खंडाळा घाट भाग : १०

“काहीतरीच काय ताई, तुला माहीत नाही ते?”

“आता नाही माहीत बोलते तर, तुला विश्वास ठेवायचा असेल तर ठेव नाही तर विषय बंद कर!”

“बरं ठीक आहे ताई, तुला माहीत असेल नसेल तरी सांगतो. आणि मा‍झ्या तोंडातून काही शब्द जे तुला कदाचित अश्लील वाटतील असे बाहेर पडले तर माफ कर. पण त्या शब्दाशिवाय मी तुला सांगू शकत नाही.”

“ठीक आहे! ठीक आहे! चालू कर तू!”

“अच्छा! तर स्त्रिच्या योनिच्या वर एक भाग असतो ज्याला ‘शिश्नमुंड’ म्हणतात ते.”

“या शब्दांना अश्लील कोण म्हणेल?” असे म्हणत राणीताई हसत सुटली.

“हसू नकोस गं ताई, मी सिरीअसली सांगतोय.”

“बरं बरं! बोल पुढे!”

“तर ते शिश्नमुंड कामक्रीडेमध्ये जेव्हा घासले जाते तेव्हा स्त्री जास्त उत्तेजित होते व तिची उत्तेजना एका उच्च थराला पोहचून तिची कामतृप्ती होते.”

“खोटे! काहीतरीच सांगतोय तू, असे काही नसते. स्त्रियांना कामक्रीडेतून काही आनंद मिळत नाही. मिळतात फक्त वेदना! त्रास!”

“म्हणजे तुला ते माहीत नाही ताई! तुला जर माहीत असले असते तर तू असे बोलली नसतीस.”

“हो, मला ते माहीत नाही आणि तू बोलतोस त्याच्यावर माझा विश्वास नाही.”

“ताई तू खरंच ते सुख घेतले नाहीस?”

“नाही!”

“आता तुला कसे पटवून देऊ मी ते ताई? अच्छा ठीक आहे! तुला सांगून पटत नाही तर मी तुला करून दाखवतो.” असे म्हणत मी उठलो व तिच्या पायाच्या दिशेने चालायला लागलो.

“काय?”

राणीताई किंचाळायाला लागली,

“राहुलऽऽ! काय करतोयस तू? तुझे वागणे आता हाताबाहेर चालले आहे, चल! इकडे ये बघू.”

“थांब! तू मा‍झ्या पायांमध्ये का बसलायस?”

“सोडऽऽ! सोड माझे पाय! काय करतोयस तू? माझे पाय का फाकवतोयस?”

“शीऽऽ! तिकडे तोंड काय घालतोयस? आऽऽ! आहऽऽ!”

“प्लीजऽऽ राहुलऽऽ! थांबवऽऽ तेऽऽ! हा काय घाणेरडा प्रकार करतोयस तू? मी तुझी बहीण आहे रेऽऽ! सोड माझे पायऽऽ! उठ तू तेथून प्लीजऽऽ!”

राणीताईचे काहीही न ऐकता मी तिच्या पायामध्ये पडलो व तिचे पाय फाकवून मी सरळ माझे ओठ तिच्या पुच्चीच्या ओठांवर ठेवले. आधी मी तिच्या पुच्चीची भेग मा‍झ्या जि‍भेने थोडा वेळ चाटली मग मी तिच्या चीरेवरचा तिचा पुच्चीदाणा चाटू लागलो.

ती मला थांबायला सांगत होती, विनंती करत होती, माझे केस धरून माझे डोके तिच्या पुच्चीवरून बाजूला करायला बघत होती पण मी जराही न हलता तिची पुच्ची चाटत राहलो. थोडा वेळ तिने प्रतिकार करायचा प्रयत्न केला पण मी तिला सोडत नाही हे बघून नाईलाजास्तव ती गप्प झाली. मग मी उत्साहाने तिची पुच्ची आणि पुच्चीदाणा चाटू लागलो.

