बहि‍णीचे दूध भाग : १०

माझ्या दुधाने तुडुंब भरलेल्या मांसल पिशव्यांकडे पाहत संदीपने माझ्या खांद्यावरचा ब्लाउज खाली करून काढायचा प्रयत्न केला. तर मी त्याला म्हणाले,

“राहू दे ना. पूर्ण काढायची काय गरज?”

क्षणभर विचार करून त्याने माझा ब्लाउज सोडला आणि तसाच माझ्या खांद्यावर ठेवला. मग त्याने आपले हात माझ्या दोन्ही गोळ्यांच्या खालच्या बाजूला नेऊन माझ्या गोळ्यांना खालून स्पर्श केला. पुन्हा माझे अंग किंचित दचकले! संदीपच्या हाताचा तो स्पर्श माझ्या नग्न उरोजांना प्रथमच इतक्या खुलेपणे झाला म्हणून माझ्या अंगावर काटा आला.

संदीपने हळुवारपणे माझे दोन्ही गोळे वर उचलले. माझे गोळे किंचित तोलून धरत त्याने वर माझ्याकडे पाहिले आणि माझ्या नजरेला नजर देत तो आपले तोंड खाली खाली नेऊ लागला. त्याचे तोंड आणि माझ्या गोळ्यावरचा निप्पल यातील अंतर कमी कमी होत गेले.

पूर्ण वेळ तो माझ्या नजरेला नजर देऊन होता आणि आपले ओठ माझ्या निप्पल जवळ नेत होता. शेवटी त्याच्या ओठांचा स्पर्श माझ्या उजव्या गोळ्याच्या ताठरलेल्या कडक निप्पलला झाला! अंगात वीज सळसळावी तसे माझ्या शरीराला भास झाला. माझ्या तोंडून एक उसासा बाहेर पडला.

संदीपचे ओठ फक्त माझ्या निप्पलला लागले होते. पण त्याने ना ओठांचा दाब दिला ना ओठ विलग करून ते तोंडात घेतले. तो फक्त माझे निप्पल आणि त्याचे ओठ ह्यांच्या स्पर्शाचे सुख अनुभवत होता. नंतर मग त्याने आपले ओठ विलग केले आणि माझा निप्पल ओठांत घ्यायला सुरूवात केली.

संदीप माझ्या उजव्या गोळ्याचा निप्पल तोंडात घेत होता आणि माझा डावा गोळा त्याने आपल्या उजव्या हातात तोलून धरला होता. माझ्या निप्पलवरील त्याच्या ओठांच्या प्रेशरनुसार त्याचा उजवा हात माझ्या डाव्या गोळ्यांना दाबत होता.

माझा निप्पल फक्त तोंडात घेऊन संदीप क्षणभर थांबला. मग त्याने माझा निप्पल चोखायला सुरूवात केली. तो हलकेच माझा निप्पल चोखत होता आणि त्यात असलेल्या दुधाचे काही थेंब फक्त त्याच्या तोंडात गेले असतील. पण अजून मला पान्हा फुटला नव्हता.

जेव्हा त्याने आपले तोंड अजून वासले आणि माझ्या उभाराचा पूर्ण अरोला आपल्या तोंडात घेतला आणि मग माझ्या गोळ्याच्या खालच्या भागावर दाब देत त्याने अरोल्यासकट त्याच्या तोंडात असलेला निप्पल चोखला तेव्हा माझ्या गोळ्याला पान्हा फुटला आणि दुधाची एक उष्ण धार त्याच्या तोंडात उडाली.

माझ्या अंगावर सरसरीत काटा उभा राहला! माझा भाऊ खुलेपणे माझा गोळा तोंडात घेऊन माझे दूध पितोय ही जाणीव, ही भावना माझे शरीर थरथरवायला कारणीभूत ठरली. आपोआप माझ्या तोंडून उसासा बाहेर पडला आणि माझा उजवा हात संदीपच्या मानेवर गेला.

