बहि‍णीचे दूध भाग : १४

आत्तापर्यंत मी जे काही संदीपबरोबर केले तेपण सर्वथा चुकीचे होते आणि अजून पुढे काही केले तर तेपण चुकीचे असणार होते. तरीही मला ते हवेहवेसे वाटत आहे. मग अजून पुढे जाऊन पूर्ण सुख का न घ्यावे? कोण आपल्याला रोखत आहे? आणि ती गोष्ट केल्यानंतर काय नुकसान होणार होते? आमच्या आयुष्यात असा काय फरक पडणार होता? जो फरक व्हायचा तो ऑलरेडी झालेला होता. तेव्हा आता ती क्रिया करून काही वाईट घडणार नव्हते.

अशा विचाराने माझे मन दोहनीय झाले आणि मी संदीपबरोबर खराखुरा संभोग करण्याची कल्पना करू लागले. ती कल्पना माझ्या मनात रूजू लागली आणि मला त्यात काही गैर नाही असे वाटायला लागले.

ती क्रिया, ती क्रिडा करून उलट आम्ही वेगळीच मजा लुटू शकतो ह्यावर माझा विश्वास बसत चालला. हळूहळू माझा तो विचार पक्का झाला आणि मी जवळ जवळ निर्णय घेतला की संदीपबरोबर खरा संभोग करायचा!

मी ठरवले की आता संदीपला जे हवे होते ते द्यायचे आणि आपल्यालाही जे हवे ते सुख घ्यायचे. माझ्या नवऱ्याकडून मला ते सुख आयुष्यभर मिळत तर राहणारच आहे. पण आपल्या भावाकडून एकदा तरी आपली योनी कुटून घ्यावी असे मला वाटायला लागले. सध्या तरी माझा नवरा माझी वासना शमवायला माझ्या जवळ नव्हता मग भावाकडून ती शमवून घ्यायला काही हरकत नाही.

मला कळत होते की मी व्यभिचार करायचा विचार करत होते पण तीच गोष्ट मला जास्त उत्तेजित वाटत होती. भावाबरोबर संभोग हा व्यभिचार मला करायचा होता आणि त्या क्षणी मला तेच योग्य वाटत होते.

मी पूर्ण विचारांती, शुद्धीत असताना तो निर्णय घेतला! मला माहीत होते ते पाप होते पण ते करायला माझे मन प्रवृत्त झाले होते. मी ते का करायला जात होते ह्याचे कारणही माझ्या मनात तयार होते.

मला नवऱ्याकडून सुख मिळत नव्हते म्हणून मी हा व्यभिचार करत नव्हते तर मला नवऱ्यापेक्षा वेगळे सुख मिळावे म्हणून मी भावाबरोबर व्यभिचार करणार होते. त्या नुसत्या विचाराने माझ्या योनितील कामज्वराचा ज्वालामुखी भडकला! माझ्या योनितून कामसलीलाचा पाट वाहायला लागला. प्रचंड कामोत्तेजना आणि एक्साईटमेंट मला जाणवायला लागली.

बाळ दूध पिऊन एव्हाना परत झोपले होते. तेव्हा मी त्याला उचलून परत पाळण्यात झोपवून आले. बेड जवळ आल्यावर मी झोपलेल्या संदीपवर नजर टाकली. झोपेच्या भरात त्याने आपल्या अंगातील टी-शर्ट काढून फेकला होता आणि आता तो फक्त शॉर्टवर होता.

तो बहुतेक एखादे कामुक स्वप्न बघत असावा कारण त्याचा लंड कडक झालेला होता आणि शॉर्टचा तंबू करून उभा होता. बहुतेक तो माझेच कामुक स्वप्न बघत असावा. बहुतेक तो माझ्याशी संभोग करायचे स्वप्न बघत असावा. त्या विचाराने पुन्हा एकदा माझी योनी उतू जाऊ लागली आणि त्यातून योनिची साय बाहेर पडली.

