बहि‍णीचे दूध भाग : ९

संदीपने झटकन मान वर करून अविश्वासाने माझ्याकडे पाहिले! तो खुळ्यासारखा आ वासून माझ्याकडे बघत होता आणि त्याचा विचित्र चेहरा पाहून मला हसूं आले. माझे हसूं दाबत मी पुन्हा विचारले,

“अरे मी काय विचारतेय? माझी दूध मी स्वत: तुला प्यायला दिले तर पिशील का?”

“ह हो हो ताई, आवडीने.”

बहुदा मी काय बोलतेय हे त्याच्या लक्षात आले आणि तो आनंदाने म्हणाला. पण मग चेहरा पाडत तो म्हणाला,

“पण ते कसे शक्य आहे? तू मस्करी करतेस ना माझी?”

“नाही रे, खरे तेच बोलतेय.” मी हसून म्हणाले.

“पण कसे काय, ताई?” अजूनही त्याला विश्वास वाटत नव्हता.

“कसे काय म्हणजे रे काय? ही माझी छाती तुझ्या समोर आहे. ये आणि पी त्यातले दूध.” मी चावटपणे हसत त्याला म्हटले.

“काय? आत्ता कसे?” पुन्हा त्याला अविश्वास वाटला.

“अरे ‘कसे काय? कसे काय?’चे पालुपद काय लावलेय? इकडे ये आणि माझ्या ब्लाउजमधून माझे गोळे बाहेर काढ आणि कर सुरूवात प्यायला.” मी त्याला उत्तेजनेने देत म्हणाले.

“तुझ्या ब्लाउजमधून गोळे बाहेर? पण मी कसे करू ते, ताई?” पुन्हा तो गोंधळत म्हणाला.

“अरे कसे करू म्हणजे? मी झोपले असताना माझा गोळा ब्लाउजमधून बाहेर काढायचास ना तू? माझा एकच गोळा बाहेर असायचा. तू दुसरा काढून पण प्यायचास ना? मग आता काय विचारतोय कसे करू?” मी त्याला वेड्यात काढत म्हटले.

“ताई तूच बाहेर काढ ना.” त्याने भांबावत म्हटले.

“नाही. अजिबात नाही. तुला माझे दूध प्यायचे आहे. आणि तुला प्यावेच लागेल. तेव्हा तुलाच मेहनत करायला पाहिजे. मुकाट्‍याने इकडे ये आणि माझ्या ब्लाउजमधून माझी छाती मोकळी कर.”

शेवटचे वाक्य मी जरबेने बोलले तसे तो नाईलाज असल्यासारखा खांदे पाडत पुढे सरकला. उत्तेजनेने किंचित थरथरत तो माझ्या जवळ यायला लागला. तो जस जसे माझ्या जवळ येऊ लागला तस तसे माझ्या छातीची धडधड वाढायला लागली.

माझ्या भावाला मी पूर्ण भानावर राहून माझा ब्लाउज काढायला सांगितले होते. माझे दुधाने भरलेले गोळे मी त्याला मोकळे करायला सांगितले होते. आपल्या सख्ख्या बहि‍णीची छाती आता तो उघडी करणार होता. तिच्या सांगण्यावरून, तिच्या मर्जीनेच तो आता तिचे दुधाने भरलेले गोळे पिणार होता. ह्या विचारांनी माझ्या योनित आग पेटली आणि तिला चांगलाच पाझर फुटला होता.

संदीप माझ्या अगदी जवळ येऊन उभा राहला. आमच्या दोघांची काही क्षण नजरानजर झाली! नजरेनेच त्याने पुन्हा एकदा माझ्याकडे परमिशन मागितली आणि नजरेनेच मी त्याला दुजोरा दिला. त्याचे हात हलले तसे माझी नजर खाली गेली.

तो सुद्धा खाली माझ्या ब्लाउजमध्ये कसलेल्या छातीच्या गोळ्यांकडे बघत होता. आपल्या बहि‍णीचे हे ठासून भरलेले गोळे आपण आता नग्न करणार आहे ह्या गोष्टीची उत्तेजना त्याच्या थरथरत्या हातावरून दिसून येत होती.

