माझी चांदण्याची हौस भाग : ३

घाबरून मी ‘नाही नाही’ म्हणत त्याला आश्वासन दिले की मी काही करणार नाही. मग तो हातातील काळा कपडा मा‍झ्या डोळ्यावर बांधायला लागला. डोक्या मागे गाठ मारून त्याने घट्टपणे तो कपडा मा‍झ्या डोळ्यावर बांधला आणि आत्तापर्यंत मी सगळे बघत होते ती माझी नजर बंद केली.

मा‍झ्या नजरे समोर अंधार पसरला होता आणि मा‍झ्या आयुष्यातही अंधार झाला आहे असे मला वाटत होते. आधी कमीत कमी मला दिसत तरी होते की तो काय करतोय. पण आता डोळे बांधलेल्या अवस्थेत मला दिसणारही नव्हते की तो काय करतोय आणि काय करणार आहे.

आता मला खरीखुरी भीती वाटू लागली आणि मी उध्वस्त होणार, असे मला वाटायला लागले. पुढच्याच क्षणी मला जाणवले की मा‍झ्या मनगटाला घट्ट काहीतरी बांधले गेले होते आणि माझा हात वर खेचून कशाला तरी घट्ट बांधण्यात आला होता. त्याने दोरी त्याचसाठी आणली होती हे मा‍झ्या लक्षात आले.

एक एक करत माझे दोन्ही हात आणि पाय दोरीने घट्ट बांधले गेले आणि बेडच्या चारी कोपर्‍यात खेचून बेडला बांधले गेले. तो मला बांधत होता आणि मी प्रचंड घाबरलेल्या स्थितीत गुपचूप पडून होते. मी जराही विरोध केला नाही की काही हालचाल केली नाही.

मी हाता पायाची किंचित हालचाल करू शकत होते पण मला बांधलेले आहे आणि मी असहाय्य आहे ही भावना मला उध्वस्त करत होती. असे वाटत होते की भर चौकात असे आपल्याला कोणी तरी नागडे करून बांधले आहे आणि येणारे जाणारे प्रत्येक वखवखलेले पुरूष मा‍झ्या नाजुक अंगाचा आता लचका तोडणार होते.

मी पूर्णपणे ह्या विकृत कामांध नराधमाच्या हातात होते आणि आता तो पुढे माझ्याशी काय करणार आणि माझी काय हालत करणार हे फक्त तोच जाणत होता.

आता त्याने मा‍झ्या अर्धनग्न नाजुक अंगावर हळुवारपणे हात फिरवायला सुरुवात केली. असा स्पर्श जर मला मा‍झ्या नवऱ्याने केला असता, किंवा ज्याला मी स्वत:हून करायला देते त्या पुरूषाने केला असता तर मी हा स्पर्श खूप एंजॉय केला असता. पण ह्या नराधमाचा स्पर्श मला किळसवाणा वाटत होता.

खरोखर मला वाटत होते की मी चवचाल रांड आहे आणि हा हिन पुरूष मा‍झ्या अंगाशी खेळत आहे. आणि त्याला मी थांबवू शकत नव्हते. एक क्षण विचार केला की जोरजोरात ओरडायला सुरुवात करावी.

पण मग मला माहीत होते की ओरडून काही फायदा होणार नव्हता कारण कोणालाही माझा आवाज जाणार नव्हता आणि मी ओरडले असते तर पुढच्याच क्षणी तो चाकू मा‍झ्या घश्यात घालून माझा आवाजच बंद केला गेला असता. त्यामुळे शेवटी मी गप्प पडून काय होतेय ते पहायचे, म्हणजे फिल करायचे ठरवले होते.

हपापल्यासारखा तो मा‍झ्या सर्वांगावर वरखाली हात फिरवत होता. आता तो मा‍झ्या उजव्या बाजूला बसला आणि मा‍झ्या दोन्ही गोळ्यांवर हात ठेवून तो दाबायला लागला. मा‍झ्या पुष्ट छातीवरचे निप्पल नाही म्हटले तरी त्याच्या दाबण्याने कडक झाले होते.

