बहि‍णीचे दूध भाग : ५

काही क्षण माझ्या गोळ्याचे तसे स्पर्शसुख घेतल्यावर आणि मी अजूनही पूर्ण झोपेत आहे ह्याची खात्री झाल्यावर त्याने आपल्या बोटांच्या कात्रीतील माझा निप्पल दाबला. त्याबरोबर माझ्या टपोऱ्या भरलेल्या निप्पलमधून दुधाचे थेंब बाहेर टपकले!

त्याने आपली बोटे हलवली आणि दुधाच्या त्या थेंबावर आपले बोट आणले दुधाचे ते थेंब आपल्या बोटाला लागल्यावर त्याने हात काढला आणि वर नेला. माझा हात माझ्या डोळ्यावर असल्याने मला वरचे काही दिसत नव्हते पण माझी खात्री होती की त्याने माझे दूध लागलेली आपली बोटे चाटली असावीत. हालचालीवरून मी ते ओळखू शकत होते.

त्याने माझ्या दुधाची चव घेतली ह्याची जेव्हा मला जाणीव झाली तेव्हा परत माझ्या अंगावर एक शहारा उठला. मी महत प्रयासाने तो कंट्रोल केला आणि अंगाची हालचाल करण्यापासून स्वत:ला परावृत्त केले. संदीपने पुन्हा आपला हात खाली आणला आणि तो काही क्षण थांबला. आता तो पुढची हालचाल काय करतो ह्याची हुरहूर माझ्या उरात वाढू लागली.

संदीपने आपला हात हलवला आणि माझ्या उघड्या स्तनाकडे आणू लागला. मी किलकिल्या नजरेने लक्ष देऊन त्याची हालचाल बघत होते. त्याचा हात स्लो मोशनमध्ये हलतोय अशा तर्‍हेने माझ्या स्तनाजवळ येऊ लागला. बघता बघता त्याचा हात माझ्या स्तनाजवळ पोहचला आणि त्याने आपली बोटे पसरली.

आकाशातून उडणारी घार जशी खाली झेप घेते आणि जस जशी जवळ येते तस तसे त्या पंख पसरलेल्या घारीचा आकार मोठा मोठा होत जातो तसा मला त्याच्या हाताचा पंजा माझ्या स्तनाजवळ येताना मोठा मोठा भासत गेला. आणि मग पंख पसरलेली ती घार मोठी मोठी होत आपल्या सावजावर जशी झडप घातले तसा संदीपने आपला पंजा माझ्या उघड्या पूर्ण स्तनावर पसरला आणि माझा स्तन हातात घेतला.

पुन्हा एकदा मी माझ्या अंगावर उठणारा शहारा कंट्रोल केला! संदीपने चक्क आपल्या पंज्यात माझा स्तन धरला होता. माझा दुधाने भरलेला पुष्ट गोळा त्याने पकडला होता. त्याच्या बोटांचा गरम स्पर्श मला माझ्या स्तनावर प्रत्येक क्षण जाणवत होता.

भले त्याने माझ्या स्तनाला मी खऱ्या झोपेत असताना हात लावला असेल. भले त्याने माझे स्तन आधी चोखले असतील. पण त्या क्षणी मी जागी होते त्यामुळे मला त्याच्या हाताचा माझ्या स्तनावरील स्पर्श एक वेगळीच उत्तेजना देत होता.

तो आपल्या बहि‍णीचा गोळा हाताळत होता. आपल्या बाळंतीण बहि‍णीची दुधाने भरलेली पिशवी तो पकडत होता. दुधाने तुडुंब भरलेल्या माझ्या छातीला तो स्पर्श करत होता. हा जो हात आहे तो माझ्या सख्ख्या भावाचा आहे. माझा सख्खा भाऊ माझी छाती गोंजारत होता.

ही जाणीव, ही भावना माझ्या सहनशक्तीच्या पलीकडची होती. तरीही मी काही हालचाल होऊ देत नव्हती आणि भावना कंट्रोल करायची कसरत करत होते. माझ्या मांड्यात काय होत होते ते फक्त मलाच माहीत होते. उत्तेजनेने माझ्या योनित कसा पाझर फुटला होता त्याचा ओलसरपणा फक्त माझ्या पॅन्टीलाच माहीत होता.