त्याच्या मानेवर हात ठेवून मी त्याचे तोंड किंचित माझ्या उभारावर दाबले आणि त्याला सुचित केले की तो अजून जोराने माझी छाती चोखू शकतो. संदीपने बरोबर हिंट घेतली आणि त्याने माझ्या गोळ्यावरचे त्याच्या तोंडाचे प्रेशर वाढवले.

आता तो माझा गोळा खालच्या बाजूने दाबत दाबत वर माझा निप्पल चोखत माझे दूध प्यायला लागला. आपल्या सख्ख्या बहि‍णीचे दूध तो खुलेआम पित होता. माझा डावा गोळा तो हलकेच दाबत होता आणि त्याने माझ्या निप्पलमधून दुधाचे थेंब बाहेर ठिपकू लागले. ते दुधाचे थेंब माझ्या अरोल्यावरून खाली ओघळत होते आणि संदीपच्या हाताखाली शिरत होते.

त्याने माझा तो डावा गोळा मा‍झ्याच दुधाने बरबटायला लागला. इकडे माझा उजवा गोळा संदीपच्या तोंडातील माझ्या दुधाने, त्याच्या तोंडातील लाळेने ओला झालेला होता. ओलेपणाची ती थंडगार जाणीव माझ्या अंगातून ज्वाला बाहेर काढत होती. माझ्या मांड्यांच्या मधली चीर बंद होती पण तिला पाझर फुटून ती गळत होती. मागे ओट्याला घट्ट चिकटून मी माझ्या अंगाची थरथर आणि उत्तेजना कंट्रोल करायला बघत होती.

माझा उजवा गोळा मनसोक्त चोखून त्यातील बरेचसे दूध प्यायल्यावर संदीपने आपला मोर्चा डाव्या गोळ्याकडे वळवला. त्याने आता माझ्या डाव्या गोळ्याचा निप्पल तोंडात घेतला आणि माझा डावा गोळा आता तो चोखायला लागला. खिंडार पडल्यासारखे माझ्या निप्पलच्या भोकातून दूध बाहेर पडत होते आणि संदीपचे तोंड भरून जात होते.

डावा गोळा चोखत असताना तो उजवा गोळा मघासारखाच दाबत होता, चिवडत होता. तसे तर तो उजवा गोळा माझ्या दुधाने आणि संदीपच्या लाळेने ओला झालेला होताच पण आता तो फक्त दाबत असल्याने निप्पलमधून बाहेर पडणारे दुधाचे थेंब त्यावर ओघळत होते आणि तो गोळा अजून ओला करत होते.

जवळ जवळ दहा मिनिटे संदीप खाली वाकून माझे दुधाने भरलेले ते दोन्ही गोळे चोखत होता आणि मी त्याच्या मानेवर हात ठेवून त्याचे तोंड माझ्या गोळ्यांवर दाबत होते. नंतर मग संदीपने आपले तोंड वर घेतले आणि तो सरळ झाला. आपली मान झटकत त्याने एक आळस दिला आणि तो शांत उभा राहला. ते पाहून मी त्याला म्हटले,

“काय रे? काय झाले? थांबलास का? मन भरले तुझे?”

“छे! इतक्यात थोडीच मन भरेल? ते खाली वाकून मानेला रग लागली. म्हणून दम घेतोय.” तो हसत म्हणाला.

हे माझ्या लक्षातच आले नाही की संदीपला असे खाली वाकून माझे दूध प्यायला किंचित त्रास होत असावा कारण तो चांगला साडे पाच फुट उंच होता आणि मी पाच फुट उंच, तेव्हा त्याला खाली वाकावे लागत होते.