आता ते भीतीने झाले होते, रूममधील एसीच्या थंड हवेने झाले होते की त्याच्या हात फिरवण्याने झाले होते हे मला सांगता आले नसते पण ते कडक लांब निप्पल तो आवडीने चुरत होता.

पुढच्याच क्षणी मला जाणवले की मा‍झ्या उभाराच्या गोळ्यावर श्वासाचे फव्वारे उडत आहे आणि मग मा‍झ्या निप्पलला ओठांचा ओला स्पर्श जाणवला. मग जि‍भेचा ओलसर खरखरीत स्पर्श मला निप्पलवर जाणवला म्हणजे तो माझे निप्पल जि‍भेने चाटायला लागला होता.

एका निप्पलवर झाल्यावर तो दुसऱ्यावर वळला आणि मग आळीपाळीने तो मा‍झ्या दोन्ही गोळ्यांचे निप्पल चाटायला लागला, चोखायला लागला. काही क्षणातच मा‍झ्या मनातील भावना बदलायला लागल्या. मनात असलेली भीती कमी कमी होत गेली आणि उत्तेजनेची भावना अंगात भिनायला लागली.

त्याची जाणीव झाली आणि माझे मलाच आश्चर्य वाटले! मी कसे काय ह्या वासनांध पुरूषाच्या स्पर्शाने उत्तेजित होऊ शकते? त्याचे हे चोखणे, चाटणे मला कसे काय आवडायला लागले होते.

मला ते समजत नव्हते पण मा‍झ्या अंगातली नवऱ्याच्या विरहातली अतृप्त वासना जागी व्हायला लागली होती आणि ह्या अनोळखी पुरूषाच्या स्पर्शाला साथ द्यायला लागली होती.

मी माझे मन दुसर्‍या विचाराकडे वळवण्याचा प्रयत्न केला जेणेकरून माझी उत्तेजना निघून जावी. पण काही केल्या मा‍झ्या मनातली उत्तेजना कमी होत नव्हती की जात नव्हती.

माझा डावा उभार तोंडात घेऊन चोखताना त्याचा एक हात मा‍झ्या पोटावरून खाली खाली घसरत गेला. जेव्हा त्याचा हात मा‍झ्या मांडीवर गेला तेव्हा मा‍झ्या अंगावर काटा आला!

आता तो उत्तेजनेने की भीतीने ते मला सांगता आले नसते. जसे त्याचा हात मा‍झ्या जांघेकडे निघाला तसे मा‍झ्या मांड्या मी आखडून घ्यायचा प्रयत्न केला. पण माझे पाय घट्ट बांधले गेले होते त्यामुळे मला ते फक्त किंचित हलवता आले.

आता तो मा‍झ्या पारदर्शक पॅन्टीवरून मा‍झ्या योनिच्या वरील केसांचा भाग कुरवाळायला लागला. काही क्षण तसे कुरवाळून त्याने हात मा‍झ्या योनिच्या फुगीर भागावर ठेवला आणि त्याचे मधले बोट मा‍झ्या चीरेवर फिरायला लागले.

मा‍झ्या चीरेत ते किंचित दाबून त्याने बरोबर माझा दाणा शोधून काढला आणि त्यावर बोट फिरवू लागला. त्याच्या स्पर्शाने एक क्षण मा‍झ्या अंगाला झटका बसला पण पुढच्याच क्षणी मी किंचित रिलॅक्स झाले.

मा‍झ्या मनात भीतीची थैमान माजले होते पण माझे शरीर त्या भयावर मात करत वेगळीच भावना मा‍झ्या अंगात रूजवत होते. काम भावनेची आसक्ती आणि वासना मा‍झ्या नाजुक अंगात भिनत चालली होती.

डोळे बांधलेल्या अवस्थेत आता मला जाणवले की त्याने आपले एक बोट मा‍झ्या पॅन्टीच्या कडेमध्ये घुसवले होते. बोट आत घुसवून तो ते मा‍झ्या योनिच्या दाण्याकडे घेऊन जात होता, हे मी ओळखू शकत होते.

त्याची जाणीव झाली आणि मी मा‍झ्या मनालाच बजावू लागले की काहीही वाटून घेऊ नकोस. मनात निर्माण होत असलेली काम भावना दाबून ठेव. पण कसले काय? माझी काम वासना अजूनच उफाळून वर यायला लागली.

