बहि‍णीचे दूध भाग : १५

मघाशी मी त्याला किस केले तेव्हा तो झोपेत होता. त्यामुळे त्याला माझ्या किसिंगची मजा मिळाली नव्हती. पण आता तो पूर्ण शुद्धीत होता आणि स्वत:हून माझे चुंबन घेत होता. आता तो वर सरकला आणि बरोबर आपला लंड माझ्या योनित आतबाहेर करू लागला.

त्याच्या छातीच्या खाली माझ्या छातीचे दुधाने भरलेले घडे चिरडले जात होते, त्यातील दूध ओघळले जात होते. नकळत मी माझे तोंड उघडले आणि संदीपच्या जि‍भेला माझ्या जि‍भेने स्पर्श केला. मग एकमेकांना घट्ट आवळत आम्ही एकमेकांचे चुंबन घेत त्वेषाने कुटायला लागलो.

“ओहहहह ताईऽऽ सुनीताऽऽऽ ताईऽऽऽ“ असे ओरडत संदीपने माझ्या योनित त्याची पिचकारी सोडली.

“संदीपऽऽऽऽ माझाऽऽऽ लाडकाऽऽऽ संदीपऽऽऽऽ” असे ओरडत मीपण झडायला लागले.

संदीप प्रचंड तीव्रतेने माझ्या योनित गळायला लागला आणि माझी योनी त्याच्या चीकाने भरायला लागली. त्याचा चीक माझ्या योनितून गळून खाली माझ्या नितंबाच्या फटीत ओघळत होता. त्याला घट्ट पकडून मी माझा झडण्याचा आनंद घेत होते.

त्याचे पांढरे दूध आणि माझ्या योनिची साय ह्यांचे मिश्रण माझ्या योनितून बाहेर गळत होते. गळून गळून संदीपचा लंड मलूल व्हायला लागला. त्याची उत्तेजना शांत झाली आणि तो माझ्या अंगावरून खाली सरकू लागला. पण मी त्याला पकडून ठेवले आणि त्याला तसेच माझ्या अंगावर पडायला लावले.

संदीपच्या केसांमध्ये हात फिरवत मी त्याला कवेत घेऊन आमच्या मीलनाचा उत्तरार्ध अनुभवू लागले. आमच्यात ते घडले होते. जे एका नवरा-बायकोमध्ये घडते, जे एका स्त्री-पुरूषामध्ये घडते, जे नक्कीच कोणा भाऊ-बहि‍णीत घडत नाही, ती संभोगाची क्रिया आमच्या हातून घडली होती.

पण त्या क्षणी मला त्याचा काहीही पश्चाताप नव्हता. होती ती फक्त तृप्तीची भावना. एक अनामिक समाधान, एक आगळे वेगळे सुख त्या क्षणी मी अनुभवत होते. मला खात्री होती की तेच समाधान संदीपला भासत असावे. कारण हे घडावे ही इच्छा माझ्या आधीपासून त्याच्या मनात होती. नंतर मग एकमेकांना कुरवाळत, मिठीत घेऊन कधी आम्ही झोपेच्या आधीन झालो ते आम्हाला कळलेच नाही.

दुसर्‍या दिवशी सकाळी मला जाग आली. क्षणभर कळेना आपण कुठे आहोत. मग लक्षात आले की मी मा‍झ्याच बेडरूममध्ये आले. पटकन मला रात्रीचे सगळे आठवले! ते प्रत्यक्षात घडले नसावे आणि फक्त स्वप्न असावे असे मला वाटले. मी बाजूला पाहिले तर मला संदीपचा नग्न देह पडलेला दिसला. माझा नग्नपणा आणि त्याचा नग्नपणा पाहून मला खात्री झाली की रात्री जे घडले ते सत्य होते.

मी पडून राहून विचार करू लागले की जर ते घडले होते तर त्याला काही इलाज नव्हता. मग मला सगळे काही आठवले. ते घडायच्या आधी माझ्या मनात काय विचार आले, ते घडण्याची कृती किती योग्य होती ह्याचा माझ्या मनातील युक्तीवाद मला आठवला आणि माझ्या मनातील बोच नाहिशी झाली.

