खंडाळा घाट भाग : ९

“हो! मला माहीत आहे ते पण तरीही मला फार लाज वाटतेय की माझा भाऊ मला उघडी बघतोय म्हणून. आणि मी डोळे उघडून तुझ्याकडे निर्लज्जासारखी बघत राहिली तर तुला लाज वाटेल माझा नग्नपणा मिटक्या मारत बघायची. तेव्हा तुला व्यवस्थित बघता यावे म्हणून मी माझे डोळे बंद ठेवलेत असे समजून की कोणी मला बघतच नाही. मांजर कशी डोळे बंद करून दूध पिते व तिला वाटते कोणी तिला बघत नाही तसे.” असे म्हणत राणीताई हसायला लागली.

“थँक्स ताई!” मी मनापासून राणीताईला म्हणालो, “मला माहीत आहे, या जगातील कुठलीही बहीण आपल्या भावासमोर अशी नग्न होणार नाही, पण तू तयार झालीस व तू करून दाखवलेस फक्त माझ्यासाठी! मी सदैव तुझा ऋणी राहील त्यासाठी! थँक्स!”

“अरे त्यात थँक्स काय म्हणायचे राहुल! उलट मला बरं वाटले की मी तुला खुश केले. तू मला दिवसभर खुश ठेवलेस त्याची थोड्याफार प्रमाणात मी परत फेड करू शकले. पाहिजे तितका वेळ घे, अगदी मोकळेपणाने मला न्याहाळ आणि तुझी जिज्ञासा पुरी कर.”

राणीताईने आपला डावा हात वर केला व हाताचा पंजा डोक्याखाली ठेवला. आपल्या मांड्यामधील अंतर थोडे वाढवून ती एकदम रीलॅक्स झाली.

तिचे डोळे बंद होते, चेहर्‍यावर लाज होती. तिच्या छातीवरील अरोला उत्तेजनेने टणक झालेला दिसत होता. त्यावरील स्तनाग्रे आणखिनच लांब झालेली भासू लागली. तिच्या श्वासाची लय वाढली होती ज्याबरोबर तिचे पुष्ट स्तन वर खाली होत होते. तिचे पोटही श्वासाच्या तालावर वर खाली होत होते व खाली होताना तिच्या खोल बेंबीत जास्तच खड्डा पडत असल्यासारखा वाटत होता.

मा‍झ्या बहि‍णीचे तसे नागवे निरीक्षण करून माझा लंड आधीच कडक झाला होता आणि त्यात जेव्हा मी तिच्या मांड्यामध्ये नजर खिळवली तेव्हा मी काम वासनेने वेडापिसा झालो. तिच्या पुच्चीभोवती भुऱ्या रंगाच्या केसांचे जाळे होते. मी थोडे खाली वाकून जेव्हा तिच्या पुच्चीचे निरीक्षण केले तेव्हा मला त्या केसांच्या जाळ्यातून तिच्या पुच्चीची भेग व त्यावरील पुच्चीदाणा चमकताना दिसला.

खाली नजर सरकवली तर तिच्या केळीच्या खांबासारख्या पांढऱ्या मांड्या दिसल्या. मला माहीत नाही किती वेळ मी तिचे नागडे अंग वरून खाली निरखत होतो. त्या क्षणी तरी मला माझी नागडी बहीण अप्सरे सारखी भासत होती!

“काय मग, राहुल! तुमची जिज्ञासा कधी पुरी होणार?” बराच वेळ माझ्याकडून काही हालचाल झाली नाही म्हणून राणीताईने विचारले.

“कोणास ठाऊक!”

“म्हणजे काय?”

“म्हणजे असे की माझे मनच भरत नाही तुला बघून, असे वाटते आयुष्यभर मी तुला असेच बघत राहावे.”

“भाडे परवडेल काय तुला या रूमचे आयुष्यभर?” तिने मिश्किलपणे विचारले.

“माझे वाक्य एकदम प्रॅक्टीकली घेऊ नकोस ताई, त्या मागचा अर्थ समजून घे.”

“ओ रावसाहेब बस झाला तुमचा त्या मागचा अर्थ आता, मला थंडी वाजायला लागली आहे त्या एअर कंडीशनमुळे.”

