माझी चांदण्याची हौस भाग : ७

मा‍झ्या विचाराच्या तंद्रीत मी होते तेवढ्यात माझा मोबाईल फोन वाजला. बहुतेक मा‍झ्या नवऱ्याचा असावा असे मला वाटले आणि मी फोन घेतला.

नंबर पाहिला तर तो लोकल नंबर होता. आत्ताच माझ्यावर जबरदस्ती करून गेलेल्या पुरूषाचाच तर कॉल नसेल हा? तो विचार मनात आला आणि मा‍झ्या अंगाचा थरकाप उडाला. भीत भीत मी तो कॉल घेतला.

कॉल त्या पुरूषाचाच होता. त्याने मला पुन्हा एकदा धमकावले की जे झाले त्याबद्दल कोणालाही कळता कामा नये. तो पुढे म्हणाला की दर आठवड्याला एकदा मला तो सकाळी फोन करणार होता आणि मा‍झ्या नवऱ्याच्या उपस्थितिबद्दल विचारणार होता.

जेव्हा माझा नवरा घरात नसेल तेव्हा तो माझ्याकडे येणार होता. त्याने मला ती दोरी आणि डोळ्यावर बांधलेला कपडा नीट जपून ठेवायला सांगितला कारण पुढच्या वेळी तो आला की त्याला त्या वस्तू परत वापरायच्या होत्या.

मग पुढे त्याने मला सांगितले की त्याने फोन करून मला काही सांगितले तर मी मुकाट्याने ते ऐकून त्या प्रमाणे करावे. त्याने सांगितलेली गोष्ट काहीही असली, कशीही असली तरी मी त्याच्या आज्ञेचे पालन करावे आणि जराही विरोध किंवा नाराजी व्यक्त करू नये.

मी त्याला थोडे भीत भीत होकार दिला आणि आश्वासन दिले की तो सांगेल ते सगळे मी ऐकेल. मला अजून काही सूचना वजा धमक्या देऊन त्याने फोन बंद केला.

तो सांगेल ते ऐकायची धमकी त्याने मला दिली होती, त्याची मला थोडी भीतीही वाटत होती आणि मनातून थोडी एक्साईटमेंटही वाटत होती. खरे सांगायचे तर माझे मन उत्सुक झाले की तो आता कधी फोन करेन आणि काय सांगेल.

माझा नवरा अजून टूरवरून घरी आला पण नव्हता की आता तो परत कधी टूरवर जातोय असे मला वाटायला लागले. माझे मलाच आश्चर्य वाटले की माझा नवरा आज येणार म्हणून मी काही तासापूर्वी पर्यंत उत्सुक होते पण आता त्याने परत लवकर येऊ नये, असे मला वाटत होते.

पण त्याची यायची वेळ झाली होती तेव्हा मला त्याच्या स्वागतासाठी तयार राहणे भाग होते. तेव्हा मी मनातून किंचित उदास होऊन उठले आणि आवरायला लागले. त्या अनोळखी पुरूषाने माझ्यावर जी जबरदस्ती केली होती त्याच्या सगळ्या खाणाखुणा मला घालवायच्या होत्या, लपवायच्या होत्या. उठून मी भरभर त्या तयारीला लागले.

जे घडले ते खरोखर घडले की स्वप्न होते असा विचार मा‍झ्या मनात होता. जे घडले ते खरोखर खूप उत्तेजक होते, रोमहर्षक होते ह्यात काहीच शंका नव्हती आणि पुन्हा तसे काही घडावे असे वारंवार माझे मन म्हणत होते.

नंतर माझा नवरा, संदीप घरी आला आणि मी हसत मुखाने त्याचे स्वागत केले. तो मला त्याच्या टूरच्या गोष्टी सांगत होता आणि मी आम्हाला खायला काहीतरी बनवत होते. माझे त्याच्या बोलण्याकडे लक्षच नव्हते.

मा‍झ्या डोक्यात बुरखाधारी पुरूषाचा विचार होता. त्याने कसे माझ्यावर जबरदस्ती केली आणि कसे बांधून माझा भोग घेतला ते आठवून माझी योनी ओली होत होती. मी संदीपला फक्त ‘हां हूं’ मध्ये उत्तर देत होते आणि क्वचित एखादा शब्द बोलत होते. मी नीट बोलत नाही आहे हे शेवटी त्याच्या लक्षात आले.