संदीपची झोप चाळवली आणि त्याने डोळे उघडले. त्याने माझ्याकडे पाहिले आणि मी त्याच्याकडे पाहिले. मला जसे एक क्षण जे घडले ते स्वप्न वाटले होते तसे त्याच्या चेहर्‍यावर दिसत नव्हते. पण त्याच्या चेहर्‍यावर अपराध्याची किंचित भावना होती. त्याला बोलते करण्यासाठी त्याला म्हणाले,

“गुड मॉर्निंग, संदीप.”

“गुड मॉर्निंग, ताई.”

मी त्याला कवेत घेतले आणि तो माझ्या कुशीत शिरला. मी त्याला थोपटत म्हणाले,

“संदीप काल रात्री आपल्यात जे घडू नये ते घडले, मी.”

मी पुढे बोलायला गेले तर संदीप मध्येच म्हणाला,

“ताई मला माफ कर, माझ्यामुळे ते घड.”

त्याच्या ओठांवर बोट ठेवत मी म्हणाले,

“श्श्शऽऽऽ! काही बोलू नकोस. तुला सॉरी बोलायची काही गरज नाही. जे घडले ते मीच घडवून आणले. त्यात तुझा काही दोष नाही. मलाच ते घडावे असे वाटत होते. मी अनावर झाले होते रे. खूप खूप दिवस झाले ते मी केले नव्हते. तुझ्या जिजूंचा विरह मला सहन होत नव्हता. म्हणून मी ते घडू दिले.”

“पण ताई.” तो बोलायला गेला तर परत मी त्याला गप्प केले.

“पण आपण जे केले ते खूप छान होते. एक वेगळेच फिलिंग होते. मला खूप आवडले! आणि ते पुन्हा पुन्हा घडावे असे मला वाटतेय.” मी मादकपणे त्याला म्हणाले.

“खरंच, ताई? तुला खरेच तसे वाटते का?” संदीपने खुश होत विचारले.

“हो रे संदीप, मी निर्लज्जपणे हे सांगतेय, पण हे खरे आहे.”

“ओहऽऽऽ ताईऽऽऽ, आय लव युऽऽऽ” असे म्हणत संदीपने मला मिठी मारली.

“आय लव यु टू, संदीपऽऽऽ” असे म्हणत मीपण त्याला गच्च धरले.

आणि संदीप माझ्या ओठांचे चुंबन घ्यायला लागला आणि माझ्या नग्न अंगाला झटायला लागला.

मी माझा हात खाली गेला आणि मी त्याचा कडक होत असलेला लंड पकडला. त्याचा लंडाला मी असा प्रथमच स्पर्श करत होते आणि त्याने त्याच्या अंगावर एक शहारा आला. मी हळूहळू त्याचा लंड हलवून तो कडक करायला लागले.

आपली बहीण आपला लंड हलवतेय ही भावना त्याला एका क्षणात कडक करून गेली. मग मी त्याला खाली पाठीवर झोपायला लावले आणि मी उठून बसले. त्याच्या कंबरेच्या दोन्ही बाजूला पाय ठेवून मी त्याच्या अंगावर आले.

मग त्याचा लंड उभा धरत मी त्याच्यावर माझी योनी टेकवली आणि खाली व्हायला लागले. बघता बघता माझ्या योनित त्याचा लंड गडप झाला आणि मी त्याच्या जांघेवर बसले. संदीप लगेच वर झाला आणि मी त्याच्या डोक्याखाली दोन्ही उश्या सरकवल्या.

त्याने त्याचे तोंड वर झाले आणि मी माझा दुधाने भरलेला गोळा त्याच्या तोंडात कोंबला. आणि मग संदीप माझी छाती चोखून माझे दूध प्यायला लागला आणि मी त्याच्या लंडावर वरखाली व्हायला लागले. माझे दोन्ही नितंब कुस्करत संदीप माझे दूध पिऊ लागला आणि मला खालून करू लागला.

