खंडाळा घाट भाग : १३

मा‍झ्या वीर्य स्खलनाच्या वेळी मी राणीताईला मा‍झ्या लंडावर दाबून धरले व जो पाशवीपणा दाखवला त्याने मला कसेतरीच वाटू लागले. आता ती वैतागणार, तिची समजूत कशी काढायची, याचा मी विचार करू लागलो. ती बाहेर आली व बेडवर मा‍झ्या जवळ येऊन बसली. तिचा चेहरा निर्विकार होता.

“सॉरी ताई! मला भान राहले नाही. माझी असे करायची पहिलीच वेळ होती, त्यामुळे मला शुद्ध राहिली नाही.” मी थोडे दबकत दबकत म्हणालो.

“ठीक आहे राहुल, मी समजू शकते तुझी पहिलीच वेळ होती. पण थोडा तरी विचार करायचा होतास ना, मला घुसमटल्या सारखे झाले ना.” शांतपणे असे म्हणत ती बेडवर मा‍झ्या बाजूला झोपली.

“आय अ‍ॅम एक्स्ट्रीमली सॉरी ताई!” तिचा बोलण्याचा टोन वैतागलेला नव्हता हे पाहून मला हायसे वाटले, “तू किती चांगली आहेस ताई! किती मोठ्या मनाने तू माझी इच्छा पूर्ण केलीस जी कुठल्याही बहि‍णीने पूर्ण केली नसती. आणि मी त्याचा गैरफायदा घेतला. तू विरोध करत असतानाही मी तुला सोडले नाही. नाही ताई, तू मला शिक्षा कर. मी चूक केली आहे तेव्हा मला शिक्षा मिळालीच पाहिजे!”

“अरे ठीक आहे रे राहुल, इतके काही अपराध्यासारखे वाटून घेऊ नकोस. मला काही राग वगैरे आला नाही. फक्त मा‍झ्या तोंडात तू ते गाळले हे थोडे अनपेक्षित होते, त्यामुळे मी गडबडले. तू आधी मला कल्पना दिली असतीस तर मी तयारीत राहिली असते.” राणीताईने मला समजावत म्हटले.

“नाही ताई, माझ्यामुळे तुला त्रास झाला आणि तू मला शिक्षा करत नाहीस ना, मग मीच माझे प्रायश्चित्त करून घेतो, मी तुला काहीतरी वेगळे सुख देतो.”

“आता काय वेगळे सुख राहुल?”

“हळूवार प्रेम! मी तुला हळूवार प्रेम करतो ताई!”

“नक्कीच त्या पुस्तकातला एखादा प्रकार असावा, हो की नाही राहुल?”

“पूर्णपणे नाही ताई, थोड्या फार मा‍झ्या स्वत:च्या कल्पनाही असतील त्यात.”

“जा तिकडे, मी नाही काही करणार आता बाई!” असे म्हणत राणीताई वळाली व पालथी झोपली.

“तू काही करू पण नको ताई, तू फक्त पडून रहा. जे काही करायचे ते मी करेन.”

ती पालथी असल्यामुळे मी तिच्या भरीव नितंबांना हलवत हलवत तिला म्हणालो. ती काही बोलली नाही व तशीच पडून राहिली. तेव्हा मी तिच्या बाजूला झोपलो व कुशीवर वर होऊन तिच्या उघड्या अंगाला इथे तिथे हात लावत म्हणू लागलो,

“बोल ना ताई, करू ना मी तुला हळूवार प्रेम? तुला नक्की आवडेल मी जे काही करेल ते. मी खात्रीने सांगतो जिजूंनी असे तुला कधीही केले नसणार.”

“कर बाबा! कर! काय करायचे ते कर!” शेवटी तिने ‘हुश्श!’ करत म्हटले.

“ओह थँक्यु, थँक्यु ताई!” मी लगबगीने म्हणालो.

