बहि‍णीचे दूध भाग : ३

सगळे हुक काढून मी ब्लाउजचा कपडा माझ्या गच्च उरोजांवरून बाजूला केला. जरी मी दरवाज्याकडे किंचित पाठ करून उभी होते तरी समोरील आरशातून त्याला माझे नग्न होत असलेले भरीव गोळे स्पष्ट दिसणार होते आणि पडद्याच्या फटीतून दिसणार्‍या सावलीवरून कळत होते की तो ते पाहत होता.

मग मी पटकन ब्लाउज हातातून काढला आणि कंबरेच्या वर पूर्ण नग्न झाले! परकर मी कंबरेला पोटाच्या खाली बांधला होता तेव्हा माझे पूर्ण पोट उघडे होते. आठ महिन्याचे माझे गर्भार पोट समोरील आरशात लक्ष वेधून घेत होते.

मग मी परकराच्या नाडीला हात घातला आणि नाडीची गाठ सोडली. परकराच्या नाडीची गाठ सुटली आणि मी परकर ढिल्ला केला. मग खाली ढकलून मी तो माझ्या नितंबावरून खाली करू लागले. माझे नितंब उघडे झाले आणि माझ्या योनित प्रचंड आग निर्माण झाली.

आठवा महिना चालू असल्याने मी पॅन्टी घालायचेही सोडून दिले होते त्यामुळे माझे पूर्ण नग्न नितंब संदीपच्या नजरेसमोर उघडे झाले होते. परकर माझ्या मांड्यांवर आला आणि खाली घसरून पडला. पाय वर करून मी परकर बाजूला सारला आणि पूर्ण नग्न होऊन आरशासमोर उभी राहले.

आता मी पूर्ण नग्न झाले होते आणि ते फक्त संदीपसाठी. माझ्या भावाला मला नग्न बघता यावी म्हणून मी नग्न झाले होते. क्वचित एखादी अशी बहीण असेल जी भावासाठी त्याच्यासमोर अशी पूर्ण नागडी उभी राहिली असेल. जरी तो पडद्या मागून गुपचूप बघत होता तरी.

संदीपला कल्पनापण नसावी की मी मुद्दाम त्याला बघता यावे म्हणून नग्न झाले होते. माझ्या जांघेमधील योनिवरील केसांचे जंजाळ दिसत होते पण त्यातून योनी काही दिसत नव्हती. त्या जंजाळाने आणि गर्भार पोट खाली आल्याने योनी थोडी झाकली जात होती.

काही क्षण तसे आरशासमोर नग्न उभी राहिल्यावर मग मी कपाट उघडले. आरसा असलेला कपाटाचा दरवाजा उघडला तेव्हा संदीपला त्यातील माझे दिसणारे प्रतिबिंब दिसेनासे झाले असावे. मी कपाटातून गाऊन काढला आणि कपाट बंद केले.

परत मी आरशातून पाहिले तर मला दिसले की संदीप अजूनही पडद्याला फट पाडून बघत होता. मग मी सावकाश गाऊन सरळ केला आणि वरून डोक्यावरून घातला. हळूहळू गाऊन खाली करत मी माझे अंग झाकून घेतले. जवळ जवळ पाच-सात मिनिटे मी संदीपला माझे नग्न अंग दाखवले होते.

गाऊन घालून झाल्यावर मी केस सरळ करून केसांचा आंबाडा बांधला आणि हळूहळू वळायला लागले. वळून मी सावकाश चालत दरवाज्याकडे जायला लागले. दरवाज्याच्या पडद्याला असलेली फट केव्हाच मिटली होती म्हणजे संदीप तेथून सटकला होता.

मी दरवाज्याजवळ आले आणि पडदा बाजूला करून उघडला. संदीप अर्थात तेथे नव्हता. मग मी बाहेर पडले आणि किचनमध्ये गेले. आत शिरताना माझ्या कानावर आईचे शब्द पडले,

“काय रे. तुला ताईला बोलवायला सांगितले तर तू पण जाऊन बसलास कुठे? आत्ताशी येतोय होय.”

मी आत शिरलेच होते आणि ते ऐकून म्हणाले,

“आत्ताच येतोय? संदीप तर कधीचा मला बोलावून बाहेर आला होता. काय रे संदीप, कुठे होतास इतका वेळ?” संदीपकडे पाहून मी त्याला मिश्किलपणे विचारले.

“मी ते? मी माझ्या रूममध्ये गेलो होतो.” संदीपने गडबडून उत्तर दिले आणि माझ्याकडे पाहिले.