मी अंगातील पेटीकोट काढून टाकला आणि माझी पॅन्टी काढायला त्यात बोटे खुपसली. पण मग काहीतरी विचार करून मी पॅन्टी तशीच ठेवली आणि बेडवर चढले. हळूच मी संदीपच्या जवळ पडले आणि त्याच्या चेहऱ्याजवळ मी माझा चेहरा नेला.

नाईट लॅम्पच्या मंद प्रकाशात निरागस भासणारा त्याचा चेहरा मी निरखून पाहू लागले. पण त्याचा चेहरा निरागस फक्त भासत होता. त्याच्या चेहऱ्यावरील भाग नीट वाचले तर कळत होते की तो चांगलेच कामुक स्वप्न पाहत होता.

पुन्हा एकदा माझ्या मनात विचार आला की बहुतेक तो मलाच म्हणजे आपल्या सख्ख्या बहिणीशी संभोग करत असल्याचे स्वप्न पाहत असावा. त्या विचाराने माझी वासना चिघळली आणि नकळत मी माझे तोंड पुढे केले. माझे ओठ मी त्याच्या ओठांवर टेकवले आणि त्याच्या ओठांचे चुंबन घेतले.

मी माझ्या भावाच्या ओठांचे चुंबन घेतले. आयुष्यात प्रथमच मी त्याचे ओठ चुंबले होते. एक सख्खी बहीण आपल्या सख्ख्या भावाच्या ओठांचे प्रेमभावनेने चुंबन घेत होती. प्रेमभावनेने म्हणण्यापेक्षा कामभावनेने चुंबन घेत होती. त्याची जाणीव झाली आणि मी परत माझे ओठ त्याच्या ओठांवर दाबले आणि उत्कटपणे त्याचे चुंबन घ्यायला लागले.

त्याने संदीपची झोप चाळवली आणि तो हालचाल करू लागला. मी तरीही चुंबन घेत राहले. शेवटी संदीपने डोळे उघडले आणि त्याला आपल्या डोळ्यासमोर आपल्या बहि‍णीचा चेहरा दिसला. पुढच्याच क्षणी त्याला जाणीव झाली की त्याच्या ओठांवर आपल्या बहि‍णीचे ओठ दबलेले आहे.

त्याचे डोळे विस्फारले आणि त्याला तसेच आश्चर्यचकित ठेवत मी त्याच्या ओठांचे चुंबन घेत राहले. त्याला इतका धक्का बसलेला दिसत होता की तो काहीही हालचाल करत नव्हता. मला त्याच्या ओठांचे चुंबन घेऊ देत होता. मला रिस्पॉन्स द्यायचाही त्याच्या लक्षात आले नाही.

शेवटी मीच माझे ओठ मागे घेतले आणि त्याच्या डोळ्यात खोलवर पाहत चावटपणे हसले. तो गोंधळून हसला तसे मी त्याला म्हणाले,

“संदीप उठ आता, पुन्हा एकदा रतीब घालायची वेळ झाली आहे. मी वाट बघतेय तुझ्या ओठांची, माझ्या बोंडावर!”

त्यावर संदीप खडबडून जागा झाला आणि त्याने खाली माझ्या उघड्या थानांकडे पाहिले. दुधाने भरलेले ते माझे दोन घडे त्याच्या लंडात एक सणक उडवून गेले असावेत कारण त्याचे अंग किंचित शहारले. अभावितपणे त्याचा हात खाली त्याच्या कडक लंडावर गेला आणि त्याने त्याला थोडे ॲडजस्ट केले.

मग तो माझ्या अंगावर आला आणि आपले तोंड माझ्या एका थानावर ठेवून तो माझा बोंडूस चोखायला लागला. माझा दुसरा गोळा दाबत दाबत तो पहिला गोळा चोखायला लागला आणि त्यात भरलेले दूध स्वत:च्या तोंडात मोकळे करू लागला.