“कविता डिअर तुझी तब्येत ठीक आहे ना? तू चांगल्या मूडमध्ये दिसत नाहीस. काय झाले? आर यु ओके, बेबी?” संदीपने विचारले.

“या फाईन? मी ठीक आहे रे,” मी कसेबसे हसून म्हटले, “अरे मी थोडी दमलेय रे. संध्याकाळी मी मॉलमध्ये शॉपिंगला गेले होते आणि बरीच खरेदी झाली. त्यामुळे मला थकवा आला आहे.”

“अग मग कशाला जेवण बनवतेस? तू दमली आहेस तर बाहेरून मागवायचे.” संदीप काळजीत म्हणाला.

“अरे इतक्या दिवसांनी तू घरी येतोय तर मग तुला घरचे जेवण नको का? म्हणून मी बनवतेय.” मी थकलेल्या स्वरात म्हटले.

“ओह कमॉन, कविता. घरचे जेवण काय मी उद्यापण खाईन. तू दमली आहेस तर जाऊन आराम कर. मी बाहेरून जेवायला मागवतो.”

असे बोलून संदीपने मला जबरदस्ती बेडरूममध्ये आराम करायला पाठवले.

मी बेडरूममध्ये बेडवर पडून आराम करू लागले. मनात अर्थात त्या अनोळखी पुरूषाचा विचार होता. त्याचा स्पर्श, त्याचे माझ्याशी राकटपणे वागणे, त्याच्या इंद्रियाचा गंध, त्याची चव. सगळे सगळे मला आठवत होते, जाणवत होते.

कोणाही पुरूषाच्या विचाराने मी कधी इतकी विचाराधीन झाले नव्हते. ह्या अनोळखी पुरूषाने माझ्यावर काय जादू केली होती कोणास ठाऊक पण त्याचेच विचार मा‍झ्या मनात होते.

नंतर संदीपने मागवलेले जेवण आम्ही जेवलो आणि बेडरूममध्ये झोपायला आलो. मी थकलेली होते आणि तो सुद्धा आपल्या टूरच्या प्रवासाने शिणला होता तेव्हा आम्ही काहीही न करता तसेच झोपून गेलो.

मला खरे तर त्याने थोडे हायसे वाटले कारण त्या परपुरूषाबरोबरील जबरदस्तीच्या सेक्सचा इफेक्ट माझ्यावर होता, जो मला संदीपबरोबर सेक्स करून घालवायचा नव्हता. त्यामुळे मीपण तशीच झोपून गेले.

दुसरा दिवस उजाडला आणि नेहमीप्रमाणे जाऊ लागला. पण एक बदल होता की मा‍झ्या मनात फक्त त्या अनोळख्या पुरूषाचा विचार होता आणि त्याच्या बरोबर पुढे काय आणि कसे होईल ह्या कल्पनेतच मी सतत राहू लागले. ती कल्पना करून मी सतत एक्साईट राहू लागले आणि माझी योनी त्याने ओली होत राहिली.

त्या दिवशी रात्री मी संदीपबरोबर सेक्स केला. पण त्याच्याशी रत होताना मा‍झ्या मनात त्या परपुरूषाचा विचार होता. संदीपशी सेक्स करताना मी कल्पना करत होते की तो परपुरूषच माझ्याशी सेक्स करतोय.

त्या अनोळखी पुरूषाच्या विचाराने मी इतकी वेडी झाले होते की आता माझी मलाच भीती वाटू लागली की रात्री झोपेत मी कदाचित त्याच्याबद्दल काहीतरी बडबडायचे आणि संदीपला माझा संशय यायचा.

मी त्याच्या विचारात इतकी का बुडाले आहे आणि इतकी का एक्साईट होत आहे, हेच मला कळत नव्हते. प्रत्येक दिवस उजाडला की मला वाटायचे आज त्याचा फोन येईल आणि दिवसभर फोन आला नाही की मी अस्वस्थ रहायचे.