संदीपच्या लंडावर वरखाली होऊन मी माझा दाणा त्याच्या लंडाच्या वरच्या भागावर घासत होते आणि तो माझे दूध पित मला हेपत होता. काही क्षणातच मी कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचले आणि त्याच्या लंडावर झडायला लागले.

झडून झडून मी तृप्त झाले आणि संदीपच्या अंगावर कोसळले. संदीप माझे दोन्ही नितंब करकचून आवळत मला त्वेषाने कुटायला लागला. काही जोरदार धक्के मारल्यावर त्याने पुन्हा एकदा माझ्या योनित आपल्या वीर्याची पिचकारी सोडली.

नंतर आम्ही अंघोळ वगैरे करून फ्रेश झालो आणि कपडे करून किचनमध्ये सकाळचा नाश्ता करत होतो. संदीपला बाहेर कामाला जायचे होते आणि मी चहा करायला ठेवला होता. संदीपच्या मनात काय आले कोणास ठाऊक? तो माझ्या जवळ आला आणि त्याने मागून मला मिठी मारली. माझ्या ब्लाउजमध्ये ठासून भरलेल्या दुधाच्या पिशव्या दाबत तो माझ्या कानात हळूच म्हणाला,

“सुनीता ताई एक विचारू का? माझी एक इच्छा पूर्ण करशील का?”

“काय रे, आता माझ्या लाडक्या भावाची अजून काय इच्छा आहे?” मी प्रेमाने त्याला विचारले.

“मला की नाही चहा प्यायचा आहे.” तो हळूच म्हणाला.

“अस्सं, मग हा काय बनवायला ठेवलाय, झाला की देते. त्यात काय एवढं.” हसून म्हणाले.

“अगं हा चहा नाही, म्हणजे हाच चहापण वेगळ्या प्रकारचा.” पुन्हा तो हळूच म्हणाला.

“वेगळ्या प्रकारचा? म्हणजे रे कसला?” मी कुतुहलाने विचारले.

“म्हणजे ह्या चहात तू नेहमीचे गाईचे दूध टाकू नकोस.” तो हळूच म्हणाला.

“गाईचे दूध नको? मग कुठले दूध टाकू?”

तो काय बोलेल ह्याची मला पुसटशी कल्पना आली आणि माझे अंग थरारले!

“गाईचे दूध नको, बाईचे दूध टाक. तुझे दूध, माझ्या ह्या लाडक्या बहि‍णीचे दूध.” संदीपने शेवटी ते सांगितलेच.

“अरे वेडाबिडा झालास की काय? कसे शक्य आहे ते? काहीतरीच तुझे आपले.” मी त्याला वेड्यात काढत म्हटले पण त्या विचाराने मी प्रचंड उत्तेजित झाले आणि माझ्या योनितून टपकन साय टपकली.

“का नाही शक्य? मी काढून देतो तुला दूध.” संदीपने आपला हेका चालू ठेवत म्हटले.

आणि मग मी त्याला लटका विरोध करत राहले आणि तो माझी मनधरणी करत माझ्या दुधाचा चहा प्यायचा असा हट्ट करत राहला. शेवटी नाइलाजास्तव मला त्याचे म्हणणे मान्य करावे लागले! खरे तर त्या कल्पनेने मी प्रचंड उत्तेजित झाले आणि संदीपही खूप उत्तेजित दिसत होता!

“ओह, सुनीता ताई, थँक्यु थँक्यु. माझी ही खूप दिवसांची इच्छा होती की तुझ्या दुधाचा चहा प्यायचा. ही इच्छा कधी पुरी होईल असे मला स्वप्नातही वाटत नव्हते. पण काल आपण जे केले त्यानंतर माझी ती इच्छा पुरी होईल ह्याची आशा मला वाटायला लागली. खरंच तू ग्रेट आहेस, ताई!” संदीप माझी स्तुती करत म्हणाला.

“बरं बरं. खूप झाले माझे कौतुक, आता माझे दूध कसे काढणार ते सांग.” मी उत्सुकतेने त्याला म्हटले.