मी काही बोलले नाही आणि गुढपणे हसले. मग त्याच्याकडे दुर्लक्ष करत मी ओट्यावर ठेवलेला चहाचा कप घेतला आणि चहा पिऊ लागले.

त्या नंतर असेच अजून दोन तीन वेळा मी संदीपला कपडे बदलताना चोरून माझे नग्न अंग बघायला दिले. उठता बसता पदर पाडून मी त्याला माझ्या छातीचे गोळे दाखवत होती. त्याच्या आजूबाजूला वावरताना मुद्दाम त्याच्या अंगाला माझे अंग घासत होती आणि त्याला स्पर्श सुख देत होती.

मला आता त्यात मजा वाटायला लागली होती. मला एक वेगळी उत्तेजना त्याने जाणवत असे. माझ्या नवऱ्यापासून मी दूर होते त्यामुळे मला ते सुख मिळत नव्हते. त्या वंचित सुखाची भरपाई मी संदीपला असे चाळवून करून घेत होती.

मला कळत होते की हे चुकीचे होते पण तसे करण्यात जी वेगळी उत्तेजना मी अनुभवत होते ती मला ते अजून करायला भाग पाडत होती. पण ह्या उप्पर मी अजून काही करत नव्हते. त्याला फक्त नेत्रसुख आणि थोडे स्पर्शसुख घ्यायला देत होते. ह्याच्या पुढे जाऊन अजून काही करण्याचा माझा विचार नव्हता. एक गंमत म्हणून मी इतके काही करत होते.

यथावकाश माझी डिलिव्हरी झाली आणि माझ्या छातीतून दुधाचा पान्हा फुटला! बाळाला दूध पाजताना आता संदीप वेगळ्याच नजरेने माझ्याकडे बघायला लागला होता. आता त्याची माझ्या छातीकडे बघायची नजर आशाळभूत झाली होती.

कदाचित त्याला माझे दुधाने भरलेले गोळे नग्न पहायची इच्छा असावी म्हणून तो पाहत असावा अशी मी समजूत करून घेतली. त्यामुळे कधीतरी मी कळत नकळत त्याला माझ्या छातीचा एखादा गोळा बाळाच्या तोंडात निप्पल देताना दाखवत होते. पण त्याने संदीपचे समाधान होत असलेले दिसत नव्हते. त्याची नजर अजून काही शोधत असल्यासारखे दिसायची.

एके दिवशी रात्री खूप उशीरा बाळ उठून रडायला लागले म्हणून मी त्याला घेऊन पाजत होते. दूध पिऊन बाळ झोपी गेले तेव्हा टॉयलेटला जायला मी उठले. टॉयलेटला जाताना मी संदीपच्या रूम जवळून जाऊ लागले तेव्हा आतून मला आवाज ऐकू आला.

मला त्या आवाजाचे आश्चर्य वाटले पण मी त्याकडे दुर्लक्ष करून टॉयलेटमध्ये गेले. लघवी करून मी परत आले आणि येतानाही मला संदीपच्या रूममधून पुन्हा आवाज ऐकू आला. मी त्याच्या दरवाज्या बाहेर उभी राहून कानोसा घेऊ लागले आणि तो आवाज कान देऊन ऐकू लागले.

माझ्या लक्षात आले की संदीप हुंकारत होता आणि काहीतरी बडबडत होता. तो काय बोलत होता ते स्पष्ट कळत नव्हते पण त्याच्या बोलण्यात ‘ताई ताई सुनीता ताई’ हे शब्द येत होते असे माझ्या लक्षात आले. तो माझे नाव घेत होता हे पाहून मला आश्चर्य वाटले!

माझे नाव तो का बरे घेत असावा? आणि माझे नाव घेऊन तो हुंकार का भरतोय ह्याचे मला कुतुहल वाटले. पटकन मला स्ट्राईक झाले की तो ते प्रेग्नंट फोटो पाहून माझी कल्पना करत असावा आणि उत्तेजनेच्या भरात माझे नाव घेत असावा. मी एकाग्र होऊन कान देऊन लक्षपूर्वक त्याचे बडबडणे ऐकू लागले आणि तो काय बोलतोय ये मला कळू लागले.

“ओहहहह ताईऽऽ सुनीता ताईऽऽ तू किती सेक्सी दिसत होतीस. तुझी प्रेग्नंट फिगर किती सेक्सी दिसत होती. तुला नागडी बघून मी किती उत्तेजित होत असतो. आहहहह ताईऽऽ माझी लाडकी ताईऽऽ तुझी दुधाने भरलेली छाती किती मस्त दिसते. तुझे ते तुडुंब भरलेले गोळे टरारले दिसतात.

