खंडाळा घाट भाग : ५

थोड्या वेळानंतर आम्ही धबधब्याच्या बाजूला असलेल्या खडकावर एकमेकांसमोर बसलो. आम्ही पूर्ण भिजलो होतो. राणीताईचा टाईट ड्रेस पूर्ण भिजून तिच्या अंगाला चिकटला होता. त्यात आणि लाईट कलरचा ड्रेस असल्यामुळे तिची ब्रेसीयर व पॅन्टी त्यातून दिसत होती.

बरेच लोक तिच्या भिजलेल्या जवानीचे नेत्रसुख घेत होते आणि मीही त्यातला एक होतो. मा‍झ्या नजरेचे राणीताईला काही वाटत नव्हते पण इतरांच्या नजरा बघून ती शरमेने लाल होत चालली होती.

आधी मला त्यातला सिरिअसनेस कळला नाही पण हळूहळू मा‍झ्या लक्षात आले की तेथे जास्त वेळ थांबणे योग्य नाही. आम्ही मग तेथून निघालो. पुढे आल्यावर आम्ही रिक्षा केली व पटकन हॉटेलवर परत आलो.

हसत खेळत आम्ही हॉटेलमध्ये आमच्या रूमवर आलो. आत आल्यावर राणीताईने बॅगेमधून दुसरे कपडे काढले व सरळ बाथरूममध्ये शिरली. मीही माझा दुसरा ड्रेस मा‍झ्या बॅगेतून काढला.

काही वेळा नंतर ती परकर व ब्लाउज घालून बाहेर आली.

मीपण पूर्ण ओला होतो तेव्हा मी तिला निरखत बसलो नाही व तडक बाथरूममध्ये गेलो माझे ओले कपडे बदलायला. आत आल्यावर भराभर मी माझे ओले कपडे काढून नागडा झालो.

मला दिसले की राणीताईने तिचा ओला ड्रेस शॉवरच्या पडद्याच्या दांडीवर वाळत घातला होता. मी विचार केला जसा तिचा ड्रेस ओला झाला होता तशी तिची ब्रेसीयर व पॅन्टीही ओली झाली होती. मग ती अंतर्वस्त्रे कुठे तिने वाळत घातली असावी. मला ती दिसत नव्हती म्हणून मी तिचा ड्रेस वर करून बघितले आणि मला ती सापडली!

मी राणीताईची ती ओली ब्रेसीयर व पॅन्टी काढली. त्यांना निव्वळ हाताळून माझा लंड स्प्रिंग सारखा उडाला. मी तिच्या पॅन्टीच्या त्या भागाचा वास घेतला, जो तिच्या पुच्चीवर चिकटलेला असतो. तिच्या पुच्चीच्या वासाच्या धुंदीत नकळत माझा हात मा‍झ्या कडक होत असलेल्या लंडावर गेला व मी मूठ मारू लागलो.

मग मी तिची ब्रा घेतली व त्याचा कप चोखू लागलो. खाली मी तिची पॅन्टी मा‍झ्या लंडावर गुंडाळली व जोर जोराने लंड हलवू लागलो. मग मी राणीताईबरोबर रूममधून बाहेर पडल्यापासून परत येईपर्यंत जे जे काही स्पर्शसुख व नेत्रसुख घेतले ते ते आठवू लागलो व दोन मिनिटातच मा‍झ्या लंडातून पिचकारी उडाली व राणीताईची पॅन्टी मा‍झ्या वीर्याने भरून गेली.

मा‍झ्या वीर्य स्खलनानंतर मी शांत झालो व भानावर आलो. मग मी राणीताईच्या पॅन्टीवरचे माझे वीर्य साफ केले. नंतर मी ब्रेसीयर व पॅन्टी तिच्या ड्रेसखाली परत ठेवून दिली. माझे ओले कपडे सुद्धा मी त्या दांडीवर वाळत घातले. भराभर मी फ्रेश झालो व दुसरा ड्रेस घालून बाहेर आलो.

मला दिसले की राणीताई आरशात बघून मेकअप करत होती. ती आरशातूनच माझ्याकडे बघत हसली. तिने आकाशी रंगाची तलम साडी नेसली होती.

“अरे ताई, तू पुन्हा साडी नेसलीस?”

“मग काय करू राहुल, माझा एकमेव ड्रेस भिजून गेला, तेव्हा मला साडीच नेसावी लागली,” राणीताईने आरशातूनच माझ्याकडे बघत उत्तर दिले.