त्यावर संदीपने एक मध्यम आकाराचे वाडगे घेतले आणि माझा हात धरून तो मला माझ्या बेडरूममध्ये घेऊन गेला. माझ्या अंगावरची साडी फेडून त्याने ब्लाउज, परकर आणि पॅन्टी काढून मला पूर्ण नागडी केली. मग स्वत:चे सगळे कपडे काढून तोपण पूर्ण नागडा झाला.

माझे दूध काढायच्या कल्पनेने माझ्या योनितली साय बाहेर पाझरत होती आणि संदीपचा लंडही कडक झाला होता. मी मस्करीत त्याला म्हटलेही,

“काय रे माझे दूध काढणार की तुझे दूध काढणार आहेस? नाही, म्हटलं सगळे कपडे काढून नागडे झालोय. तेव्हा दूधच काढतोय की अजून काही करतोय?”

“अगं ताई मी तर दूधच काढणार आहे. पण मला खात्री आहे, हा दूध काढायचा प्रोग्राम झाला की आपल्याला नक्कीच झऽऽ करावेसे वाटणार. तेव्हा मग वेळ वाया जाऊ नये म्हणून मी आपले सगळे कपडे काढलेय.”

मग संदीपने मला बेडवर चढून हाता-गुडघ्यावर गाईसारखे उभे राहायला लावले आणि माझ्या हाताशी एकावर एक तीन उश्या ठेवल्या व मला त्यावर हाताची घडी करून डोके ठेवायला लावले.

मी ओणवी होऊन हाताची घडी करून उशीवर डोके ठेवून पवित्रा घेतला. माझे दुधाने भरलेले छातीचे दोन्ही गोळे खाली लोंबायला लागले. गाईच्या आचळासारखे ते दिसत असावे कारण संदीप माझ्या त्या पोझकडे पाहून चक्क आपला लंड हलवायाला लागला.

मा‍झ्यात आणि गाईमध्ये फरक इतकाच होता की गाईला एक आचळ आणि चार निप्पल असतात आणि मला दोन आचळ आणि दोन निप्पल होते. संदीपने मग आणलेले वाडगे माझ्या लोंबणाऱ्या दोन्ही गोळ्यांच्या मध्ये ठेवले.

माझे निप्पल आणि वाडगे ह्यामध्ये सहा-सात इंचाचे अंतर असावे. मग संदीपने माझा डावा लोंबणारा गोळा धरला आणि अरोल्याच्या जागी त्याने त्याला दाबले. ‘चर्र्र्र्र’ असा बारीक आवाज करत माझ्या दुधाची एक धार खालच्या वाडग्यात पडली आणि उत्तेजित होऊन माझ्या योनितून साय पाझरली! संदीपच्या लंडानेही आचका दिलेला मला स्पष्ट दिसला!

मग संदीप गवळ्यासारखा माझी थान दाबत, माझा निप्पल पिळत खालच्या वाडग्यात माझ्या गोळ्यातले दूध काढायला लागला. रूममधल्या शांततेत ‘चर्र्र्र्र चर्र्र्र्र’ आवाज करत माझे दूध वाडग्यात पडत होते.

मध्ये मध्ये संदीप खाली वाकून माझ्या गोळ्यांमध्ये तोंड घालत होता आणि माझा निप्पल तोंडात पकडून माझे दूध डायरेक्ट उगमावरून पित होता. आणि मग परत तो ‘चर्र्र्र्र चर्र्र्र्र’ करत वाडग्यात माझे दूध काढत होता.

वाडगे अर्धे भरत आले आणि तेवढे दूध दोन कप चहाला पुरेसे होते. तेव्हा संदीपने ते माझ्या दुधाने भरलेले वाडगे उचलून बाजूला ठेवले आणि मला बेडवर पालथे केले. आणि मग तो माझी छाती चोखत तेथे परत मला कुटायला लागला.

त्याने माझे दूध काढले ती क्रिया मलाही इतकी उत्तेजक वाटली होती की माझ्या योनितही कामाग्नी भडकला होता. पाच मिनिटात मी तीव्रपणे झडले आणि संदीपने आपल्या दुधाची धार माझ्या योनितील सायीत मिसळली.