राणीताई पालथी झोपली होती व तिचे तोंड तिच्या डाव्या हाताच्या दिशेला होते. मी तिच्या उजव्या हाताला झोपलो होतो मा‍झ्या उजव्या कुशीवर वर होऊन. मग मी उठलो व गुडघ्यावर बसलो. नंतर माझा डावा हात तिच्या डाव्या खांद्याजवळ व माझा उजवा हात तिच्या उजव्या खांद्याजवळ ठेवून तिच्या अंगावर झुकलो. हळूच माझे तोंड मी राणीताईच्या कानाजवळ नेले. तिला माझा श्वास तिच्या कानाजवळ जाणवला. तिने डोळे उघडून वर पाहिले व हसत पुन्हा डोळे बंद केले.

मी अलगद माझे ओठ तिच्या कानाच्या पाळीवर टेकवले व तिची पाळी ओठांत पकडू लागलो. मग मी माझी जीभ बाहेर काढून तिच्या कानाची पाळी चाटू लागलो व त्याच्याशी खेळू लागलो. मध्ये मध्ये मी तिच्या कानाची पाळी दातात धरून हलकेच चावत असे.

थोडा वेळ ती शांत होती पण हळूहळू ती आपल्या डोक्याची सूक्ष्म हालचाल करू लागली. कदाचित तिला गुदगुल्या होत असाव्या. कदाचित ती उत्तेजित होत असावी पण हळूहळू तिच्याकडून प्रतिसाद मिळायला लागला.

“ताई तू खूप चांगली आहेस, मला तू खूप आवडतेस.” मी हळूच तिच्या कानात पुटपुटलो व तिच्या कानावर हलकेच जीभ फिरवू लागलो.

“मलापण तू खूप आवडतोस राहुल!” तिने डोळे न उघडता मला म्हटले.

“मी खूप भाग्यवान आहे ताई की मला तुझ्यासारखी बहीण मिळाली, जी भावासाठी काहीही करते.”

“हो, आणि मीही भाग्यवान आहे राहुल, मला तुझ्यासारखा भाऊ मिळाला, जो मला नागडे करतो, माझ्याबरोबर असे काहीतरी करतो.” तिने मिश्किलपणे हसत म्हटले.

“पण तुलाही ते आवडते ताई, नाही का?”

“हो ना, म्हणूनच तर तुला करून देत आहे मी हे सगळे.”

“ओह ताई! आय लव यु! आय लव यु व्हेरी मच!”

मी राणीताईच्या मऊ मऊ गालावर ओठ ठेवले व तिच्या गालाचे चुंबन घेऊ लागलो. चुंबन घेता घेता मी अलगद खाली झालो व तिच्या अंगावर झोपलो. जरी माझे अर्धे शरीर तिच्या अंगावर होते तरीही मा‍झ्या शरीराचा मुख्य भाग मा‍झ्या हातांवरच होता.

तिच्या गालाचे चुंबन घेत घेत मी माझे ओठ खाली नेले व तिच्या ओठांचे साईडने चुंबन घेतले. कधी मी तिचे ओठ साईडने मा‍झ्या ओठांत पकडत होतो, कधी त्यांना हलकेच चावत होतो, तर कधी त्यावरून जीभ फिरवत होतो.

थोडा वेळ तसे केल्यानंतर मी चुंबन घेत घेत पुन्हा वर आलो व तिच्या मानेचे चुंबन घेऊ लागलो. नंतर मी तिच्या उजव्या बाजूचे चुंबन घेत घेत खाली सरकलो. राणीताईने लगेच आपली मान वळवली व तोंड मा‍झ्या बाजूला केले. मग मी चुंबन घेत खाली सरकलो व तिच्या गालाचे तसेच साईडने ओठांचे तसेच चुंबन घेऊ लागलो जसे मी तिच्या डाव्या बाजूचे घेतले होते.

राणीताईच्या उजव्या बाजूच्या चेहर्‍याचे चुंबन घेऊन मी पुन्हा वर आलो व तिच्या उजव्या खांद्याचे चुंबन घेऊ लागलो. मा‍झ्या शरीराचा भार मी मा‍झ्या हातावर ठेवला होता तरीही राणीताईच्या उघड्या शरीरावर मी माझे अंग होईल तेवढे घासत होतो.