शेवटी एकदाचे त्याचे हात माझ्या गोळ्यांजवळ पोहचले. मला वाटले की तो आपले हात माझ्या दोन्ही गोळ्यांच्या मधल्या हुकावर नेईल. पण पटकन त्याने आपले दोन्ही हात माझ्या दोन्ही गोळ्यांवर दाबले आणि माझे गोळे कसून पकडले. आश्चर्याने मी नजर वर करून त्याच्याकडे पाहिले! वासनांध नजरेने, वेड लागल्यासारखा, डोळे फाडून तो माझ्या पकडलेल्या भरगच्च गोळ्याकडे पाहत होता.

मी लगेच त्याच्या हाताचे मनगट पकडले आणि पटकन त्याला म्हणाले,

“संदीप थांब! तुझे हात मागे घे.”

त्याने दोन क्षण ऐकलेच नाही मी काय बोलतेय ते. पण जेव्हा मी त्याच्या धरलेल्या मनगटाला जोर दिला तेव्हा तो भानावर आला आणि त्याने नजर वर केली. मी नजरेनेच त्याला खुणावले हात मागे घे म्हणून. त्याच्या चेहर्‍यावर आश्चर्य पसरले आणि त्याने मला विचारले,

“काय ताई? काय झाले?”

“तू हात मागे घे. मग सांगते.” मी ठामपणे म्हणाले.

त्यावर संदीप ओशाळला आणि त्याने माझ्या गोळ्यावरचे आपले हात काढून घेतले. संभ्रमाने तो माझ्याकडे बघत राहला. मी त्याच्या नजरेत खोलवर नजर मिळवली आणि जरबेने त्याला म्हणाले,

“संदीप आपण पुढे जाण्याआधी मी एक गोष्ट क्लिअर करते. तुला ती समजून घ्यायला पाहिजे आणि त्याप्रमाणेच वागायला पाहिजे. हे तुला मान्य असेल तरच मी तुला पुढे जायला देईल.”

“कसली गोष्ट, ताई?” संदीपने कुतुहलाने विचारले.

“सांगते, पण आधी प्रॉमिस कर, तू ऐकशील म्हणून.” मी म्हणाले.

“अगं पण तू सांग तर खरं, मग देतो प्रॉमिस.” संदीप म्हणाला.

“नाही! आधी प्रॉमिस, मग ती गोष्ट सांगते.” मी ठामपणे म्हणाले.

संदीपच्या लक्षात आले की मी निश्चयाने बोलत आहे. जर माझे म्हणणे मान्य नाही केले तर मी पुढे काही करायला देणार नाही. तेव्हा तो नाइलाजाने म्हणाला,

“ठीक आहे ताई, मी तुला प्रॉमिस करतो, तू सांगशील ते मी ऐकेन. आता सांग.”

“हंम्म्म. मग ऐक. आपल्यात जे काही घडणार आहे, म्हणजे हे जे काही मी तुला करू देत आहे, हे खरे तर आपण करायला नाही पाहिजे. म्हटले तर हे पाप आहे, समाजात ही एक अनैतिक गोष्ट आहे, पण तरीही मी तुला करायला देत आहे. मला माहीत नाही का? पण देत आहे हे खरे! तेव्हा तुला मी हे करायला देतेय पण इतकेच. ह्याच्या व्यतिरिक्त अजून काही करायचे नाही. समजले का?”

“हं? पण ताई. एवढेच? म्हणजे मी फक्त तुझे दूध.” त्याला पुढे बोलवेना.

“हो! फक्त माझे दूध प्यायचे. बाकी काही नाही.” मी त्याला स्पष्ट केले.

“अगं पण ताई, फक्त दूध प्यायचे म्हणजे तुझ्या छातीला तर मी हात लावणार ना. म्हणजे हात तर लावावा लागणारच ना?” त्याने अजून जास्त खुलासा करत विचारले.

