कुठे गळणार आहे.”

ते ऐकले आणि माझे मन जे रिलॅक्स झाले होते ते परत टेन्शनमध्ये आले. त्याचे वाक्य कुठे गळणार आहे ह्यात अनेक अर्थ होते.

तो मा‍झ्या तोंडात गळू शकत होता, जे मी थोडेसे नाराजीत पण सहन केले असते. तो मा‍झ्या योनित गळू शकत होता, ज्यासाठी माझी काहीही हरकत नव्हती. पण तो मा‍झ्या बोच्याच्या भोकात घालून गळणार असेल तर ते बाकी मला मान्य नव्हते.

तो मला बोच्यात झवेल का? त्याचा हा मुसळासारखा लंड मा‍झ्या बोच्यात घालेला का? हा भीतीदायक प्रश्न मा‍झ्या मनात उभा राहिला आणि मी भयाने थरथरले!

पण पुढच्याच क्षणी ती भीती मा‍झ्या मनातून गेली कारण ज्या पोझिशनमध्ये त्याने मला बांधले होते त्यात तो माझ्याशी गुदासंभोग करू शकत नव्हता. म्हणजे करू शकला असता पण ते खूप कठीण गेले असते. तेव्हा मनातल्या मनात मी प्रार्थना करू लागले की तो माझ्याशी गुदासंभोग करणार नाही.

मला जाणवले की मा‍झ्या छातीवरून त्याचा भार उचलला गेला. जसा तो उठला तसा मी ऊर भरून श्वास घेतला आणि रिलॅक्स झाले. त्याचे तोंड मला मा‍झ्या छातीच्या गोळ्यावर जाणवले आणि मी अजूनच रिलॅक्स झाले.

तो जोमाने माझा निप्पल ओठात पकडून चोखायला लागला. निप्पलचा शेंडा किंचित दातात पकडून तो कसोशीने माझा गोळा चोखत होता. पण मला त्याने त्रास जाणवत नव्हता. उलट त्याने मला मजा वाटायला लागली आणि मा‍झ्या योनित हुळहूळ निर्माण व्हायला लागली.

आळीपाळीने तो मा‍झ्या एका गोळ्यांवरील निप्पल चोखत होता आणि दुसरा गोळा दाबत होता. हे करत असताना त्याच्या एका हाताची बोटे मा‍झ्या योनिवर फिरत होती जी मला डबल आनंद देत होती.

“कविताभाभी एक सांगू का?” तो हळूच कुजबुजला, “तुझे निप्पल एकदम मस्त आहेत? इतकी मस्त बोंडं मी अजून पर्यंत पाहिली नव्हती?”

ते ऐकून माझे मन एकदम रिलॅक्स झाले आणि मी मनातल्या मनात खुश झाले! ज्या अर्थी त्याला माझे निप्पल आवडले होते, तो त्याची तारीफ करत होता म्हणजे तो माझ्याशी क्रूरपणे वागणार नाही तर प्रेमाने वागेल असे मला वाटायला लागले.

ह्याची जाणीव झाली आणि माझी कामोत्तेजना वाढायला लागली. उत्तेजनेच्या भरात मी हुंकार सोडत त्याला साथ द्यायला लागले.

नंतर तो हळूहळू आपल्या ओठांनी चुंबत चुंबत खाली मा‍झ्या पोटाकडे सरकला. मा‍झ्या खोल बेंबीवर थांबून त्याने आपली जीभ मा‍झ्या बेंबीत घातली आणि तेथे तो चाटू लागला. मा‍झ्या खोल बेंबीचा मला कोण अभिमान होता आणि तिचे केलेले लाड मला प्रचंड सुख देऊन जायचे.

आता सुद्धा हा अनोळखी पुरूष मा‍झ्या बेंबीच्या डोहात डुंबत होता ज्याची मला खूप मजा वाटत होती. त्या भरातच त्याने आपले ओठ खाली खाली घासत नेले आणि सुखाने मी माझी कंबर वर उचलली.

तो आता कुठे चालला आहे ह्याची मला जाणीव झाली आणि नकळत एक मादक उसासा मा‍झ्या तोंडून बाहेर पडला.