आता बाकी मनातून मी चांगलीच अस्वस्थ झाले! हा कामपिपासू पुरूष मा‍झ्या अंगाशी छेडछाड करत होता, मा‍झ्या अंगाची विटंबना करत होता आणि मला ते आवडायला लागले होते. माझे शरीर मा‍झ्या मनाविरूद्ध बंड करत होते, ते मला स्वीकारणे जड जात होते.

मी विचार केला की काहीही झाले तरी ह्याच्या हातातून आपली सुटका करून घ्यायला हवी. कशी ती माहीत नाही पण चान्स मिळाला तर ह्याच्या तावडीतून सुटून पळून जायचे. मी त्या शक्यतेवर विचार करायला लागले.

मी विचार केला की जर त्याला माझी पॅन्टी काढायची असेल तर त्याला माझे पाय सोडावे लागतील. कमीत कमी एक पाय तरी. जर त्याने तसे केले तर मला एक चान्स मिळणार होता. त्याने माझा पाय सोडला तर त्याच पायाने मी त्याला लाथ घालू शकत होते, ती सुद्धा त्याच्या जांघेत, त्याच्या लंडावर!

मा‍झ्या नवऱ्याने मला अनेकदा सांगितले होते की लंडाचा भाग हा पुरूषाच्या शरीरातला सगळ्यात नाजुक भाग असतो, तेथे फटका लागला तर पुरूष काही मिनिटाकरिता का होईना पण असहाय्य होतो आणि हालचाल करू शकत नाही.

तेव्हा मी त्याच्या लंडावर लाथ मारली तर मला पळून जायला चान्स मिळणार होता. पण मग मा‍झ्या मनात विचार आला की जरी त्याने माझे पाय सोडले तरी माझे हात बांधलेल्या अवस्थेत आहेत.

मग मी कशी काय स्वत:ची सुटका करून घेऊ शकत होते? किंवा पळून जाऊ शकत होते? त्यासाठी कमीत कमी माझा एक हात तरी मोकळा असायला हवा होता. पण मग ते कसे शक्य आहे? तो माझा हात का आणि कशाला सोडेल?

मग मी विचार केला की त्याला सांगायचे की तू माझे हात पाय सोड आणि पाहिजे तसा मा‍झ्या अंगाशी खेळ. मला काहीही, कसेही कर पण मला मोकळे करून कर. मी अजिबात विरोध करणार नाही की कसला प्रतिकार करणार नाही.

पण तो मा‍झ्या सांगण्यावर विश्वास ठेवेल काय? मी त्याला मनापासून काहीही चाळे करायला देईल आणि कसलाही विरोध करणार नाही ह्या गोष्टीवर तो विश्वास ठेवेल काय? काहीही असले तरी मला तो चान्स घेण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता.

अचानक मा‍झ्या जांघेत मला थंडगार स्पर्श जाणवला? मग ती वस्तू मा‍झ्या पॅन्टीच्या आत घुसलेली मला जाणवली. आणि मला जाणीव झाली की तो चाकू होता? मला माझी पॅन्टी फाटल्याचा आवाज आला म्हणजे त्याने चाकूने माझी पॅन्टी फाडली होती.

एका बाजूची पॅन्टी फाडल्यावर त्याने दुसर्‍या बाजूची पॅन्टी फाडली आणि मा‍झ्या नितंबाखालून पॅन्टी ओढून काढली.

हुश्श! आता मी त्या कामांध पुरूषाच्या नजरे समोर संपूर्ण नागडी झाले होते!

तो पॅन्टी काढायला माझे पाय सोडेल आणि मला सुटायचा चान्स मिळेल ही शक्यता आता नष्ट झाली होती. आता कुठल्याही परिस्थितीत माझे हात पाय सुटले जाण्याची शक्यता नव्हती आणि माझे पुढील भवितव्य ह्या नराधम पुरूषाच्या हातात होते.