मनातून मला त्या अनोळखी पुरूषाचा राग येत होता की किती त्याने मा‍झ्या मनावर परिणाम केला होता. त्याने माझ्यावर जबरदस्ती करून मा‍झ्या शरीरावर आणि मा‍झ्या मनावर इतका परिणाम केला होता की त्याच्या विचाराने मी कासावीस झाले होते, त्याच्या पुढच्या भेटीसाठी आतुर झाले होते.

शेवटी जवळ जवळ एक आठवड्यांनंतर तो दिवस आला आणि त्याचा फोन आला. त्याचा आवाज मा‍झ्या कानावर पडला आणि मा‍झ्या अंगातून उत्तेजनेची एक लहर मोहरून गेली. नशीबाने संदीप पुन्हा टूरवर गेलेला होता तेव्हा मी त्याला लगेच उद्या मा‍झ्या घरी बोलवू शकत होते.

त्याला मी तसे सांगितले तेव्हा त्याने उद्या भेटायचे ठरवले. त्याने मला म्हटले की तो मला पुन्हा संध्याकाळी फोन करेन आणि काही खास सूचना देईल ज्याचे मी पालन करायचे होते, असे बोलून त्याने फोन कट केला.

दिवसभर मा‍झ्या मनात त्याच्या खास सूचनांचा विचार होता. तो मला काय सांगेल आणि काय करायला लावेल ह्याची प्रचंड उत्सुकता आणि एक्सायटमेंट मा‍झ्या मनात होती. पूर्ण दिवस माझा त्याच्या विचारात तळमळत गेला.

किती वेळा माझी योनी पाझरली, मी बोटे घालून, घासून तिला तृप्त करून झडत होते हे मलाच सांगता आले नसते. एक एक मिनिट एका तासासारखा भासत माझा दिवस गेला.

संध्याकाळी शेवटी एकदाचा पुन्हा त्याचा फोन आला. त्याने मला तो सांगतोय त्या खास सूचना एका पेपरवर लिहून घ्यायला सांगितल्या आणि मी लिहल्यानंतर त्याने मला त्या वाचून दाखवायला सांगितल्या, त्याने सांगितलेले सगळे मी बरोबर लिहिले आहे की नाही ते चेक करायला.

शेवटी त्याने मला सांगितले की जे करायला त्याने मला सांगितले त्यात काही चूक झाली किंवा मी ते केले नाही तर सगळे संपणार होते. पुन्हा कधी तो माझ्याकडे येणार नव्हता की मला कधीही फोन करणार नव्हता. त्याच्या विरहाच्या विचारानेच मी कासावीस झाले आणि त्याला आश्वासन दिले की मी सगळे सांगितले तसेच करेल.

फोन ठेवून दिल्यानंतर मी त्याने जे मला करायला सांगितले ते वाचून पाहिले. लिहिताना मला कळतच नव्हते की मी काय लिहिले होते पण आत जेव्हा मी ते नीट वाचले तेव्हा मला कळले की त्याने काय सांगितले होते.

‘उद्या दुपारी तू नटून थटून त्याच सिटी मॉलमध्ये जायचे. अंगात छोट्यात छोटा मिनी स्कर्ट घालायचा. टॉप सुद्धा असा घट्ट आणि तोकडा घालावा की तुझ्या छातीचे उभार त्यात उठून दिसायला हवेत.

स्कर्टच्या खाली तू भडक लाल रंगाची सिल्कची पॅन्टी घालावी. पायात काळ्या रंगाची स्टॉकिंग्ज घालावी आणि हाय हिल्सच्या सॅन्डल.

जर तुझ्याकडे ह्या गोष्टी नसतील तर तू मॉलमध्ये त्या खरेदी कराव्यात आणि टॉयलेटमध्ये जाऊन त्या घालाव्यात. ह्या वेषात मॉलमध्ये गेल्यावर तू संधी मिळेल तसे जास्तीत जास्त पुरूषांना तुझ्या भरीव उभारांची झलक द्यावी, तुझ्या मांड्या दाखवाव्या, तुझ्या स्कर्टच्या आतली पॅन्टी दाखवावी.

