बहि‍णीचे दूध

“ओहहहऽऽ असं काय करतोस? सोड ना मला. बाळाचं दूध आहे ना हे? मग तू कशाला पितोस? बाळ उपाशी राहील ना. आहहहहऽऽ दूध पितो तर पितो, वर माझ्या तिथे मांड्यांमध्ये काहीतरी करतोय. मी ओली होत चालले आहे, तिथे खाली! ओहहहऽऽ सोड ना मला. मी आईला नाव सांगेन हं!!

“आईऽऽ ये आईऽऽ बघ ना, आई. मी बाळाला दूध पाजत होते आणि कधी माझा डोळा लागला ते मला कळलेच नाही. बाळपण झोपले आणि मीपण झोपले. तेवढ्यात हे गुड्डीचे पप्पा येथे आले आणि माझ्या ब्लाउजमधून बाहेर असलेल्या डाव्या स्तनाला ह्यांनी तोंड लावले. चुरूचुरू बाळासारखे माझे दूध प्यायला लागले.

“एक स्तन पिऊन ह्यांचे मन भरत नव्हते तर माझा दुसरा स्तनही ब्लाउज वर करून बाहेर काढला आणि प्यायला लागले. स्तन पिता पिता माझ्या जांघेमध्ये काहीतरी करायला लागले आणि मी तेथे ओली ओली व्हायला लागले. किती बेशरमपणे वागताहेत हे नाही का? चावट मेले!”

धडामऽऽऽऽऽ

कसला तरी आवाज झाला आणि माझी झोप चाळवली. मी भानावर यायला लागले तसे माझ्या लक्षात येऊ लागले की मी स्वप्न बघत होतो. पूर्ण भानावर येऊन मी डोळे उघडले तेव्हा मला असा भास झाला की कोणी तरी घाई घाईत माझ्या रूममधून बाहेर पडले!

मी खाली माझ्या ब्लाउजकडे पाहिले तर माझे दोन्ही स्तन माझ्या ब्लाउजमधून बाहेर आलेले होते. माझ्या डाव्या स्तनातून दुधाचा थेंब बाहेर ठिपकत होता आणि मला जाणवले की माझ्या स्तनाची बोंडे लांब झाली होती व चांगली गुलाबी दिसत होती. जणू नुकतीच कोणी तरी ती चोखली असावी.

ते पाहून मला थोडे आश्चर्य वाटले कारण माझी बोंडे तशी तेव्हाच व्हायची जेव्हा बाळ माझे दूध प्यायचे. पण माझे बाळ तर बराच वेळ झाला झोपले होते. आणि मला चांगले आठवते की बाळाला पाजायला मी माझा फक्त एकच स्तन ब्लाउजमधून बाहेर काढला होता.

पण आत्ता तर दोन्ही स्तन ब्लाउजमधून बाहेर होते आणि गंमत म्हणजे माझे दोन्ही स्तन मला हलके हलके भासत होते, जणू दोन्ही स्तनातून कोणी तरी दूध प्यायले होते. डाव्या स्तनातून ठिबकणारे दुधाचे थेंब दाखवत होते की नुकतेच कोणी तरी माझ्या त्या स्तनातून दूध प्यायले होते.

गुड्डीचे पप्पा खरोखर आले की काय? पण ते कसे येतील? ते तर मुंबईला आहेत, आणि त्या उप्पर ते ऑफिस टूरसाठी बॅन्गलोरला गेले आहेत. मग ते कसे येतील? आणि आले जरी असले तर ते असे माझ्या रूममधून निघून कसे जातील? ते जर माझे स्तन पित असतील तर मला अशी सोडून कसे जातील? हे काय गौडबंगाल आहे तेच मला कळेना.

मी त्या विचारात होते तेवढ्यात माझा लहान भाऊ, संदीपचा आवाज माझ्या कानावर पडला.

“बाळाच्या मम्मीला चहा आणला आहे, उठा!”