आपोआप माझे पाय फाकवले गेले आणि संदीपची जांघ माझ्या जांघेवर दाबली गेली. मी माझ्या पायाचा विळखा त्याच्या पायाला घातला आणि त्याला गच्च आवळून घेतले. त्यानेही मला जोरात आवळले आणि तो त्वेषाने माझा गोळा चोखत माझे दूध प्यायला लागला.

पुन्हा आम्ही एकमेकांच्या जांघेवर जांघ घासत आमचे अवयव उत्तेजित करू लागलो. पुन्हा संदीपचा शॉर्टमधला कडक लंड माझ्या पॅन्टीमधल्या योनिवर घासला जाऊ लागला. पण ह्या वेळी आमच्या जांघेतील उत्तेजना काही औरच होती आणि आम्ही खूपच त्वेषाने एकमेकांवर घासत होतो.

त्याने संदीपचा लंड त्याच्या शॉर्टच्या पायाकडून बाहेर पडत होता. तसेही त्याने त्याला असे ॲडजस्ट केले होते की तो पायाकडून बाहेर पडून माझ्या मांडीवर घासला जात होता. नकळत माझ्याकडून वेगळीच हालचाल होऊ लागली.

मी माझे पाय फाकवून असे हलवू लागली की आमच्या हालचालीने त्याच्या लंड माझ्या जांघेत दाबला जाऊ लागला. संदीपपण आपले अंग हलवून आपल्या लंडाला योग्य दिशा दाखवू लागला. बघता बघता संदीपच्या लंडाने योग्य दिशा घेतली आणि त्याच्या लंडाचा सुपाडा माझ्या पॅन्टीच्या लेग-इलास्टिक जवळ ढुश्या मारू लागला.

त्याला खरे तर पॅन्टीच्या आत घुसायचे होते पण इलास्टिक घट्ट होते त्यामुळे लंड आत शिरत नव्हता. शेवटी मलाच राहवले नाही आणि मी माझा हात खाली नेला. आम्हा दोघांच्या जांघेमध्ये मी तो घातला आणि त्याचा लंडाचा सुपाडा माझ्या पॅन्टीच्या इलास्टिकखाली खुपसला. आणि मग त्याने एक जोराचा धक्का मारला आणि त्याचा अर्धा लंड माझ्या पॅन्टीत घुसला!

त्याच्या लंडाचा सुपाडा माझ्या योनिच्या चीरेवर धडका मारू लागला. आणि ती वेळ जवळ आली! एका भावाचा लंड त्याच्या सख्ख्या बहि‍णीच्या योनिला स्पर्श करू लागला. खरे तर त्या बहिणीनेच आपल्या सख्ख्या भावाचा लंड आपल्या योनिद्वारावर आणून टेकवला होता.

आता एक धक्का मारायची खोटी की त्या दोघांचे नातेच बदलून जाणार होते! ह्या क्षणाला ते भाऊ-बहीण होते ते पुढच्याच क्षणी ते नर-मादी होणार होते. ज्या बहिणीने भावाला प्रॉमिस घ्यायला लावले होते, तिच्याबरोबर काही न करण्याचे वचन घेतले होते त्या बहिणीनेच ते वचन २४ तासही पाळले नव्हते. कामवासनेच्या भरात तिने स्वत:च ते वचन तोडून भावाला चढवून घेत होती.

संदीपपण नाही म्हटले तरी किंचित थबकला होता. आपण जे कृत्य करतोय ते खरंच घडतेय का? आपल्या बहिणीनेच आपल्याकडून हे न करण्याचे वचन घेतले होते आणि आता तीच बहीण ते वचन तोडून त्याला ते करायला लावत होती ते योग्य होते का?