थोडा वेळ राणीताई निपचित पडून राहिली पण जस जसे मी तिची पुच्ची जास्त उत्कटतेने चाटू लागलो तस तसे मला तिचा रिस्पॉन्स मिळू लागला. आणि का नाही मिळणार? काही झाले तरी स्त्रियांच्या पुच्चीदाण्याचे मर्दन झाले की त्या हमखास उत्तेजित होतात. त्याचा मला प्रॅक्टीकली अनुभव होता.

मा‍झ्या कॉलेजमधील मैत्रिणीवर मी तो प्रयोग कित्येकदा करून पाहिला होता व त्यांना एक वेगळेच कामसुख दिले होते. राणीताईच्या बोलण्यावरून मला कळले होते की तिने हे सुख घेतलेले नव्हते.

मा‍झ्या जिजूंनी मा‍झ्या बहि‍णीची पुच्ची चाटलीच नव्हती आणि त्यांच्यासारख्या जुनाट वळणाच्या पुरूषाकडून मुखमैथुनाची अपेक्षाच नव्हती. मला तर खात्री होती की त्यांनी राणीताईलाही कधी आपला लंड चोखायला सांगितला नसणार. तेव्हा तिला त्याबद्दलही ज्ञान नसणार. बघू! कळेल मला ते थोड्यावेळात.

मी राणीताईचा पुच्चीदाणा दोन्ही ओठांत धरून चोखू लागलो. चोखताना मी मा‍झ्या ओठांचा दाब तिच्या पुच्चीवर देत होतो ज्याने तिच्या पुच्चीदाण्याचे चांगलेच घर्षण होत होते. राणीताईच्या तोंडातून आता हलकेसे चित्कार बाहेर पडायला लागले.

मध्ये मध्ये ती, ‘राहुल नको ना करू असे’, ‘राहुल सोड ना रे मला’, असे ती म्हणत असे. पण मला थांबवण्याचे किंवा तिच्या पुच्चीवरून बाजूला करायचे कुठलेही प्रयत्न ती करत नव्हती. मला माहीत होते आता ती जास्त विरोध करणार नाही कारण ती आता तापत होती. तिची सुप्त कामवासना उफळून येत होती.

हळूहळू राणीताई आपली कंबर हलवू लागली. तिच्या तोंडातून स्पष्टपणे उसासे आणि चित्कार बाहेर पडू लागले. मी तिचा दाणा चोखता चोखता नजर वर करत तिच्याकडे बघितले. ती डोळे घट्ट मिटत आपले डोके इकडे तिकडे हलवू लागली.

तिच्या काम भावना तिला असह्य होत होत्या. खाडकन तिने डोळे उघडले व खाली माझ्याकडे पाहिले. मला तिच्या डोळ्यात कामज्वर दिसला. तिचे डोळे नशा झाल्यासारखे अर्धोन्मीलित झाले होते.

क्षणभर तिने माझ्याकडे पाहिले व एक अस्फुट किंचाळी तिच्या तोंडातून बाहेर पडली. त्वेषाने माझे केस पकडून माझे डोके ती आपल्या पुच्चीवर दाबू लागली व खालून तिची कंबर जोर जोराने हलवून ती मा‍झ्या तोंडावर धक्के मारू लागली, जणू काही ती मला खालून झवत होती.

राणीताईच्या आवेशामुळे मला तिच्या पुच्चीवर तोंड दाबायला त्रास होत होता. कसेबसे मी माझे तोंड तिच्या पुच्चीवर दाबत होतो व तिचा दाणा चोखत होतो. तिच्या धक्क्याची तीव्रता इतकी होती की तिच्या पुच्चीच्या वरचे हाड मा‍झ्या तोंडाला बोचत होते.

मी तिचा दाणा चोखत असताना माझी हनुवटी तिच्या पुच्चीच्या चीरेच्या खालच्या भागावर दाबली जात होती व तेथून बाहेर पडणारा तिचा पुच्चीरस मा‍झ्या हनुवटीला फासला जात होता. तिचे चित्कार वाढू लागले. खालून तिचे धक्के जोरात बसू लागले. तिच्या तोंडातून चित्रविचित्र आवाज बाहेर पडू लागले. तिच्या धक्क्याचा आवेश शिगेला पोहचला.