जेथे कुठे बसायला मिळेल तेथे बसून आपले पाय इकडे तिकडे करून मांड्यां आणि पॅन्टीचे सगळ्यांना दर्शन द्यावे. जास्तीत जास्त पुरूषांना तू तुझे मादक अंग दाखवून चाळवावे आणि घायाळ करावे. जेव्हा जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा एस्कॅलेटरने किंवा पायऱ्यांनी पुरूषांच्या पुढे वर जावे आणि हातातून काहीतरी खाली पाडत मागच्या पुरूषांना तुझ्या स्कर्टमधला शो दाखवावा.

तू हे सगळे करत असताना मी तुला गुपचूप बघत असेन. मी सांगितल्याप्रमाणे तू करतेय की नाही किंवा तू काही करायचे बाकी ठेवले आहेस का हे मी सगळे बघत असेन. ते सगळे पाहल्यानंतरच मी ठरवेन की नंतर तुझ्या घरी यायचे की नाही ते. तेव्हा मी तुझ्या घरी यावे असे वाटत असेल तर सगळे मी सांगितल्या प्रमाणे करावे!’

माझी चांदण्याची हौस

संदीप, माझा नवरा नेहमीप्रमाणे एक आठवड्याकरिता बिझनेस टूरवर बाहेर गावी गेला होता आणि आज रात्री परत येणार होता. का कोणास ठाऊक पण ह्या आठवड्यात तो गेल्यापासून मला त्याची खूप आठवण येत होती. तो माझ्याशी जसा प्रणय करतो, संभोग करतो आणि मला मनसोक्त कुटतो ते मला सारखे आठवत...

माझी चांदण्याची हौस भाग : २

आता तो मला काय करेल ह्या विचाराने माझा थरकाप उडत होता. त्याने त्याचा दुसरा हात उचलला आणि पुढे आणून मा‍झ्या उजव्या उभारावर ठेवला. नुसता ठेवून तो थांबला नाही तर त्याने माझा पुष्ट उभार करकचून दाबला. वेदनेची एक कळ मा‍झ्या उभारातून वर मेंदूकडे गेली. माझा उजवा उभार कुस्करून...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ३

घाबरून मी ‘नाही नाही’ म्हणत त्याला आश्वासन दिले की मी काही करणार नाही. मग तो हातातील काळा कपडा मा‍झ्या डोळ्यावर बांधायला लागला. डोक्या मागे गाठ मारून त्याने घट्टपणे तो कपडा मा‍झ्या डोळ्यावर बांधला आणि आत्तापर्यंत मी सगळे बघत होते ती माझी नजर बंद केली. मा‍झ्या नजरे...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ४

त्याने आपली जीभ कडक केली आणि सरळ मा‍झ्या चीरेत घुसवली. मग मागे-पुढे होत तो मा‍झ्या योनिला जि‍भेने चोदायला लागला आणि वर माझा दाणा बोटाने घासायला लागला. म्हटले तर तो हळुवारपणे करत होता पण तरीही त्याच्या करण्यात एक राकटपणा होता. आणि तो प्रकार मा‍झ्या मनाविरूद्ध मला...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ५

तो मा‍झ्या तोंडात काय पण कुठेही आपला चीक सोडणार असेल तरी मी काही बोलू शकत नव्हते. माझा नवरा सोडून मी कोणा परपुरूषाचा चीक क्वचितच कधी मा‍झ्या तोंडात गाळून घेतला आहे. पण ह्या क्षणी मला कुठलीही चॉईस नव्हती. जर त्याने पाणी सोडले तर ते गिळून घेण्याशिवाय मला दुसरा मार्ग...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ६

मनातून मला वाटले की माझे हात मोकळे असले असते तर किती बरे झाले असते. मी त्याचा लंड हातात पकडून हलवला असता आणि त्याला खाली चोखत चाटत राहले असते. पण त्याचा लंड मी त्याच्या मर्जीनुसार आता चोखत होते. एकदा जेव्हा त्याचा सुपाडा मा‍झ्या ओठांवर होता तेव्हा मी त्याच्या...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ८