“खरंच ताई? सॉरी हा, मा‍झ्या ते लक्षातच आले नाही. मी आत्ता बंद करतो हा एसी.”

मी टणकन बेडवरून उडी मारली व पटकन जाऊन एअर कंडीशन बंद केला. मग येऊन मी राणीताईच्या डाव्या बाजूला झोपलो व मा‍झ्या उजव्या कुशीवर वर होऊन तिच्या चेहर्‍याकडे पहायला लागलो.

तिला जाणवले की मी तिच्या बाजूला झोपलो आहे ते. तिने आपले डोळे उघडले व क्षणभर माझ्याकडे बघितले. मी तिच्याकडे बघून हसलो. तिने पटकन आपले डोळे पुन्हा मिटले. मी माझा चेहरा थोडा पुढे नेला तिच्या कानाजवळ आणि हळुवारपणे तिला म्हणालो,

“ताई मी तुझ्या ओठांचे एक चुंबन घेऊ का?”

“काय?” ती जवळ जवळ किंचाळली.

“प्लीज ताई, फक्त एकच?”

“तू म्हणालास तुला फक्त नग्न स्त्री बघायची आहे, तिचे चुंबन घ्यायचेय कुठे म्हणालास?”

“हो. पण मला मनातून असे वाटायला लागले आहे की मी तुझे एक चुंबन घ्यावे.”

“तुला वेड बीड लागले की काय राहुल? कधी तुझ्या मनात नग्न स्त्री बघायची जिज्ञासा निर्माण होते तर कधी तुझ्या मनातून तुला आवाज येतो की तिचे चुंबन घ्यावे, काय चालवलेस काय तू हे?”

“आता मला तसे वाटले ताई, म्हणून मी तसे म्हणतोय.”

“तुला का बरं माझ्याकडे बघून माझे चुंबन घ्यावेसे वाटते?”

“कारण मी थोडा उत्तेजित झालो आहे.”

“उत्तेजित झालाय? स्वत:च्या बहि‍णीकडे बघून तू उत्तेजित झालायस?”

“हो! का नाही होणार ताई? तू इतकी सुंदर आणि सेक्सी दिसते की भाऊ असलो म्हणून काय झाले, मीपण एक पुरूष आहे. तूपण नाही का उत्तेजित झाली आहेस?”

“मी? कोण म्हणत मी उत्तेजित झाली आहे ते?”

“कोणी कशाला म्हणायला पाहिजे ताई, मला कळते ते.”

“तुला कळते? काय कळते तुला रे? कशावरून तुला असे वाटले की मी उत्तेजित झाली आहे?”

“मी तुझी पॅन्टी पाहिली ताई, ती त्या भागावर ओली झाली होती.”

“पॅन्टी ओली झाली? काय बोलतोयस तू राहुल?”

“मला माहीत आहे ताई, स्त्री जेव्हा उत्तेजित होते तेव्हा तिच्या त्या भागातून स्त्राव होतो.”

“बेशरमाऽऽ! कोणी सांगितले तुला हे?”

“कोणी सांगितले ते मरू दे ताई, पण मी बोलतोय ते खरं आहे की नाही?”

“काय खरं आहे राहुल? कोण बोलले तुला असे?”

“मी वाचले आहे एका पुस्तकात.”

“पुस्तकात? कुठल्या पुस्तकात?”

“एका कामजीवनाच्या पुस्तकात.”

“अरे नालायकाऽऽ! असली पुस्तके वाचतोस तू? हेच धंदे करत होतास का शिकतानाऽऽ?”

“मी शिकत असताना नाही काय वाचले ते पुस्तक, हल्ली वाचले. मीपण मोठा झालोय आता, तेव्हा माझे ज्ञान वाढवण्यासाठी मी ते पुस्तक वाचले.”

“आणि काय लिहिले होते त्या पुस्तकात?”

“हेच की स्त्रिया जेव्हा कामोत्तेजित होतात तेव्हा त्यांच्या योनितून कामसलील बाहेर पडतो.”

“वाऽऽ छानऽऽ! काय पण शब्द शिकलायस, कामोत्तेजितऽऽ! योनीऽऽ! कामसलीलऽऽ! धन्य झाले मी! अरे वेड्या असे पांढरे द्रव्य आमच्या अंगावरून सतत जात असते, तेव्हा तो कामसलील कसा काय असू शकतो?”