“उहऽऽ आहऽऽ उहऽऽ आहऽऽ आआईईईऽऽ गगगऽऽ राऽहुऽऽलऽऽऽऽ!” असे म्हणत तिने अखेरची किंचाळी दिली. मग तिचे धक्के कमी कमी होत जाऊन थांबले. माझे केस तिने सोडून दिले व दोन्ही हात पसरून तिने आपले अंग जणू टाकून दिले.

राणीताईची कामतृप्ती झाली होती! आणि ती मी केली होती, तिच्या लहान भावाने केली होती! मी फार मोठा पराक्रम केल्यासारखे मला वाटत होते.

मी तिची पुच्ची चोखता चोखता तिच्या अवस्थेचे निरीक्षण करत होतो. ती हळूहळू शांत होत गेली. तिच्या अंगावर घामाचे थेंब जमा झाले होते. ग्लानी आल्यासारखी ती पडली होती. पण मध्येच तिने आपला हात वर करून माझे डोके तिच्या पुच्चीवरून बाजूला सारण्याचा प्रयत्न केला.

मी तिच्या पुच्चीच्या चीरेवरून वर खाली शेवटची एकदा जीभ फिरवली व माझे डोके वर केले. तिच्या पुच्चीच्या खालच्या भागावर तिचा पुच्चीरस बऱ्यापैकी जमा झाला होता. मी चाटल्याने थोडा मा‍झ्या जि‍भेवर आला.

मा‍झ्या बहिणीच्या पुच्चीरसाची पांचट चव घेऊन मी धन्य झालो होतो, मिटक्या मारत मी मा‍झ्या हनुवटीवरील पुच्चीरस चाटत होतो. मग मी उठलो व येऊन पुन्हा राणीताईच्या बाजूला पहिल्यासारखा झोपलो.

मी तिच्या चेहर्‍याकडे बघत होतो व नंतर खाली तिच्या नग्न शरीरावर नजर फिरवत होतो. वरतून खाली बघितल्यावर या अँगलने तिचे नागडे अंग वेगळेच भासत होते. तिच्या चेहर्‍यावर आधी थकल्याचे भाव होते पण हळूहळू ते बदलत गेले. तिच्या चेहर्‍यावर आता तृप्तिचे भाव उमटले. मी अगदी इंटरेस्ट घेऊन तिच्या चेहर्‍यावरील बदलते रंग निरखत होतो.

काही वेळानंतर राणीताईने डोळे उघडले. आमची नजरा नजर झाली. माझ्याकडे बघून ती दिलखुलासपणे हसली. ते बघून मीही मनापासून हसलो.

“कसे वाटले ताई?”

“एकदम छान!”

“असे सुख कधी तू घेतले होतेस का?”

“कधीही नाही! काहीतरी वेगळ्याच भावना होत्या त्या, पहिल्यांदा मला असा अनुभव आला.”

“जिजूंनी कधी तुला असा आनंद दिला नाही? मी केले तसे त्यांनी कधीच केले नाही?”

“नाही रे राहुल! त्यांनी असे कधीही केले नाही, त्यांना हा प्रकार माहीतच नसावा.”

“आणि तुला ताई? तुला तरी माहीत होता का हा प्रकार?”

“माहीत म्हणजे, मी ऐकून होते की असेही तोंडाने चोखून सुख घेतात या जगात.”

“मग तुला कधी वाटले नाही की जिजूंना सांगून तसे करावे?”

“कधी कधी इच्छा व्हायची पण त्यांना ते आवडणार नाही हे मला माहीत होते म्हणून मी त्यांना काही बोलले नाही.”

“मग आता तुझी इच्छा पूर्ण झाली की नाही ताई?”

“हो! हो! पूर्ण झाली व मी तृप्त ही झाले. कुठे शिकलास तू हे सगळे? बराच छुपा रूस्तम आहेस की रे तू!”

“आणि कुठून ताई त्या पुस्तकातूनच शिकलो मी हे सगळे. आतापर्यंत मला फक्त पुस्तकी ज्ञान होते पण तुझ्यामुळे मला प्रॅक्टीकल अनुभव मिळाला.”