माझ्या मनात काय आले कोणास ठाऊक? मी मान वळवून आजूबाजूला पाहिले आणि मग मागे ओट्याकडे पाहून मी परत सरळ होत संदीपकडे पाहिले. त्यावरून संदीपला बरोबर हिंट मिळाली आणि त्याने साईडने माझ्या मांड्यावर हात ठेवले आणि मागे नेले. माझ्या नितंबाच्या खाली त्याने आपले हात आणले आणि आपल्या हाताचा विळखा मला घातला. जोर लावून त्याने मला वर उचलली.

मला उचलताना अभावितपणे माझे हात त्याच्या खांद्यावर गेले होते आणि त्याचे तोंड माझ्या उभारांच्या मधल्या घळीत खुपसले गेले होते. संदीपने मला वर उचलले आणि अलगद ओट्यावर बसवले.

आता मी ओट्यावर बसले होते आणि फुटभर वर उचलली गेल्याने माझ्या छातीचे दोन्ही उभार संदीपच्या तोंडाच्या रेषेत आले. संदीपने पुन्हा माझ्या दोन्ही उभारांच्या खाली हात लावून उभार पकडले आणि एक एक करत तो पुन्हा माझे उभार चोखायला लागला आणि त्यातील दूध प्यायला लागला.

आता तो हाताने माझे उभार बऱ्यापैकी दाबत होता आणि दूध प्यायची मजा घेत होता. मी ओट्यावर बसलेली असल्याने आणि संदीप माझ्या फाकलेल्या पायात असल्याने आपोआप माझ्या पायाने मी त्याच्या कंबरेला विळखा घातला.

मी ओट्याच्या कडेला बसली होते तेव्हा माझ्या योनिचा भाग संदीपच्या कंबरेला पोटाच्या भागावर घासला जात होता. त्याने संदीपला अजून जवळीक मिळाली आणि तो अजून मला चिकटत हपापल्यासारखा माझे गोळे चोखायला लागला. माझ्या योनित तशीही आग भडकलेली होती तेव्हा त्याच्या असे चिकटण्याने माझी आग अजूनच भडकत होती आणि मी सुद्धा माझ्या विळखा घातलेल्या मांड्या जास्त त्याच्या कंबरेवर दाबत होते.

मी त्याच्या दोन्ही खांद्यावर हात ठेवून माझ्या हाताची बोटे त्याच्या डोक्यामागे ठेवून त्याच्या केसांमध्ये बोटे फिरवू लागली. मी जणू त्याला प्रेमाने गोंजारत होते आणि माझे दूध पाजत होते. खाली तो मला पूर्ण चिकटलेला होता आणि माझ्या मांड्यांच्या मधल्या भागात चिकटल्याने तो जास्तच जोर लावून चिकटत होता.

तो माझ्या जांघेत अजूनच जोर लावून दाबत होता आणि मी त्याच्या पोटावर जोर देऊन अजूनच माझ्या योनिचा भाग तेथे दाबत होते. दोघांनाही कळत होते की आम्ही दोघंही काय करतोय तेपण कोणीही त्याबद्दल काही बोलत नव्हते की नोटीस केल्यासारखे दाखवत नव्हते.

तेवढ्यात बाळाचा रडण्याचा आवाज आला आणि आमची तंद्री भंग झाली. बाळाच्या रडण्याचा आवाज मला एकदम स्पष्ट झाला तेव्हा मी संदीपच्या कंबरेभोवतीचा पायाचा विळखा सोडवला आणि त्याचा खांदा धरून त्याला मागे करू लागले.

नाइलाजाने केल्यासारखे संदीपने माझ्या उभारावरचे तोंड उचलले आणि तो मागे झाला. पण त्याने माझे गोळे सोडले नव्हते आणि तो हलकेच त्यांना दाबत होता. ते पाहून मी त्याला म्हणाले,

“थांब ना थोडा. बाळ रडतेय तर त्याला शांत करून येते, मग घे हवं तर परत.”

असे बोलून मी त्याला मागे सारले आणि ओट्यावरून खाली उतरले. संदीप मुकाट्‍याने बाजूला झाला आणि मी माझा खाली पडलेला पदर उचलून माझ्या कंबरेला गुंडाळत भरभर चालत किचनमधून बाहेर पडले.

