बहि‍णीचे दूध भाग : २

एकदा असेच मला माझ्या नवऱ्याने पाठवलेला ई-मेल चेक करायचा होता तेव्हा मी संदीपच्या रूममध्ये त्याच्या कॉम्प्युटरवर तो चेक करायला गेले. माझ्या नवऱ्याने पाठवलेले ई-मेल चेक करायला मी नेहमी त्याचा कॉम्प्युटर वापरायचे म्हणून त्याने मला लॉग-इन पासवर्ड देऊन ठेवला होता.

संदीप बाहेर त्याच्या कामासाठी गेला होता आणि आई किचनमध्ये काम करत होती. मी त्याचा कॉम्प्युटर चालू करून इंटरनेट कनेक्ट केले आणि माझ्या मेल बॉक्समध्ये जाऊन ई-मेल वाचला. माझ्या नवऱ्याने माझ्या मुलीचे काढलेले काही नवीन फोटो पाठवले होते ते मी डाऊनलोड केले. मेल वाचून झाल्यावर मी मनात म्हटले की ‘चला मुलीचे डाऊनलोड केलेले फोटो पाहूया’.

डाऊनलोड फोल्डरमध्ये मी चेक केले तर मला तेथे फोटो दिसले नाही. नॉर्मली फोटो डाऊनलोड केले तर ते त्या डिरेक्टरीमध्ये सेव्ह होतात हे मला माहीत होते पण तेव्हा ते तेथे सेव्ह झाले नव्हते. बरे कुठे सेव्ह झाले ते माझ्या लक्षात आले नव्हते. म्हणून मी अनेक डिरेक्टरी चेक केल्या पण मला काही ते सापडेना. म्हणून मी पुन्हा मेलमध्ये गेले आणि पुन्हा ते डाऊनलोड करायला लागले.

आता डाऊनलोड करताना मी ते कुठल्या डिरेक्टरीत सेव्ह होतात ते पाहिले तर ती कुठली वेगळीच डिरेक्टरी होती. मग मी एक्सप्लोररमध्ये जाऊन ती डिरेक्टरी शोधली. बऱ्याच डिरेक्टरीच्या आत गेल्यावर ती डिरेक्टरी सापडली आणि मला ते फोटो दिसले!

मग मी आवडीने ते फोटो पाहिले. माझ्या मुलीचे फोटो पाहून मला कौतुक वाटले आणि मी नवऱ्याच्या मेलला रिप्लाय करून फोटो पाहून मला काय वाटले ते लिहिले. मेल पाठवून मी इंटरनेट बंद केले आणि पुन्हा माझ्या मुलीचे फोटो कौतुकाने पाहू लागले.

फोटो ज्या डिरेक्टरीत होते तेथे अजून एक डिरेक्टरी होती आणि माझ्या मुलीच्या फोटोवर डबल क्लिक करताना चुकून मी त्या डिरेक्टरीवर डबल क्लिक केले. पटकन ती डिरेक्टरी ओपन झाली आणि त्या डिरेक्टरीत असलेल्या फाईल्स दिसायला लागल्या.

त्या इमेज फाईल्स होत्या तेव्हा ते कसले फोटो आहेत हे पहाण्याची उत्सुकता माझ्या मानत जागी झाली. तेव्हा मी वर विव्ह मध्ये जाऊन थंबनेल वर क्लिक केले आणि त्या फोटोच्या छोट्या छोट्या इमेज मला दिसायला लागल्या.

सर्वप्रथम माझ्या लक्षात काय आले असेल तर ते म्हणजे ते फोटो नग्न बायकांचे होते. ‘हंम्म्म्म. तर संदीप नग्न बायकांचे फोटो बघतो तर’ असा विचार माझ्या मनात आला आणि मला पटकन हसू आले!

मी त्या छोट्या छोट्या थंबनेल निरखून पाहू लागले आणि माझे डोळे आश्चर्याने मोठे होत गेले! मला काही क्लिक झाले आणि मी पटकन पहिला फोटो डबल क्लिक करून ओपन केला. फोटो ओपन झाला आणि स्क्रिनभर मला दिसायला लागला. फोटो पाहून मी अवाक झाले!

तो एका प्रेग्नंट बाईचा नग्न फोटो होता! मी आश्चर्याने फोटो पाहत राहले. ती बाई विदेशी होती आणि पूर्ण नग्न होती. आपले मोठे पोट दोन्ही हाताने धरून तिने एक मादक पोझ दिली होती. तिच्या छातीचे मोठे मोठे गोळे भरलेले वाटत होते आणि लोंबत होते.