आणि मग आम्ही तसेच नागड्याने बाहेर किचनमध्ये आलो आणि संदीपने जे माझे दूध काढले होते ते मी बारीक गॅसवर उकळत असलेल्या चहा मध्ये टाकले. नंतर मग दोन कपात चहा घेऊन आम्ही दोघंही बाईच्या दुधाचा हा आगळा-वेगळा चहा पिऊ लागलो.

माझे स्वत:चे दूध टाकलेला तो चहा गाईच्या दुधापेक्षा वेगळा लागत होता पण त्याला एक वेगळीच अशी मधुर चव होती. संदीप तर काय स्वर्गात पोहचला होता! बहि‍णीचे दूध असे वेगळ्या प्रकारे पिऊन तो धन्य धन्य झाला होता!!

बहि‍णीचे दूध

"ओहहहऽऽ असं काय करतोस? सोड ना मला. बाळाचं दूध आहे ना हे? मग तू कशाला पितोस? बाळ उपाशी राहील ना. आहहहहऽऽ दूध पितो तर पितो, वर माझ्या तिथे मांड्यांमध्ये काहीतरी करतोय. मी ओली होत चालले आहे, तिथे खाली! ओहहहऽऽ सोड ना मला. मी आईला नाव सांगेन हं!! “आईऽऽ ये आईऽऽ बघ ना, आई....

बहि‍णीचे दूध भाग : २

एकदा असेच मला माझ्या नवऱ्याने पाठवलेला ई-मेल चेक करायचा होता तेव्हा मी संदीपच्या रूममध्ये त्याच्या कॉम्प्युटरवर तो चेक करायला गेले. माझ्या नवऱ्याने पाठवलेले ई-मेल चेक करायला मी नेहमी त्याचा कॉम्प्युटर वापरायचे म्हणून त्याने मला लॉग-इन पासवर्ड देऊन ठेवला होता. संदीप...

बहि‍णीचे दूध भाग : ३

सगळे हुक काढून मी ब्लाउजचा कपडा माझ्या गच्च उरोजांवरून बाजूला केला. जरी मी दरवाज्याकडे किंचित पाठ करून उभी होते तरी समोरील आरशातून त्याला माझे नग्न होत असलेले भरीव गोळे स्पष्ट दिसणार होते आणि पडद्याच्या फटीतून दिसणार्‍या सावलीवरून कळत होते की तो ते पाहत होता. मग मी...

बहि‍णीचे दूध भाग : ४

संदीप निघून गेल्यावर माझे विचार पुन्हा चालू झाले. माझे दुधाने भरलेले गोळे चोखून माझे दूध कोणी तरी नक्की प्यायले होते ह्यात काही शंका नव्हती. माझा दुसरा गोळाही त्या व्यक्तीनेच बाहेर काढला होता ह्यातही काही दुमत नव्हते. आणि त्यावेळी घरात फक्त मी आणि संदीप हजर होते,...

बहि‍णीचे दूध भाग : ५

काही क्षण माझ्या गोळ्याचे तसे स्पर्शसुख घेतल्यावर आणि मी अजूनही पूर्ण झोपेत आहे ह्याची खात्री झाल्यावर त्याने आपल्या बोटांच्या कात्रीतील माझा निप्पल दाबला. त्याबरोबर माझ्या टपोऱ्या भरलेल्या निप्पलमधून दुधाचे थेंब बाहेर टपकले! त्याने आपली बोटे हलवली आणि दुधाच्या त्या...

बहि‍णीचे दूध भाग : ६

मी माझ्या खोलीत पडल्या पडल्या खुलेआम माझी योनी घासत होते आणि माझा एक उघडा स्तन दाबत होते. त्या क्षणी संदीप किंवा आई कोणीही माझ्या रूममध्ये आले असते तर त्यांना हे काय दृश्य दिसले असते? मी हे करतेय ते पाहून त्यांना काय वाटले असते? पण मला त्याची पर्वा नव्हती. वासनेच्या...