“ठीक आहे ताई! तुमच्या अंगावरून ते सतत जात असेल पण नुकतीच तू अंघोळ केली होतीस तेव्हा तर तू कोरडी असशील? आणि प्रथम जेव्हा मी तुझ्या त्या भागाकडे पाहिले तेव्हा तेथे ओला स्पॉट नव्हता पण नंतर जेव्हा तुझी पॅन्टी मी काढली तेव्हा मला तो स्पॉट दिसला, याचा अर्थ मी तुझे कपडे काढत असताना तू उत्तेजित होत होतीस, बरोबर की नाही ताई?”

“धन्य आहे तुझी राहुल,” राणीताईने हाथ जोडत मला म्हटले, “काय पण अर्थ काढलायस.”

“बरोबर आहे की नाही ते सांग ताई, तू उत्तेजित झाली होतीस की नाही? खरं खरं सांग.”

“हो. मी झाले होते थोडी उत्तेजित!” राणीताईने कबूल करत म्हटले, “आता एवढी तेवढी थोडे फार उत्तेजना वाढणारच.”

“एक्झॅक्टली! जशी तू थोडी फार उत्तेजित झाली होतीस तसाच मी पण थोडा फार उत्तेजित आहे. तेव्हा प्लीज, मला तुझे एक चुंबन घेऊ दे ना? फक्त एकच! पटकन!”

“काय रे हे राहुल, तुझ्या मागण्या वाढतच चालल्या आहेत?”

“असे गं काय करतेस ताई! फक्त एकच चुंबन! तुझे काय नुकसान होणार आहे त्याने? एवढ्यात झालेपण असते आपले चुंबन घेऊन.”

“बरं ठीक आहे, पण पटकन घे हा.” शेवटी राणीताई नाईलाजास्तव तयार झाली.

“थँक्स ताई! थँक्यु वेरी मच!”

“आधी घे तरी चुंबन, मग बोल थँक्यु अन टॅन्क्यु!”

राणीताईने पुन्हा डोळे बंद केले व ती शांत पडून राहिली. मा‍झ्या उत्तेजनेला आता सीमा उरली नाही. मा‍झ्या लाडक्या बहिणीबरोबर लैंगिक संबंध ठेवण्याची स्वप्ने तर मी हजारो बघितली होती पण आज प्रथमच त्यातील एक गोष्ट तिच्याबरोबर मी प्रत्यक्षात करायला जात होतो.

मी थोडा पुढे झुकलो. आता माझे ओठ तिच्या ओठांपासून एक दोन इंचच दूर होते. तिला मा‍झ्या श्वासाची जाणीव झाली. मी नक्की सांगू शकत नाही पण मला असे वाटले की तिने आपला चेहरा किंचित वर करून आपले ओठ मा‍झ्या चुंबनाचा स्वीकार करण्यासाठी तयार ठेवले.

पुढे होऊन हलकेच मी माझे ओठ मा‍झ्या बहिणीच्या ओठावर टेकवले. मा‍झ्या अंगात जणू वीज कडाडली. नकळत मा‍झ्या ओठांचा दाब तिच्या ओठांवर वाढू लागला व मी तिचे चुंबन घेऊ लागलो.

काही क्षण राणीताई स्तब्ध होती पण जसा मा‍झ्या ओठांचा दाब तिच्या ओठांवर वाढला तशी तिचेही ओठ हलू लागले. काही सेकंद निव्वळ मा‍झ्या ओठांनी तिच्या ओठांचे चुंबन घेतल्यावर मी हळूच माझे ओठ विलग केले व तिच्या ओठांना माझी जीभ लावली. तिच्यासाठी ती अनपेक्षित गोष्ट होती. कारण ती पुसटशी दचकलेली मला जाणवली.

मी मा‍झ्या ओठांचा दाब तसाच कायम ठेवत माझी जीभ तिच्या ओठांवर फिरवू लागलो. आधी तिने काही प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही, पण जस जसे मी जीभ जास्त फिरवू लागलो तस तसे तिच्या ओठांमधील गॅप वाढत गेली. शेवटी तिचे ओठ विलग झाले व मा‍झ्या ओठांना तिच्या जि‍भेचा स्पर्श जाणवला.