आश्चर्याने मी नेक्स्ट इमेज बटणवर क्लिक करून पुढचा फोटो ओपन केला. तो त्याच बाईचा होता पण हा फोटो पुढून घेतलेला होता. पुढून त्या बाईचे वरची छाती, मोठे पोट आणि जांघेतील योनिचा केसाळ भाग दिसत होता. तो फोटो पाहून मी नेक्स्ट फोटो ओपन केला.

त्यातही तीच बाई होती आणि आपली भरलेली छाती दोन्ही हातात घेऊन तोलून दाखवत होती. चवथ्या फोटोत त्या बाईने आपल्या छातीचा गोळा वर केला होता आणि त्यावरील निप्पलला ती जीभ लावत होती. निप्पलवर दुधाचा थेंब स्पष्ट दिसत होता!

आश्चर्याने मी ते फोटो एक एक करत पाहू लागले. त्यात अनेक वेगवेगळ्या बायकांचे फोटो होते आणि सगळ्या बायका प्रेग्नंट होत्या. संदीप प्रेग्नंट बायकांचे नग्न फोटो बघतो ही गोष्ट मला माहीत पडली आणि मला त्याचे खूप खूप आश्चर्य वाटले!

संदीप का बरे प्रेग्नंट बायकांचे नग्न फोटो बघत असावा? ते फोटो पाहून त्याला काय वाटत असावे? तो एक्साईट होत असावा का? नॉर्मल बायकांचे नग्न फोटो ठीक आहे पण प्रेग्नंट बायकांचे बघायची काय गरज? मी प्रेग्नंट आहे म्हणून का?

म्हणजे मी प्रेग्नंट आहे म्हणून त्याला प्रेग्नंट बायका आवडतात का? प्रेग्नंट बायकांचे असे नग्न फोटो तो बघतोय म्हणजे त्याला मलापण अशी नग्न बघायची इच्छा आहे की काय? हे फोटो पाहताना त्याच्या डोळ्यासमोर मी उभी राहत असेल का? ह्या फोटोतील नग्न बायकांच्या जागी त्याला माझा चेहरा दिसत असेल का?

का कोणास ठाऊक? पण तसे विचार करून मला संदीपचा राग येण्याऐवजी मला वेगळेच फिलिंग व्हायला लागले. माझ्या मांड्यांमध्ये हलचल व्हायला लागली आणि मला असे वाटायला लागले की खाली तेथे पाणी सुटायला लागले आहे. ते फोटो पाहून मला संदीपचा तिरस्कार वाटायला पाहिजे तर उलट मी उत्तेजित व्हायला लागले होते.

आता माझ्या लक्षात आले की संदीप माझ्याकडे असा का बघत असतो ते. तो चोरून मला का बघत असतो. माझ्या पोटाकडे, छातीच्या उभारांकडे, माझ्या नितंबांकडे तो गुपचूप का बघत असतो ते! त्याला मी तशी आवडत आहे. त्याला आवडत आहे कारण मी प्रेग्नंट आहे म्हणून!

हे आवडणे एका भावाचे नव्हते तर एका पुरूषाचे होते. म्हणजे तो माझ्याकडे बहीण म्हणून नव्हे तर एक बाई म्हणून बघत असतो. आणि आता हे नग्न फोटो पाहून स्पष्ट झाले होते की त्याला मला अशी नग्न बघायची इच्छा असावी.

माझ्या मनात विचारांचे काहूर माजले. संदीपच्या ह्या सत्याची जाणीव झाली आणि माझ्या मनात उलथा पालथ झाली. तो आल्यावर त्याला ह्याबद्दल विचारावे का? त्याला ह्या फोटोबद्दल झाडावे का? त्याच्या मनात माझ्याबद्दल काही वेगळे फिलिंग आहेत का हे त्याला विचारावे का?

हे आणि असे अनेक प्रश्न माझ्या मनात उभे राहले. माझे एक मन म्हणत होते की त्याला खडसावून विचारावे. तर दुसरे मन म्हणत होते की अजून थोडे थांबून, अजून शहानिशा करून घ्यावी. मग ठरवावे की पुढे काय करायचे ते.

शेवटी तसा विचार करून मी ओपन असलेला फोटो बंद केला आणि सगळे ॲप्लिकेशन बंद करून कॉम्प्युटर बंद केला. विचारांच्या तंद्रीतच मी संदीपच्या रूममधून बाहेर पडले आणि माझ्या रूममध्ये गेले. बेडवर पडून मी विचार करत राहले.

