माझी चांदण्याची हौस भाग : ६

मनातून मला वाटले की माझे हात मोकळे असले असते तर किती बरे झाले असते. मी त्याचा लंड हातात पकडून हलवला असता आणि त्याला खाली चोखत चाटत राहले असते. पण त्याचा लंड मी त्याच्या मर्जीनुसार आता चोखत होते.

एकदा जेव्हा त्याचा सुपाडा मा‍झ्या ओठांवर होता तेव्हा मी त्याच्या सुपाड्यावरील चीरेवर माझी जीभ फिरवली. जि‍भेच्या शेंड्याने त्याच्या चीरेला चाटले. त्याने मला त्याच्या वीर्याची पातळ, खारट चव चाखायला मिळाली!

त्याच्या लंडातून तो पातळ द्रव आधी पण गळत असावा पण आत्ता मी तो जि‍भेने चाटून त्याची चव घेतली. त्याच्या पाण्याची मी चव घेतली आणि मनात विचार आला की जर तो मा‍झ्या तोंडात गळला तर त्याच्या घट्ट वीर्याची चव कशी लागेल? आपले तोंड त्याच्या वीर्याने भरले तर तो गिळायला आपल्याला कसे वाटेल?

हा पुरूष मा‍झ्या मनातले विचार जाणायचा की काय कोणास ठाऊक पण पटकन त्याने त्याचा लंड मागे घेतला. आता त्याने मला हायसे वाटण्याऐवजी माझे मन खट्टू झाले! त्याचा लंड चोखणे मला आवडत होते त्यामुळेच त्याने लंड मागे घेतला तर माझा हिरमोड झाला!

पुन्हा एकदा त्याने आपले तोंड मा‍झ्या उभाराच्या गोळ्यावर ठेवले आणि तो माझे निप्पल चोखायला लागला. त्याच्या त्या कृत्याने पण मा‍झ्या अंगातली काम वासना घुसळून निघाली आणि माझे अंग अस्वस्थपणे हलायला लागले.

डोळे बांधलेल्या स्थितीत मला फक्त इतकेच जाणवत होते किंवा माझे मन फक्त एकाच जागी एकाग्र झाले होते आणि ते म्हणजे त्याचे तोंड आणि माझे गोळे. आणि पुन्हा एकदा तो मा‍झ्या योनिवर गेला आणि माझा दाणा तोंडात घेऊन चोखायला लागला.

एक हात मा‍झ्या गोळ्यांवर फिरवत तर दुसरा मा‍झ्या योनिवर फिरवत तो माझा दाणा चोखत होता. पुन्हा एकदा डोळे बांधलेल्या स्थितीत माझे लक्ष फक्त त्याच्या तोंडावर आणि मा‍झ्या योनावर केंद्रित झाले.

आता त्या क्षणाला मला मा‍झ्या योनित त्याची बोटे नको होती तर त्याचा लांबडा लंड हवा होता. ह्या अनोळखी पुरूषाच्या लंडासाठी आता मी आसुसले होते. माझा नवरा येणार म्हणून मी दिवसभर उत्तेजित होते पण आता ह्या परपुरूषाकडूनच माझी योनी कुटली जावी आणि माझी तृप्ती व्हावी अशी भावना मनात घर करू लागली.

त्याने बहुतेक मा‍झ्या मनातले ओळखले! तो मा‍झ्या मांड्यांमध्ये आला आणि मला जाणवले की त्याच्या लंडाचा सुपाडा मा‍झ्या योनिच्या चीरेवर घासला जात होता!

काही क्षण घासल्यानंतर त्याने तो खसकन मा‍झ्या योनित घातला आणि माझ्यावर पडत त्याने आपले तोंड मा‍झ्या गोळ्यावर ठेवले. मग माझे दोन्ही गोळे आळीपाळीने चोखत तो आपला लंड मा‍झ्या योनित आतबाहेर करायला लागला.

त्याचा ताठरलेला कडक लांबडा लंड मा‍झ्या योनिच्या आतली त्वचेला रानटीपणे घासत आतबाहेर होऊ लागला. मला त्याची जाणीव झाली आणि मा‍झ्या योनितली आग अजूनच पेटली. मी पण कंबर हलवून त्याला साथ देऊ लागले.