माझा ब्लाउज तसाच दोन्ही उभाराच्या बाजूला लटकत होता आणि मी भरभर चालत असल्याने हवेने उडत होता. माझे गोळे असे उघडे ठेवून क्वचित कधी मी अशी वावरले असेल. पण संदीपला स्वत:हून दूध पाजताना त्याने माझे थानं मोकळे केले होते तर आता त्याला झाकून घ्यायची गरज मला वाटत नव्हती.

मी लगबगीने माझ्या रूममध्ये शिरले आणि पाळण्यात ठेवलेल्या रडणार्‍या बाळाला उचलले. मग त्याला घेऊन मी माझ्या बेडवर आले आणि बेडवर बसून बाळाला दूध पाजू लागले. बाळाच्या तोंडात माझ्या गोळ्यावरचा निप्पल देण्याआधी मी निप्पलला पाणी लावून तो किंचित स्वच्छ केला. काही क्षणापूर्वीच संदीपने ते निप्पल चोखलेले होते तेव्हा त्याच्या तोंडातील जंतू त्या निप्पलवर असतील जे बाळाला बाधू नयेत म्हणून मी माझा निप्पल पाण्याने साफ केला.

बाळ माझा निप्पल तोंडात घेऊन ओढायला लागले आणि दूध त्याच्या तोंडात गळायला लागले. बाळाचे आत्ताचे ओढणे आणि मघाचे संदीपचे ओढणे ह्यात जमीन अस्मानाचा फरक होता. बाळाच्या ओढण्यात ममता होती तर संदीपच्या ओढण्यात लालसा होती. बाळ खऱ्या भुकेने ओढत होते तर संदीप वासनेच्या भुकेने चोखत होता. दोन्हीही फिलिंग वेगवेगळी होती आणि मला त्यातून वेगवेगळा आनंद मिळत होता.

तेवढ्यात संदीप माझ्या रूममध्ये आला. मी त्याच्याकडे पाहून हसले आणि तोपण हसला. चालत तो माझ्या जवळ आला. नकळत माझी नजर त्याच्या जांघेत गेली आणि मला त्याच्या पॅन्टवरून त्याच्या कडक झालेल्या उत्तेजनेचा फुगवटा जाणवला. माझी नजर कुठे गेली हे त्याने पाहिले असावे म्हणून मी माझ्या चेहर्‍यावर काहीही भाव उमटू दिले नाही आणि निर्विकारपणे वर पाहिले.

संदीप माझ्या जवळ येऊन बेडवर बसला आणि मी बाळाला पाजत होते ते कुतुहलाने पाहू लागला. माझा ब्लाउज मोकळेपणे माझ्या खांद्यावर लटकत होता आणि माझे दोन्ही उभार अभिमानाने ताठ उभे होते. बाळाचा चिमुकला एक हात माझ्या एका उभारावर होता तर दुसरा उभार बाळ चोखत होते.

पाच मिनिटे दूध पिऊन बाळाचे पोट भरले आणि तृप्त होऊन ते पुन्हा झोपी गेले. मी अलगद बाळाला उचलले आणि त्याला नेऊन पाळण्यात झोपवले. मग मी परत बेडवर आले आणि बेडवर बसून संदीपकडे पाहू लागले.

आमची पुन्हा नेत्रपल्लवी झाली आणि नजरेनेच एकमेकांना खाणाखुणा झाल्या. मग मी बेडरेस्टला टेकून एकावर एक उश्या ठेवल्या आणि त्यावर रेलून पडले. खाली किंचित सरकून मी थोडे पाय फाकवले आणि संदीपला वर यायचा इशारा केला.

