माझी चांदण्याची हौस भाग : ४

त्याने आपली जीभ कडक केली आणि सरळ मा‍झ्या चीरेत घुसवली. मग मागे-पुढे होत तो मा‍झ्या योनिला जि‍भेने चोदायला लागला आणि वर माझा दाणा बोटाने घासायला लागला. म्हटले तर तो हळुवारपणे करत होता पण तरीही त्याच्या करण्यात एक राकटपणा होता.

आणि तो प्रकार मा‍झ्या मनाविरूद्ध मला आवडायला लागला. नकळत माझी कंबर हलली आणि मा‍झ्या अंगाला एक झटका बसला. त्याने त्याची जीभ अजूनच मा‍झ्या योनिवर घासली गेली आणि मा‍झ्या योनित निर्माण होत असलेल्या आगीत अजूनच तेल ओतले गेले.

बापरे! माझा माझ्यावरच विश्वास राहिला नव्हता! तो माझी योनी चोखत होता आणि मी चक्क कामोत्तेजित होत चालले होते. त्याची ओलसर जीभ माझा दाणा चाटत होती आणि त्याने मा‍झ्या पोटात सुखद भावना निर्माण होत होत्या.

नकळत माझे पोट थरथरायला लागले आणि जास्तच वर-खाली व्हायला लागले. तो माझा दाणा चोखताना मा‍झ्या पोटाकडेच बघत होता की काय? कारण पुढच्याच क्षणी त्याचा आवाज मा‍झ्या कानावर पडला,

“हंम्म्म कविताभाभी, मजा वाटतेय ना तुला? मला वाटलंच तुझ्यासारखी छिनाल रांड नक्कीच हे सगळे एंजॉय करेल. कुठल्याही परिस्थितीत तुम्हा रांडांचे शरीर फक्त कामसुखच घ्यायला बघेल. कर कर एंजॉय कर.”

मला मेल्याहून मेल्यासारखे झाले. त्या भयाण परिस्थितीत मा‍झ्या अंगातील वासना असे मा‍झ्या मनाशी प्रतारणा करत होते आणि मी ते लपवून ठेवू शकत नव्हते. कोण कुठला दिड दमडीचा हा नालायक पुरूष मला छिनाल रांड म्हणत माझी नाचक्की करत होता!!

पण मी कितीही मा‍झ्या शरीराला कोसले तरी वासना ही वासनाच होती. ती उफाळून येत होती आणि तिच्या आधीन जाण्याशिवाय मला काही दुसरा मार्ग सुचत नव्हता..

मी प्रयत्न करून मा‍झ्या काम वासनेवर कंट्रोल करायचा प्रयत्न केला. पण काम वासनेवर कंट्रोल करणे म्हणजे तुमच्या श्वासावर कंट्रोल करण्यासारखे होते. तुम्ही एखादं मिनिट श्वास रोखून धरू शकता, फार फार तर दीड दोन मिनिटे. पण नंतर तुम्हाला असह्य होते आणि तुम्ही दुप्पट शक्तीने दीर्घ श्वास घेता.

काम वासनेचेही असेच असते. मी ती रोखून धरायचा प्रयत्न केला पण दोन मिनिटानंतर मला असह्य झाले आणि मी मा‍झ्या भावना मोकळ्या सोडल्या. काम वासनेची एक तीव्र सणक नंतर मा‍झ्या अंगातून भिनत गेली.

मला माहीत होते की मी माझी काम भावना जास्त वेळ रोखून धरू शकत नव्हते. मा‍झ्या अतृप्त अंगात, अधीर झालेली वासना इतकी उतावळी झाली होती की ती बाहेर पडणारच होती. पण त्याची जाणीव मला ह्या अनोळखी वासनिक पुरूषाला करून द्यायची नव्हती.

पण मी काय करू शकत होते? मी साधी मनासारखी हालचालही करू शकत नव्हते, ज्याने मी मा‍झ्या भावना कंट्रोल केल्या असत्या. त्यामुळे मला मा‍झ्या भावना जश्या बाहेर पडतील तश्या पडू दिल्याशिवाय काही पर्यायच नव्हता.