“पण तू काही काळजी करू नकोस राहुल, मी जरी साडी नेसलेली असले तरी तुझी मैत्रिण म्हणूनच राहील.”

“ओह ताई! मला काही प्रॉब्लेम नाही त्याबद्दल. साडीत तू तशी पण सुंदरच दिसतेस. उलट ड्रेसपेक्षा तुला साडी छान वाटते.”

“वाटणारच राहुल! आता काय माझे वय राहले आहे का ड्रेस घालायचे?”

“असे का म्हणतेस ताई? तुला ड्रेसही छान दिसतो. तू खरं म्हणजे ड्रेसच घालायला पाहिजे.”

“आता ते शक्य नाही राहुल कारण तुझ्या जिजूंना मी ड्रेस घातलेला आवडत नाही. बरेच महिने झाले मी एखादा ड्रेस घेतलाही नाही. पण ठीक आहे, माझी काही तक्रार नाही त्याबद्दल, मलापण तशी साडीच आवडते.”

“आणि मलापण!” मी राणीताईचे पाठून निरीक्षण करत मनातल्या मनात म्हटले.

मी तिच्या पाठी असा उभा राहलो होतो की ज्याने तिला आरशातून मी कुठे पहात आहे ते दिसत नव्हते. नेहमीप्रमाणे तिने चापून चुपून साडी नेसली होती ज्याने तिची फिगर उठून दिसत होती. मेकअप करताना ती थोडी वाकली होती व तिचे भरीव नितंब उठून दिसत होते.

मा‍झ्या आवडत्या सवयीप्रमाणे मी तिच्या नितंबावर नीट नजर टाकली व मला तिच्या पॅन्टीची लाईन तेथे स्पष्ट दिसली. मुली आणि बायकांच्या नितंबावर त्यांच्या आतल्या पॅन्टीची लाईन मार्क करणे हा माझा आवडता छंद होता आणि त्यात ते नितंब मा‍झ्या बहि‍णीचे असतील तर मा‍झ्या आनंदाला सीमा राहत नसे. अधाश्यासारखा मी राणीताईच्या नितंबाचे पाठून स्कॅनिंग करत होतो.

आम्ही तयार झालो व मग एका रेस्टारंटमध्ये जेवायला गेलो. जेवण झाल्यानंतर मग आम्ही बाकी राहलेले निसर्गरम्य व सौंदर्याने भरलेले स्पॉट पहायला सुरुवात केली. बहुतेक स्पॉट शांत व एकांत होते. आम्ही तेथे प्रेमी युगुलांसारखे फिरलो. फिरताना कधी कधी राणीताई निरागसपणे माझा हात धरत होती.

एखाद्या चढ उतारावर तिला आधाराची गरज भासली की मी तिला हात देऊन आधार देत असे व नंतर हात असाच पकडून ठेवत असे. एखादा श्वास रोखून ठेवणारा नयन रम्य सीन बघत असताना ती मला घट्ट चिटकून उभी राहत असे. कधी ती मा‍झ्या मागे चिटकून उभी राहत असे, तर कधी मी तिच्या मागे चिटकून उभा राहत असे.

राणीताईच्या नाजूक भागांचे स्पर्शसुख मला मिळत होते हे तिच्या लक्षात येत होते की नाही कोण जाणे पण मला ते स्पष्ट जाणवत होते. मला ती चिटकून उभी राहत असताना तिच्या पुष्ट छातीचे उभार मा‍झ्या अंगावर दाबले जात असे.

एखाद्या स्पॉटवर जर रेलींग असेल व मी त्यावर हात ठेवून उभा असेल तर ती येऊन मला चिटकून उभी राहत असे, ज्याने खाली कधी कधी माझा हात तिच्या मांड्यामध्ये रूतला जायचा. मी नक्की सांगू शकत नाही पण कधी कधी तिच्या पुच्चीचा किंवा पुच्चीच्या वरच्या भागाचा मा‍झ्या हाताला स्पर्श जाणवायचा.

मी जेव्हा तिच्या मागे तिला खेटून उभा राहत असे, तेव्हा तिचे मांसल नितंब मा‍झ्या लंडावर दाबले जात असे. त्याने माझा लंड कडक व्हायला लागायचा. तिला त्याचा स्पर्श नक्कीच जाणवत असणार पण ती कधी बाजूला झाली नाही. उलट माझा लंड जास्तच कडक व्हायला लागला की मीच बाजूला होत असे की नको. तिला ते जास्त जाणवून द्यायचे नाही.