पुन्हा एकदा मला वाटले की माझे हात मोकळे असले असते तर फार बरे झाले असते. मी मा‍झ्या हातांनी त्याचे नितंब धरून त्याला अजूनच खोलवर मा‍झ्या योनित घालून घेतले असते. पण जरी मी बांधलेल्या अवस्थेत होते आणि पूर्ण असहाय्य होते तरी मी माझ्या परीने ही सिच्युएशन एंजॉय करत होती आणि त्याच्याकडून झवून घेत होते.

असे अगतिक, असहाय्य बांधलेल्या अवस्थेतही मी काम सुखाच्या डोहात तरंगत होते. तो तर मला जोमाने चोदत भोगत होताच पण मी सुद्धा त्याला आवडीने साथ देत भोगली जात होते.

अचानक त्याने एक जोरदार धक्का मारला आणि मुळापर्यंत लंड मा‍झ्या योनित घालून तो स्तब्ध झाला. त्याने मा‍झ्या योनितून प्रचंड काम सुखाची एक तीव्र सणक वर डोक्यापर्यंत निघून गेली.

माझे हात आणि पाय आखडले आणि मी त्यावर प्रचंड ताण दिला. मा‍झ्या योनित स्फोट होत आहे असे मला वाटायला लागले. माझे पूर्ण अंग थरथरायला लागले आणि काम तृप्तीची भावना मा‍झ्या योनितून बाहेर पडायला लागली.

एक किंचाळी मा‍झ्या तोंडातून बाहेर पडली आणि मी चित्कारत झडायला लागले. ‘आहह्हऽऽ ओह्हहऽऽ’ करत करत मी झडत राहले आणि एका वेगळ्याच सुखाचा अनुभव घेऊ लागले.

प्रत्येक वेळी कंबर हलवून मी झडत होते आणि त्या प्रत्येक धक्क्याला मा‍झ्या योनितून मनातली भीती, मनावरचे टेन्शन, अंगातली काम वासना सगळे बाहेर पडत होते.

इतक्या तीव्रपण मी कित्येक महिने झडले नव्हते आणि असे झडताना जे सुख मी अनुभवत होते ते क्वचितच कधी मी फिल केले होते.

मा‍झ्या झडण्याच्या भरात मला भानच राहले नाही की तो सुद्धा गळला होता आणि त्याने मा‍झ्या योनित आपले वीर्य सोडले होते. त्याचा लंड अजूनही आचके देत होता आणि तो अजूनही मा‍झ्या योनित पाणी सोडत होता.

गळून गळून तो दमला आणि मा‍झ्या अंगावर कोसळला. आम्ही दोघेही झडून, गळून गलितगात्र झालो होतो त्यामुळे थोडा वेळ तसेच पडून राहलो. तो मा‍झ्या अंगावर पडला होता पण त्याच्या अंगाच्या भाराचे भानही मला होत नव्हते.

काही क्षणानंतर मी भानावर आले आणि सगळी परिस्थिती पुन्हा एकदा मा‍झ्या लक्षात यायला लागली. इतका वेळ मा‍झ्या मनातली भीती नष्ट झाली होती आणि फक्त कामसुखाचे भावना मनात होती. ती भावना आता नष्ट झाली होती आणि पुन्हा एकदा भीतीने मा‍झ्या मनात घर केले.

त्याला जे पाहिजे होते ते त्याला मिळाले होते. त्याला मला झवायचे होते जे त्याने साध्य केले होते. मग आता तो मला सोडणार होता की काय करणार होता? मला आता तो मारून तर टाकणार नव्हता? हा विचार मनात आला आणि मृत्युच्या भयाने पुन्हा एकदा माझा थरकाप उडाला.

माझे अंग थरथरले तसे तो मा‍झ्या अंगावरून उठला. मी वाट पाहू लागले की आता तो काय करतोय. जेव्हा मला मा‍झ्या हातावर थंडगार स्पर्श जाणवला तेव्हा तो स्पर्श चाकूचा आहे हे जाणून मी पुन्हा भीतीने थरथरले! त्या स्वरात मी त्याला म्हणाले,

“प्लीज, मला मारू नकोस! माझे म्हणजे आधी ऐकून घे, प्लीज.”