त्याच्या आवाजाने मी भानावर आले आणि पटकन माझे स्तन मी ब्लाउजमध्ये कोंबले. दरवाज्याकडे माझी पाठ होती तेव्हा त्याने माझे उघडे स्तन पाहिले नसावेत. मी वळून त्याच्याकडे पाहिले तर तो चहाचे दोन कप घेऊन येत होता.

मी त्याला म्हणाले, “बाळाचे मामा, ओरडू नका. भाच्याला झोपू द्या, नाहीतर करतील रडगाणं सुरू.”

मी तोंड धुवायला उठू लागले. माझ्या डोक्यात विचार होता की खरंच गुड्डीचे पप्पा आले असावेत का? मी संदीपला विचारले,

“संदीप कोणी आलं आहे का? म्हणजे गुड्डीचे पप्पा.”

“नाही गं! का? असे का विचारतेय एकदम?” संदीपने आश्चर्य दाखवत विचारले.

“नाही, असेच.” मी तंद्रीत म्हणाले.

“बहुतेक तू काहीतरी स्वप्न पाहिले असावे. हो ना?” संदीप हसून म्हणाला.

“हं? न नाही, म्हणजे हो! मी स्वप्नच बघितले.” मी गडबडत उत्तर दिले.

“हंम्म्म्म्म. काय पाहिलेस स्वप्नात?” त्याने चावटपणे हसत विचारले.

“काही नाही. तुला सांगण्यासारखे नाही.”

मी कसेनुसे हसत म्हटले. आता त्याला काय सांगणार? मला काय स्वप्न पडले ते!

“हंम्म्म. बहुतेक तू जिजूंना मिस करत असावी, म्हणून एखादे गंमतीचे स्वप्न पाहिले असावे.” पुन्हा तो चावटपणे हसत म्हणाला.

“नाही रे! असेच एक स्वप्न पडले.” मी त्याचे बोलणे हसण्यावारी नेले.

“असेच होते तर सांग ना काय ते? तू सांगत नाही म्हणजे ते चावट स्वप्न असणार.” पुन्हा त्याने मिश्किलपणे हसत म्हटले.

“संदीप खूपच फाजील होत चालला आहेस हं तू दिवसेन दिवस. सांगितले ना, असेच काहीतरी स्वप्न पडले होते.”

असे म्हणत मी माझा ढळलेला पदर माझ्या स्तनांवर सारखा करू लागले. ते करत असताना मी सहज संदीपकडे पाहिले तर त्याची नजर माझ्या पदरावर होती.

मी हळूच खाली पाहिले तर माझ्या लक्षात आले की माझ्या ब्लाउजचे खालचे दोन हुक उघडे होते आणि त्याने ब्लाउज माझ्या स्तनांवरून थोडा वर झाला होता. म्हणजे माझे स्तन ब्लाउजच्या खालच्या कडेमधून थोडे दिसत असावे. मी त्याच्या नजरेकडे दुर्लक्ष केले कारण मी मा‍झ्याच विचारात होते.

मी तशीच तंद्रीत रूमच्या बाहेर पडू लागले तर संदीपने मला विचारले,

“ताई, कुठे चाललीस? चहा घेतेस ना?”

“हो रे. जरा तोंड वगैरे धुवून फ्रेश होऊन येते. तू बस.”

असे बोलून मी रूमच्या बाहेर पडले.

टॉयलेटमध्ये येऊन मी साडी वर केली आणि माझी पॅन्टी खाली करून लघवीला बसले. पॅन्टीचा योनिकडचा भाग मी पाहिला तर तो चांगला ओला-चिकट झाला होता. माझी योनी पाझरली त्याने ती पॅन्टी ओली झाली होती.

लघवी झाल्यावर मी बकेटमधील पाणी मगाने घेतले आणि माझ्या योनिवर टाकले. योनी स्वच्छ करत असताना माझी बोटे माझ्या योनिवरील दाण्याला घासली गेली. त्याने मला कसेतरीच झाले आणि दाणा अजून घासावासा वाटला!