पण कसलाही योग्य-अयोग्य विचार करण्याच्या पलीकडे आम्ही दोघे गेलो होतो. तेव्हा पुढे जास्त वेळ न घालवता संदीपने एक धक्का दिला आणि माझ्या पाझरणाऱ्या, बुळबुळीत योनित आपला लंड सारला. लोण्यात सुरी फिरवावी तसा त्याचा लंड अलगद माझ्या मांसल योनित शिरला.

ती हालचाल इतकी सोपी होती आणि एका क्षणात घडली! पण त्या हालचालीने आम्हा दोघांचे आयुष्य पूर्ण बदलून गेले! या आधी आम्ही जे काही केले त्याला जास्त दोष देता येत नव्हता. कामवासनेच्या नैसर्गिक भावनेने आम्ही ते केले होते.

पण आता आम्ही जे काही करत होतो ती गोष्ट नैसर्गिक नव्हती. ती पूर्ण भान ठेवून घडवून आणलेली कृती होती. ह्या कृतीने आम्हा दोघांचे बहीण-भावाचे नाते कायमचे बदलून टाकले होते. आता आम्ही एक नर-मादी होतो. कामवासनेने ओतप्रोत भरलेले स्त्री-पुरूष बनलो होतो.

ह्याची आम्हा दोघांना पूर्ण जाणीव झाली आणि आम्ही दोघंही किंचित थबकलो. संदीपचा कडक लंड माझ्या योनित होता आणि आम्ही दोघंही स्तब्ध पडून होतो. शेवटी मीच पुढाकार घेतला आणि संदीपच्या नितंबावर हात नेऊन त्याला मा‍झ्यात ओढले. त्याने संदीपचा कडक लंड पूर्णपणे माझ्या योनित सारला गेला.

ती भावनाच इतकी प्रचंड उत्तेजित होती की माझ्या योनित आग लागली. माझ्या योनिच्या भोकात संदीपचा कडक लंड घट्ट बसला होता. माझे भोक पाझरून बुळबुळीत झालेले होते तरीही त्याचा लंड मला प्रचंड कडक भासत होता.

बहुतेक माझ्या नवऱ्याचा लंड माझ्या योनित घेऊन बराच काळ झाला होता त्यामुळेपण मला योनित घट्टपणा जाणवत असावा. पण मला पूर्ण भरून आल्यासारखे फिलिंग होत होते. मी हळूच संदीपच्या कानात पुटपुटले,

“संदीप कर सुरूवात, तुला हे हवं होत नां? मग घे मला, चांगले कुट.”

मी नुसते बोलायची खोटी की संदीप पटकन वर झाला आणि त्याचा लंड जेमतेम आत ठेवत परत त्याने धक्का मारला. आणि मग तो तसेच आतबाहेर करत मला कुटायला लागला. माझ्या छातीवर आपले तोंड दाबत तो माझा बोंडूस चोखत मला करायला लागला.

संदीपच्या लंडाचे फिलिंग माझ्या योनिला इतके निराळे भासत होते की मी जणू स्वर्गात पोहचले. हा लंड माझ्या भावाचा आहे. हा माझ्या योनित आहे तो लंड माझ्या सख्ख्या भावाचा आहे. हा जो आतबाहेर होतोय तो लंड माझ्या भावाचा आहे. ही भावना माझी कामोत्तेजना प्रचंड भडकवत योनितून बाहेर पडत होती!

जे घडू नये असे मला संध्याकाळपर्यंत वाटत होते ते घडत होते आणि मीच ते घडवून आणले होते, त्यामुळे मला त्याचा काही पश्चाताप होत नव्हता. त्यामुळेच माझी उत्तेजना एका वेगळ्याच थरावर पोचून मला कामतृप्तीच्या शिखराकडे नेत होती.

संदीप ज्या त्वेषाने धक्का मारून त्याचा लंड माझ्या योनित घालत होता तितक्याच जोराने मी खालून वर धक्का देत त्याला साथ देत होते. त्याने माझी कामोत्तेजना वेगाने झडायच्या बेताला आली होती. बहुतेक ते संदीपच्या लक्षातही आले होते कारण आता तो जोराने धक्के देत देत मला कुटत होता.