मा‍झ्या योनिच्या वर असलेल्या हार्ट शेपच्या केसांवर तो आपले राकट ओठ नेत तेथे चाटू लागला. त्याचे नाक तेथे चेपले जात होते, ओठ घासले जात होते आणि जीभ फिरवली जात होती.

मा‍झ्या केसांच्या बदामाच्या प्रेमात तो बहुतेक पडला होता. तेथे मला प्रेम करताना तो आपले हात मा‍झ्या जांघेत फिरवत होता आणि मला अजून जास्त आनंद देत होता. माझे हात बांधलेले होते म्हणून असे म्हणता येत होते की तो माझ्यावर जबरदस्ती करत होता.

नाही तर ज्या तऱ्हेने तो मा‍झ्या अंगाशी खेळत होता, मला प्रेम देत होता त्यावरून वाटले असते की तो माझा प्रियकर आहे आणि मी त्याची प्रेयसी.

तो अजून खाली सरकला आणि त्याचा जि‍भेने पुन्हा एकदा मा‍झ्या टरारलेल्या योनिदाण्याचा ताबा घेतला. तो माझा दाणा चोखत होता तर कधी चाटत होता. मध्येच तो त्याला ओठांमध्ये पकडून ओढत होता.

तो ज्या तऱ्हेने मा‍झ्या दाण्याशी खेळत होता तो प्रकार मा‍झ्या भलताच आवडीचा होता. भले हा पुरूष माझ्यासाठी अनोळखी होता आणि हा माझ्यावर जबरदस्ती करत होता. पण तो जे काही करत होता त्याने माझी कामोत्तेजना पुन्हा एकदा काम तृप्तीच्या शिखरावर चढायला लागली.

नंतर मला जाणवले की त्याने आपली दोन बोटे मा‍झ्या योनिच्या भोकात घातली होती. माझा दाणा चाटून चोखून मला तो झडण्याच्या मार्गावर नेत होताच आणि आता मा‍झ्या योनित बोटे घालून तो अजूनच माझा मार्ग सुकर करत होता.

नकळत मी माझी कंबर हलवायला लागले. त्याची बोटे मा‍झ्या योनित अजून घुसावी म्हणून मी धडपड करायला लागले. मा‍झ्या पोटात आनंदाची फुलपाखरे उडायला लागली आणि काम सुखाची तीव्र भावना मा‍झ्या अंगात वाहायला लागली.

“ओहहहऽऽ प्लीजऽऽऽऽ थांबू नकोसऽऽऽऽ!” नकळत हुंकार सोडत मी बोलून गेले.

मला झडायचे होते. ह्या अनोळखी पुरूषाकडून मला तृप्त व्हायचे होते. ज्या तऱ्हेने त्याने मला बांधले होते आणि तो माझ्यावर जबरदस्ती करत होता ते अनुभवताना मी खरे तर अजिबात कामोत्तेजित व्हायला नव्हते पाहिजे.

पण येथे मी नुसतीच कामोत्तेजित झाले नव्हते तर उत्तेजनेच्या शिखरावर पोहचून झडायच्या मार्गावर होते. आणि ते घडावे अशी इच्छा मी मनात बाळगून होते.

माझी कंबर आता वेड्यासारखी हलत होती. माझे हात पाय बांधले होते पण तरीही मी जमेल तितकी हालचाल करत होते. तोंडातून हुंकार आणि चित्कार बाहेर पडायला लागले. आणि अचानक तो माझ्यापासून दूर झाला.

मी झडायच्या बेतात होते, त्याच्या तोंडाने, बोटांनी तो मला झडवत होता. ते घडावे म्हणून माझे मन कासावीस झाले होते. पण त्याने ते घडू दिले नव्हते.

पुन्हा एकदा मला तो अतृप्त ठेवून बाजूला झाला होता. बघता बघता माझी उत्तेजना कमी कमी होत गेली आणि मन नाराज का असेना पण शांत होत गेले.