त्या गोळ्यांमधले पौष्टिक दूध तू बाळाला पाजतेस. तुझे ते दूध बाळाला मिळते. बाळ किती भाग्यवान! मी जर बाळ असलो असतो तर तुझे दूध प्यायलो असतो. मलापण तुझे दूध प्यायला मिळाले असते. मला ते प्यायला खूप आवडले असते. ओहहहऽऽऽ ताऽऽईऽऽ मला तुझे दूध दे नाऽऽऽ ओहहहऽऽ ताऽऽईऽऽ आहहहहऽऽ ताऽऽऽईऽऽऽ.”

मग पुढे संदीप हुंकारत राहला.

आणि मला स्ट्राईक झाले! ओहहऽऽ म्हणजे संदीप आपला लंड हलवत असावा. आपला उत्तेजनेने कडक झालेला लंड तो हलवून शांत करत होता. आणि त्याचा लंड उत्तेजित माझ्यामुळे झाला असावा. म्हणजे तो माझे नाव घेऊन लंड हलवत होता.

त्याला माझे दूध हवे आहे. त्याला माझे दूध प्यायची इच्छा आहे आणि ती कल्पना करत तो लंड हलवत असावा. बाप रे! म्हणजे संदीपच्या मनात हे आहे? तो माझ्या दुधाने भरलेल्या गोळ्यांकडे ह्या इच्छेने बघत असतो. माझ्या गोळ्यांना पाहून त्याला माझी छाती चोखायची इच्छा होत असावी?

ते सत्य मला कळले आणि मी उत्तेजित व्हायला लागले. माझ्या योनिमध्ये हुळहूळ व्हायला लागली. माझ्या छातीची धडधड वाढली आणि माझे अंग कंप पावू लागले. मी तेथून सटकले आणि माझ्या रूममध्ये आले. बेडवर बाळाच्या बाजूला पडत मी संदीपचा विचार करू लागले.

माझ्या जांघेत उत्तेजनेची गरमी खळबळ माजवत होती आणि मी योनिवर हात दाबून ती शमवू पाहत होती आणि माझ्या नवऱ्याचा विचार माझ्या मनात आला. बाळ झाले तेव्हा तो बघायला आला होता आणि त्यावेळी त्याने मला थोडी चोंबळली होती. त्याने मी उत्तेजित झाले होते पण त्यापेक्षा जास्त आम्हाला काही करायला मिळाले नव्हते.

तो आला तेव्हा दोन दिवस राहला होता पण त्याच्या बरोबर माझी मुलगीपण होती तेव्हा रात्री ती आमच्या जवळ झोपलेली असल्याने आम्हाला काही करता आले नाही. ती झोपी गेल्यावर आम्ही करणार होतो पण बाळ सारखे रडत होते तेव्हा मला त्याला सारखे पाजत राहवे लागत होते.

पहाटे कधीतरी बाळ शांत झोपी गेले होते तोपर्यंत मा‍झ्यात काही त्राण उरले नव्हते. मी बेडवर पडून झोपून गेले. माझ्या नवऱ्याने तेव्हा माझ्याशी केले पण मला त्याची काही जाणीव नव्हती. ते करण्याचा आनंद घेण्याच्या मनस्थितीत मी नव्हते तेव्हा मी फक्त त्याला करू दिले आणि तो मा‍झ्यात गळून तृप्त झाला होता. त्या वेळी मी तशीच उपाशी राहले होतो.

त्यानंतर आता जवळ जवळ दिड महिना झाला होता आणि माझ्या नवऱ्याचे यायचे काही चिन्ह नव्हते. त्यामुळे मला माझी वासना हल्ली अनावर होऊ लागली होती. माझ्या अशा स्थितीत माझा भाऊ संदीप माझ्या नावाने आपला लंड हलवत होता हे सत्य मला कळले आणि माझी वासना अजूनच अनावर झाली! तसे मला त्याच्या बरोबर काही करायचे नव्हते पण तो माझ्या नावाने झुरतोय ही जाणीव मला सतत राहत होती.

बाळ रात्री बऱ्याचदा उठून रडायचे आणि मग मलापण उठून त्याला पाजावे लागायचे. तेव्हा रात्री माझी झोप नीट होत नसे. त्यामुळे दुपारी मी झोपले किंवा कधीही माझा डोळा लागला की मला गाढ झोप लागायची. मला माझी शुद्धच राहायची नाही. कित्येकदा मला आई किंवा संदीप हलवून उठवायचे आणि सांगायचे की बाळ रडत आहे.