मी निपचित पडून होते तेव्हा संदीपने हळुवारपणे माझा स्तन दाबायला सुरूवात केली. बोटांची किंचित हालचाल करून तो माझी पुष्ट छाती दाबत होता. म्हटले तर ते दाबणे होते नाही तर कुरवाळणे होते. पण तो पुरेपूर माझ्या दुधाने भरलेल्या उभाराचे स्पर्शसुख उपभोगत होता. मला जाग येऊ नये म्हणून तो किंचित बोटे हलवून हळुवारपणे दाबत होता.

पण त्याने माझी अवस्था केविलवाणी झाली होती. असे वाटत होते की त्याने जोरात माझी छाती दाबावी, करकचून माझा गोळा कुस्करावा, माझ्या दुधाने भरल्या गोळ्याला कणीक मळल्यासारखे तिंबावे, पण ना तो तसे करत होता ना मी त्याला ते सांगू शकत होते.

पाझरणाऱ्या योनिला आतल्या आत हालचाल करून मी कंट्रोलमध्ये ठेवायला बघत होते. मग संदीप खाली वाकला आणि त्याने त्याचे तोंड माझ्या स्तनाजवळ आणले. मी पटकन माझे किलकिले डोळे मिटून घेतले. कारण आता त्याचे डोळे माझ्या डोळ्याच्या रेषेत आले आणि माझ्या हाता खालून त्याला माझे डोळे दिसत असावेत.

काही क्षण ना त्याने काही हालचाल केली ना मी डोळे किलकिले केले. निव्वळ आवाजाने मी त्याचा कानोसा घेत होते. त्याचे तोंड माझ्या दुधाच्या आचळाच्या अगदी जवळ होते हे मला जाणवत होते. तो ऊर भरून श्वास घेत होता हेपण मला जाणवत होते. बहुतेक माझ्या गोळ्याच्या बोंडामधून टपकणाऱ्या दुधाचा तो वास घेत होता. दूध ज्यातून बाहेर पडतेय त्या उगमाचाच थेट वास घेण्यात त्याला मजा वाटत असावी.

शेवटी न राहुहून मी डोळे किंचित किलकिले केले. संदीपचे तोंड माझ्या स्तनाकडे होते तेव्हा त्याची नजर माझ्या बोंडावर खिळली होती. त्यामुळे मला डोळे अजून किलकिले करून व्यवस्थित त्याच्याकडे पहाता आले आणि मी उत्सुकतेने पाहू लागले की आता तो काय करतो ते.

संदीपने तोंड पुढे केले आणि पटकन माझा टपोरा ताठ झालेला, दुधाने भरलेला निप्पल आपल्या ओठात पकडला. मला वाटले तो फक्त ओठ निप्पलला लावून फक्त चुंबन घेईल. पण त्याने डायरेक्ट निप्पल तोंडातच घेतला! अनाहूतपणे माझा श्वास फुलला आणि माझी छाती वर झाली!

पटकन संदीपने माझ्या डोळ्याकडे पाहिले आणि चपळाईने मी डोळे मिटून घेतले. जवळ जवळ मिनिटभर तो स्तब्ध होता आणि माझ्या डोळ्यांकडे पाहत होता. मी जराही हालचाल न करता एका लयीत श्वास घेऊन झोपेचे पूर्ण नाटक करत राहले.

मग मला पुन्हा जाणवले की संदीपने माझा निप्पल परत तोंडात घेतला. माझी लगेच डोळे किलकिले करायची हिंमत झाली नाही कारण तो निप्पल चोखताना माझ्या डोळ्याकडे पाहत असेल तर? जेव्हा त्याने माझा ताठरलेला निप्पल हळुवारपणे चोखायला सुरूवात केली तेव्हा मी डोळे किलकिले करून त्याच्याकडे पाहिले.