याहूऽऽ! मी राणीताईच्या तपस्येचा भंग केला! शेवटी तिलाही उत्तेजनेने ओठ विलग करावेच लागले. मी अधीरतेने माझी जीभ तिच्या ओठांना लावली. तिने आपले ओठ मिटून घेतले नाही. तो इशारा समजून मी माझी जीभ तिच्या ओठांमध्ये सारली.

एक क्षण मला तिचा विरोध जाणवला पण पुढच्याच क्षणी तिच्या जि‍भेने तिने मा‍झ्या जिभेला स्पर्श केला. मग काय! मी हळूहळू मा‍झ्या जि‍भेने तिच्या जि‍भेशी खेळू लागलो. मा‍झ्या ओठांचे प्रेशर तिच्या ओठांवर कायम होते.

आम्हा बहीण भावाच्या त्या पहिल्या वहील्या चुंबनाने असे वळण घेतले की जणू काही आमचा जन्म चुंबन घेण्यासाठीच झाला आहे. कुठल्या तरी वेगळ्याच धुंदीत राणीताई मा‍झ्या चुंबनाला साथ देत होती.

थांबावेसे वाटत नव्हते पण तिला शब्द दिल्याप्रमाणे चुंबन संपवायला पाहिजे होते नाहीतर पुढे ती कशालाही तयार होण्याची शक्यता नव्हती. कसेबसे मी माझे ओठ मा‍झ्या बहिणीच्या ओठांवरून उचलले.

राणीताई अजूनही तंद्रीत होती की काय कोण जाणे पण तिने अजूनही डोळे बंद ठेवले होते. मी तिच्या चेहर्‍याकडे बघत होतो. काही वेळानंतर तिने डोळे उघडले. मी तिच्याकडे बघत होतो ते लक्षात येऊन ती लाजेने चूर चूर झाली.

“आता तरी मी ‘थँक्स’ म्हणू शकतो का ताई?”

त्यावर ती काही बोलली नाही फक्त डोके हलवून तिने होकार दिला.

“कसे वाटले तुला ताई?”

“खरं सांगू की खोटं सांगू?”

“तुला जे योग्य वाटेल ते सांग!”

“मग खरंच सांगते! आधी मला कसेतरीच वाटत होते. पण नंतर मी वहावत गेले. तू खरंच छान चुंबन घेतलेस राहुल! मी बहीण असून माझे मन डळमळीत झाले. तू जर बाजूला झाला नसतास तर पुढे काय झाले असते, देव जाणे!”

“मग मी पुन्हा तुझे चुंबन घेऊ का ताई? म्हणजे कळेल तरी पुढे काय होणार होते.” मी तिला डोळा मारत म्हणालो.

“जास्त चावटपणा करू नकोस हा राहुल! आणि काय रे, तू पटकन चुंबन घेणार होतास ना? मग एवढा वेळ का घेतलास?”

“आता तुला माहीत आहे ताई, एकदा आपण चालू झालो तर थांबताच येत नव्हते, तूपण मला साथ देत होतीस.”

“नाही तर काय! तू कशाला मा‍झ्या ओठांमध्ये जीभ सारली? कुठे शिकलास हे सगळे? त्या चावट पुस्तकातूनच वाचलेले दिसतेय?”

“ताई ते चावट पुस्तक नव्हते, कामशास्त्राचे ज्ञान देणारे पुस्तक होते.”

“अच्छा? तर मग काय काय ज्ञान प्राप्त केलेस तू त्यातून?”

“बरेच काही ताई. स्त्रिला उत्तेजित कसे करावे, स्त्रिया जास्त कामोत्तेजित कश्याने होतात, त्यांची कामतृप्ती कशाने होते वगैरे वगैरे.”

“अच्छा! तर मग तुला ते सगळे माहीत आहे म्हणजे?”

“हो! सांगू का तुला?”

“नको नको! मला नाही माझे ज्ञान वाढवायचे!”

“वाढवायचे? तुला थोडे तरी ते ज्ञान असेल तर तू वाढवशील ना?”

“काय म्हणालास राहुल? स्वत:ला काय वात्सायन समजतोस की काय तू? माझे लग्न झालेय म्हटलं! आत्ताशी तुला मिसरुड फुटलेय.”