तो बाकी आवडीने मा‍झ्या योनिची पटले आणि माझा योनिदाणा चोखत होता. आता मला त्याच्या जि‍भेचा आणि ओठांचा स्पर्श अजिबात खरखरीत जाणवत नव्हता. असे वाटत होते की कोणी मखमली कपडा मा‍झ्या योनिवर फिरवत आहे.

त्याने मा‍झ्या योनितली काम वासना शिगेला पोहचायला लागली. आणि मला माहीत होते की मी ती रोखून धरू शकत नव्हते. जस जशी माझी कामोत्तेजना तिच्या तृप्तीकडे जाऊ लागली तसे ते परिचित काम सुख मला जाणवू लागले. नकळत मा‍झ्या तोंडातून एक हुंकार बाहेर पडला.

मा‍झ्या हुंकाराने त्याला खात्री झाली असावी की मी उत्तेजित होऊन पुर्णत्वाकडे चालले आहे. मग तो अजूनच जोमाने माझी योनी आणि दाणा चोखायला, चाटायला लागला. योनितल्या त्या आगीत अजून काम वासना ओतण्यासाठी त्याने आपला हात मा‍झ्या उभारावर आणला आणि तो माझा ताठरलेला निप्पल बोटात पकडून चुरायला लागला.

त्याने खरच माझी काम वासना अजूनच भडकली आणि मी कंबर हलवायला लागले. मा‍झ्या लक्षात आले की मी काम तृप्तीच्या शिखरावर चढायला लागले आहे आणि मी ते रोखू शकत नव्हते. मी ते लांबवण्याचा प्रयत्न केला पण त्याची तीव्रता अजूनच वाढली आणि ती जास्त उफाळून बाहेर यायला लागली.

अचानक त्याने आपले तोंड मा‍झ्या योनिवरून वर उचलले. आनंदाच्या डोहात तुम्ही डुंबत असताना अचानक कोणी तरी ओढून बाहेर काढते तसे मला वाटले. एका अर्थी ते बरेच झाले की मला मा‍झ्या भावना कंट्रोल करायला वेळ मिळणार होता. पण मनात दुसरीच भीती निर्माण झाली की आता तो काय करणार आहे?

मा‍झ्या लक्षात आले की त्याने आपली जागा बदलली आणि पुढच्याच क्षणी मला मा‍झ्या छातीवर त्याचे वजन जाणवले. माझी कल्पनाशक्ती एकदम शार्प होती आणि मला जो गंध जाणवला त्यावरून मी ओळखले की तो काय करतोय!

जो गंध मला जाणवत होता तो म्हटले तर मा‍झ्या ओळखीचा होता पण तरीही तो कसला आहे हे मा‍झ्या लक्षात आले नाही. मग मी मा‍झ्या मेंदूवर थोडा ताण दिला तेव्हा मा‍झ्या लक्षात आले की तो कसला गंध होता. ह्या गंधाची जाणीव मला त्या वेळी व्हायची जेव्हा मी माझे तोंड मा‍झ्या नवऱ्याच्या जांघेत घालायचे.

‘अरे देवा! म्हणजे त्याचा लंड मा‍झ्या चेहऱ्याच्या अगदी जवळ असावा!‘

तो मा‍झ्या छातीवर बसला आहे ह्याची मला जाणीव झाली आणि मा‍झ्या पुढे काय वाढून ठेवले आहे हे मी ओळखले? नकळत मा‍झ्या अंगाला एक झटका बसला आणि मी माझे ओठ घट्टपणे मिटून घेतले.

माझा चेहरा तो निरखून पहात असावा आणि त्याने पाहिले असावे की मी ओळखले आहे तो काय करणार आहे ते कारण तो करड्या आवाजात मला म्हणाला,

“कविताभाभी आता तुझी पाळी, रांडे, मी तुझी चोखली तर आता तू माझा चोख.”

ते ऐकून मी तोंड वेडेवाकडे केले आणि मा‍झ्या कपाळावर पसरलेल्या आठ्या त्याने पाहिल्या असाव्यात. तो बोलला ते मी त्याला सहजा सहजी करू देणार नाही ह्याची बहुतेक त्याला जाणीव झाली.