तिच्या दोन्ही खांद्याचे आलटून पालटून चुंबन घेऊन मी तिच्या हाताकडे सरकलो. मग तिच्या दोन्ही हाताचे एक एक करत मी चुंबन घेऊ लागलो. मी माझे ओठ तिच्या अंगावर फिरवत होतो. कधी ते जि‍भेने चाटत होतो तर कधी कधी त्यांना हलकेच चावत होतो.

अश्या तर्‍हेने मी राणीताईचे दोन्ही खांदे, दोन्ही हात तसेच पूर्ण पाठ आळीपाळीने चाटली, चोखली, चावली.

मध्ये मध्ये राणीताईच्या शरीराला हलकेच झटका बसायचा. तिच्या तोंडातून हुंकार बाहेर पडायचा. कधी कधी तिच्या अंगावर काटा येऊन तिच्या केसांची लव ताठ व्हायची. अश्या तर्‍हेने पूर्ण वेळ ती शांतपणे पालथी पडून मी जे काही करत होतो त्याची मजा घेत होती.

नंतर मी उठलो व राणीताईचे पाय फाकवून त्यामध्ये जागा केली. मग त्या जागेत मी गुडघ्यावर इतक्या अंतरावर बसलो की खाली वाकल्यावर माझे तोंड तिच्या नितंबावर येईल. खाली वाकून मी माझे ओठ आता तिच्या भरीव नितंबावर ठेवले.

हळूहळू मी तिच्या दोन्ही नितंबाचे चुंबन घेऊ लागलो. चुंबन घेता घेता मी दोन्ही हाताने त्यांना कुस्करत होतो. तिचे गोरे गोरे नितंब मा‍झ्या मर्दनाने लाल होऊ लागले. थोडावेळ आलटून पालटून दोन्ही नितंबांना व्यवस्थित चाटले, चोखले व चावल्यानंतर मी मा‍झ्या मुख्य लक्ष्याकडे वळलो.

चुंबन घेत घेत मी राणीताईच्या दोन्ही नितंबाच्या मधल्या फटीत वरच्या भागावर आलो, जेथे माकडहाड असते तो भाग, तेथे थोडा वेळ चाटल्यानंतर मी माझी जीभ तिच्या नितंबाच्या फटीच सारली. मा‍झ्या जि‍भेने मी तिच्या नितंबामधील फट चाटत चाटत हळूहळू खाली सरकू लागलो.

मी मा‍झ्या दोन्ही हाताने तिचे नितंब बाजूला खेचले व त्यामधील फट मोठी केली. लाईटच्या प्रकाशात ती फट चमकत होती. थोडे खाली मला तिच्या गुदद्वाराचे सुरकतलेले वर्तुळ दिसत होते. मी जीभ कडक केली व तिची फट मोठ्या तन्मयतेने चाटू लागलो. खाली सरकत सरकत मी हळूच तिच्या गुदद्वारावर जीभ फिरवली.

राणीताईच्या नग्न शरीराला चांगलाच झटका बसला. तिला ते जाणवले की मी तिच्या गुदद्वाराला जीभ लावत आहे ते. जेव्हा मी तेथे जीभ फिरवत होतो, तेव्हा तो भाग आकसल्या सारखा मला जाणवला. मग मी भराभर तिच्या नितंबामधील फट वरखाली करत चाटू लागलो.

मध्ये मध्ये मी तिच्या गुदद्वाराला जीभ लावत असे, त्याने ती चेकाळत असे. आता ती हळूहळू आपल्या नितंबाची हालचाल करू लागली. तिच्या तोंडातून स्पष्ट हुंकार आणि चित्कार बाहेर पडू लागले, म्हणजे मी जे काही करत होतो ते तिला आवडत होते, त्याने ती उत्तेजित होत होती.

मग मी पूर्ण खाली झोपलो वे दोन्ही हाताने राणीताईचे नितंब चिवडत चिवडत त्याच्या मधली फट जास्तच जोराने चोखू लागलो. नंतर मी तिची फट चोखत असताना माझे हात वर नेले व तिच्या पाठीवर व तिच्या छातीच्या उभारांवर साईडने फिरवू लागलो.