आज दुपारी सुद्धा मी बाळाला पाजता पाजता गाढ झोपी गेले होते. त्यात मला स्वप्न पडले की माझा नवरा आला आहे आणि माझ्या दोन्ही छातीतले दूध पित आहे. तो माझ्या छातीतले दूध पित होता आणि मी उत्तेजित होत होते. माझ्या योनितून रस पाझरत होता.

आणि अचानक कसला तरी आवाज झाला आणि मला जाग आली! जाग आल्यावर मला जाणवले की माझी छाती कोणी तरी चोखली आहे. माझे निप्पल आणि भोवतालचा भाग चोखल्यावर होतो तसा लालसर झाला होता.

बाळ तर झोपलेले होते तेव्हा माझी छाती कोणी चोखली हा प्रश्न मला पडला होता. आणि दुसरी गंमत म्हणजे झोपण्याआधी मी बाळाला पाजायला छातीचा एक गोळा बाहेर काढला होता. पण जाग आली तेव्हा दोन्ही गोळे बाहेर होते. मग तो दुसरा गोळा कसा बाहेर आला हापण मला प्रश्न पडला होता.

मला स्वप्नात माझा नवरा ते करत होता हे वाटत होते म्हणून संदीप जेव्हा चहा घेऊन आला तेव्हा मी त्याला विचारलेही की गुड्डीचे पप्पा आले आहेत का म्हणून. त्याने नाही म्हणून सांगितले आणि माझी गंमत केली. नंतर तो बाहेर निघून गेला.

बहि‍णीचे दूध

"ओहहहऽऽ असं काय करतोस? सोड ना मला. बाळाचं दूध आहे ना हे? मग तू कशाला पितोस? बाळ उपाशी राहील ना. आहहहहऽऽ दूध पितो तर पितो, वर माझ्या तिथे मांड्यांमध्ये काहीतरी करतोय. मी ओली होत चालले आहे, तिथे खाली! ओहहहऽऽ सोड ना मला. मी आईला नाव सांगेन हं!! “आईऽऽ ये आईऽऽ बघ ना, आई....

बहि‍णीचे दूध भाग : २

एकदा असेच मला माझ्या नवऱ्याने पाठवलेला ई-मेल चेक करायचा होता तेव्हा मी संदीपच्या रूममध्ये त्याच्या कॉम्प्युटरवर तो चेक करायला गेले. माझ्या नवऱ्याने पाठवलेले ई-मेल चेक करायला मी नेहमी त्याचा कॉम्प्युटर वापरायचे म्हणून त्याने मला लॉग-इन पासवर्ड देऊन ठेवला होता. संदीप...

बहि‍णीचे दूध भाग : ४

संदीप निघून गेल्यावर माझे विचार पुन्हा चालू झाले. माझे दुधाने भरलेले गोळे चोखून माझे दूध कोणी तरी नक्की प्यायले होते ह्यात काही शंका नव्हती. माझा दुसरा गोळाही त्या व्यक्तीनेच बाहेर काढला होता ह्यातही काही दुमत नव्हते. आणि त्यावेळी घरात फक्त मी आणि संदीप हजर होते,...

बहि‍णीचे दूध भाग : ५

काही क्षण माझ्या गोळ्याचे तसे स्पर्शसुख घेतल्यावर आणि मी अजूनही पूर्ण झोपेत आहे ह्याची खात्री झाल्यावर त्याने आपल्या बोटांच्या कात्रीतील माझा निप्पल दाबला. त्याबरोबर माझ्या टपोऱ्या भरलेल्या निप्पलमधून दुधाचे थेंब बाहेर टपकले! त्याने आपली बोटे हलवली आणि दुधाच्या त्या...

बहि‍णीचे दूध भाग : ६

मी माझ्या खोलीत पडल्या पडल्या खुलेआम माझी योनी घासत होते आणि माझा एक उघडा स्तन दाबत होते. त्या क्षणी संदीप किंवा आई कोणीही माझ्या रूममध्ये आले असते तर त्यांना हे काय दृश्य दिसले असते? मी हे करतेय ते पाहून त्यांना काय वाटले असते? पण मला त्याची पर्वा नव्हती. वासनेच्या...