एक तर त्या स्वप्नाने मी चाळवले होते त्यामुळे मला असे वाटत होते की दाणा घासून स्वत:ची तृप्ती करून घ्यावी. पण तितका वेळ नव्हता. तेव्हा मी उठले आणि खाली केलेली पॅन्टी मी काढून टाकली. टॉयलेटमध्ये पाणी टाकून मी बाहेर आले आणि माझी पॅन्टी मी धुण्याच्या कपड्यात टाकली. वर दोरीवर वाळत घातलेली दुसरी पॅन्टी मी काढली आणि ती घातली.

मग वॉशबेसीनचे पाणी चालू करून मी तोंडावर पाण्याचे शिडकावे मारले. फ्रेश होऊन मी किचनमध्ये बघायला गेले की मम्मी कुठे आहे ते. पण ती मला दिसली नाही. मम्मी कुठे गेली? असा विचार करत मी परत माझ्या रूममध्ये आले.

मी परत येईपर्यंत संदीप रूममध्ये बाळाजवळ बसून होता व चहा घेत होता. त्याने आणलेला चहाचा कप घेत मी त्याला विचारले,

“आई कुठे गेली रे?”

“ती ना, मार्केटला गेली आहे, भाजी आणायला. येईल इतक्यात.”

मग मी चहा घेईपर्यंत संदीप माझ्या समोर बसून राहला.

त्याची नजर चोरटेपणे माझ्या अंगावर रेंगाळत होती. तो माझ्याकडे असा वेगळ्या नजरेने पाहायला लागला होता हे मला माहीत होते. ती नजर एका भावाची बहि‍णीकडे बघायची नव्हती तर एक पुरूष स्त्रीकडे बघतो तशी होती. सातव्या महिन्यात मी जशी बाळंतपणाला आले तेव्हापासून मी ते नोटीस केले होते की संदीपची माझ्याकडे बघण्याची नजर बदलली होती.

माझे नाव सुनीता! माझे वय २९ वर्ष आहे आणि २२ व्या वर्षी माझे लग्न झाले होते. दिड महिन्यापूर्वी मी दुसर्‍यांदा बाळंत झाली होती आणि मला एक छान गोंडस मुलगा झाला होता. पहिल्या मुलीनंतर मला मुलगा व्हावा अशी माझी आणि माझ्या नवऱ्याची इच्छा होती ती पूर्ण झाली होती. म्हणून आम्ही खूप खुश होतो!

माझे सासर मुंबईला होते तेव्हा मला भेटायला मुंबईवरून माझ्या सासरची बरीच लोक येऊन गेले होते. माझा नवरा आणि मुलगीपण दोनदा येऊन गेले होते. माझी मोठी मुलगी ५ वर्षाची होती आणि शाळेत पहिलीला जात होती त्यामुळे ती तिच्या पप्पांबरोबर माझ्या सासरीच राहत होती. माझ्या सासू-सासऱ्यांना तिचा खूप लळा होता आणि तिलाही आपले आजी-आजोबा खूप आवडायचे तेव्हा माझ्याशिवाय ती तेथे मजेत राहत होती.

बाळंतपणानंतर जवळ जवळ तीन महिने तरी माझा मुक्काम माहेरीच असणार होता. माझे माहेर पुण्याला लागून असलेल्या गावात होते. माझ्या माहेरी माझे आईवडील आणि माझा छोटा भाऊ, संदीप असायचा.

वडील पुण्यात एका प्रायव्हेट कंपनीत मॅनेजर होते. तशी वडिलांची भरपूर शेती होती आणि त्यांना नोकरी करायची गरज नव्हती पण ते शिकलेले असल्याने त्यांना शेती कामात रस नव्हता. म्हणून त्यांनी शेती दुसर्‍या कोणाला करायला दिली होती आणि ते आणि आई फक्त लक्ष ठेवून असायचे. नोकरी आणि शेतीचा व्यवसाय दोन्ही पाहावे लागत असल्याने वडिलांचा बराचसा वेळ बाहेरच जायचा.