तिच्या छातीच्या उभारांना साईडने स्पर्श करता करता मी हात त्याच्या खाली घुसवू लागलो. पण तिच्या शरीराचा भार तिच्या छातीच्या उभारावर असल्यामुळे मला ते आत घालता येत नव्हते. शेवटी राणीताई हाताच्या कोपरावर भार देत वर झाली व मी अलगद तिच्या छातीचे उभार मा‍झ्या हाताने पकडले व त्यांना कुस्करू लागलो.

मी शेकडो वेळा स्वप्नात इच्छेलेली ती एक पोझीशन होती. राणीताई पालथी झोपली आहे व मी तिच्या पायात पालथा झोपलो आहे. मी तिच्या कंबरे जवळून हात लांब करत तिच्या छातीचे उभार दाबत आहे व त्याच वेळी मी तिच्या नितंबामधील फट चाटत आहे. अगदी तसेच घडत होते.

आता मी पुन्हा तिचे नितंब कुस्करत व त्यांना दोन्ही बाजूला ताणत त्या मधला भाग वरखाली चाटू लागलो. तिच्या गुदद्वाराबरोबर त्याच्या खालचा भाग. तिच्या पुच्चीच्या चीरेपर्यंत मी चाटू लागलो. बराच वेळ मी तिच्या त्या भागाचे चुंबन घेत होतो.

शेवटी मी उठलो व राणीताईला पाठीवर सरळ करू लागलो. ती वळाली व पाठीवर झोपली. तिचे डोळे बंदच होते. मी तिच्या बाजूला झोपलो व तिच्या कपाळावर ओठ टेकवले. मग तिच्या कपाळाचे हळूहळू चुंबन घेत मी खाली सरकू लागलो.

तिचे कपाळ, भुंवया, डोळे, नाक, गाल, एक एक करत सगळ्या चेहर्‍याचे मी चुंबन घेऊ लागलो, तिच्या हनुवटीला मी काही चावे घेतले, तिच्या गालावर माझे गाल घासले, मग शेवटी मी तिच्या ओठांवर आलो.

थोडा वेळ तिच्या ओठांचे वर वर चुंबन घेतल्यानंतर मी त्यावर जीभ फिरवू लागलो. मग जीभ तिच्या ओठांत सारत मी तिचे दात चाटले, तिच्या हिरड्या चाटल्या, आपोआप तिचे तोंड उघडले व तिने आपली जीभ मा‍झ्या जिभेला लावली. मग आम्हा बहीण भावाच्या जि‍भेचे एकमेकांच्या तोंडात नृत्य चालू झाले व चोखणे चालू झाले.

जेवढा वेळ आम्ही बहीण भाऊ फ्रेंच किसिंग करत होतो तेवढा वेळ मी मा‍झ्या बहिणीच्या नग्न अंगावर हलकेच माझी बोटे फिरवत होतो. तिच्या पुष्ट छातीवर, त्यावरील बोंडावर, तिच्या पोटावर, त्यामधील बेंबीवर, तिच्या पुच्चीवर, त्यावरील केसाळ भागावर, तिच्या मांड्यावर, सगळीकडे माझी बोटे जादूच्या कांडीसारखी फिरत होती. त्याने राणीताई उत्तेजित होत होती. तिचे हात मा‍झ्या केसांत फिरत होते.

अचानक तिने माझे डोके गच्च धरले व माझे जोरजोराने चुंबन घेऊ लागली. मी तिच्या छातीच्या उभारावर माझे हात आणून त्यांना कुस्करू लागलो. आमच्या चुंबनाची तीव्रता वाढली, माझा तिच्या शरीरावरचा भार वाढला. मी तिची छाती सोडली व तिला गच्च मिठी मारली. तिनेही मा‍झ्या मानेला आपल्या हाताचा विळखा घालून मला घट्ट पकडले.

बराच वेळ तसे चुंबन घेतल्यानंतर मी तिला सोडले व खाली सरकलो. तिला मला सोडवत नव्हते पण मी माझे ओठ तिच्या ओठांवरून खाली केल्यामुळे तिला मला सोडावे लागले. आता मी माझी पोझीशन बदलली व तिच्या मांड्यामध्ये झोपलो.