संदीप आपले डोळे मिटून माझा निप्पल चोखत होता. त्याने चोखायला सुरूवात करताच क्षणी माझ्या स्तनातून दुधाची धार त्या बोंडातून त्याच्या तोंडात गळायला सुरूवात झाली. दुधाने भरलेल्या ह्या स्तनाची रचना ज्या देवाने केली त्याचे खरोखर कौतुक करावेसे वाटते!

निव्वळ तोंडात घेऊन किंचित ओढले तरी ह्या स्तनाला लगेच पान्हा फुटतो. दुधाने भरलेल्या पिशवीला जसे टाचणी मारली की भोक पडून प्रेशरने दुधाची चिरकांडी उडायला लागते तसे निप्पल तोंडात घेतला की लगेच दूध बाहेर पडायला सुरूवात होते.

मग ह्या स्तनाला कळत नाही की हे जे चोखतेय ते तोंड ह्या माऊलीच्या बाळाचे नाही तर तिच्या भावाचे आहे. हे जे ओठ ह्या बोंडावर दबले आहेत ते बाळाचे नाही तर भावाचे आहे. हे जो स्तनपान करतोय तो हिचा मुलगा नाही तर हिचा सख्खा भाऊ आहे.

ह्या स्तनाला फक्त इतकेच माहीत की लागलेल्या तोंडात भरलेले दूध ओतत राहायचे. दुधाने भरलेले हे कुंभ रिते करत राहायचे म्हणजे पुन्हा नवीन दुधाने ते पुन्हा भरायला. स्तनाच्या त्या यंत्रणेनुसार त्याचे काम चालले होते आणि संदीपच्या तोंडात माझे दूध गळत चालले होते.

त्या परिस्थितीतही मला संदीपचे कौतुक वाटले की इतकी डेअरींग करून तो लीलया माझे दूध पित होता. म्हटले तर स्तनातून दूध प्यायची त्याला काय प्रॅक्टीस होती! त्याने आईचे दूध तिच्या स्तनातून चोखले त्याला जमा‍ना झाला होता, तेव्हा तो इतका लहान होता की त्याला काहीच आठवत नसेल.

पण आता तो इतका मोठा झाला होता तरीही लहान बाळासारखा बरोबर माझे स्तन चोखत होता आणि माझे दूध पित होता. बहि‍णीच्या दुधाचा तो चाहता होता. एक प्रकारे तो माझा मुलगाच झाला होता ज्याला माझ्या दुधाची आवड होती.

पण त्यापेक्षा जास्त मला ह्याची जाणीव होती की तो २२ वर्षाचा एक मुलगा आहे, पुरूष आहे. भले तो माझे दूध पित होता पण त्याच्या मनात मातृत्वाची भावना नव्हती तर पुरूषाची वासना होती. मी खाली त्याच्या पॅन्टवरील उंचवट्याकडे नजर टाकली तर मला दिसले की पॅन्टमध्ये त्याचा लंड कडक झाला होता.

म्हणजेच माझे स्तन चोखून, माझे दूध पिऊन तो कामोत्तेजित झाला होता. आणि ह्याचीच जाणीव माझ्या मांड्यांमध्ये, माझ्या योनिमध्ये आग लावायला लागली. माझा भाऊ, एक पुरूष माझे स्तन चोखतोय ही भावना माझी कामवासना भडकावत होती. माझी योनी तर पाझरून झडायला झाली होती आणि तिच्या स्त्रावाचा चिकटपणा मला माझ्या जांघेत स्पष्ट जाणवायला लागला.

असे वाटायला लागले की संदीपचे तोंड आपल्या स्तनावर अजून दाबावे. आपल्या भरलेल्या घड्यावर त्याचे ओठ करकचून दाबावे. आपल्या दुधाची डेअरी त्याच्या तोंडात दाबून दाबून रीत करावी. त्याच्या तोंडात आपला पूर्ण गोळा ठासून भरावा आणि त्याला कसून चोखायला लावावे. पिळून पिळून आपल्या दुधाच्या पिशव्या त्याच्या तोंडात रिकाम्या कराव्या.