“हो, ते चालेल. मला चिकटलेलेपण चालेल, पण त्यापेक्षा जास्त काही नाही.” मी म्हणाले.

“आणि इतर कुठे हात लावला तर? म्हणजे समजा मी तुला कवेत घेतले. म्हणजे असे नाही पण तुझे दूध पिताना. तर मग तुला तिथे, मागे, तुझ्या नितं? त्यावर हात लावला तर चालेल ना?” त्याने विचारले.

“हंम्म्म. नाही चालणार.” मी त्याची मजा करत माझे हसू दाबत म्हणाले.

“बस काय ताई, इतके चालायला काही हरकत नाही. आता हे करत असताना थोडा इकडे तिकडे हात लावणे, तुला जवळ घेणे ओघाने आलेच. तेवढे तुला अलाऊड केलेच पाहिजे.” त्याने किंचित मनधरणी करत म्हटले.

“हंम्म्म. ओके. तेवढे मी तुला अलाऊड करेन. पण जास्त फायदा घ्यायचा नाही. माझ्या मांड्यांमध्ये घुसायचा तर अजिबात प्रयत्न करायचा नाही.” मी शेवटी ते मान्य करत त्याला शेवटची तंबी दिली.

“हंम्म्म. ठीक आहे ताई, मला मान्य आहे. तू एवढे काही करायला देतेय, तेपण काही कमी नाही.” संदीपने शेवटी ते मान्य करत म्हटले.

मला माहीत होते की खरे तर त्याला हे प्रॉमिस जास्त आवडले नव्हते पण त्याला मान्य केल्याशिवाय दुसरा काही पर्याय नव्हता. मला स्वत:लापण ते तितकेसे पटले नव्हते. उलट आत्ता त्याच्याशी बोलताना त्याला ती मर्यादा घालून देताना माझी स्वत:ची योनी तापलेली होती, पाझरत होती.

त्याच्या स्पर्शाने, माझे गोळे चोखण्याने, माझे दूध पिल्याने माझी अवस्था काय होणार होती ते मला माहीत होते. माझ्या योनितून किती आग बाहेर पडणार होती त्याची मला कल्पना होती आणि ती आग मी कशी विझवणार होते ते मलाच माहीत नव्हते. पण तरीही मी संदीपवर ती मर्यादा घातली होती.

संदीप ती मर्यादा पाळेल की नाही, त्याच्यापेक्षा ती मर्यादा मी पाळेल की नाही हे मलाच माहीत नव्हते. पुढचा काळच ते सांगणार होता. तेव्हा त्या क्षणी ज्या तर्‍हेने संदीपने माझे उरोज करकचून पकडले होते त्यावरून मला त्याला ती मर्यादा घालून देण्याची गरज वाटली. समजा कधी वेळ आली तर ह्या प्रॉमिसचा उपयोग करून त्याला बंधन घालता येणार होते, त्याला थांबवता येणार होते. तूर्तास मी आता पुढे जायचे ठरवले.

संदीप अजूनही किंचित संभ्रमात माझ्याकडे पाहत उभा होता. मी त्याच्या नजरेला नजर मिळवली तेव्हा त्याने माझ्याकडे पाहत म्हटले,

“पण ताई, तुला एक विचारू का?”

“हं विचार ना.”

“तू मला फक्त तुझी छाती चोखायला, म्हणजे तुझे दूध प्यायला परवानगी देतेय. मला तर तुझ्या दुधाने भरलेल्या छातीचे आकर्षण आहे म्हणून मी तुझे दूध प्यायलो आणि पिणार आहे. म्हणजेच मला तर ती खास मेजवानी आहे. पण तुला त्यातून काय मिळणार आहे? तुला कसले सुख ह्यातून मिळणार आहे?”

संदीपच्या प्रश्नाने मला पेचात टाकले! त्याचा प्रश्न बरोबर होता. त्याला जर मी फक्त माझे दूध पाजणार होते आणि त्याच्याबरोबर दुसरे काही करणार नव्हते. तर मग त्यातून मला काय मिळणार होते? मी कशाला त्याला ते करू देत होती? ह्याचे उत्तर मी त्याला काय सांगणार होते?