बहि‍णीचे दूध भाग : ७

खरे सांगायचे तर तो माझे दूध पितो ही गोष्ट मलापण कामोत्तेजित करत होती. तो माझे दूध प्यायचा तेव्हा माझ्या योनितून कामसलील नुसता पाझरत राहायचा. त्याने निव्वळ माझी छाती चोखू नये तर दाबावी, चुरावी, कुस्करावी असे मला वाटत राहायचे. मलापण तो जे करतोय ते आवडायचे म्हणून मी...

बहि‍णीचे दूध भाग : ८

संदीपला काहीतरी महत्त्वाचे काम होते म्हणून तो बाहेर निघून गेला. तो गेला त्यामुळे मी थोडी हिरमुसली झाले कारण मला असे वाटत होते की आज मी झोपल्यावर त्याने माझी छाती चोखावी. त्याला माझे दूध पाजायला आता मीच आतुर झाले होते! पण तो निघून गेला आणि ती शक्यता बाद झाली. मनात मी...

बहि‍णीचे दूध भाग : ९

संदीपने झटकन मान वर करून अविश्वासाने माझ्याकडे पाहिले! तो खुळ्यासारखा आ वासून माझ्याकडे बघत होता आणि त्याचा विचित्र चेहरा पाहून मला हसूं आले. माझे हसूं दाबत मी पुन्हा विचारले, "अरे मी काय विचारतेय? माझी दूध मी स्वत: तुला प्यायला दिले तर पिशील का?" "ह हो हो ताई,...

बहि‍णीचे दूध भाग : १०

माझ्या दुधाने तुडुंब भरलेल्या मांसल पिशव्यांकडे पाहत संदीपने माझ्या खांद्यावरचा ब्लाउज खाली करून काढायचा प्रयत्न केला. तर मी त्याला म्हणाले, "राहू दे ना. पूर्ण काढायची काय गरज?" क्षणभर विचार करून त्याने माझा ब्लाउज सोडला आणि तसाच माझ्या खांद्यावर ठेवला. मग त्याने आपले...

बहि‍णीचे दूध भाग : ११

संदीपने एक क्षण कर नजर करत माझ्याकडे पाहिले. त्याच्या नजरेला नजर देत मी माझा हात उचलला आणि त्याच्या डोक्याच्या मागे ठेवला. मग मी हळूहळू त्याचे डोके खाली दाबले आणि माझ्या उजव्या गोळ्याच्या बोंडावर ठेवले. संदीपने पटकन तोंडाचा आ वासला आणि माझा जमेल तितका गोळा तोंडात...

बहि‍णीचे दूध भाग : १२

"अरे त्याच दिवशी जेव्हा मला ते फोटो तुझ्या कॉम्युटरमध्ये सापडले. तेव्हा आईने बोलावले म्हणून तू मला बोलवायला आला होतास. मी तुला म्हटले की तू पुढे हो मी कपडे बदलून येते. मग मी कपडे बदलायला लागले आणि तू पडद्यामागे उभा राहून गुपचूप मला बघत होतास." मी त्याचे गुपित उघड...

बहि‍णीचे दूध भाग : १३

मी संदीपला सरळ सरळ विचारले. कारण त्याच्या बरोबर हे संभाषण करून नाही म्हटले तरी मी थोडी उत्तेजित झाले होते! आम्ही दोघंही कामोत्तेजित होतो हे आता ना त्याला गुपित होते ना मला गुपित होते. तेव्हा ती उत्तेजना पुन्हा एकदा थोडी खुलेपणे अनुभवायची उर्मी मला तीव्रपणे आली! आणि...

बहि‍णीचे दूध भाग : १४

आत्तापर्यंत मी जे काही संदीपबरोबर केले तेपण सर्वथा चुकीचे होते आणि अजून पुढे काही केले तर तेपण चुकीचे असणार होते. तरीही मला ते हवेहवेसे वाटत आहे. मग अजून पुढे जाऊन पूर्ण सुख का न घ्यावे? कोण आपल्याला रोखत आहे? आणि ती गोष्ट केल्यानंतर काय नुकसान होणार होते? आमच्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!