“अजून काय काय शिकलास तू त्या पुस्तकातून राहुल?” राणीताईने हसत हसत मला विचारले.

“तसे तर बरेच काही शिकलो आहे. आता त्याचा प्रॅक्टीकल अनुभव तुझ्याकडून मिळणार असेल तर सांगतो मी तुला सगळे.” मी तिला डोळा मारत उत्तर दिले.

“नाही हा राहुल, आता काही करायचे नाही. आपण आधीच आपल्या नात्याच्या सीमा पार केल्या आहेत, आता याच्या पुढे जायचे नाही. मी नाही तुला आता काही करू देणार मला.”

“मला एक सांग ताई, आत्ता जे सुख तू अनुभवलेस तसे तुला जिजूंकडून मिळाले होते का?”

“नाही! तरीही.”

“हेच ताई! हेच! याचीच कमी आहे तुमच्या संसारात!”

“म्हणजे काय?” तिने प्रश्नार्थक नजरेने माझ्याकडे बघितले.

“म्हणजे असे की जिजू थोड्या जुन्या वळणाचे आहेत त्यामुळे त्यांना पूर्ण लैंगिक सुख घेणे आणि देणे याबद्दल माहीत नसावे. आणि त्यामुळेच एक मुल झाल्यावर त्यांचा तुझ्यातला इंटरेस्ट संपला. त्यांना वाटत असेल एक मुल झाले म्हणजे त्यांचे बायकोविषयीचे कर्तव्य संपले पण तसे नसते. निव्वळ घर, खाणे पिणे, कपडालत्ता दिला म्हणजे संसार होत नाही. लैंगिक दृष्ट्‍याही त्यांनी तुला सुखी ठेवले पाहिजे. ते तसे करत नाहीत म्हणूनच तू दु:खी असतेस.”

“तू बोलतोस ते कदाचित बरोबर असावे राहुल, पण ते असले काही करणार नाही. तेव्हा मग मला आहे ती परिस्थिती स्वीकारून राहले पाहिजे.”

“नाही ताई! पूर्ण लैंगिक सुख घेणे हा तुझा हक्क आहे आणि ते तुला जिजूंकडून मिळत नसेल तर मी तुला देईन! भाऊ म्हणून मा‍झ्या बहि‍णीला सुखी करणे हे माझे कर्तव्य आहे मग ते कुठलेही सुख असो!”

“अरे पण वेड्या, बहीण भावामध्ये असले संबंध चालत नाही, समाज ते मान्य करत नाही.”

“मला कळते ते ताई, पण आपण समाजापुढे थोडीच तसे करणार आहोत? सगळ्यांच्या नकळत आपण ते करायचे.”

“तरीही राहुल आपले बहीण भावाचे नातेच असे आहे की आपल्याला असे संबंध ठेवताच येणार नाही.”

“का नाही ताई? आज सकाळपासून आपण जी मजा केली, ती एखाद्या प्रेमी युगुलासारखी केली, तेव्हा आपण बहीण भाऊ नव्हतो का? जर एकमेकांच्या सहवासात आपण अगदी मोकळे वागतो, एकमेकांकडून आनंद घेण्यात आपल्याला अवघड वाटत नाही, तर मग का नाही आपण तो आनंद घ्यावा?”

“आता मला सांग ताई, मघाशी आपण जे केले त्यातून तुला सुख मिळाले की नाही?”

“आपण केले नाही, तू केलेस राहुल! मी विरोध करत होते पण तू मला जबरदस्ती पकडून ठेवले होते!”

“बरं बाई! मी केले, पण तूही मला साथ दिलीस ना?”

“मी कुठे तुला साथ दिली?” तिने मिश्किलपणे म्हटले.

“बस काय ताई, मी तुला नंतर सोडले होते आणि तरीही तू मला बाजूला केले नाहीस, उलट खालून वर उसळ्या मारून मारून तू साथ देत होतीस.”