त्याला मी हे तर सांगू शकत नव्हते की त्याच्या चोखण्याने माझ्या योनित आग लागते. त्याच्या स्पर्शाने, त्यानी माझे दूध पिल्याने माझ्या योनितून साय बाहेर पडते. माझी योनी पाझरायला लागते. मी चक्क कामोत्तेजित होते! मी त्याला बोलू शकत नव्हते की माझी ती कामवासना अजून भडकवायला, माझी ती पेटलेली योनी नंतर घासून थंड करायला मी त्याला माझी छाती चोखायला देणार होते.

तेव्हा त्याला वेगळेच काहीतरी सांगून त्याचे समाधान करायला मी म्हणाले,

“मी फक्त तुझ्या सुखासाठी हे करायला तयार होतेय. तू गुपचूप माझी छाती चोखायचा, माझे दूध प्यायचास. ते जर कोणी पाहिले, कोणाला कळले तर तुझी बदनामी होईल आणि माझीपण नाचक्की होईल. निव्वळ ते घडू नये म्हणून मी तुझ्याबरोबर हे करायला तयार होतेय. केवळ तुझ्या सुखासाठी. कळले का?” मी त्याला पट‍वून देत म्हणाले.

“ओह थँक्स, ताई.” त्याला बहुदा ते पटले तेव्हा तो कृतज्ञतेने म्हणाला.

“हं ओके! चल! कर सुरूवात आता.”

असे बोलून मी त्याला सुरूवात करायची परवानगी दिली. मग संदीप किंचित मागे सरकलेला परत पुढे झाला. इतका वेळ त्याच्याशी बोलण्याने हृदयाची जी धडधड नॉर्मल झाली होती ती आता परत चालू झाली. माझ्या दोन गोळ्यांमध्ये असलेला माझ्या साडीचा पदर संदीपने पकडला आणि खेचून खाली टाकला.

पुन्हा त्याची नजर माझ्या भरलेल्या छातीच्या गोळ्यांवर खिळली. असा तो रोखून माझ्या गोळ्यांकडे बघायचा तेव्हा त्याच्या डोळ्यात एक वेगळीच चमक मला दिसायची. किंचित वेडसरपणाची झाक त्या नजरेत असायची आणि हातात आले तर खाऊन टाकीन अशी ती नजर सांगायची.

पुन्हा त्याचे हात वर आले आणि मघासारखे ते माझ्या गोळ्यांवर न जाता मधल्या हुकावर गेले. माझ्या ब्लाउजचे खालचे दोन हुक उघडे होतेच तेव्हा त्याची बोटे तिसर्‍या हुकाजवळ गेली. ब्लाउजचा कपडा पकडून त्याने तिसरा हुक खोलला.

आता फक्त एकच हुक केविलवाणा प्रयत्न करत ब्लाउज माझ्या गोळ्यांवर धरून होता. तो हुकपण संदीपने काढला आणि माझा ब्लाउज मोकळा झाला. वर माझ्याकडे संदीपने एक कटाक्ष टाकला. मीपण त्याच्या नजरेत पाहिले आणि त्याला दुजोरा दिला. मग माझ्या नजरेत नजर तशीच गुंफून ठेवत संदीपने माझ्या दोन्ही गोळ्यांवरून ब्लाउजचा कपडा बाजूला करायला सुरूवात केली.

संदीपची नजर वर माझ्या नजरेवर होती पण खाली त्याचे हात काम करत होते. माझ्या निप्पलवरून ब्लाउज बाजूला करताना त्याच्या बोटांचा स्पर्श निप्पलला झाला आणि माझे अंग किंचित शहारले! एक तर निप्पल आधीच कडक झालेला होता आणि त्यात त्याच्या बोटांचा स्पर्श. एक शिरशिरी माझ्या निप्पलमधून माझ्या मेंदूकडे गेली.