मी असा झोपलो की तिच्या पुच्चीच्या वर मा‍झ्या पोटाचा भाग होता. त्या पोझीशनमुळे माझे तोंड तिच्या भरगच्च स्तनावर आले. प्रथम मी तिच्या दोन्ही स्तनांमधील खळ चाटली, त्या जागी चुंबन घेतले. मग मी तिच्या छातीच्या उभारावर आलो. नंतर मी तिच्या छातीच्या उभारावरील गडद अरोलावर हलकेच वर्तुळाकार जीभ फिरवू लागलो.

खंडाळा घाट

साधारण वयाच्या १४व्या वर्षापासून मा‍झ्या मनात मुलींविषयी लैंगिक आकर्षण चालू झाले. मी सतत मुली आणि सेक्सचा विचार करू लागलो. चवदा पंधरा वर्षाच्या मुलामध्ये जे लैंगिक कुतुहल असते व ते जाणून घेण्यासाठी तो जे जे काही करतो ते सगळे मी करायला लागलो. मुलींचे व बायकांचे चोरून...

खंडाळा घाट भाग : २

काळ जात होता व माझी २२ वर्ष पूर्ण झाली होती. राणीताईही तिशीच्या घरात पोहचली होती. राणीताईचे वय वाढत होते पण तिच्या शरीराच्या कमनीय बांध्यामध्ये फारसा फरक पडला नव्हता. मला तर ती काळाबरोबर जास्तच सेक्सी होत चाललेली वाटत होती. कधी कधी मला तिच्या नवऱ्याचा हेवा वाटायचा की...

खंडाळा घाट भाग : ३

दुसर्‍या दिवशी दुपारी मी हॉलमध्ये बसून टीव्ही बघत होतो. राणीताई मा‍झ्या बाजूला बसून काही कपड्यांना शिवणकाम करत होती. आम्ही टीव्ही बघत होतो व मध्ये मध्ये बोलतही होतो. मी रिमोटने टीव्हीचे चॅनेल एका पाठोपाठ बदलत होतो कारण दुपारच्या वेळी कुठलाही प्रोग्राम मला इंटरेस्टींग...

खंडाळा घाट भाग : ४

आत आल्यावर राणीताई कुतुहलाने रूमचे निरीक्षण करत होती. तिच्या डोळ्यातील चमक आणि चेहर्‍यावरील भाव सांगत होते की तिला रूम खूप आवडली आहे. "काय सुंदर रूम आहे ही राहुल! मी पहिली वेळ अशी रूम पहात आहे, भाडे थोडे महागच असणार या रूमचे?" असे म्हणत राणीताई बेडवर बसली. "हो! पण...

खंडाळा घाट भाग : ५

थोड्या वेळानंतर आम्ही धबधब्याच्या बाजूला असलेल्या खडकावर एकमेकांसमोर बसलो. आम्ही पूर्ण भिजलो होतो. राणीताईचा टाईट ड्रेस पूर्ण भिजून तिच्या अंगाला चिकटला होता. त्यात आणि लाईट कलरचा ड्रेस असल्यामुळे तिची ब्रेसीयर व पॅन्टी त्यातून दिसत होती. बरेच लोक तिच्या भिजलेल्या...

खंडाळा घाट भाग : ६

"कम ऑन ताई, उठ आता! आपण फ्रेश होऊया आणि शांतपणे झोपून जाऊया." मी बेडवरून उठलो. मी बॅगेतून माझा रात्री घालायचा ड्रेस काढला. मग कंबरेला टॉवेल लावून मी माझी जीन्स काढली व टी-शर्ट ही काढला आणि बाजूच्या खुर्चीवर टाकला. मग मी बाथरूममध्ये अंघोळ करायला गेलो. बराच वेळ घेऊन मी...