राणीताईसाठी ते सगळे निरागसपणे घडत होते जेव्हा ती भान हरपून एखादा स्पॉट बघत असे तेव्हा. राणीताई खऱ्या अर्थाने निसर्गरम्य खंडाळ्याची मजा घेत होती आणि मी खऱ्या अर्थाने मा‍झ्या बहिणीच्या मुसमुसलेल्या अंगाच्या स्पर्शाची मजा घेत होतो.

सनसेट स्पॉटवर आम्ही रंगाची उधळण करणाऱ्या मावळत्या सूर्याचे दर्शन घेतले. नंतर आम्हाला हॉटेल परिसरात परत येईपर्यंत चांगलाच अंधार झाला. सतत फिरत असल्यामुळे आम्ही बऱ्यापैकी दमलो होतो. तेव्हा आम्ही ठरवले जेवण करूनच आपण हॉटेल रूमवर जाऊया म्हणजे पुन्हा बाहेर पडायला नको.

आम्ही मग एका चांगल्या रेस्टारंटमध्ये गेलो. मी मुद्दाम राणीताईच्या आवडीच्या डिशेस ऑर्डर केल्या. जेवत असताना मी तिला वात्रट जोक्स सांगून तिची करमणूक करत होतो. ती दिलखुलासपणे हसत मा‍झ्या जोक्सना दाद देत होती. मी तिला इतकी आनंदी आणि मनमोकळी झालेली कधी बघितली नव्हती. आमच्या हॉटेलच्या रूमवर परत येईपर्यंत मी तिला विचित्र गोष्टी सांगून हसवत होतो.

आम्ही रूममध्ये प्रवेश केला व मी दरवाजा बंद करून लॉक केला. राणीताई बेडवर जाऊन बसली व तिच्या साडीच्या पदराने चेहऱ्यावरचा घाम पुसू लागली. मग ‘दमले मी फार फिरून!’ असे म्हणत ती पाठी पडली. मी आत आलो व बेडवर तिच्या जवळ बसलो.

पंख पसरल्यासारखे हात पसरून राणीताई पडली होती. घाम पुसायला छातीवरून काढलेला पदर तिच्या हातात तसाच होता ज्याने तिची छाती उघडी पडली होती. मी तिच्या चेहर्‍याकडे पाहिले. तिच्या चेहर्‍यावर थकल्याचे भाव होते व डोळे मिटून ती निपचित पडली होती.

तिच्या डोळे मिटल्याचा फायदा घेत मी कामुक नजरेने तिचे निरीक्षण करू लागलो. छातीवर पदर नसल्यामुळे टाईट ब्लाउजमध्ये ठासून भरलेली राणीताईची भरगच्च छाती मला स्पष्ट दिसत होते. घामाने तिचा ब्लाउज ओला झाला होता ज्याने तिची आतली काळी ब्रेसीयर व उभारांचा फुगीरपणा दिसत होता.

ती जोराने श्वास घेत होती आणि श्वासाच्या लयीवर तिच्या छातीचे उभार वर खाली होत होते. ब्लाउज आणि कंबरेवरील साडी या मधला तिच्या पोटाचा भाग उघडा होता. जोराने श्वास घेत असल्यामुळे तिचे पोटही तालबद्ध रित्या वरखाली होत होते. तिच्या पोटावर कंबरेभोवती चरबीचा थर चढलेला मा‍झ्या लक्षात आला जो पूर्वी नव्हता. पण त्याने ती आणखिनच मादक वाटत होती. तिची गोल गोल नाभी आज मला जास्तच खोलगट भासत होती.

राणीताईला तसल्या सेक्सी पोझमध्ये बघून मी अक्षरश: कामातुर झालो. माझा लंड टाईट झाला होता. असे वाटायला लागले की टर्रकन तिचा ब्लाउज फाडावा, तिची ब्रेसीयर तोडून काढावी आणि तिची उघडी नागडी छाती करकचून दाबावी, तिच्या गोल नाभी मध्ये खोलवर जीभ घुसवावी व तिची बेंबी चाट चाट चाटावी. पण मला माहीत होते मी तसे करू शकत नव्हतो.