बहि‍णीचे दूध भाग : ७

खरे सांगायचे तर तो माझे दूध पितो ही गोष्ट मलापण कामोत्तेजित करत होती. तो माझे दूध प्यायचा तेव्हा माझ्या योनितून कामसलील नुसता पाझरत राहायचा. त्याने निव्वळ माझी छाती चोखू नये तर दाबावी, चुरावी, कुस्करावी असे मला वाटत राहायचे. मलापण तो जे करतोय ते आवडायचे म्हणून मी...

बहि‍णीचे दूध भाग : ८

संदीपला काहीतरी महत्त्वाचे काम होते म्हणून तो बाहेर निघून गेला. तो गेला त्यामुळे मी थोडी हिरमुसली झाले कारण मला असे वाटत होते की आज मी झोपल्यावर त्याने माझी छाती चोखावी. त्याला माझे दूध पाजायला आता मीच आतुर झाले होते! पण तो निघून गेला आणि ती शक्यता बाद झाली. मनात मी...

बहि‍णीचे दूध भाग : ९

संदीपने झटकन मान वर करून अविश्वासाने माझ्याकडे पाहिले! तो खुळ्यासारखा आ वासून माझ्याकडे बघत होता आणि त्याचा विचित्र चेहरा पाहून मला हसूं आले. माझे हसूं दाबत मी पुन्हा विचारले, "अरे मी काय विचारतेय? माझी दूध मी स्वत: तुला प्यायला दिले तर पिशील का?" "ह हो हो ताई,...

बहि‍णीचे दूध भाग : १०

माझ्या दुधाने तुडुंब भरलेल्या मांसल पिशव्यांकडे पाहत संदीपने माझ्या खांद्यावरचा ब्लाउज खाली करून काढायचा प्रयत्न केला. तर मी त्याला म्हणाले, "राहू दे ना. पूर्ण काढायची काय गरज?" क्षणभर विचार करून त्याने माझा ब्लाउज सोडला आणि तसाच माझ्या खांद्यावर ठेवला. मग त्याने आपले...

बहि‍णीचे दूध भाग : ११

संदीपने एक क्षण कर नजर करत माझ्याकडे पाहिले. त्याच्या नजरेला नजर देत मी माझा हात उचलला आणि त्याच्या डोक्याच्या मागे ठेवला. मग मी हळूहळू त्याचे डोके खाली दाबले आणि माझ्या उजव्या गोळ्याच्या बोंडावर ठेवले. संदीपने पटकन तोंडाचा आ वासला आणि माझा जमेल तितका गोळा तोंडात...

बहि‍णीचे दूध भाग : १२

"अरे त्याच दिवशी जेव्हा मला ते फोटो तुझ्या कॉम्युटरमध्ये सापडले. तेव्हा आईने बोलावले म्हणून तू मला बोलवायला आला होतास. मी तुला म्हटले की तू पुढे हो मी कपडे बदलून येते. मग मी कपडे बदलायला लागले आणि तू पडद्यामागे उभा राहून गुपचूप मला बघत होतास." मी त्याचे गुपित उघड...

बहि‍णीचे दूध भाग : १३

मी संदीपला सरळ सरळ विचारले. कारण त्याच्या बरोबर हे संभाषण करून नाही म्हटले तरी मी थोडी उत्तेजित झाले होते! आम्ही दोघंही कामोत्तेजित होतो हे आता ना त्याला गुपित होते ना मला गुपित होते. तेव्हा ती उत्तेजना पुन्हा एकदा थोडी खुलेपणे अनुभवायची उर्मी मला तीव्रपणे आली! आणि...

बहि‍णीचे दूध भाग : १४

आत्तापर्यंत मी जे काही संदीपबरोबर केले तेपण सर्वथा चुकीचे होते आणि अजून पुढे काही केले तर तेपण चुकीचे असणार होते. तरीही मला ते हवेहवेसे वाटत आहे. मग अजून पुढे जाऊन पूर्ण सुख का न घ्यावे? कोण आपल्याला रोखत आहे? आणि ती गोष्ट केल्यानंतर काय नुकसान होणार होते? आमच्या...

बहि‍णीचे दूध भाग : १५

मघाशी मी त्याला किस केले तेव्हा तो झोपेत होता. त्यामुळे त्याला माझ्या किसिंगची मजा मिळाली नव्हती. पण आता तो पूर्ण शुद्धीत होता आणि स्वत:हून माझे चुंबन घेत होता. आता तो वर सरकला आणि बरोबर आपला लंड माझ्या योनित आतबाहेर करू लागला. त्याच्या छातीच्या खाली माझ्या छातीचे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!