संदीप लगबगीने उठला आणि ओणवा होत माझ्या अंगावर आला. माझ्या फाकलेल्या पायात तो पालथा पडला आणि माझ्या कंबरेच्या दोन्ही बाजूला आपल्या हाताचे कोपरे रोवले. मग आपल्या हातावर आपले अंग पेलत त्याने आपले तोंड माझ्या उघड्या गोळ्यावर आणले.

संदीपच्या पोटाचा भाग माझ्या जांघेवर दबला होता तेव्हा मी अजून किंचित खाली सरकले जेणे करून माझ्या योनिचा भाग त्याच्या पोटावर व्यवस्थित दाबला जाईल.

बहि‍णीचे दूध

"ओहहहऽऽ असं काय करतोस? सोड ना मला. बाळाचं दूध आहे ना हे? मग तू कशाला पितोस? बाळ उपाशी राहील ना. आहहहहऽऽ दूध पितो तर पितो, वर माझ्या तिथे मांड्यांमध्ये काहीतरी करतोय. मी ओली होत चालले आहे, तिथे खाली! ओहहहऽऽ सोड ना मला. मी आईला नाव सांगेन हं!! “आईऽऽ ये आईऽऽ बघ ना, आई....

बहि‍णीचे दूध भाग : २

एकदा असेच मला माझ्या नवऱ्याने पाठवलेला ई-मेल चेक करायचा होता तेव्हा मी संदीपच्या रूममध्ये त्याच्या कॉम्प्युटरवर तो चेक करायला गेले. माझ्या नवऱ्याने पाठवलेले ई-मेल चेक करायला मी नेहमी त्याचा कॉम्प्युटर वापरायचे म्हणून त्याने मला लॉग-इन पासवर्ड देऊन ठेवला होता. संदीप...

बहि‍णीचे दूध भाग : ३

सगळे हुक काढून मी ब्लाउजचा कपडा माझ्या गच्च उरोजांवरून बाजूला केला. जरी मी दरवाज्याकडे किंचित पाठ करून उभी होते तरी समोरील आरशातून त्याला माझे नग्न होत असलेले भरीव गोळे स्पष्ट दिसणार होते आणि पडद्याच्या फटीतून दिसणार्‍या सावलीवरून कळत होते की तो ते पाहत होता. मग मी...

बहि‍णीचे दूध भाग : ४

संदीप निघून गेल्यावर माझे विचार पुन्हा चालू झाले. माझे दुधाने भरलेले गोळे चोखून माझे दूध कोणी तरी नक्की प्यायले होते ह्यात काही शंका नव्हती. माझा दुसरा गोळाही त्या व्यक्तीनेच बाहेर काढला होता ह्यातही काही दुमत नव्हते. आणि त्यावेळी घरात फक्त मी आणि संदीप हजर होते,...

बहि‍णीचे दूध भाग : ५

काही क्षण माझ्या गोळ्याचे तसे स्पर्शसुख घेतल्यावर आणि मी अजूनही पूर्ण झोपेत आहे ह्याची खात्री झाल्यावर त्याने आपल्या बोटांच्या कात्रीतील माझा निप्पल दाबला. त्याबरोबर माझ्या टपोऱ्या भरलेल्या निप्पलमधून दुधाचे थेंब बाहेर टपकले! त्याने आपली बोटे हलवली आणि दुधाच्या त्या...

बहि‍णीचे दूध भाग : ६

मी माझ्या खोलीत पडल्या पडल्या खुलेआम माझी योनी घासत होते आणि माझा एक उघडा स्तन दाबत होते. त्या क्षणी संदीप किंवा आई कोणीही माझ्या रूममध्ये आले असते तर त्यांना हे काय दृश्य दिसले असते? मी हे करतेय ते पाहून त्यांना काय वाटले असते? पण मला त्याची पर्वा नव्हती. वासनेच्या...