साधारण अर्ध्या पाऊण तासाने संदीप माझ्या नावाने ओरडत माझ्या रूममध्ये आला.

“ताई, आईने किचनमध्ये बोलावले आहे, चहा प्यायला.”

मी दरवाज्याकडे पाठ करून कुशीवर झोपले होते. मी वळून त्याच्याकडे पाहिले. त्याची नजर आधी माझ्या नितंबावर होती आणि मी वळल्यावर त्याची नजर माझ्या दिसणार्‍या एका छातीच्या गोळ्यांवर गेली. त्याच्या त्या नजरेतील खरे भाव आता मला माहीत पडले होते तेव्हा मला माझीच प्रचंड लाज वाटली!

संदीप माझ्या समोर उभा राहून माझ्याकडे बघत होता. मी हळूच बेडवरून उठले आणि बेडच्या कडेला बसले. माझे विस्कटलेले केस मी नीट करू लागले. केस सरळ करता करता मी हळूच खाली पाहिले तर माझ्या साडीचा पदर पूर्ण ढळला होता आणि माझे ब्लाउजमध्ये ठासून भरलेले दोन्ही गोळे उठून दिसत होते.

घामाने माझा ब्लाउज ओला झाला होता आणि आत ब्रा नसल्याने माझे गोळे त्यातून दिसत होते. मला खात्री होती की त्याला ब्लाउजच्या पातळ कपड्यावरून माझे निप्पलपण दिसत असावे. आश्चर्य म्हणजे मला शरम वाटण्या ऐवजी मला उत्तेजना वाटत होती. माझ्या योनित हुळहूळ होत होती. असे का होत होते ते माझे मलाच कळत नव्हते.

माझा भाऊ माझ्याकडे वासनेच्या नजरेने बघत होता हे स्पष्ट होते तरी मला त्याबद्दल तिरस्कार न वाटता, शरम न वाटता उलट मी उत्तेजित होत होते. पण खरंच का त्याच्या मनात माझ्याबद्दल वासना आहे? का माझा तो भ्रम आहे? पण ते प्रेग्नंट बाईचे नग्न फोटो तर तेच दर्शवत होते. कसे काय मी ते कंफर्म करू की त्याच्या मनात माझ्याबद्दल कामभाव आहेत?

काही क्षण विचार केल्यावर मला काहीतरी सुचले! मी वर पाहत संदीपला म्हणाले,

“संदीप गरमीने माझा ब्लाउज ओला झालाय आणि साडीपण ओली झाली आहे. मी कपडे बदलून येते. तू हो पुढे. आणि जाताना जरा तो दरवाज्याचा पडदा लावून घे. मी आलेच कपडे बदलून.”

मी त्याला तसे म्हटले तेव्हा त्याचे डोळे चमकले! तो ‘ठीक आहे’ म्हणत लगबगीने बाहेर जाऊ लागला. जसे मला वाटले तसेच काही त्याच्या डोक्यात आले असेल का हा विचार मी करून लागले. तो दरवाज्याच्या बाहेर गेला आणि त्याने दरवाज्याचा पडदा लावून घेतला.

खरे तर मी त्याला दरवाजा लावायला सांगायला पाहिजे होते पण मी त्याला फक्त पडदा ओढून घ्यायला सांगितले होते. जे माझ्या मनात आले तेच जर त्याच्या मनात आले असेल तर तसेच घडणार होते. माझे मलाच आश्चर्य वाटत होते की कसे काय मी ते करायला तयार झाले होते? पण मी ते करत होते खरे!

मी जाऊन कपाटाच्या आरशासमोर उभी राहले. माझी छाती जोराने धडधडायला लागली. मी अशी गोष्ट करणार होते की जी गोष्ट क्वचित एखादी बहीण करेल. त्याचे मला स्ट्रेंज वाटत होते आणि उत्तेजनाही वाटत होती! मी खांद्यावरचा पदर ओढून काढला आणि माझी साडी फेडायला लागले. साडी फेडून मी ब्लाउज आणि परकरावर उभी राहले.

समोरील आरशातल्या प्रतिबिंबात मला एका बाजूला मागे असलेला दरवाजा दिसत होता. संदीपने ओढून घेतलेला पडदाही दिसत होता. जे मला अपेक्षित होते तसे काही अजून तरी घडत असलेले मला दिसत नव्हते कारण पडदा एकदम स्थिर होता. आणि अचानक पडद्याची एक बाजू किंचित हलली! तेथे किंचित फट पडली आणि मला संदीपची सावली दिसली!