खंडाळा घाट भाग : ७

थोड्या वेळाने राणीताई बाथरूममधून बाहेर आली. तिने गुलाबी रंगाचा तिचा नाईट गाऊन घातला होता. ती माझ्याकडे बघून हसली व तिच्या हातातील माझी जीन्स आणि टी-शर्ट तिने वार्डरोबमधील हूकला अडकवले. "अरे तू माझी जीन्स, टी-शर्ट पुन्हा नाही घातली ताई?" मी तिला हसून विचारले. "कशी...

खंडाळा घाट भाग : ८

मी बाथरूममधून जाऊन येईपर्यंत राणीताई टीव्ही बघत होती. मी बाहेर आल्यावर तिने हसून माझ्याकडे एक नजर टाकली व पुन्हा ती टीव्ही पाहू लागली. मी येऊन बेडच्या कडेला तिच्या पायाशी बसलो व तिच्याकडे बघू लागलो. थोडा वेळ असाच गेला. मी तिच्याकडे बघत होतो व ती टीव्हीकडे बघत होती....

खंडाळा घाट भाग : ९

"हो! मला माहीत आहे ते पण तरीही मला फार लाज वाटतेय की माझा भाऊ मला उघडी बघतोय म्हणून. आणि मी डोळे उघडून तुझ्याकडे निर्लज्जासारखी बघत राहिली तर तुला लाज वाटेल माझा नग्नपणा मिटक्या मारत बघायची. तेव्हा तुला व्यवस्थित बघता यावे म्हणून मी माझे डोळे बंद ठेवलेत असे समजून की...

खंडाळा घाट भाग : १०

"काहीतरीच काय ताई, तुला माहीत नाही ते?" "आता नाही माहीत बोलते तर, तुला विश्वास ठेवायचा असेल तर ठेव नाही तर विषय बंद कर!" "बरं ठीक आहे ताई, तुला माहीत असेल नसेल तरी सांगतो. आणि मा‍झ्या तोंडातून काही शब्द जे तुला कदाचित अश्लील वाटतील असे बाहेर पडले तर माफ कर. पण त्या...

खंडाळा घाट भाग : ११

"बरोबर आहे ताई तुझा प्रश्न! नॉर्मली पुरूषाला स्त्रिचा तो भाग चोखून तसे काही सुख मिळत नाही म्हणून बरेच पुरूष तसे करतही नाहीत. पण शेवटी स्त्रिला पूर्ण सुख देणे हे त्याचे कर्तव्य असते तेव्हा त्याने ते केलेच पाहिजे. आता माझे म्हणशील तर मी कधीही तयार आहे तुला तसे करायला,...

खंडाळा घाट भाग : १२

तिने लंड सोडल्याबरोबर टणकन तो पुन्हा ताठ उभा राहला. मग तिने माझा लंड सुपाड्याखाली मुठीत धरला व मा‍झ्या लंडाच्या सुपाड्यावरील कातडी खाली करत माझा सुपाडा उघडा केला. सुपारी सारखा कडक आणि तुळतुळीत सुपाडा बघून तिला राहवले नाही व तिने आपले बोट हलकेच त्यावर फिरवले....

खंडाळा घाट भाग : १४

राणीताईच्या अंगावर त्याने काटा आला. तिचे अरोला कडक झाले व त्यावरील लव उभी राहिली. जि‍भेने जेव्हा मी तिची स्तनाग्रे डिवचू लागलो तेव्हा तर तो भाग भलताच कडक झाला. कधी मी तिची स्तनाग्रे चोखत होतो तर कधी त्यांना चावत होतो. कधी त्यांना ओठात धरून दाबत होतो. नंतर पूर्ण तोंड...

खंडाळा घाट भाग : १५

हळूहळू राणीताई पुन्हा तापली. मा‍झ्या झवण्याचे फटके तिला असे बसत होते की तिचा पुच्चीदाणा थोडा घासला जात होता. ती लगेच उठली. मा‍झ्या बोटात आपली बोटे रूतवून तिने माझा हात पकडला व ती पुन्हा पहिल्यासारखा स्वत:चा पुच्चीदाणा मा‍झ्या लंडावर घासून वर खाली होऊ लागली. मी जेवढ्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!