बहुतेक तोपण गळायच्या बेतात आला होता म्हणूनही तो घाई घाईने करत असावा. पण आम्ही दोघंही आता झडण्याच्या बेतात होतो हे कळत होते. आणि संदीपने माझ्या गोळ्यावरील तोंड उचलले आणि वर माझ्या ओठांवर आणले. माझ्या ओठांवर ओठ दाबून तो मला किस करू लागला.

बहि‍णीचे दूध

"ओहहहऽऽ असं काय करतोस? सोड ना मला. बाळाचं दूध आहे ना हे? मग तू कशाला पितोस? बाळ उपाशी राहील ना. आहहहहऽऽ दूध पितो तर पितो, वर माझ्या तिथे मांड्यांमध्ये काहीतरी करतोय. मी ओली होत चालले आहे, तिथे खाली! ओहहहऽऽ सोड ना मला. मी आईला नाव सांगेन हं!! “आईऽऽ ये आईऽऽ बघ ना, आई....

बहि‍णीचे दूध भाग : २

एकदा असेच मला माझ्या नवऱ्याने पाठवलेला ई-मेल चेक करायचा होता तेव्हा मी संदीपच्या रूममध्ये त्याच्या कॉम्प्युटरवर तो चेक करायला गेले. माझ्या नवऱ्याने पाठवलेले ई-मेल चेक करायला मी नेहमी त्याचा कॉम्प्युटर वापरायचे म्हणून त्याने मला लॉग-इन पासवर्ड देऊन ठेवला होता. संदीप...

बहि‍णीचे दूध भाग : ३

सगळे हुक काढून मी ब्लाउजचा कपडा माझ्या गच्च उरोजांवरून बाजूला केला. जरी मी दरवाज्याकडे किंचित पाठ करून उभी होते तरी समोरील आरशातून त्याला माझे नग्न होत असलेले भरीव गोळे स्पष्ट दिसणार होते आणि पडद्याच्या फटीतून दिसणार्‍या सावलीवरून कळत होते की तो ते पाहत होता. मग मी...

बहि‍णीचे दूध भाग : ४

संदीप निघून गेल्यावर माझे विचार पुन्हा चालू झाले. माझे दुधाने भरलेले गोळे चोखून माझे दूध कोणी तरी नक्की प्यायले होते ह्यात काही शंका नव्हती. माझा दुसरा गोळाही त्या व्यक्तीनेच बाहेर काढला होता ह्यातही काही दुमत नव्हते. आणि त्यावेळी घरात फक्त मी आणि संदीप हजर होते,...

बहि‍णीचे दूध भाग : ५

काही क्षण माझ्या गोळ्याचे तसे स्पर्शसुख घेतल्यावर आणि मी अजूनही पूर्ण झोपेत आहे ह्याची खात्री झाल्यावर त्याने आपल्या बोटांच्या कात्रीतील माझा निप्पल दाबला. त्याबरोबर माझ्या टपोऱ्या भरलेल्या निप्पलमधून दुधाचे थेंब बाहेर टपकले! त्याने आपली बोटे हलवली आणि दुधाच्या त्या...

बहि‍णीचे दूध भाग : ६

मी माझ्या खोलीत पडल्या पडल्या खुलेआम माझी योनी घासत होते आणि माझा एक उघडा स्तन दाबत होते. त्या क्षणी संदीप किंवा आई कोणीही माझ्या रूममध्ये आले असते तर त्यांना हे काय दृश्य दिसले असते? मी हे करतेय ते पाहून त्यांना काय वाटले असते? पण मला त्याची पर्वा नव्हती. वासनेच्या...