येस्स! जसे मला वाटले तसेच घडत होते! संदीप पडद्याच्या मागून गुपचूप मला पाहत होता. म्हणजेच त्याच्या मनात मला नग्न बघायची इच्छा होती हे स्पष्ट झाले होते. ते विदेशी प्रेग्नंट बायकांचे फोटो पाहून तो माझाच विचार करत असावा हे स्पष्ट होत होते. आणि आता तो पडद्याच्या मागे उभा राहून गुपचूप बघत होता आणि मला नग्न बघायची इच्छा पुरी करून घेत होता.

ठीक आहे! आता ते क्लिअर झाले होते तर मला पूर्ण कपडे काढून नग्न व्हायची गरज नव्हती. जे मला जाणून घ्यायचे होते, ज्याची खात्री करून घ्यायची होती ते स्पष्ट झाले होते तेव्हा आता मला पुढे काही करायची आवश्यकता नव्हती. पण तरीही मी ते पुढे करायला लागले.

का कोणास ठाऊक? पण तसे पुढे करायला मला एक वेगळीच उत्तेजना वाटायला लागली. आता आपण हे राहलेले कपडे काढू ते फक्त संदीपसाठी काढणार आहोत. त्याला बघायला काढणार आहोत. काढायची गरज नाही तरीही आपण राहलेले कपडे काढून नग्न होणार आहोत. निव्वळ संदीपला मला नग्न बघता यावे म्हणून आपण नग्न होणार आहोत.

अशा विचाराने मी प्रचंड उत्तेजित व्हायला लागले आणि आपोआप माझ्याकडून ॲक्शन व्हायला लागली. मी ब्लाउजचे हुक खोलायला सुरूवात केली. माझे हात किंचित थरथरत होते, छाती धडधडत होती. एक वेगळीच हुरहूर मनात संचारत होती.

बहि‍णीचे दूध

"ओहहहऽऽ असं काय करतोस? सोड ना मला. बाळाचं दूध आहे ना हे? मग तू कशाला पितोस? बाळ उपाशी राहील ना. आहहहहऽऽ दूध पितो तर पितो, वर माझ्या तिथे मांड्यांमध्ये काहीतरी करतोय. मी ओली होत चालले आहे, तिथे खाली! ओहहहऽऽ सोड ना मला. मी आईला नाव सांगेन हं!! “आईऽऽ ये आईऽऽ बघ ना, आई....

बहि‍णीचे दूध भाग : ३

सगळे हुक काढून मी ब्लाउजचा कपडा माझ्या गच्च उरोजांवरून बाजूला केला. जरी मी दरवाज्याकडे किंचित पाठ करून उभी होते तरी समोरील आरशातून त्याला माझे नग्न होत असलेले भरीव गोळे स्पष्ट दिसणार होते आणि पडद्याच्या फटीतून दिसणार्‍या सावलीवरून कळत होते की तो ते पाहत होता. मग मी...

बहि‍णीचे दूध भाग : ४

संदीप निघून गेल्यावर माझे विचार पुन्हा चालू झाले. माझे दुधाने भरलेले गोळे चोखून माझे दूध कोणी तरी नक्की प्यायले होते ह्यात काही शंका नव्हती. माझा दुसरा गोळाही त्या व्यक्तीनेच बाहेर काढला होता ह्यातही काही दुमत नव्हते. आणि त्यावेळी घरात फक्त मी आणि संदीप हजर होते,...

बहि‍णीचे दूध भाग : ५

काही क्षण माझ्या गोळ्याचे तसे स्पर्शसुख घेतल्यावर आणि मी अजूनही पूर्ण झोपेत आहे ह्याची खात्री झाल्यावर त्याने आपल्या बोटांच्या कात्रीतील माझा निप्पल दाबला. त्याबरोबर माझ्या टपोऱ्या भरलेल्या निप्पलमधून दुधाचे थेंब बाहेर टपकले! त्याने आपली बोटे हलवली आणि दुधाच्या त्या...

बहि‍णीचे दूध भाग : ६

मी माझ्या खोलीत पडल्या पडल्या खुलेआम माझी योनी घासत होते आणि माझा एक उघडा स्तन दाबत होते. त्या क्षणी संदीप किंवा आई कोणीही माझ्या रूममध्ये आले असते तर त्यांना हे काय दृश्य दिसले असते? मी हे करतेय ते पाहून त्यांना काय वाटले असते? पण मला त्याची पर्वा नव्हती. वासनेच्या...