“मग काय करणार मी राहुल?” राणीताईने थोडे लाजत लाजत हसत उत्तर दिले, “तू मला सोडत नव्हता आणि तसे काहीतरी करून चेतवत होता, मग मी किती सहन करणार? तुझी बहीण असली म्हणून काय झाले शेवटी मीही एक स्त्री आहे, माझ्यापण भावनांचा उद्रेक झाला आणि नकळत मीही तुला साथ देऊ लागले.”

“एक्झॅक्टली! काही क्षण तुला अपराध्यासारखे वाटले असणार पण नंतर तुलापण मजा वाटली की नाही? तेव्हा मग तुला मजा वाटत असेल तर का नाही तू ते सुख घ्यावेस?”

“मला एक सांग राहुल, तसे मला तू खाली तिथे चोखून सुख दिलेस पण तुला त्यातून काय सुख मिळाले?”

खंडाळा घाट

साधारण वयाच्या १४व्या वर्षापासून मा‍झ्या मनात मुलींविषयी लैंगिक आकर्षण चालू झाले. मी सतत मुली आणि सेक्सचा विचार करू लागलो. चवदा पंधरा वर्षाच्या मुलामध्ये जे लैंगिक कुतुहल असते व ते जाणून घेण्यासाठी तो जे जे काही करतो ते सगळे मी करायला लागलो. मुलींचे व बायकांचे चोरून...

खंडाळा घाट भाग : २

काळ जात होता व माझी २२ वर्ष पूर्ण झाली होती. राणीताईही तिशीच्या घरात पोहचली होती. राणीताईचे वय वाढत होते पण तिच्या शरीराच्या कमनीय बांध्यामध्ये फारसा फरक पडला नव्हता. मला तर ती काळाबरोबर जास्तच सेक्सी होत चाललेली वाटत होती. कधी कधी मला तिच्या नवऱ्याचा हेवा वाटायचा की...

खंडाळा घाट भाग : ३

दुसर्‍या दिवशी दुपारी मी हॉलमध्ये बसून टीव्ही बघत होतो. राणीताई मा‍झ्या बाजूला बसून काही कपड्यांना शिवणकाम करत होती. आम्ही टीव्ही बघत होतो व मध्ये मध्ये बोलतही होतो. मी रिमोटने टीव्हीचे चॅनेल एका पाठोपाठ बदलत होतो कारण दुपारच्या वेळी कुठलाही प्रोग्राम मला इंटरेस्टींग...

खंडाळा घाट भाग : ४

आत आल्यावर राणीताई कुतुहलाने रूमचे निरीक्षण करत होती. तिच्या डोळ्यातील चमक आणि चेहर्‍यावरील भाव सांगत होते की तिला रूम खूप आवडली आहे. "काय सुंदर रूम आहे ही राहुल! मी पहिली वेळ अशी रूम पहात आहे, भाडे थोडे महागच असणार या रूमचे?" असे म्हणत राणीताई बेडवर बसली. "हो! पण...

खंडाळा घाट भाग : ५

थोड्या वेळानंतर आम्ही धबधब्याच्या बाजूला असलेल्या खडकावर एकमेकांसमोर बसलो. आम्ही पूर्ण भिजलो होतो. राणीताईचा टाईट ड्रेस पूर्ण भिजून तिच्या अंगाला चिकटला होता. त्यात आणि लाईट कलरचा ड्रेस असल्यामुळे तिची ब्रेसीयर व पॅन्टी त्यातून दिसत होती. बरेच लोक तिच्या भिजलेल्या...

खंडाळा घाट भाग : ६

"कम ऑन ताई, उठ आता! आपण फ्रेश होऊया आणि शांतपणे झोपून जाऊया." मी बेडवरून उठलो. मी बॅगेतून माझा रात्री घालायचा ड्रेस काढला. मग कंबरेला टॉवेल लावून मी माझी जीन्स काढली व टी-शर्ट ही काढला आणि बाजूच्या खुर्चीवर टाकला. मग मी बाथरूममध्ये अंघोळ करायला गेलो. बराच वेळ घेऊन मी...