“हंम्म्म काय? बोल.” त्याने करड्या आवाजात म्हटले.

“तू मा‍झ्या घरात चोरून आलास, मला नग्न करून असे बांधून ठेवलेस, माझ्याशी तू ही अशी जबरदस्ती केलीस आणि तुलापण माहीत आहे की मीपण ते एंजॉय केले. खरे सांगायचे तर तुझी ही जबरदस्ती मला खूप आवडली!

आत्ता पर्यंत मी जो सेक्स केला तो मा‍झ्या मर्जीनुसार केला, कधीही कोणी माझ्यावर जबरदस्ती केली नव्हती. पण तुझ्या ह्या जबरदस्तीने मी जे काम सुख अनुभवले, जो आनंद मला मिळाला, तो आजपर्यंत कधीही मिळाला नव्हता आणि आता हा आनंद मला पुन्हा पुन्हा मिळाला असे मला वाटते.

तू जर मला काही केले नाहीस, मला सोडून दिले. तर मी हा आनंद तुला सुद्धा परत देईल. माझा नवरा घरी नसेल तेव्हा परत तू माझ्याकडे येऊ शकतोस आणि मला अशी भोगू शकतोस. मी तुला शब्द देते. तेव्हा प्लीज मला काही करू नकोस?”

“हंम्म्म्म. तुझ्या बोलण्यावर मी कसा विश्वास ठेवायचा? तू मला परत बोलावून पकडून देणार नाहीस ह्याची काय गॅरंटी आहे?” त्याने जरबेने विचारले.

“माझ्यावर विश्वास ठेव? मी तुला काहीही धोका करणार नाही की तुला गोत्यात आणणार नाही. तू पाहिलेस की मी किती तुझ्याबरोबर एंजॉय केले. तुझा हा प्रकार मला खूप खूप आवडला आणि मला हा अजून घडावा असे वाटतेय.

जर मी तुला पकडून दिले तर परत असे काही होणार नाही आणि मला हे सुख मिळणार नाही. तेव्हा मा‍झ्या शब्दावर विश्वास ठेव. प्लीज?”

माझे म्हणणे ऐकून तो बहुतेक थोडा विचारात पडला. कारण थोडा वेळ तो शांत होता. मग मला त्याची हालचाल जाणवली. आता तो काय करतोय ह्याची उत्सुकता मा‍झ्या मनात होती आणि तो वेडेवाकडे काही करणार तर नाही ना ही भीती मनात होती.

काही क्षण बारीक सारीक आवाज येत होते आणि कपड्यांची हालचाल जाणवत होती. बहुतेक तो आपले कपडे घालत असावा. नंतर मा‍झ्या पायाची दोरी सोडवली जात आहे याची मला जाणीव झाली आणि मला हायसे वाटले!

तो मला आता काही करणार नाही हे मा‍झ्या लक्षात आले आणि मा‍झ्या जीवात जीव आला? माझे हात त्याने सोडल्यावर मी मा‍झ्या डोळ्यावर बांधलेली पट्टी सोडायला लागले तर तो माझा हात धरत म्हणाला,

“ना ना. एवढ्यात पट्टी सोडू नकोस. मी गेल्यानंतर सोड.”

असे बोलून त्याने मला बेडवरून खाली उतरायला भाग पाडले.

मघाशी तो आला तेव्हा मला त्याला म्हणावे तसे डोळे भरून पहाता आले नव्हते. म्हणून मी डोळ्यावरची पट्टी सोडून त्याला बघणार होते. पण त्याने मला पट्टी सोडायला बंदी केली तेव्हा मी गप्प राहले.

त्याने मला माझा फोन नंबर विचारला आणि मी त्याला तो सांगितला. बहुतेक त्याने तो नोट केला. मग माझा हात धरून तो मला मेन दरवाज्यापर्यंत घेऊन गेला. मला दिसत नव्हते पण आम्ही दरवाज्यात उभे होतो, हे मला कळले.