काय करू आणि काय नको असे मला झाले! पण मला स्तब्ध रहाण्याशिवाय पर्याय नव्हता. माझ्या भावना, माझी वासना मला कंट्रोल करावी लागत होती. मी जागी आहे ह्याची भणक त्याला अजिबात लागू द्यायची नव्हती. त्यामुळे प्रचंड इच्छाशक्ती वापरून मी माझ्या भावना बांधून ठेवत होती.

जवळ जवळ पाच मिनिटे स्तनपान करून संदीपने माझ्या भरलेल्या स्तनातले बरेचसे दूध चोखून घेतले आणि शेवटी एकदाचे त्याने आपले तोंड वर केले. फिरणार्‍या चक्रात बसल्यावर जसे आपले मन भिरभिरीत असते आणि एक वेगळा आनंद आपल्याला मिळत असतो.

तोच आनंद चक्र थांबल्यावर जसा मिळायचा थांबतो तसे मला वाटले जेव्हा संदीपने आपले तोंड माझ्या स्तनावरून काढून घेतले तेव्हा. नाही म्हटले तरी मला तो एक अनामिक सुख देत होता आणि ते सुख हिरावून घेतल्याची भावना माझ्या मनात उठली.

संदीपने माझ्या स्तनावरून आपले तोंड बाजूला घेतले आणि अनाहूतपणे माझ्या अंगाची हालचाल झाली. नकळत माझ्या तोंडावरून माझा हात बाजूला झाला आणि मी माझ्या शरीराची पोझीशन बदलत पाठीवर सरळ झाले.

माझे डोळे बंद होते त्यामुळे मी झोपेतच तशी सरळ झाले असे संदीपला वाटले असावे. पण माझी हालचाल झाली म्हणजे माझी झोप चाळवली ह्याची त्याला कल्पना आली आणि त्याचे धाबे दणाणले! त्याने बाहेर धूम ठोकली आणि तो माझ्या रूममधून नाहीसा झाला.

काही क्षणानंतर मी डोळे किलकिले करून दरवाज्याकडे पाहिले तर तो बाहेर पळालेला होता आणि जाता जाता त्याने दरवाजा ओढून घेतलेला होता. तो गेला आहे ह्याची खात्री झाल्यावर मी डोळे पूर्ण उघडले आणि सुटकेचा एक दीर्घ निश्वास टाकला. माझ्या अवघडलेल्या अंगाला आळस देऊन मी एक झटका दिला आणि तरतरीत झाले.

माझी नजर माझ्या उघड्या स्तनावर गेली आणि मी उत्सुकतेने त्याची अवस्था पाहायला लागले. संदीपने चोखल्याने माझ्या स्तनाचा तो भाग पूर्ण लालसर झाला होता. माझा बोंडूस सुजल्यासारखा टरारलेला झाला होता. त्याने चोखून बाहेर काढलेल्या दुधाचे काही थेंब माझ्या बोंडावर सांडले होते आणि माझा निप्पल ओलसर झालेला होता.

नकळत माझा हात माझ्या छातीवर आला आणि मी माझ्या ओलसर निप्पलला बोट लावले. मा‍झ्याच बोटाच्या स्पर्शाने माझ्या अंगावर काटा आला आणि मी उत्तेजित झाले! काही क्षणापूर्वी संदीपने हा बोंडूस तोंडात घेतला होता, माझ्या भावाने माझा हा निप्पल चोखला होता. त्याने माझी ही दुधाने भरलेली छाती चोखली होती हा विचार पुन्हा माझ्या मांड्यांमध्ये आग लावून गेला.

नकळत मी माझा तो संदीपने चोखलेला स्तन कुरवाळू लागले. माझ्या बोटामध्ये माझा बोंडूस धरून दाबू लागले. त्यातून दुधाचे थेंब बाहेर यायला लागले आणि मी अजूनच माझे निप्पल दाबू लागले. पुन्हा नकळत माझा दुसरा हात माझ्या जांघेमध्ये गेला. साडीवरूनच मी माझा हात माझ्या योनिवर घासायला लागले. माझ्या तापलेल्या योनिवरील दाणा मी कपड्यावरूनच घासायला लागले.