बहि‍णीचे दूध भाग : ७

खरे सांगायचे तर तो माझे दूध पितो ही गोष्ट मलापण कामोत्तेजित करत होती. तो माझे दूध प्यायचा तेव्हा माझ्या योनितून कामसलील नुसता पाझरत राहायचा. त्याने निव्वळ माझी छाती चोखू नये तर दाबावी, चुरावी, कुस्करावी असे मला वाटत राहायचे. मलापण तो जे करतोय ते आवडायचे म्हणून मी...

बहि‍णीचे दूध भाग : ८

संदीपला काहीतरी महत्त्वाचे काम होते म्हणून तो बाहेर निघून गेला. तो गेला त्यामुळे मी थोडी हिरमुसली झाले कारण मला असे वाटत होते की आज मी झोपल्यावर त्याने माझी छाती चोखावी. त्याला माझे दूध पाजायला आता मीच आतुर झाले होते! पण तो निघून गेला आणि ती शक्यता बाद झाली. मनात मी...

बहि‍णीचे दूध भाग : ९

संदीपने झटकन मान वर करून अविश्वासाने माझ्याकडे पाहिले! तो खुळ्यासारखा आ वासून माझ्याकडे बघत होता आणि त्याचा विचित्र चेहरा पाहून मला हसूं आले. माझे हसूं दाबत मी पुन्हा विचारले, "अरे मी काय विचारतेय? माझी दूध मी स्वत: तुला प्यायला दिले तर पिशील का?" "ह हो हो ताई,...

बहि‍णीचे दूध भाग : १०

माझ्या दुधाने तुडुंब भरलेल्या मांसल पिशव्यांकडे पाहत संदीपने माझ्या खांद्यावरचा ब्लाउज खाली करून काढायचा प्रयत्न केला. तर मी त्याला म्हणाले, "राहू दे ना. पूर्ण काढायची काय गरज?" क्षणभर विचार करून त्याने माझा ब्लाउज सोडला आणि तसाच माझ्या खांद्यावर ठेवला. मग त्याने आपले...

बहि‍णीचे दूध भाग : ११

संदीपने एक क्षण कर नजर करत माझ्याकडे पाहिले. त्याच्या नजरेला नजर देत मी माझा हात उचलला आणि त्याच्या डोक्याच्या मागे ठेवला. मग मी हळूहळू त्याचे डोके खाली दाबले आणि माझ्या उजव्या गोळ्याच्या बोंडावर ठेवले. संदीपने पटकन तोंडाचा आ वासला आणि माझा जमेल तितका गोळा तोंडात...

बहि‍णीचे दूध भाग : १२

"अरे त्याच दिवशी जेव्हा मला ते फोटो तुझ्या कॉम्युटरमध्ये सापडले. तेव्हा आईने बोलावले म्हणून तू मला बोलवायला आला होतास. मी तुला म्हटले की तू पुढे हो मी कपडे बदलून येते. मग मी कपडे बदलायला लागले आणि तू पडद्यामागे उभा राहून गुपचूप मला बघत होतास." मी त्याचे गुपित उघड...

बहि‍णीचे दूध भाग : १३

मी संदीपला सरळ सरळ विचारले. कारण त्याच्या बरोबर हे संभाषण करून नाही म्हटले तरी मी थोडी उत्तेजित झाले होते! आम्ही दोघंही कामोत्तेजित होतो हे आता ना त्याला गुपित होते ना मला गुपित होते. तेव्हा ती उत्तेजना पुन्हा एकदा थोडी खुलेपणे अनुभवायची उर्मी मला तीव्रपणे आली! आणि...

बहि‍णीचे दूध भाग : १५

मघाशी मी त्याला किस केले तेव्हा तो झोपेत होता. त्यामुळे त्याला माझ्या किसिंगची मजा मिळाली नव्हती. पण आता तो पूर्ण शुद्धीत होता आणि स्वत:हून माझे चुंबन घेत होता. आता तो वर सरकला आणि बरोबर आपला लंड माझ्या योनित आतबाहेर करू लागला. त्याच्या छातीच्या खाली माझ्या छातीचे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!