बहि‍णीचे दूध भाग : ७

खरे सांगायचे तर तो माझे दूध पितो ही गोष्ट मलापण कामोत्तेजित करत होती. तो माझे दूध प्यायचा तेव्हा माझ्या योनितून कामसलील नुसता पाझरत राहायचा. त्याने निव्वळ माझी छाती चोखू नये तर दाबावी, चुरावी, कुस्करावी असे मला वाटत राहायचे. मलापण तो जे करतोय ते आवडायचे म्हणून मी...

बहि‍णीचे दूध भाग : ८

संदीपला काहीतरी महत्त्वाचे काम होते म्हणून तो बाहेर निघून गेला. तो गेला त्यामुळे मी थोडी हिरमुसली झाले कारण मला असे वाटत होते की आज मी झोपल्यावर त्याने माझी छाती चोखावी. त्याला माझे दूध पाजायला आता मीच आतुर झाले होते! पण तो निघून गेला आणि ती शक्यता बाद झाली. मनात मी...

बहि‍णीचे दूध भाग : ९

संदीपने झटकन मान वर करून अविश्वासाने माझ्याकडे पाहिले! तो खुळ्यासारखा आ वासून माझ्याकडे बघत होता आणि त्याचा विचित्र चेहरा पाहून मला हसूं आले. माझे हसूं दाबत मी पुन्हा विचारले, "अरे मी काय विचारतेय? माझी दूध मी स्वत: तुला प्यायला दिले तर पिशील का?" "ह हो हो ताई,...

बहि‍णीचे दूध भाग : ११

संदीपने एक क्षण कर नजर करत माझ्याकडे पाहिले. त्याच्या नजरेला नजर देत मी माझा हात उचलला आणि त्याच्या डोक्याच्या मागे ठेवला. मग मी हळूहळू त्याचे डोके खाली दाबले आणि माझ्या उजव्या गोळ्याच्या बोंडावर ठेवले. संदीपने पटकन तोंडाचा आ वासला आणि माझा जमेल तितका गोळा तोंडात...

बहि‍णीचे दूध भाग : १२

"अरे त्याच दिवशी जेव्हा मला ते फोटो तुझ्या कॉम्युटरमध्ये सापडले. तेव्हा आईने बोलावले म्हणून तू मला बोलवायला आला होतास. मी तुला म्हटले की तू पुढे हो मी कपडे बदलून येते. मग मी कपडे बदलायला लागले आणि तू पडद्यामागे उभा राहून गुपचूप मला बघत होतास." मी त्याचे गुपित उघड...

बहि‍णीचे दूध भाग : १३

मी संदीपला सरळ सरळ विचारले. कारण त्याच्या बरोबर हे संभाषण करून नाही म्हटले तरी मी थोडी उत्तेजित झाले होते! आम्ही दोघंही कामोत्तेजित होतो हे आता ना त्याला गुपित होते ना मला गुपित होते. तेव्हा ती उत्तेजना पुन्हा एकदा थोडी खुलेपणे अनुभवायची उर्मी मला तीव्रपणे आली! आणि...

बहि‍णीचे दूध भाग : १४

आत्तापर्यंत मी जे काही संदीपबरोबर केले तेपण सर्वथा चुकीचे होते आणि अजून पुढे काही केले तर तेपण चुकीचे असणार होते. तरीही मला ते हवेहवेसे वाटत आहे. मग अजून पुढे जाऊन पूर्ण सुख का न घ्यावे? कोण आपल्याला रोखत आहे? आणि ती गोष्ट केल्यानंतर काय नुकसान होणार होते? आमच्या...

बहि‍णीचे दूध भाग : १५

मघाशी मी त्याला किस केले तेव्हा तो झोपेत होता. त्यामुळे त्याला माझ्या किसिंगची मजा मिळाली नव्हती. पण आता तो पूर्ण शुद्धीत होता आणि स्वत:हून माझे चुंबन घेत होता. आता तो वर सरकला आणि बरोबर आपला लंड माझ्या योनित आतबाहेर करू लागला. त्याच्या छातीच्या खाली माझ्या छातीचे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!