क्षणभर माझी मलाच लाज वाटली की ह्या नराधमाच्या स्पर्शाला मी कसे काय भुलले? त्याच्या जबरदस्तीला मा‍झ्या शरीराने कशी काय साथ दिली? त्याच्या वासनेच्या कृत्याला मी कसे काय भुलले?

स्वत:लाच दोष देत मी शांत होते गेले आणि मनातली काम भावना कमी कमी होत गेली. जशी ती भावना कमी झाली तसे भीतीची भावना जोर धरायला लागली. पुन्हा एकदा मा‍झ्या मनाचा थरकाप उडाला की आता तो पुढे काय करणार होता? मा‍झ्या पुढ्यात आता काय वाढून ठेवले आहे ह्याची मी वाट पाहू लागले.

पुन्हा मला पुरूषाच्या लंडाचा तो परिचित गंध जाणवला आणि मी ओळखले की त्याचा लंड मा‍झ्या चेहऱ्याच्या जवळपास होता. पुढच्याच क्षणी पुन्हा मला मा‍झ्या ओठांवर त्याच्या लंडाचा सुपाडा जाणवला.

पटकन मी माझी जीभ बाहेर काढली आणि त्या सुपाड्यावर फिरवली. माझे ओठ उघडून मी त्याचा सुपाडा तोंडात घेतला आणि तोंडात त्यावर जीभ फिरवत तो चोखायला लागले. मा‍झ्या चोखण्याने त्याचा किंचित लूज पडलेला लंड पटकन कडक झाला आणि अजूनच ताठरला.

त्याने खसकन आपला कडक लंड मा‍झ्या तोंडात खोलवर घुसवला आणि मोठ्या मुश्किलीने मी त्याच्या लंडाचा सुपाडा मा‍झ्या घश्यात घेतला. जरी माझे डोळे बांधलेले होते आणि मला काही दिसत नव्हते तरी मी इमेजिन करू शकत होते की कसे तो माझ्यावर चढला होता आणि त्याचा लंड मुळापर्यंत मा‍झ्या तोंडात खुपसून बसला होता.

त्याच्या लंडाच्या मुळाशी असलेले केस मा‍झ्या नाकाला गुदगुल्या करत होते. त्याचे उबदार अंडकोष मा‍झ्या हनुवटीवर विसावले होते. मी कसून त्याचा लंड चोखला आणि त्याच्या तोंडातून सुखद उन्माद बाहेर पडला. त्याचे पाय किंचित लटपटले आणि नकळत त्याने अजून खोल धक्का दिला.

आता माझे नाक त्याच्या लंडाच्या मुळावरील केसांत पूर्ण खुपसले होते. माझे मलाच आश्चर्य वाटत होते की त्याचा इतका लांबडा लंड कसा काय आपण पूर्णपणे तोंडात घेतला. त्याच्या लंडाच्या खालच्या भागावर असलेली माझी जीभ मी त्याच्या लंडाच्या मुळाशी त्याचे अंडकोष चालू होतात त्या त्वचेवर फिरवत होते.

जेव्हा मला श्वास घेणे जिकीरीचे झाले तेव्हा मी माझे तोंड मागे घेतले आणि त्याचा लंड मा‍झ्या तोंडातून बाहेर गेला. जेमतेम फक्त सुपाडा तोंडात राहला तेव्हा पुन्हा मी डोके पुढे दाबून पुन्हा त्याचा लंड तोंडात घ्यायला लागले.

पुन्हा त्याच्या लंडाच्या मुळाशी माझे ओठ टेकवून परत मी त्याचा लंड बाहेर काढू लागले. जेव्हा परत माझे ओठ त्याच्या सुपाड्यावर आले तेव्हा मा‍झ्या जि‍भेने मी त्याच्या सुपाड्याच्या खालचा भाग चाटायला लागले.

मला माहीत होते की पुरूषाच्या लंडाचा सुपाड्याच्या खालचा हा भाग एकदम सेंसेटिव्ह असतो आणि तेथे जीभ फिरवली की ते जास्तच चेकाळतात. तेव्हा ह्या अनोळखी पुरूषालाही मी तेथे जीभ लावून चेकळवत होते.