मग त्याने मला मिठीत घेतले आणि मा‍झ्या ओठांवर आपले ओठ टेकवले. नकळत मीपण त्याला मिठी मारली. काही क्षण तो मा‍झ्या ओठांचे चुंबन घेत राहला आणि मी त्याला मनापासून साथ देत राहले.

इतक्या वेळात प्रथमच तो मा‍झ्या ओठांना किस करत होता आणि मला त्या बुरखाधारी अनोळख्या पुरूषाला डोळे बांधलेल्या स्थितीत किस करायला मजा वाटली. मी उद्या फोन करेन, असे सांगून त्याने मला शेवटचे किस केले आणि दरवाजा उघडून तो बाहेर निघून गेला.

मी दरवाजा लावून लॉक केला आणि त्यानंतरच मा‍झ्या डोळ्यावरची पट्टी सोडली. पट्टी काढल्यानंतर मी डोळे उघडले तर काही क्षण मला सगळे धूसर दिसत होते. बराच वेळ डोळे बांधलेले असल्याने माझे डोळे नॉर्मल व्हायला काही क्षण लागले.

मी परत बेडरूममध्ये आले आणि धाडकन बेडवर अंग टाकले. काय झाले, कसे झाले ह्या विचारांचा कल्लोळ मा‍झ्या मनात उठला.

माझी चांदण्याची हौस

संदीप, माझा नवरा नेहमीप्रमाणे एक आठवड्याकरिता बिझनेस टूरवर बाहेर गावी गेला होता आणि आज रात्री परत येणार होता. का कोणास ठाऊक पण ह्या आठवड्यात तो गेल्यापासून मला त्याची खूप आठवण येत होती. तो माझ्याशी जसा प्रणय करतो, संभोग करतो आणि मला मनसोक्त कुटतो ते मला सारखे आठवत...

माझी चांदण्याची हौस भाग : २

आता तो मला काय करेल ह्या विचाराने माझा थरकाप उडत होता. त्याने त्याचा दुसरा हात उचलला आणि पुढे आणून मा‍झ्या उजव्या उभारावर ठेवला. नुसता ठेवून तो थांबला नाही तर त्याने माझा पुष्ट उभार करकचून दाबला. वेदनेची एक कळ मा‍झ्या उभारातून वर मेंदूकडे गेली. माझा उजवा उभार कुस्करून...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ३

घाबरून मी ‘नाही नाही’ म्हणत त्याला आश्वासन दिले की मी काही करणार नाही. मग तो हातातील काळा कपडा मा‍झ्या डोळ्यावर बांधायला लागला. डोक्या मागे गाठ मारून त्याने घट्टपणे तो कपडा मा‍झ्या डोळ्यावर बांधला आणि आत्तापर्यंत मी सगळे बघत होते ती माझी नजर बंद केली. मा‍झ्या नजरे...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ४

त्याने आपली जीभ कडक केली आणि सरळ मा‍झ्या चीरेत घुसवली. मग मागे-पुढे होत तो मा‍झ्या योनिला जि‍भेने चोदायला लागला आणि वर माझा दाणा बोटाने घासायला लागला. म्हटले तर तो हळुवारपणे करत होता पण तरीही त्याच्या करण्यात एक राकटपणा होता. आणि तो प्रकार मा‍झ्या मनाविरूद्ध मला...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ५

तो मा‍झ्या तोंडात काय पण कुठेही आपला चीक सोडणार असेल तरी मी काही बोलू शकत नव्हते. माझा नवरा सोडून मी कोणा परपुरूषाचा चीक क्वचितच कधी मा‍झ्या तोंडात गाळून घेतला आहे. पण ह्या क्षणी मला कुठलीही चॉईस नव्हती. जर त्याने पाणी सोडले तर ते गिळून घेण्याशिवाय मला दुसरा मार्ग...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ७

मा‍झ्या विचाराच्या तंद्रीत मी होते तेवढ्यात माझा मोबाईल फोन वाजला. बहुतेक मा‍झ्या नवऱ्याचा असावा असे मला वाटले आणि मी फोन घेतला. नंबर पाहिला तर तो लोकल नंबर होता. आत्ताच माझ्यावर जबरदस्ती करून गेलेल्या पुरूषाचाच तर कॉल नसेल हा? तो विचार मनात आला आणि मा‍झ्या अंगाचा...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ८