माझे दोन्ही गोळे ब्लाउजच्या आवरणातून मुक्त केल्यावर संदीपची नजर खाली त्यांच्यावर गेली. मीपण खाली पाहत तो काय करतोय ते पाहू लागले. संदीप टक लावून माझे मुक्त झालेले दोन्ही भरगच्च गोळे पाहत होता.

तसे तर त्याने माझे गोळे या आधीही अनेकदा पाहिले असतील पण आत्ता ह्या क्षणी तो जितक्या जवळून आणि खुलेपणे माझ्या छातीचे गोळे पाहत होता तसे त्याला कधी पाहायला मिळाले नव्हते.

बहि‍णीचे दूध

"ओहहहऽऽ असं काय करतोस? सोड ना मला. बाळाचं दूध आहे ना हे? मग तू कशाला पितोस? बाळ उपाशी राहील ना. आहहहहऽऽ दूध पितो तर पितो, वर माझ्या तिथे मांड्यांमध्ये काहीतरी करतोय. मी ओली होत चालले आहे, तिथे खाली! ओहहहऽऽ सोड ना मला. मी आईला नाव सांगेन हं!! “आईऽऽ ये आईऽऽ बघ ना, आई....

बहि‍णीचे दूध भाग : २

एकदा असेच मला माझ्या नवऱ्याने पाठवलेला ई-मेल चेक करायचा होता तेव्हा मी संदीपच्या रूममध्ये त्याच्या कॉम्प्युटरवर तो चेक करायला गेले. माझ्या नवऱ्याने पाठवलेले ई-मेल चेक करायला मी नेहमी त्याचा कॉम्प्युटर वापरायचे म्हणून त्याने मला लॉग-इन पासवर्ड देऊन ठेवला होता. संदीप...

बहि‍णीचे दूध भाग : ३

सगळे हुक काढून मी ब्लाउजचा कपडा माझ्या गच्च उरोजांवरून बाजूला केला. जरी मी दरवाज्याकडे किंचित पाठ करून उभी होते तरी समोरील आरशातून त्याला माझे नग्न होत असलेले भरीव गोळे स्पष्ट दिसणार होते आणि पडद्याच्या फटीतून दिसणार्‍या सावलीवरून कळत होते की तो ते पाहत होता. मग मी...

बहि‍णीचे दूध भाग : ४

संदीप निघून गेल्यावर माझे विचार पुन्हा चालू झाले. माझे दुधाने भरलेले गोळे चोखून माझे दूध कोणी तरी नक्की प्यायले होते ह्यात काही शंका नव्हती. माझा दुसरा गोळाही त्या व्यक्तीनेच बाहेर काढला होता ह्यातही काही दुमत नव्हते. आणि त्यावेळी घरात फक्त मी आणि संदीप हजर होते,...

बहि‍णीचे दूध भाग : ५

काही क्षण माझ्या गोळ्याचे तसे स्पर्शसुख घेतल्यावर आणि मी अजूनही पूर्ण झोपेत आहे ह्याची खात्री झाल्यावर त्याने आपल्या बोटांच्या कात्रीतील माझा निप्पल दाबला. त्याबरोबर माझ्या टपोऱ्या भरलेल्या निप्पलमधून दुधाचे थेंब बाहेर टपकले! त्याने आपली बोटे हलवली आणि दुधाच्या त्या...

बहि‍णीचे दूध भाग : ६

मी माझ्या खोलीत पडल्या पडल्या खुलेआम माझी योनी घासत होते आणि माझा एक उघडा स्तन दाबत होते. त्या क्षणी संदीप किंवा आई कोणीही माझ्या रूममध्ये आले असते तर त्यांना हे काय दृश्य दिसले असते? मी हे करतेय ते पाहून त्यांना काय वाटले असते? पण मला त्याची पर्वा नव्हती. वासनेच्या...