बहि‍णीचे दूध भाग : ७

खरे सांगायचे तर तो माझे दूध पितो ही गोष्ट मलापण कामोत्तेजित करत होती. तो माझे दूध प्यायचा तेव्हा माझ्या योनितून कामसलील नुसता पाझरत राहायचा. त्याने निव्वळ माझी छाती चोखू नये तर दाबावी, चुरावी, कुस्करावी असे मला वाटत राहायचे. मलापण तो जे करतोय ते आवडायचे म्हणून मी...

बहि‍णीचे दूध भाग : ८

संदीपला काहीतरी महत्त्वाचे काम होते म्हणून तो बाहेर निघून गेला. तो गेला त्यामुळे मी थोडी हिरमुसली झाले कारण मला असे वाटत होते की आज मी झोपल्यावर त्याने माझी छाती चोखावी. त्याला माझे दूध पाजायला आता मीच आतुर झाले होते! पण तो निघून गेला आणि ती शक्यता बाद झाली. मनात मी...

बहि‍णीचे दूध भाग : ९

संदीपने झटकन मान वर करून अविश्वासाने माझ्याकडे पाहिले! तो खुळ्यासारखा आ वासून माझ्याकडे बघत होता आणि त्याचा विचित्र चेहरा पाहून मला हसूं आले. माझे हसूं दाबत मी पुन्हा विचारले, "अरे मी काय विचारतेय? माझी दूध मी स्वत: तुला प्यायला दिले तर पिशील का?" "ह हो हो ताई,...

बहि‍णीचे दूध भाग : १०

माझ्या दुधाने तुडुंब भरलेल्या मांसल पिशव्यांकडे पाहत संदीपने माझ्या खांद्यावरचा ब्लाउज खाली करून काढायचा प्रयत्न केला. तर मी त्याला म्हणाले, "राहू दे ना. पूर्ण काढायची काय गरज?" क्षणभर विचार करून त्याने माझा ब्लाउज सोडला आणि तसाच माझ्या खांद्यावर ठेवला. मग त्याने आपले...

बहि‍णीचे दूध भाग : ११

संदीपने एक क्षण कर नजर करत माझ्याकडे पाहिले. त्याच्या नजरेला नजर देत मी माझा हात उचलला आणि त्याच्या डोक्याच्या मागे ठेवला. मग मी हळूहळू त्याचे डोके खाली दाबले आणि माझ्या उजव्या गोळ्याच्या बोंडावर ठेवले. संदीपने पटकन तोंडाचा आ वासला आणि माझा जमेल तितका गोळा तोंडात...

बहि‍णीचे दूध भाग : १२

"अरे त्याच दिवशी जेव्हा मला ते फोटो तुझ्या कॉम्युटरमध्ये सापडले. तेव्हा आईने बोलावले म्हणून तू मला बोलवायला आला होतास. मी तुला म्हटले की तू पुढे हो मी कपडे बदलून येते. मग मी कपडे बदलायला लागले आणि तू पडद्यामागे उभा राहून गुपचूप मला बघत होतास." मी त्याचे गुपित उघड...

बहि‍णीचे दूध भाग : १३

मी संदीपला सरळ सरळ विचारले. कारण त्याच्या बरोबर हे संभाषण करून नाही म्हटले तरी मी थोडी उत्तेजित झाले होते! आम्ही दोघंही कामोत्तेजित होतो हे आता ना त्याला गुपित होते ना मला गुपित होते. तेव्हा ती उत्तेजना पुन्हा एकदा थोडी खुलेपणे अनुभवायची उर्मी मला तीव्रपणे आली! आणि...

बहि‍णीचे दूध भाग : १४

आत्तापर्यंत मी जे काही संदीपबरोबर केले तेपण सर्वथा चुकीचे होते आणि अजून पुढे काही केले तर तेपण चुकीचे असणार होते. तरीही मला ते हवेहवेसे वाटत आहे. मग अजून पुढे जाऊन पूर्ण सुख का न घ्यावे? कोण आपल्याला रोखत आहे? आणि ती गोष्ट केल्यानंतर काय नुकसान होणार होते? आमच्या...

बहि‍णीचे दूध भाग : १५

मघाशी मी त्याला किस केले तेव्हा तो झोपेत होता. त्यामुळे त्याला माझ्या किसिंगची मजा मिळाली नव्हती. पण आता तो पूर्ण शुद्धीत होता आणि स्वत:हून माझे चुंबन घेत होता. आता तो वर सरकला आणि बरोबर आपला लंड माझ्या योनित आतबाहेर करू लागला. त्याच्या छातीच्या खाली माझ्या छातीचे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!