“तुझे लग्न झाले असले म्हणून काय झाले ताई, त्याचा अर्थ असा होत नाही की तुला सगळे कळले आहे.”

“अच्छा! तर मग सांगच मला मा‍झ्या ज्ञानात काय भर टाकतोय तू ते, मीपण आता लाज शरम सोडून देते आणि ऐकते, तुझ्या अकलेचे तारे तू कसे तोडतोयस ते.”

“ठीक आहे ताई, नाही तुला आज काही नव्या गोष्टी सांगितल्या तर तुझा भाऊ म्हणवून घेणार नाही. अच्छा! मी विचारतो त्या प्रश्नाची खरी खरी उत्तरे द्यायची! तुला स्त्री कामतृप्त कशी होते ते माहीत आहे का?”

“नाही माहीत!”

“नाही माहीत? मी म्हटले खरी उत्तरे द्यायची, मस्करी नाही करायची!”

“हो! मी खरं तेच बोलतेय.”

खंडाळा घाट

साधारण वयाच्या १४व्या वर्षापासून मा‍झ्या मनात मुलींविषयी लैंगिक आकर्षण चालू झाले. मी सतत मुली आणि सेक्सचा विचार करू लागलो. चवदा पंधरा वर्षाच्या मुलामध्ये जे लैंगिक कुतुहल असते व ते जाणून घेण्यासाठी तो जे जे काही करतो ते सगळे मी करायला लागलो. मुलींचे व बायकांचे चोरून...

खंडाळा घाट भाग : २

काळ जात होता व माझी २२ वर्ष पूर्ण झाली होती. राणीताईही तिशीच्या घरात पोहचली होती. राणीताईचे वय वाढत होते पण तिच्या शरीराच्या कमनीय बांध्यामध्ये फारसा फरक पडला नव्हता. मला तर ती काळाबरोबर जास्तच सेक्सी होत चाललेली वाटत होती. कधी कधी मला तिच्या नवऱ्याचा हेवा वाटायचा की...

खंडाळा घाट भाग : ३

दुसर्‍या दिवशी दुपारी मी हॉलमध्ये बसून टीव्ही बघत होतो. राणीताई मा‍झ्या बाजूला बसून काही कपड्यांना शिवणकाम करत होती. आम्ही टीव्ही बघत होतो व मध्ये मध्ये बोलतही होतो. मी रिमोटने टीव्हीचे चॅनेल एका पाठोपाठ बदलत होतो कारण दुपारच्या वेळी कुठलाही प्रोग्राम मला इंटरेस्टींग...

खंडाळा घाट भाग : ४

आत आल्यावर राणीताई कुतुहलाने रूमचे निरीक्षण करत होती. तिच्या डोळ्यातील चमक आणि चेहर्‍यावरील भाव सांगत होते की तिला रूम खूप आवडली आहे. "काय सुंदर रूम आहे ही राहुल! मी पहिली वेळ अशी रूम पहात आहे, भाडे थोडे महागच असणार या रूमचे?" असे म्हणत राणीताई बेडवर बसली. "हो! पण...

खंडाळा घाट भाग : ५

थोड्या वेळानंतर आम्ही धबधब्याच्या बाजूला असलेल्या खडकावर एकमेकांसमोर बसलो. आम्ही पूर्ण भिजलो होतो. राणीताईचा टाईट ड्रेस पूर्ण भिजून तिच्या अंगाला चिकटला होता. त्यात आणि लाईट कलरचा ड्रेस असल्यामुळे तिची ब्रेसीयर व पॅन्टी त्यातून दिसत होती. बरेच लोक तिच्या भिजलेल्या...

खंडाळा घाट भाग : ६

"कम ऑन ताई, उठ आता! आपण फ्रेश होऊया आणि शांतपणे झोपून जाऊया." मी बेडवरून उठलो. मी बॅगेतून माझा रात्री घालायचा ड्रेस काढला. मग कंबरेला टॉवेल लावून मी माझी जीन्स काढली व टी-शर्ट ही काढला आणि बाजूच्या खुर्चीवर टाकला. मग मी बाथरूममध्ये अंघोळ करायला गेलो. बराच वेळ घेऊन मी...