बहि‍णीचे दूध भाग : ७

खरे सांगायचे तर तो माझे दूध पितो ही गोष्ट मलापण कामोत्तेजित करत होती. तो माझे दूध प्यायचा तेव्हा माझ्या योनितून कामसलील नुसता पाझरत राहायचा. त्याने निव्वळ माझी छाती चोखू नये तर दाबावी, चुरावी, कुस्करावी असे मला वाटत राहायचे. मलापण तो जे करतोय ते आवडायचे म्हणून मी...

बहि‍णीचे दूध भाग : ८

संदीपला काहीतरी महत्त्वाचे काम होते म्हणून तो बाहेर निघून गेला. तो गेला त्यामुळे मी थोडी हिरमुसली झाले कारण मला असे वाटत होते की आज मी झोपल्यावर त्याने माझी छाती चोखावी. त्याला माझे दूध पाजायला आता मीच आतुर झाले होते! पण तो निघून गेला आणि ती शक्यता बाद झाली. मनात मी...

बहि‍णीचे दूध भाग : १०

माझ्या दुधाने तुडुंब भरलेल्या मांसल पिशव्यांकडे पाहत संदीपने माझ्या खांद्यावरचा ब्लाउज खाली करून काढायचा प्रयत्न केला. तर मी त्याला म्हणाले, "राहू दे ना. पूर्ण काढायची काय गरज?" क्षणभर विचार करून त्याने माझा ब्लाउज सोडला आणि तसाच माझ्या खांद्यावर ठेवला. मग त्याने आपले...

बहि‍णीचे दूध भाग : ११

संदीपने एक क्षण कर नजर करत माझ्याकडे पाहिले. त्याच्या नजरेला नजर देत मी माझा हात उचलला आणि त्याच्या डोक्याच्या मागे ठेवला. मग मी हळूहळू त्याचे डोके खाली दाबले आणि माझ्या उजव्या गोळ्याच्या बोंडावर ठेवले. संदीपने पटकन तोंडाचा आ वासला आणि माझा जमेल तितका गोळा तोंडात...

बहि‍णीचे दूध भाग : १२

"अरे त्याच दिवशी जेव्हा मला ते फोटो तुझ्या कॉम्युटरमध्ये सापडले. तेव्हा आईने बोलावले म्हणून तू मला बोलवायला आला होतास. मी तुला म्हटले की तू पुढे हो मी कपडे बदलून येते. मग मी कपडे बदलायला लागले आणि तू पडद्यामागे उभा राहून गुपचूप मला बघत होतास." मी त्याचे गुपित उघड...

बहि‍णीचे दूध भाग : १३

मी संदीपला सरळ सरळ विचारले. कारण त्याच्या बरोबर हे संभाषण करून नाही म्हटले तरी मी थोडी उत्तेजित झाले होते! आम्ही दोघंही कामोत्तेजित होतो हे आता ना त्याला गुपित होते ना मला गुपित होते. तेव्हा ती उत्तेजना पुन्हा एकदा थोडी खुलेपणे अनुभवायची उर्मी मला तीव्रपणे आली! आणि...

बहि‍णीचे दूध भाग : १४

आत्तापर्यंत मी जे काही संदीपबरोबर केले तेपण सर्वथा चुकीचे होते आणि अजून पुढे काही केले तर तेपण चुकीचे असणार होते. तरीही मला ते हवेहवेसे वाटत आहे. मग अजून पुढे जाऊन पूर्ण सुख का न घ्यावे? कोण आपल्याला रोखत आहे? आणि ती गोष्ट केल्यानंतर काय नुकसान होणार होते? आमच्या...

बहि‍णीचे दूध भाग : १५

मघाशी मी त्याला किस केले तेव्हा तो झोपेत होता. त्यामुळे त्याला माझ्या किसिंगची मजा मिळाली नव्हती. पण आता तो पूर्ण शुद्धीत होता आणि स्वत:हून माझे चुंबन घेत होता. आता तो वर सरकला आणि बरोबर आपला लंड माझ्या योनित आतबाहेर करू लागला. त्याच्या छातीच्या खाली माझ्या छातीचे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!