राणीताई बराच वेळ तशी पडून होती आणि थकव्यामुळे तिचा डोळा लागला होता. मी तिच्या बाजूला पडलो आणि माझा चेहरा तिच्या काखेच्या जवळ आला. तिच्या काखेतील घामाचा गंध मला स्पष्ट जाणवला.

मा‍झ्या बहिणीच्या घामाचा गंध मला खूप आवडतो आणि तो जर तिच्या काखेतला असेल तर मला सिगारेट पिण्यासारखी नशा चढत असे. तिची घामोजलेली काख चाटायचा मला मोह झाला पण तसे काही करून मी संकटात पडायला तयार नव्हतो, तेव्हा मी तिला उठवायचे ठरवले.

तिला स्पर्श होणार नाही, याची काळजी घेत, मी शक्य होईल तेवढे तिच्या जवळ सरकलो. मा‍झ्या एका हातावर शरीराचा भार देऊन मी वर झालो व दुसर्‍या हाताने राणीताईच्या छातीच्या थोडे खाली स्पर्श करून मी तिला हलवू लागलो.

“राणीताई! उठ आता!”

“अं? काय?” राणीताई दचकून उठली.

“मी म्हटले, उठा आता बाईसाहेब!” मी तिला हसून म्हटले.

“सॉरी राहुल, माझा थोडा डोळा लागला.” राणीताईनेही अर्धवट मिटलेल्या डोळ्यांनी हसून उत्तर दिले.

“अगं ताई सॉरी काय म्हणायचे त्यात? मी समजू शकतो. एवढे फिरल्याने तू दमली असशील.”

“हो! थोडे थकायला झाले मला. पण ठीक आहे आता,” राणीताई आता खडबडून जागी झाली व माझ्याकडे बघून म्हणाली, “आज मी खूप खुश आहे, खंडाळ्यासारखे सुंदर ठिकाण पहाण्याची माझी खूप दिवसांची इच्छा पूर्ण झाली आणि ते तुझ्यामुळे शक्य झाले राहुल! थँक्स ब्रदर!”

“ताई त्यात थँक्स काय म्हणायचे? तुला खुश करण्यासाठी, तुला आनंदी ठेवण्यासाठी मी सदैव तयार आहे.”

“ओह राहुल तू बहि‍णीची किती काळजी घेतोस! मला तुझा अभिमान वाटतो!” असे म्हणत राणीताईने मला तिच्या अंगावर ओढले व मिठी मारली, “तू मला खूप खूप सुख दिले आहेस राहुल आणि मीही तुला तेवढेच खुश करावे असे मला वाटते. मी काहीही करायला तयार आहे तुला खुश करण्यासाठी. तेव्हा सांग मला, मी काय करू ज्याने तू तितकाच आनंदी होईल जेवढी मी आहे.”

“तुला काही करायची गरज नाही ताई,” मी माझा चेहरा वर केला व राणीताईच्या नजरेला नजर भिडवत म्हणालो, “तू खुश आहेस तर मी खुश आहे, तू आनंदी आहेस तर मी आनंदी आहे, तू सुखी राहावीस हेच मला हवे आहे.”

“ओह राहुल! मा‍झा लाडका भाऊ!” असे म्हणत तिने मला गच्च मिठी मारली.

अचानक मा‍झ्या लक्षात आले की मी राणीताईच्या मिठीत जवळ जवळ तिच्या अंगावर झोपलो होतो. माझे डोके तिच्या भरीव छातीच्या दोन्ही उभारांमध्ये होते व माझा डावा हात तिच्या कंबरेवर होता. मला तिच्या कडक पण तेवढ्याच मऊ छातीचा गरमपणा जाणवत होता. मा‍झ्या लंडाचा भाग तिच्या मांडीवर दाबला गेला होता. थोडा वेळ आम्ही तसेच एकमेकांच्या मिठीत पडून राहलो.

राणीताई मा‍झ्या आश्वासक मिठीचा अनुभव घेत होती व मी तिच्या मादक शरीराचे स्पर्शसुख अनुभवत होतो. तिच्या मनात प्रेमळपणा होता, मायाळूपणा होता आणि मा‍झ्या मनात कामवासना होती. माझा लंड जास्तच कडक होत चालला होता आणि तिच्या मांडीला खुपत असल्याने तिच्या ते लक्षात सहज येऊ शकत होते. तेव्हा तिच्यापासून दूर होण्याशिवाय मला पर्याय नव्हता.