खंडाळा घाट भाग : ७

थोड्या वेळाने राणीताई बाथरूममधून बाहेर आली. तिने गुलाबी रंगाचा तिचा नाईट गाऊन घातला होता. ती माझ्याकडे बघून हसली व तिच्या हातातील माझी जीन्स आणि टी-शर्ट तिने वार्डरोबमधील हूकला अडकवले. "अरे तू माझी जीन्स, टी-शर्ट पुन्हा नाही घातली ताई?" मी तिला हसून विचारले. "कशी...

खंडाळा घाट भाग : ८

मी बाथरूममधून जाऊन येईपर्यंत राणीताई टीव्ही बघत होती. मी बाहेर आल्यावर तिने हसून माझ्याकडे एक नजर टाकली व पुन्हा ती टीव्ही पाहू लागली. मी येऊन बेडच्या कडेला तिच्या पायाशी बसलो व तिच्याकडे बघू लागलो. थोडा वेळ असाच गेला. मी तिच्याकडे बघत होतो व ती टीव्हीकडे बघत होती....

खंडाळा घाट भाग : १०

"काहीतरीच काय ताई, तुला माहीत नाही ते?" "आता नाही माहीत बोलते तर, तुला विश्वास ठेवायचा असेल तर ठेव नाही तर विषय बंद कर!" "बरं ठीक आहे ताई, तुला माहीत असेल नसेल तरी सांगतो. आणि मा‍झ्या तोंडातून काही शब्द जे तुला कदाचित अश्लील वाटतील असे बाहेर पडले तर माफ कर. पण त्या...

खंडाळा घाट भाग : ११

"बरोबर आहे ताई तुझा प्रश्न! नॉर्मली पुरूषाला स्त्रिचा तो भाग चोखून तसे काही सुख मिळत नाही म्हणून बरेच पुरूष तसे करतही नाहीत. पण शेवटी स्त्रिला पूर्ण सुख देणे हे त्याचे कर्तव्य असते तेव्हा त्याने ते केलेच पाहिजे. आता माझे म्हणशील तर मी कधीही तयार आहे तुला तसे करायला,...

खंडाळा घाट भाग : १२

तिने लंड सोडल्याबरोबर टणकन तो पुन्हा ताठ उभा राहला. मग तिने माझा लंड सुपाड्याखाली मुठीत धरला व मा‍झ्या लंडाच्या सुपाड्यावरील कातडी खाली करत माझा सुपाडा उघडा केला. सुपारी सारखा कडक आणि तुळतुळीत सुपाडा बघून तिला राहवले नाही व तिने आपले बोट हलकेच त्यावर फिरवले....

खंडाळा घाट भाग : १३

मा‍झ्या वीर्य स्खलनाच्या वेळी मी राणीताईला मा‍झ्या लंडावर दाबून धरले व जो पाशवीपणा दाखवला त्याने मला कसेतरीच वाटू लागले. आता ती वैतागणार, तिची समजूत कशी काढायची, याचा मी विचार करू लागलो. ती बाहेर आली व बेडवर मा‍झ्या जवळ येऊन बसली. तिचा चेहरा निर्विकार होता. "सॉरी ताई!...

खंडाळा घाट भाग : १४

राणीताईच्या अंगावर त्याने काटा आला. तिचे अरोला कडक झाले व त्यावरील लव उभी राहिली. जि‍भेने जेव्हा मी तिची स्तनाग्रे डिवचू लागलो तेव्हा तर तो भाग भलताच कडक झाला. कधी मी तिची स्तनाग्रे चोखत होतो तर कधी त्यांना चावत होतो. कधी त्यांना ओठात धरून दाबत होतो. नंतर पूर्ण तोंड...

खंडाळा घाट भाग : १५

हळूहळू राणीताई पुन्हा तापली. मा‍झ्या झवण्याचे फटके तिला असे बसत होते की तिचा पुच्चीदाणा थोडा घासला जात होता. ती लगेच उठली. मा‍झ्या बोटात आपली बोटे रूतवून तिने माझा हात पकडला व ती पुन्हा पहिल्यासारखा स्वत:चा पुच्चीदाणा मा‍झ्या लंडावर घासून वर खाली होऊ लागली. मी जेवढ्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!