माझी आई माझी खूप काळजी घेत होती. तसे तर माझे पहिले बाळंतपण तिनेच केले होते आणि दुसरे जरी तिला करायची गरज नव्हती तरी तिने हौसेने माझे बाळंतपण माहेरीच करून घेतले होते. मलापण बरे वाटले कारण काही झाले तरी सासरी सासू-सासऱ्यांकडून मिळणाऱ्या आपुलकीपेक्षा माहेरी आईकडून मिळणारी माया जास्त सुखाची होती. माझ्या माहेरी मी खूपच मोकळेपणे वागू शकत होती आणि मला भरपूर आराम मिळणार होता. म्हणून माझ्या माहेरी माझी डिलिव्हरी झाली त्याचा मला आनंद होता.

माझा भाऊ, संदीप माझ्यापेक्षा ६ वर्षानी लहान होता आणि आता त्याचे वय २२ झाले होते. त्याला नोकरी करण्यात रस नव्हता म्हणून ग्रॅज्युएशन झाल्यानंतर त्याने आयटीचा कुठलासा कोर्स केला होता आणि कॉम्प्युटरचे एक दुकान काढले होते. मदतनीस म्हणून एक मुलगा त्याने बरोबर घेतला होता आणि त्याला दिवसभर दुकानात बसवून संदीप बाहेरचे कॉल अटेंड करायचा. स्वत:चा व्यवसाय असल्याने आणि त्याचे दुकान घरापासून जवळ असल्याने तो दिवसभरात बऱ्याचदा घरी यायचा. खास करून मी बाळंतपणासाठी आले होते तर तो दिवसातील बराच वेळ घरीच असायचा.

मला चांगले आठवते जेव्हा मी सातव्या महिन्यात माहेरी आले तेव्हा संदीपने मला प्रथम पाहिले तेव्हा तो माझ्याकडे बघतच राहला होता! सातव्या महिन्यात माझे पोट चांगले मोठे झाले होते. माझे वजन पहिल्यापेक्षा जवळ जवळ ७/८ किलोने वाढलेले होते त्यामुळे मी भरलेली दिसत होते. माझ्या छातीचे उभार मोठे झाले होते आणि त्यात दूध तयार व्हायला लागले होते.

माझी आई नेहमी सांगायची की आपल्याकडील बायकांना खूपच दूध असते आणि ते एकदम खरे होते. माझ्या पहिल्या मुलीच्या वेळीही मी ते अनुभवले होते. माझी छाती नेहमी दुधाने भरलेली असायची आणि बाळाला पाजले तरी सतत मला दूध बनत राहायचे. अक्षरश: दुधाच्या ओझ्याने माझी छाती लोंबायची आणि दुखायची.

सातव्या महिन्यात मी आले तेव्हापण माझी छाती तशीच दुधाने भरलेली होती आणि संदीप सारखा माझ्या छातीकडे गुपचूप पाहत राहायचा. साडीच्या पदराआडून माझे दुधाने भरलेले गोळे सतत दिसायचे. त्यात आणि पोट वाढलेले होते तेव्हा माझा पदर कधीही माझ्या छातीवर पूर्ण राहायचा नाही. तो नेहमी घसरून एका बाजूला जायचा आणि माझे गोळे उघडे पडायचे.

छाती मोठी झाल्याने माझे गोळे ब्लाउजमध्ये पूर्ण मावत नसत त्यामुळे मला खालचे दोन हुक उघडे ठेवावे लागायचे. आत ब्रेसीयर घालणे तर मी केव्हाच बंद केले होते. त्यामुळे ब्लाउजच्या खालच्या कडेतून आणि दोन हुकातील मधल्या फटीतून माझ्या गोळ्यांचा भाग दिसायचा आणि तेच पाहायला संदीपची चोरटी नजर रेंगळायची.