तेव्हा मला दहशत वाटावी म्हणून त्याने पुन्हा त्याचा थंडगार चाकू मा‍झ्या चेहर्‍यावर टेकवला. चाकूचा स्पर्श जाणवला आणि मी होकारार्थी मान हलवून त्याला माझी संमती दर्शवली! मला त्याच्या तावडीतून जिवंत रहायचे होते तेव्हा त्याचे ऐकलेच पाहिजे ही मी स्वत:ला बजावले.

हे तर मी आधी अनेकदा केले होते. फक्त मा‍झ्या नवऱ्याचाच नाही तर इतरही कित्येकांचा लंड मी तोंडात घेतला होता. मग अजून एकाचा घेतला तर काय फरक पडणार होता? आणि नकार देणे मा‍झ्या हातात नव्हतेच. तो सांगेल ते करणे फक्त इतकेच मा‍झ्या हातात होते. तेव्हा मी त्याला होकार दिला.

त्याने आपल्या लंडाचा मऊशार सुपाडा मा‍झ्या ओठावर जोरात दाबला. त्याला आत घेण्यासाठी नाखुशीनेच मी माझे तोंड उघडले.

आत्तापर्यंत जेव्हा जेव्हा मी कोणाचा लंड चोखला तो मा‍झ्या मर्जीने. कोणीही मला कधी फोर्स केला नाही की मी मा‍झ्या इच्छेविरूद्ध कोणाचा लंड चोखला नाही. पण आत्ता परिस्थिती वेगळी होती. माझी इच्छा नव्हती, मन नव्हते तरी मला लंड चोखावा लागत होता.

मनातली नापसंती कमी करण्यासाठी मी मनात कल्पना करायला लागले की हा कडक लंड मा‍झ्या नवऱ्याचा आहे. ती कल्पना करू लागले तेव्हा कुठे माझे मन ह्याचा लंड तोंडात घ्यायला तयार झाले.

त्याने त्याच्या लंडाचा सुपाडा मा‍झ्या तोंडात टाकला आणि मी माझी जीभ त्याच्यावर फिरवली. त्याने अजून लंड आत घुसवला आणि मी त्याचा लंड चोखून त्याच्या खाली माझी जीभ फिरवायला लागले. सुखाचा एक हुंकार त्याच्या तोंडातून बाहेर पडला.

मा‍झ्या सवयीप्रमाणे मला मनातून अभिमान वाटला की मा‍झ्या तोंडाने, जि‍भेने मी कोणाला तरी सुख देत आहे. मी जोमाने त्याचा लंड चोखायला लागले आणि माझे मलाच आश्चर्य वाटले की कसे काय मी इतक्या आवडीने एका अनोळखी पुरूषाचा लंड चोखतेय.

का कोणास ठाऊक? पण ह्या अनोळखी पुरूषाचा लंड चोखायला लागले आणि माझे अंग रिलॅक्स झाले. इतका वेळ त्याच्या जबरदस्तीने मा‍झ्या मनावर एक दडपण होते ते कमी कमी होत गेले.

नकळत मी माझे डोके उचलले आणि त्याचा लंड अजून आत खोलवर मा‍झ्या तोंडात घेतला. जसे मी त्याला अजून मा‍झ्या तोंडात घेतले तसे त्याने अजून एक आनंदाचा हुंकार सोडला आणि एक धक्का दिला.

मला जाणवले की त्याचा लंड चांगलाच लांब आणि जाड होता. मा‍झ्या तोंडात मा‍झ्या जि‍भेच्या करामतीने तो अजूनच कडक झालेला मला जाणवला. त्याची जाणीव झाली आणि मा‍झ्या योनित हलचल व्हायला लागली. मी स्वत: आता कामोत्तेजित होऊन अस्वस्थ व्हायला लागले.

त्याने आपले हात मा‍झ्या डोक्या मागे ठेवले आणि तो माझे तोंड आपल्या लंडावर दाबू लागला. त्याच वेळी तो पुढून मा‍झ्या तोंडावर धक्के द्यायला लागला. मी जमेल तसे माझे डोके मागे पुढे करत जोमाने त्याचा लंड चोखत होते आणि प्रत्येक धक्क्याला तो आपला लंड अजूनच जास्त खोल मा‍झ्या घश्यात घालत होता.