त्याच्या तोंडून चांगलाच मोठा असा सुखाचा हुंकार बाहेर पडला आणि तो ऐकून मा‍झ्या योनिमध्ये हुळहूळ वाढायला लागली. पुन्हा एकदा मी काम तृप्तीच्या शिखरावर चढायला लागले.

हे कसे काय शक्य होते? त्याने मा‍झ्या योनिला स्पर्श केला नव्हता की कसलाही स्पर्श मा‍झ्या योनिला होत नव्हता. तरीही माझी योनी पेटली होती आणि होरपळून जायला लागली होती.

मी डोके मागे घेऊन त्याचा पूर्ण लंड तोंडातून बाहेर पडू दिला. मग मी जि‍भेने त्याच्या लंडाचा खालचा भाग सुपाड्यापासून मुळापर्यंत चाटत गेले आणि मग मी त्याचे अंडकोष चोखायला लागले.

तो आनंदाने आपले बॉल्स मा‍झ्या तोंडावर विसावत हलायला लागला. त्याच्या सुपाड्यापासून बॉल्सपर्यंत चाटून मी त्याला अनोखा आनंद द्यायला लागले आणि तो हुंकारत ते सुख घेऊ लागला.

माझी चांदण्याची हौस

संदीप, माझा नवरा नेहमीप्रमाणे एक आठवड्याकरिता बिझनेस टूरवर बाहेर गावी गेला होता आणि आज रात्री परत येणार होता. का कोणास ठाऊक पण ह्या आठवड्यात तो गेल्यापासून मला त्याची खूप आठवण येत होती. तो माझ्याशी जसा प्रणय करतो, संभोग करतो आणि मला मनसोक्त कुटतो ते मला सारखे आठवत...

माझी चांदण्याची हौस भाग : २

आता तो मला काय करेल ह्या विचाराने माझा थरकाप उडत होता. त्याने त्याचा दुसरा हात उचलला आणि पुढे आणून मा‍झ्या उजव्या उभारावर ठेवला. नुसता ठेवून तो थांबला नाही तर त्याने माझा पुष्ट उभार करकचून दाबला. वेदनेची एक कळ मा‍झ्या उभारातून वर मेंदूकडे गेली. माझा उजवा उभार कुस्करून...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ३

घाबरून मी ‘नाही नाही’ म्हणत त्याला आश्वासन दिले की मी काही करणार नाही. मग तो हातातील काळा कपडा मा‍झ्या डोळ्यावर बांधायला लागला. डोक्या मागे गाठ मारून त्याने घट्टपणे तो कपडा मा‍झ्या डोळ्यावर बांधला आणि आत्तापर्यंत मी सगळे बघत होते ती माझी नजर बंद केली. मा‍झ्या नजरे...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ४

त्याने आपली जीभ कडक केली आणि सरळ मा‍झ्या चीरेत घुसवली. मग मागे-पुढे होत तो मा‍झ्या योनिला जि‍भेने चोदायला लागला आणि वर माझा दाणा बोटाने घासायला लागला. म्हटले तर तो हळुवारपणे करत होता पण तरीही त्याच्या करण्यात एक राकटपणा होता. आणि तो प्रकार मा‍झ्या मनाविरूद्ध मला...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ६

मनातून मला वाटले की माझे हात मोकळे असले असते तर किती बरे झाले असते. मी त्याचा लंड हातात पकडून हलवला असता आणि त्याला खाली चोखत चाटत राहले असते. पण त्याचा लंड मी त्याच्या मर्जीनुसार आता चोखत होते. एकदा जेव्हा त्याचा सुपाडा मा‍झ्या ओठांवर होता तेव्हा मी त्याच्या...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ७

मा‍झ्या विचाराच्या तंद्रीत मी होते तेवढ्यात माझा मोबाईल फोन वाजला. बहुतेक मा‍झ्या नवऱ्याचा असावा असे मला वाटले आणि मी फोन घेतला. नंबर पाहिला तर तो लोकल नंबर होता. आत्ताच माझ्यावर जबरदस्ती करून गेलेल्या पुरूषाचाच तर कॉल नसेल हा? तो विचार मनात आला आणि मा‍झ्या अंगाचा...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ८