सुरुवातीला मला माझ्या भावाची तशी नजर विचित्र वाटायची आणि कसेतरीच व्हायचे. पण हळूहळू मला त्याच्या नजरेचे काही वाटेनासे झाले. सासरी नवऱ्याबरोबर होते तेव्हा ते खूप चावटपणा करायचे आणि त्यांच्या चावटपणाने मला वेगळे सुख जाणवायचे.

पण येथे माहेरी ते नव्हते म्हणून त्या चावटपणाचे सुख मी मिस करत होते. त्यामुळे भावाची वेगळी नजर मला हळूहळू ते चावटपणाचे सुख देऊ लागली. मनातून थोडे विचित्र वाटायचे की भाऊ बघतोय त्याने मला असे वाटायला नाही पाहिजे पण तो नुसताच बघत होता त्यामुळे त्यात मला काही वागवे वाटत नव्हते.

बहि‍णीचे दूध भाग : २

एकदा असेच मला माझ्या नवऱ्याने पाठवलेला ई-मेल चेक करायचा होता तेव्हा मी संदीपच्या रूममध्ये त्याच्या कॉम्प्युटरवर तो चेक करायला गेले. माझ्या नवऱ्याने पाठवलेले ई-मेल चेक करायला मी नेहमी त्याचा कॉम्प्युटर वापरायचे म्हणून त्याने मला लॉग-इन पासवर्ड देऊन ठेवला होता. संदीप...

बहि‍णीचे दूध भाग : ३

सगळे हुक काढून मी ब्लाउजचा कपडा माझ्या गच्च उरोजांवरून बाजूला केला. जरी मी दरवाज्याकडे किंचित पाठ करून उभी होते तरी समोरील आरशातून त्याला माझे नग्न होत असलेले भरीव गोळे स्पष्ट दिसणार होते आणि पडद्याच्या फटीतून दिसणार्‍या सावलीवरून कळत होते की तो ते पाहत होता. मग मी...

बहि‍णीचे दूध भाग : ४

संदीप निघून गेल्यावर माझे विचार पुन्हा चालू झाले. माझे दुधाने भरलेले गोळे चोखून माझे दूध कोणी तरी नक्की प्यायले होते ह्यात काही शंका नव्हती. माझा दुसरा गोळाही त्या व्यक्तीनेच बाहेर काढला होता ह्यातही काही दुमत नव्हते. आणि त्यावेळी घरात फक्त मी आणि संदीप हजर होते,...

बहि‍णीचे दूध भाग : ५

काही क्षण माझ्या गोळ्याचे तसे स्पर्शसुख घेतल्यावर आणि मी अजूनही पूर्ण झोपेत आहे ह्याची खात्री झाल्यावर त्याने आपल्या बोटांच्या कात्रीतील माझा निप्पल दाबला. त्याबरोबर माझ्या टपोऱ्या भरलेल्या निप्पलमधून दुधाचे थेंब बाहेर टपकले! त्याने आपली बोटे हलवली आणि दुधाच्या त्या...

बहि‍णीचे दूध भाग : ६

मी माझ्या खोलीत पडल्या पडल्या खुलेआम माझी योनी घासत होते आणि माझा एक उघडा स्तन दाबत होते. त्या क्षणी संदीप किंवा आई कोणीही माझ्या रूममध्ये आले असते तर त्यांना हे काय दृश्य दिसले असते? मी हे करतेय ते पाहून त्यांना काय वाटले असते? पण मला त्याची पर्वा नव्हती. वासनेच्या...

बहि‍णीचे दूध भाग : ७

खरे सांगायचे तर तो माझे दूध पितो ही गोष्ट मलापण कामोत्तेजित करत होती. तो माझे दूध प्यायचा तेव्हा माझ्या योनितून कामसलील नुसता पाझरत राहायचा. त्याने निव्वळ माझी छाती चोखू नये तर दाबावी, चुरावी, कुस्करावी असे मला वाटत राहायचे. मलापण तो जे करतोय ते आवडायचे म्हणून मी...