“ओह कविताभाभी काय लंड चोखतेस तू? खरच झवाडी रांड आहेस तू? गांड हलवत मॉलमध्ये फिरत होतीस, तेव्हाच मी ओळखले तू पक्की छिनाल असणार. घे! घे! अजून घे तोंडात! चोख चांगला माझा लंड!”

का कोणास ठाऊक? पण त्याच्या घाण बोलण्याने आता मला जराही वाईट वाटले नाही. उलट एक वेगळीच उत्तेजना मला जाणवायला लागली. एक अनोळखी पुरूष मा‍झ्या घरात येतो आणि माझ्यावर जबरदस्ती करून मला लंड चोखायला भाग पाडतो आणि मी आवडीने त्याचा लंड चोखतेय. ही कल्पना मला खूपच एक्साईट करत होती?

बाप रे! ह्याचा लंड गळायच्या आधी त्याने तो बाहेर नाही काढला तर? तो मा‍झ्या तोंडात गळणार? मा‍झ्या घश्यात आपले पाणी सोडणार? श्शी!! ह्या अनोळखी पुरूषाचा चीक प्यायचा? असे विचार मा‍झ्या मनात आले खरे पण त्याच्या थंडगार चाकूचा स्पर्श आठवला आणि मा‍झ्या लक्षात आले की मी त्याला थांबवू शकत नव्हते.

माझी चांदण्याची हौस

संदीप, माझा नवरा नेहमीप्रमाणे एक आठवड्याकरिता बिझनेस टूरवर बाहेर गावी गेला होता आणि आज रात्री परत येणार होता. का कोणास ठाऊक पण ह्या आठवड्यात तो गेल्यापासून मला त्याची खूप आठवण येत होती. तो माझ्याशी जसा प्रणय करतो, संभोग करतो आणि मला मनसोक्त कुटतो ते मला सारखे आठवत...

माझी चांदण्याची हौस भाग : २

आता तो मला काय करेल ह्या विचाराने माझा थरकाप उडत होता. त्याने त्याचा दुसरा हात उचलला आणि पुढे आणून मा‍झ्या उजव्या उभारावर ठेवला. नुसता ठेवून तो थांबला नाही तर त्याने माझा पुष्ट उभार करकचून दाबला. वेदनेची एक कळ मा‍झ्या उभारातून वर मेंदूकडे गेली. माझा उजवा उभार कुस्करून...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ३

घाबरून मी ‘नाही नाही’ म्हणत त्याला आश्वासन दिले की मी काही करणार नाही. मग तो हातातील काळा कपडा मा‍झ्या डोळ्यावर बांधायला लागला. डोक्या मागे गाठ मारून त्याने घट्टपणे तो कपडा मा‍झ्या डोळ्यावर बांधला आणि आत्तापर्यंत मी सगळे बघत होते ती माझी नजर बंद केली. मा‍झ्या नजरे...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ५

तो मा‍झ्या तोंडात काय पण कुठेही आपला चीक सोडणार असेल तरी मी काही बोलू शकत नव्हते. माझा नवरा सोडून मी कोणा परपुरूषाचा चीक क्वचितच कधी मा‍झ्या तोंडात गाळून घेतला आहे. पण ह्या क्षणी मला कुठलीही चॉईस नव्हती. जर त्याने पाणी सोडले तर ते गिळून घेण्याशिवाय मला दुसरा मार्ग...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ६

मनातून मला वाटले की माझे हात मोकळे असले असते तर किती बरे झाले असते. मी त्याचा लंड हातात पकडून हलवला असता आणि त्याला खाली चोखत चाटत राहले असते. पण त्याचा लंड मी त्याच्या मर्जीनुसार आता चोखत होते. एकदा जेव्हा त्याचा सुपाडा मा‍झ्या ओठांवर होता तेव्हा मी त्याच्या...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ७

मा‍झ्या विचाराच्या तंद्रीत मी होते तेवढ्यात माझा मोबाईल फोन वाजला. बहुतेक मा‍झ्या नवऱ्याचा असावा असे मला वाटले आणि मी फोन घेतला. नंबर पाहिला तर तो लोकल नंबर होता. आत्ताच माझ्यावर जबरदस्ती करून गेलेल्या पुरूषाचाच तर कॉल नसेल हा? तो विचार मनात आला आणि मा‍झ्या अंगाचा...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ८