ओह माय गॉड! आत्ता जेव्हा मी हे सगळे नीट वाचले तेव्हा मला कळले की तो मला काय करायला सांगत होता. मी कल्पना पण केली नव्हती की तो मला असे काही करायला लावेल. गेल्या आठवड्यात ती सेक्सी साडी घालून मी मॉलमध्ये जाऊन काही जणांना चाळवले होते, ती गोष्ट वेगळी होती. पण आता तो मला...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ९

जवळ जवळ पाऊण तास मी ड्रेसिंग टेबल जवळ बसून माझा मेकअप, हेअर-स्टाईल करत होते. ओठांवर मी डार्क रेड कलरची लिपस्टिक लावली होती. नंतर मग मी त्या अनामिकने सुचवलेला आणि काल काढून ठेवला ड्रेस अंगावर घातला. सगळे घालून तयार झाल्यावर मी आरशात स्वत:ला न्याहाळू लागले. प्रत्येक...

माझी चांदण्याची हौस भाग : १०

"हा हा हाऽऽऽ! अहो मग लाजताय काय असे बोलायला. सेक्सीला सेक्सी नाही तर काय अग्ली म्हणणार तुम्ही." मी पुन्हा चावटपणे हसत म्हटले. "तुम्ही खूप फ्रॅन्क आहात," तो हसत बोलला आणि पुढे म्हणाला, "काश! माझी बायको पण तुमच्या सारखी फ्रॅन्क असली असती तर? आणि तिने तुमच्या सारखे असे...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ११

पुन्हा बसल्यानंतर तिसरी सॅन्डल मा‍झ्या पायात घालताना त्याच्या हाताला घाम फुटलेला मला जाणवत होता. आता त्याची डेअरींगही वाढली होती की तो मा‍झ्या पायातून सॅन्डल काढण्या घालण्याच्या बहाण्याने मा‍झ्या पायाचा घोटा कुरवाळत होता. पाय आत सारताना वर मा‍झ्या नितळ मुलायम...

माझी चांदण्याची हौस भाग : १२

मग मी सू केली आणि टिश्यु पेपरने माझी योनी साफ केली. मा‍झ्या चिंब झालेल्या पॅन्टीवरील चिकट योनिरस मी टिश्युने पुसून घेतला आणि पॅन्टी जमेल तितकी कोरडी केली. मग मी पॅन्टी योनिवर सरळ करून उभी राहले आणि फ्लश करून, माझे कपडे ठीकठाक करून, मा‍झ्या बॅगा घेऊन बाहेर आले. वॉश...

माझी चांदण्याची हौस भाग : १३

मी अनामिक यायची वाट बघत होते आणि अधीर होऊन पहात होते. पण तो येतच नव्हता. एक एक मिनिट जात होता आणि त्याचा तास झाला. पण तो काही आला नाही. तो कुठे काही कामात अडकला का कुठे ट्राफिकमध्ये अडकला काही कळायला मार्ग नव्हता. त्याची वाट पाहून पाहून मी जास्तच उत्तेजित होत चालले...

माझी चांदण्याची हौस भाग : १४

मा‍झ्या योनितला चिकट ओलसर स्त्राव तो आपल्या बोटाने मा‍झ्या अंगाला फासत होता. त्याने मा‍झ्या पोटावरून मा‍झ्या एका उभारावर बोटे घासत आणली. मग मा‍झ्या निप्पलवरून वर नेत मा‍झ्या गळ्यावर आणली. आणि मग मा‍झ्या ओठांवर आणली. त्याला वाटले मी तोंड उघडून त्याची ओली बोटे तोंडात...

माझी चांदण्याची हौस भाग : १५

जस जसे त्या मुलाचा अंगठा मा‍झ्या बोच्याच्या भोकात आत खोल जाऊ लागला तसे मा‍झ्या तोंडातून मादक हुंकार आणि चित्कार बाहेर पडू लागले. मा‍झ्या तोंडात एकाचा लंड होता नाही तर मी नक्कीच किंचाळले असते. पण त्याचा परिणाम भलतीकडेच झाला. माझी तिन्ही भोके भरली आहेत ही भावना मला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!