ओह माय गॉड! आत्ता जेव्हा मी हे सगळे नीट वाचले तेव्हा मला कळले की तो मला काय करायला सांगत होता. मी कल्पना पण केली नव्हती की तो मला असे काही करायला लावेल. गेल्या आठवड्यात ती सेक्सी साडी घालून मी मॉलमध्ये जाऊन काही जणांना चाळवले होते, ती गोष्ट वेगळी होती. पण आता तो मला...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ९

जवळ जवळ पाऊण तास मी ड्रेसिंग टेबल जवळ बसून माझा मेकअप, हेअर-स्टाईल करत होते. ओठांवर मी डार्क रेड कलरची लिपस्टिक लावली होती. नंतर मग मी त्या अनामिकने सुचवलेला आणि काल काढून ठेवला ड्रेस अंगावर घातला. सगळे घालून तयार झाल्यावर मी आरशात स्वत:ला न्याहाळू लागले. प्रत्येक...

माझी चांदण्याची हौस भाग : १०

"हा हा हाऽऽऽ! अहो मग लाजताय काय असे बोलायला. सेक्सीला सेक्सी नाही तर काय अग्ली म्हणणार तुम्ही." मी पुन्हा चावटपणे हसत म्हटले. "तुम्ही खूप फ्रॅन्क आहात," तो हसत बोलला आणि पुढे म्हणाला, "काश! माझी बायको पण तुमच्या सारखी फ्रॅन्क असली असती तर? आणि तिने तुमच्या सारखे असे...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ११

पुन्हा बसल्यानंतर तिसरी सॅन्डल मा‍झ्या पायात घालताना त्याच्या हाताला घाम फुटलेला मला जाणवत होता. आता त्याची डेअरींगही वाढली होती की तो मा‍झ्या पायातून सॅन्डल काढण्या घालण्याच्या बहाण्याने मा‍झ्या पायाचा घोटा कुरवाळत होता. पाय आत सारताना वर मा‍झ्या नितळ मुलायम...

माझी चांदण्याची हौस भाग : १२

मग मी सू केली आणि टिश्यु पेपरने माझी योनी साफ केली. मा‍झ्या चिंब झालेल्या पॅन्टीवरील चिकट योनिरस मी टिश्युने पुसून घेतला आणि पॅन्टी जमेल तितकी कोरडी केली. मग मी पॅन्टी योनिवर सरळ करून उभी राहले आणि फ्लश करून, माझे कपडे ठीकठाक करून, मा‍झ्या बॅगा घेऊन बाहेर आले. वॉश...

माझी चांदण्याची हौस भाग : १३

मी अनामिक यायची वाट बघत होते आणि अधीर होऊन पहात होते. पण तो येतच नव्हता. एक एक मिनिट जात होता आणि त्याचा तास झाला. पण तो काही आला नाही. तो कुठे काही कामात अडकला का कुठे ट्राफिकमध्ये अडकला काही कळायला मार्ग नव्हता. त्याची वाट पाहून पाहून मी जास्तच उत्तेजित होत चालले...

माझी चांदण्याची हौस भाग : १४

मा‍झ्या योनितला चिकट ओलसर स्त्राव तो आपल्या बोटाने मा‍झ्या अंगाला फासत होता. त्याने मा‍झ्या पोटावरून मा‍झ्या एका उभारावर बोटे घासत आणली. मग मा‍झ्या निप्पलवरून वर नेत मा‍झ्या गळ्यावर आणली. आणि मग मा‍झ्या ओठांवर आणली. त्याला वाटले मी तोंड उघडून त्याची ओली बोटे तोंडात...

माझी चांदण्याची हौस भाग : १५

जस जसे त्या मुलाचा अंगठा मा‍झ्या बोच्याच्या भोकात आत खोल जाऊ लागला तसे मा‍झ्या तोंडातून मादक हुंकार आणि चित्कार बाहेर पडू लागले. मा‍झ्या तोंडात एकाचा लंड होता नाही तर मी नक्कीच किंचाळले असते. पण त्याचा परिणाम भलतीकडेच झाला. माझी तिन्ही भोके भरली आहेत ही भावना मला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!