ओह माय गॉड! आत्ता जेव्हा मी हे सगळे नीट वाचले तेव्हा मला कळले की तो मला काय करायला सांगत होता. मी कल्पना पण केली नव्हती की तो मला असे काही करायला लावेल. गेल्या आठवड्यात ती सेक्सी साडी घालून मी मॉलमध्ये जाऊन काही जणांना चाळवले होते, ती गोष्ट वेगळी होती. पण आता तो मला...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ९

जवळ जवळ पाऊण तास मी ड्रेसिंग टेबल जवळ बसून माझा मेकअप, हेअर-स्टाईल करत होते. ओठांवर मी डार्क रेड कलरची लिपस्टिक लावली होती. नंतर मग मी त्या अनामिकने सुचवलेला आणि काल काढून ठेवला ड्रेस अंगावर घातला. सगळे घालून तयार झाल्यावर मी आरशात स्वत:ला न्याहाळू लागले. प्रत्येक...

माझी चांदण्याची हौस भाग : १०

"हा हा हाऽऽऽ! अहो मग लाजताय काय असे बोलायला. सेक्सीला सेक्सी नाही तर काय अग्ली म्हणणार तुम्ही." मी पुन्हा चावटपणे हसत म्हटले. "तुम्ही खूप फ्रॅन्क आहात," तो हसत बोलला आणि पुढे म्हणाला, "काश! माझी बायको पण तुमच्या सारखी फ्रॅन्क असली असती तर? आणि तिने तुमच्या सारखे असे...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ११

पुन्हा बसल्यानंतर तिसरी सॅन्डल मा‍झ्या पायात घालताना त्याच्या हाताला घाम फुटलेला मला जाणवत होता. आता त्याची डेअरींगही वाढली होती की तो मा‍झ्या पायातून सॅन्डल काढण्या घालण्याच्या बहाण्याने मा‍झ्या पायाचा घोटा कुरवाळत होता. पाय आत सारताना वर मा‍झ्या नितळ मुलायम...

माझी चांदण्याची हौस भाग : १२

मग मी सू केली आणि टिश्यु पेपरने माझी योनी साफ केली. मा‍झ्या चिंब झालेल्या पॅन्टीवरील चिकट योनिरस मी टिश्युने पुसून घेतला आणि पॅन्टी जमेल तितकी कोरडी केली. मग मी पॅन्टी योनिवर सरळ करून उभी राहले आणि फ्लश करून, माझे कपडे ठीकठाक करून, मा‍झ्या बॅगा घेऊन बाहेर आले. वॉश...

माझी चांदण्याची हौस भाग : १३

मी अनामिक यायची वाट बघत होते आणि अधीर होऊन पहात होते. पण तो येतच नव्हता. एक एक मिनिट जात होता आणि त्याचा तास झाला. पण तो काही आला नाही. तो कुठे काही कामात अडकला का कुठे ट्राफिकमध्ये अडकला काही कळायला मार्ग नव्हता. त्याची वाट पाहून पाहून मी जास्तच उत्तेजित होत चालले...

माझी चांदण्याची हौस भाग : १४

मा‍झ्या योनितला चिकट ओलसर स्त्राव तो आपल्या बोटाने मा‍झ्या अंगाला फासत होता. त्याने मा‍झ्या पोटावरून मा‍झ्या एका उभारावर बोटे घासत आणली. मग मा‍झ्या निप्पलवरून वर नेत मा‍झ्या गळ्यावर आणली. आणि मग मा‍झ्या ओठांवर आणली. त्याला वाटले मी तोंड उघडून त्याची ओली बोटे तोंडात...

माझी चांदण्याची हौस भाग : १५

जस जसे त्या मुलाचा अंगठा मा‍झ्या बोच्याच्या भोकात आत खोल जाऊ लागला तसे मा‍झ्या तोंडातून मादक हुंकार आणि चित्कार बाहेर पडू लागले. मा‍झ्या तोंडात एकाचा लंड होता नाही तर मी नक्कीच किंचाळले असते. पण त्याचा परिणाम भलतीकडेच झाला. माझी तिन्ही भोके भरली आहेत ही भावना मला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!