बहि‍णीचे दूध भाग : ८

संदीपला काहीतरी महत्त्वाचे काम होते म्हणून तो बाहेर निघून गेला. तो गेला त्यामुळे मी थोडी हिरमुसली झाले कारण मला असे वाटत होते की आज मी झोपल्यावर त्याने माझी छाती चोखावी. त्याला माझे दूध पाजायला आता मीच आतुर झाले होते! पण तो निघून गेला आणि ती शक्यता बाद झाली. मनात मी...

बहि‍णीचे दूध भाग : ९

संदीपने झटकन मान वर करून अविश्वासाने माझ्याकडे पाहिले! तो खुळ्यासारखा आ वासून माझ्याकडे बघत होता आणि त्याचा विचित्र चेहरा पाहून मला हसूं आले. माझे हसूं दाबत मी पुन्हा विचारले, "अरे मी काय विचारतेय? माझी दूध मी स्वत: तुला प्यायला दिले तर पिशील का?" "ह हो हो ताई,...

बहि‍णीचे दूध भाग : १०

माझ्या दुधाने तुडुंब भरलेल्या मांसल पिशव्यांकडे पाहत संदीपने माझ्या खांद्यावरचा ब्लाउज खाली करून काढायचा प्रयत्न केला. तर मी त्याला म्हणाले, "राहू दे ना. पूर्ण काढायची काय गरज?" क्षणभर विचार करून त्याने माझा ब्लाउज सोडला आणि तसाच माझ्या खांद्यावर ठेवला. मग त्याने आपले...

बहि‍णीचे दूध भाग : ११

संदीपने एक क्षण कर नजर करत माझ्याकडे पाहिले. त्याच्या नजरेला नजर देत मी माझा हात उचलला आणि त्याच्या डोक्याच्या मागे ठेवला. मग मी हळूहळू त्याचे डोके खाली दाबले आणि माझ्या उजव्या गोळ्याच्या बोंडावर ठेवले. संदीपने पटकन तोंडाचा आ वासला आणि माझा जमेल तितका गोळा तोंडात...

बहि‍णीचे दूध भाग : १२

"अरे त्याच दिवशी जेव्हा मला ते फोटो तुझ्या कॉम्युटरमध्ये सापडले. तेव्हा आईने बोलावले म्हणून तू मला बोलवायला आला होतास. मी तुला म्हटले की तू पुढे हो मी कपडे बदलून येते. मग मी कपडे बदलायला लागले आणि तू पडद्यामागे उभा राहून गुपचूप मला बघत होतास." मी त्याचे गुपित उघड...

बहि‍णीचे दूध भाग : १३

मी संदीपला सरळ सरळ विचारले. कारण त्याच्या बरोबर हे संभाषण करून नाही म्हटले तरी मी थोडी उत्तेजित झाले होते! आम्ही दोघंही कामोत्तेजित होतो हे आता ना त्याला गुपित होते ना मला गुपित होते. तेव्हा ती उत्तेजना पुन्हा एकदा थोडी खुलेपणे अनुभवायची उर्मी मला तीव्रपणे आली! आणि...

बहि‍णीचे दूध भाग : १४

आत्तापर्यंत मी जे काही संदीपबरोबर केले तेपण सर्वथा चुकीचे होते आणि अजून पुढे काही केले तर तेपण चुकीचे असणार होते. तरीही मला ते हवेहवेसे वाटत आहे. मग अजून पुढे जाऊन पूर्ण सुख का न घ्यावे? कोण आपल्याला रोखत आहे? आणि ती गोष्ट केल्यानंतर काय नुकसान होणार होते? आमच्या...

बहि‍णीचे दूध भाग : १५

मघाशी मी त्याला किस केले तेव्हा तो झोपेत होता. त्यामुळे त्याला माझ्या किसिंगची मजा मिळाली नव्हती. पण आता तो पूर्ण शुद्धीत होता आणि स्वत:हून माझे चुंबन घेत होता. आता तो वर सरकला आणि बरोबर आपला लंड माझ्या योनित आतबाहेर करू लागला. त्याच्या छातीच्या खाली माझ्या छातीचे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!