निप्पलशी काही क्षण छेडखानी केल्यावर मी माझ्या स्तनावर माझा पूर्ण हात पसरवला आणि माझा स्तन स्वत:च दाबायला लागले. माझा दुधाने भरलेला तो गोळा मी चिवडू लागले, कुस्करू लागले. खाली मी योनी घासत होते आणि वर माझा स्तन कुस्करत होते.

मनात विचार चालला होता की संदीपने माझ्या छातीचा गोळा असा कुस्करला असता तर? त्याने माझी छाती नुसती चोखायच्या ऐवजी अशी दाबली, चिवडली असती तर? आणि मी बेभान झाले. माझा दाणा घासण्याचा वेग वाढला.

बहि‍णीचे दूध

"ओहहहऽऽ असं काय करतोस? सोड ना मला. बाळाचं दूध आहे ना हे? मग तू कशाला पितोस? बाळ उपाशी राहील ना. आहहहहऽऽ दूध पितो तर पितो, वर माझ्या तिथे मांड्यांमध्ये काहीतरी करतोय. मी ओली होत चालले आहे, तिथे खाली! ओहहहऽऽ सोड ना मला. मी आईला नाव सांगेन हं!! “आईऽऽ ये आईऽऽ बघ ना, आई....

बहि‍णीचे दूध भाग : २

एकदा असेच मला माझ्या नवऱ्याने पाठवलेला ई-मेल चेक करायचा होता तेव्हा मी संदीपच्या रूममध्ये त्याच्या कॉम्प्युटरवर तो चेक करायला गेले. माझ्या नवऱ्याने पाठवलेले ई-मेल चेक करायला मी नेहमी त्याचा कॉम्प्युटर वापरायचे म्हणून त्याने मला लॉग-इन पासवर्ड देऊन ठेवला होता. संदीप...

बहि‍णीचे दूध भाग : ३

सगळे हुक काढून मी ब्लाउजचा कपडा माझ्या गच्च उरोजांवरून बाजूला केला. जरी मी दरवाज्याकडे किंचित पाठ करून उभी होते तरी समोरील आरशातून त्याला माझे नग्न होत असलेले भरीव गोळे स्पष्ट दिसणार होते आणि पडद्याच्या फटीतून दिसणार्‍या सावलीवरून कळत होते की तो ते पाहत होता. मग मी...

बहि‍णीचे दूध भाग : ४

संदीप निघून गेल्यावर माझे विचार पुन्हा चालू झाले. माझे दुधाने भरलेले गोळे चोखून माझे दूध कोणी तरी नक्की प्यायले होते ह्यात काही शंका नव्हती. माझा दुसरा गोळाही त्या व्यक्तीनेच बाहेर काढला होता ह्यातही काही दुमत नव्हते. आणि त्यावेळी घरात फक्त मी आणि संदीप हजर होते,...

बहि‍णीचे दूध भाग : ६

मी माझ्या खोलीत पडल्या पडल्या खुलेआम माझी योनी घासत होते आणि माझा एक उघडा स्तन दाबत होते. त्या क्षणी संदीप किंवा आई कोणीही माझ्या रूममध्ये आले असते तर त्यांना हे काय दृश्य दिसले असते? मी हे करतेय ते पाहून त्यांना काय वाटले असते? पण मला त्याची पर्वा नव्हती. वासनेच्या...

बहि‍णीचे दूध भाग : ७

खरे सांगायचे तर तो माझे दूध पितो ही गोष्ट मलापण कामोत्तेजित करत होती. तो माझे दूध प्यायचा तेव्हा माझ्या योनितून कामसलील नुसता पाझरत राहायचा. त्याने निव्वळ माझी छाती चोखू नये तर दाबावी, चुरावी, कुस्करावी असे मला वाटत राहायचे. मलापण तो जे करतोय ते आवडायचे म्हणून मी...