आता मा‍झ्या मनात एकच विचार होता. ह्याने माझ्याशी काहीही करावे. कसेही मा‍झ्या अंगाचा वापर करावा, मला कुस्करून टाकावे. फक्त माझा जीव घेऊ नये? त्या क्षणी मा‍झ्या मनात इतकाच विचार होता की कसेही करून ह्याच्या हातून मरायचे नाही आणि जिवंत रहायचे.

‘अरे देवा? त्याने आपले तोंड मा‍झ्या जांघेत घातले की काय? नक्कीच!’

मा‍झ्या जांघेत, मा‍झ्या योनिवर मला जे जाणवत होते त्यावरून तेच कळत होते. खरे तर सेक्समधला हा माझा सगळ्यात आवडता प्रकार होता? माझी योनी माझा नवरा चोखतोय, कोणी पुरूष चोखतोय ही मला सेक्समधील सगळ्यात जास्त आनंद देणारी क्रीडा होती.

पण त्या क्षणी मी ती अजिबात एंजॉय करत नव्हते. आपले तोंड मा‍झ्या योनिवर ठेवून त्याने आपली जीभ मा‍झ्या चीरेवर फिरवायला सुरुवात केली. मा‍झ्या योनिवरील दाणा आपल्या बोटाने कुरवाळत तो माझी भेग चोखत होता. नाही म्हटले तरी मला त्याने वेगळेच काही वाटायला लागले.

माझी चांदण्याची हौस

संदीप, माझा नवरा नेहमीप्रमाणे एक आठवड्याकरिता बिझनेस टूरवर बाहेर गावी गेला होता आणि आज रात्री परत येणार होता. का कोणास ठाऊक पण ह्या आठवड्यात तो गेल्यापासून मला त्याची खूप आठवण येत होती. तो माझ्याशी जसा प्रणय करतो, संभोग करतो आणि मला मनसोक्त कुटतो ते मला सारखे आठवत...

माझी चांदण्याची हौस भाग : २

आता तो मला काय करेल ह्या विचाराने माझा थरकाप उडत होता. त्याने त्याचा दुसरा हात उचलला आणि पुढे आणून मा‍झ्या उजव्या उभारावर ठेवला. नुसता ठेवून तो थांबला नाही तर त्याने माझा पुष्ट उभार करकचून दाबला. वेदनेची एक कळ मा‍झ्या उभारातून वर मेंदूकडे गेली. माझा उजवा उभार कुस्करून...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ४

त्याने आपली जीभ कडक केली आणि सरळ मा‍झ्या चीरेत घुसवली. मग मागे-पुढे होत तो मा‍झ्या योनिला जि‍भेने चोदायला लागला आणि वर माझा दाणा बोटाने घासायला लागला. म्हटले तर तो हळुवारपणे करत होता पण तरीही त्याच्या करण्यात एक राकटपणा होता. आणि तो प्रकार मा‍झ्या मनाविरूद्ध मला...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ५

तो मा‍झ्या तोंडात काय पण कुठेही आपला चीक सोडणार असेल तरी मी काही बोलू शकत नव्हते. माझा नवरा सोडून मी कोणा परपुरूषाचा चीक क्वचितच कधी मा‍झ्या तोंडात गाळून घेतला आहे. पण ह्या क्षणी मला कुठलीही चॉईस नव्हती. जर त्याने पाणी सोडले तर ते गिळून घेण्याशिवाय मला दुसरा मार्ग...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ६

मनातून मला वाटले की माझे हात मोकळे असले असते तर किती बरे झाले असते. मी त्याचा लंड हातात पकडून हलवला असता आणि त्याला खाली चोखत चाटत राहले असते. पण त्याचा लंड मी त्याच्या मर्जीनुसार आता चोखत होते. एकदा जेव्हा त्याचा सुपाडा मा‍झ्या ओठांवर होता तेव्हा मी त्याच्या...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ७

मा‍झ्या विचाराच्या तंद्रीत मी होते तेवढ्यात माझा मोबाईल फोन वाजला. बहुतेक मा‍झ्या नवऱ्याचा असावा असे मला वाटले आणि मी फोन घेतला. नंबर पाहिला तर तो लोकल नंबर होता. आत्ताच माझ्यावर जबरदस्ती करून गेलेल्या पुरूषाचाच तर कॉल नसेल हा? तो विचार मनात आला आणि मा‍झ्या अंगाचा...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ८