खंडाळा घाट भाग : ७

थोड्या वेळाने राणीताई बाथरूममधून बाहेर आली. तिने गुलाबी रंगाचा तिचा नाईट गाऊन घातला होता. ती माझ्याकडे बघून हसली व तिच्या हातातील माझी जीन्स आणि टी-शर्ट तिने वार्डरोबमधील हूकला अडकवले. "अरे तू माझी जीन्स, टी-शर्ट पुन्हा नाही घातली ताई?" मी तिला हसून विचारले. "कशी...

खंडाळा घाट भाग : ८

मी बाथरूममधून जाऊन येईपर्यंत राणीताई टीव्ही बघत होती. मी बाहेर आल्यावर तिने हसून माझ्याकडे एक नजर टाकली व पुन्हा ती टीव्ही पाहू लागली. मी येऊन बेडच्या कडेला तिच्या पायाशी बसलो व तिच्याकडे बघू लागलो. थोडा वेळ असाच गेला. मी तिच्याकडे बघत होतो व ती टीव्हीकडे बघत होती....

खंडाळा घाट भाग : ९

"हो! मला माहीत आहे ते पण तरीही मला फार लाज वाटतेय की माझा भाऊ मला उघडी बघतोय म्हणून. आणि मी डोळे उघडून तुझ्याकडे निर्लज्जासारखी बघत राहिली तर तुला लाज वाटेल माझा नग्नपणा मिटक्या मारत बघायची. तेव्हा तुला व्यवस्थित बघता यावे म्हणून मी माझे डोळे बंद ठेवलेत असे समजून की...

खंडाळा घाट भाग : ११

"बरोबर आहे ताई तुझा प्रश्न! नॉर्मली पुरूषाला स्त्रिचा तो भाग चोखून तसे काही सुख मिळत नाही म्हणून बरेच पुरूष तसे करतही नाहीत. पण शेवटी स्त्रिला पूर्ण सुख देणे हे त्याचे कर्तव्य असते तेव्हा त्याने ते केलेच पाहिजे. आता माझे म्हणशील तर मी कधीही तयार आहे तुला तसे करायला,...

खंडाळा घाट भाग : १२

तिने लंड सोडल्याबरोबर टणकन तो पुन्हा ताठ उभा राहला. मग तिने माझा लंड सुपाड्याखाली मुठीत धरला व मा‍झ्या लंडाच्या सुपाड्यावरील कातडी खाली करत माझा सुपाडा उघडा केला. सुपारी सारखा कडक आणि तुळतुळीत सुपाडा बघून तिला राहवले नाही व तिने आपले बोट हलकेच त्यावर फिरवले....

खंडाळा घाट भाग : १३

मा‍झ्या वीर्य स्खलनाच्या वेळी मी राणीताईला मा‍झ्या लंडावर दाबून धरले व जो पाशवीपणा दाखवला त्याने मला कसेतरीच वाटू लागले. आता ती वैतागणार, तिची समजूत कशी काढायची, याचा मी विचार करू लागलो. ती बाहेर आली व बेडवर मा‍झ्या जवळ येऊन बसली. तिचा चेहरा निर्विकार होता. "सॉरी ताई!...

खंडाळा घाट भाग : १४

राणीताईच्या अंगावर त्याने काटा आला. तिचे अरोला कडक झाले व त्यावरील लव उभी राहिली. जि‍भेने जेव्हा मी तिची स्तनाग्रे डिवचू लागलो तेव्हा तर तो भाग भलताच कडक झाला. कधी मी तिची स्तनाग्रे चोखत होतो तर कधी त्यांना चावत होतो. कधी त्यांना ओठात धरून दाबत होतो. नंतर पूर्ण तोंड...

खंडाळा घाट भाग : १५

हळूहळू राणीताई पुन्हा तापली. मा‍झ्या झवण्याचे फटके तिला असे बसत होते की तिचा पुच्चीदाणा थोडा घासला जात होता. ती लगेच उठली. मा‍झ्या बोटात आपली बोटे रूतवून तिने माझा हात पकडला व ती पुन्हा पहिल्यासारखा स्वत:चा पुच्चीदाणा मा‍झ्या लंडावर घासून वर खाली होऊ लागली. मी जेवढ्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!