बहि‍णीचे दूध भाग : ८

संदीपला काहीतरी महत्त्वाचे काम होते म्हणून तो बाहेर निघून गेला. तो गेला त्यामुळे मी थोडी हिरमुसली झाले कारण मला असे वाटत होते की आज मी झोपल्यावर त्याने माझी छाती चोखावी. त्याला माझे दूध पाजायला आता मीच आतुर झाले होते! पण तो निघून गेला आणि ती शक्यता बाद झाली. मनात मी...

बहि‍णीचे दूध भाग : ९

संदीपने झटकन मान वर करून अविश्वासाने माझ्याकडे पाहिले! तो खुळ्यासारखा आ वासून माझ्याकडे बघत होता आणि त्याचा विचित्र चेहरा पाहून मला हसूं आले. माझे हसूं दाबत मी पुन्हा विचारले, "अरे मी काय विचारतेय? माझी दूध मी स्वत: तुला प्यायला दिले तर पिशील का?" "ह हो हो ताई,...

बहि‍णीचे दूध भाग : १०

माझ्या दुधाने तुडुंब भरलेल्या मांसल पिशव्यांकडे पाहत संदीपने माझ्या खांद्यावरचा ब्लाउज खाली करून काढायचा प्रयत्न केला. तर मी त्याला म्हणाले, "राहू दे ना. पूर्ण काढायची काय गरज?" क्षणभर विचार करून त्याने माझा ब्लाउज सोडला आणि तसाच माझ्या खांद्यावर ठेवला. मग त्याने आपले...

बहि‍णीचे दूध भाग : ११

संदीपने एक क्षण कर नजर करत माझ्याकडे पाहिले. त्याच्या नजरेला नजर देत मी माझा हात उचलला आणि त्याच्या डोक्याच्या मागे ठेवला. मग मी हळूहळू त्याचे डोके खाली दाबले आणि माझ्या उजव्या गोळ्याच्या बोंडावर ठेवले. संदीपने पटकन तोंडाचा आ वासला आणि माझा जमेल तितका गोळा तोंडात...

बहि‍णीचे दूध भाग : १२

"अरे त्याच दिवशी जेव्हा मला ते फोटो तुझ्या कॉम्युटरमध्ये सापडले. तेव्हा आईने बोलावले म्हणून तू मला बोलवायला आला होतास. मी तुला म्हटले की तू पुढे हो मी कपडे बदलून येते. मग मी कपडे बदलायला लागले आणि तू पडद्यामागे उभा राहून गुपचूप मला बघत होतास." मी त्याचे गुपित उघड...

बहि‍णीचे दूध भाग : १३

मी संदीपला सरळ सरळ विचारले. कारण त्याच्या बरोबर हे संभाषण करून नाही म्हटले तरी मी थोडी उत्तेजित झाले होते! आम्ही दोघंही कामोत्तेजित होतो हे आता ना त्याला गुपित होते ना मला गुपित होते. तेव्हा ती उत्तेजना पुन्हा एकदा थोडी खुलेपणे अनुभवायची उर्मी मला तीव्रपणे आली! आणि...

बहि‍णीचे दूध भाग : १४

आत्तापर्यंत मी जे काही संदीपबरोबर केले तेपण सर्वथा चुकीचे होते आणि अजून पुढे काही केले तर तेपण चुकीचे असणार होते. तरीही मला ते हवेहवेसे वाटत आहे. मग अजून पुढे जाऊन पूर्ण सुख का न घ्यावे? कोण आपल्याला रोखत आहे? आणि ती गोष्ट केल्यानंतर काय नुकसान होणार होते? आमच्या...

बहि‍णीचे दूध भाग : १५

मघाशी मी त्याला किस केले तेव्हा तो झोपेत होता. त्यामुळे त्याला माझ्या किसिंगची मजा मिळाली नव्हती. पण आता तो पूर्ण शुद्धीत होता आणि स्वत:हून माझे चुंबन घेत होता. आता तो वर सरकला आणि बरोबर आपला लंड माझ्या योनित आतबाहेर करू लागला. त्याच्या छातीच्या खाली माझ्या छातीचे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!