ओह माय गॉड! आत्ता जेव्हा मी हे सगळे नीट वाचले तेव्हा मला कळले की तो मला काय करायला सांगत होता. मी कल्पना पण केली नव्हती की तो मला असे काही करायला लावेल. गेल्या आठवड्यात ती सेक्सी साडी घालून मी मॉलमध्ये जाऊन काही जणांना चाळवले होते, ती गोष्ट वेगळी होती. पण आता तो मला...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ९

जवळ जवळ पाऊण तास मी ड्रेसिंग टेबल जवळ बसून माझा मेकअप, हेअर-स्टाईल करत होते. ओठांवर मी डार्क रेड कलरची लिपस्टिक लावली होती. नंतर मग मी त्या अनामिकने सुचवलेला आणि काल काढून ठेवला ड्रेस अंगावर घातला. सगळे घालून तयार झाल्यावर मी आरशात स्वत:ला न्याहाळू लागले. प्रत्येक...

माझी चांदण्याची हौस भाग : १०

"हा हा हाऽऽऽ! अहो मग लाजताय काय असे बोलायला. सेक्सीला सेक्सी नाही तर काय अग्ली म्हणणार तुम्ही." मी पुन्हा चावटपणे हसत म्हटले. "तुम्ही खूप फ्रॅन्क आहात," तो हसत बोलला आणि पुढे म्हणाला, "काश! माझी बायको पण तुमच्या सारखी फ्रॅन्क असली असती तर? आणि तिने तुमच्या सारखे असे...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ११

पुन्हा बसल्यानंतर तिसरी सॅन्डल मा‍झ्या पायात घालताना त्याच्या हाताला घाम फुटलेला मला जाणवत होता. आता त्याची डेअरींगही वाढली होती की तो मा‍झ्या पायातून सॅन्डल काढण्या घालण्याच्या बहाण्याने मा‍झ्या पायाचा घोटा कुरवाळत होता. पाय आत सारताना वर मा‍झ्या नितळ मुलायम...

माझी चांदण्याची हौस भाग : १२

मग मी सू केली आणि टिश्यु पेपरने माझी योनी साफ केली. मा‍झ्या चिंब झालेल्या पॅन्टीवरील चिकट योनिरस मी टिश्युने पुसून घेतला आणि पॅन्टी जमेल तितकी कोरडी केली. मग मी पॅन्टी योनिवर सरळ करून उभी राहले आणि फ्लश करून, माझे कपडे ठीकठाक करून, मा‍झ्या बॅगा घेऊन बाहेर आले. वॉश...

माझी चांदण्याची हौस भाग : १३

मी अनामिक यायची वाट बघत होते आणि अधीर होऊन पहात होते. पण तो येतच नव्हता. एक एक मिनिट जात होता आणि त्याचा तास झाला. पण तो काही आला नाही. तो कुठे काही कामात अडकला का कुठे ट्राफिकमध्ये अडकला काही कळायला मार्ग नव्हता. त्याची वाट पाहून पाहून मी जास्तच उत्तेजित होत चालले...

माझी चांदण्याची हौस भाग : १४

मा‍झ्या योनितला चिकट ओलसर स्त्राव तो आपल्या बोटाने मा‍झ्या अंगाला फासत होता. त्याने मा‍झ्या पोटावरून मा‍झ्या एका उभारावर बोटे घासत आणली. मग मा‍झ्या निप्पलवरून वर नेत मा‍झ्या गळ्यावर आणली. आणि मग मा‍झ्या ओठांवर आणली. त्याला वाटले मी तोंड उघडून त्याची ओली बोटे तोंडात...

माझी चांदण्याची हौस भाग : १५

जस जसे त्या मुलाचा अंगठा मा‍झ्या बोच्याच्या भोकात आत खोल जाऊ लागला तसे मा‍झ्या तोंडातून मादक हुंकार आणि चित्कार बाहेर पडू लागले. मा‍झ्या तोंडात एकाचा लंड होता नाही तर मी नक्कीच किंचाळले असते. पण त्याचा परिणाम भलतीकडेच झाला. माझी तिन्ही भोके भरली आहेत ही भावना मला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!