ओह माय गॉड! आत्ता जेव्हा मी हे सगळे नीट वाचले तेव्हा मला कळले की तो मला काय करायला सांगत होता. मी कल्पना पण केली नव्हती की तो मला असे काही करायला लावेल. गेल्या आठवड्यात ती सेक्सी साडी घालून मी मॉलमध्ये जाऊन काही जणांना चाळवले होते, ती गोष्ट वेगळी होती. पण आता तो मला...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ९

जवळ जवळ पाऊण तास मी ड्रेसिंग टेबल जवळ बसून माझा मेकअप, हेअर-स्टाईल करत होते. ओठांवर मी डार्क रेड कलरची लिपस्टिक लावली होती. नंतर मग मी त्या अनामिकने सुचवलेला आणि काल काढून ठेवला ड्रेस अंगावर घातला. सगळे घालून तयार झाल्यावर मी आरशात स्वत:ला न्याहाळू लागले. प्रत्येक...

माझी चांदण्याची हौस भाग : १०

"हा हा हाऽऽऽ! अहो मग लाजताय काय असे बोलायला. सेक्सीला सेक्सी नाही तर काय अग्ली म्हणणार तुम्ही." मी पुन्हा चावटपणे हसत म्हटले. "तुम्ही खूप फ्रॅन्क आहात," तो हसत बोलला आणि पुढे म्हणाला, "काश! माझी बायको पण तुमच्या सारखी फ्रॅन्क असली असती तर? आणि तिने तुमच्या सारखे असे...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ११

पुन्हा बसल्यानंतर तिसरी सॅन्डल मा‍झ्या पायात घालताना त्याच्या हाताला घाम फुटलेला मला जाणवत होता. आता त्याची डेअरींगही वाढली होती की तो मा‍झ्या पायातून सॅन्डल काढण्या घालण्याच्या बहाण्याने मा‍झ्या पायाचा घोटा कुरवाळत होता. पाय आत सारताना वर मा‍झ्या नितळ मुलायम...

माझी चांदण्याची हौस भाग : १२

मग मी सू केली आणि टिश्यु पेपरने माझी योनी साफ केली. मा‍झ्या चिंब झालेल्या पॅन्टीवरील चिकट योनिरस मी टिश्युने पुसून घेतला आणि पॅन्टी जमेल तितकी कोरडी केली. मग मी पॅन्टी योनिवर सरळ करून उभी राहले आणि फ्लश करून, माझे कपडे ठीकठाक करून, मा‍झ्या बॅगा घेऊन बाहेर आले. वॉश...

माझी चांदण्याची हौस भाग : १३

मी अनामिक यायची वाट बघत होते आणि अधीर होऊन पहात होते. पण तो येतच नव्हता. एक एक मिनिट जात होता आणि त्याचा तास झाला. पण तो काही आला नाही. तो कुठे काही कामात अडकला का कुठे ट्राफिकमध्ये अडकला काही कळायला मार्ग नव्हता. त्याची वाट पाहून पाहून मी जास्तच उत्तेजित होत चालले...

माझी चांदण्याची हौस भाग : १४

मा‍झ्या योनितला चिकट ओलसर स्त्राव तो आपल्या बोटाने मा‍झ्या अंगाला फासत होता. त्याने मा‍झ्या पोटावरून मा‍झ्या एका उभारावर बोटे घासत आणली. मग मा‍झ्या निप्पलवरून वर नेत मा‍झ्या गळ्यावर आणली. आणि मग मा‍झ्या ओठांवर आणली. त्याला वाटले मी तोंड उघडून त्याची ओली बोटे तोंडात...

माझी चांदण्याची हौस भाग : १५

जस जसे त्या मुलाचा अंगठा मा‍झ्या बोच्याच्या भोकात आत खोल जाऊ लागला तसे मा‍झ्या तोंडातून मादक हुंकार आणि चित्कार बाहेर पडू लागले. मा‍झ्या तोंडात एकाचा लंड होता नाही तर मी नक्कीच किंचाळले असते. पण त्याचा परिणाम भलतीकडेच झाला. माझी तिन्ही भोके भरली आहेत ही भावना मला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!