खंडाळा घाट

साधारण वयाच्या १४व्या वर्षापासून मा‍झ्या मनात मुलींविषयी लैंगिक आकर्षण चालू झाले. मी सतत मुली आणि सेक्सचा विचार करू लागलो. चवदा पंधरा वर्षाच्या मुलामध्ये जे लैंगिक कुतुहल असते व ते जाणून घेण्यासाठी तो जे जे काही करतो ते सगळे मी करायला लागलो. मुलींचे व बायकांचे चोरून...

खंडाळा घाट भाग : २

काळ जात होता व माझी २२ वर्ष पूर्ण झाली होती. राणीताईही तिशीच्या घरात पोहचली होती. राणीताईचे वय वाढत होते पण तिच्या शरीराच्या कमनीय बांध्यामध्ये फारसा फरक पडला नव्हता. मला तर ती काळाबरोबर जास्तच सेक्सी होत चाललेली वाटत होती. कधी कधी मला तिच्या नवऱ्याचा हेवा वाटायचा की...

खंडाळा घाट भाग : ३

दुसर्‍या दिवशी दुपारी मी हॉलमध्ये बसून टीव्ही बघत होतो. राणीताई मा‍झ्या बाजूला बसून काही कपड्यांना शिवणकाम करत होती. आम्ही टीव्ही बघत होतो व मध्ये मध्ये बोलतही होतो. मी रिमोटने टीव्हीचे चॅनेल एका पाठोपाठ बदलत होतो कारण दुपारच्या वेळी कुठलाही प्रोग्राम मला इंटरेस्टींग...

खंडाळा घाट भाग : ४

आत आल्यावर राणीताई कुतुहलाने रूमचे निरीक्षण करत होती. तिच्या डोळ्यातील चमक आणि चेहर्‍यावरील भाव सांगत होते की तिला रूम खूप आवडली आहे. "काय सुंदर रूम आहे ही राहुल! मी पहिली वेळ अशी रूम पहात आहे, भाडे थोडे महागच असणार या रूमचे?" असे म्हणत राणीताई बेडवर बसली. "हो! पण...

खंडाळा घाट भाग : ६

"कम ऑन ताई, उठ आता! आपण फ्रेश होऊया आणि शांतपणे झोपून जाऊया." मी बेडवरून उठलो. मी बॅगेतून माझा रात्री घालायचा ड्रेस काढला. मग कंबरेला टॉवेल लावून मी माझी जीन्स काढली व टी-शर्ट ही काढला आणि बाजूच्या खुर्चीवर टाकला. मग मी बाथरूममध्ये अंघोळ करायला गेलो. बराच वेळ घेऊन मी...

खंडाळा घाट भाग : ७

थोड्या वेळाने राणीताई बाथरूममधून बाहेर आली. तिने गुलाबी रंगाचा तिचा नाईट गाऊन घातला होता. ती माझ्याकडे बघून हसली व तिच्या हातातील माझी जीन्स आणि टी-शर्ट तिने वार्डरोबमधील हूकला अडकवले. "अरे तू माझी जीन्स, टी-शर्ट पुन्हा नाही घातली ताई?" मी तिला हसून विचारले. "कशी...

खंडाळा घाट भाग : ८

मी बाथरूममधून जाऊन येईपर्यंत राणीताई टीव्ही बघत होती. मी बाहेर आल्यावर तिने हसून माझ्याकडे एक नजर टाकली व पुन्हा ती टीव्ही पाहू लागली. मी येऊन बेडच्या कडेला तिच्या पायाशी बसलो व तिच्याकडे बघू लागलो. थोडा वेळ असाच गेला. मी तिच्याकडे बघत होतो व ती टीव्हीकडे बघत होती....

खंडाळा घाट भाग : ९

"हो! मला माहीत आहे ते पण तरीही मला फार लाज वाटतेय की माझा भाऊ मला उघडी बघतोय म्हणून. आणि मी डोळे उघडून तुझ्याकडे निर्लज्जासारखी बघत राहिली तर तुला लाज वाटेल माझा नग्नपणा मिटक्या मारत बघायची. तेव्हा तुला व्यवस्थित बघता यावे म्हणून मी माझे डोळे बंद ठेवलेत असे समजून की...

खंडाळा घाट भाग : १०

"काहीतरीच काय ताई, तुला माहीत नाही ते?" "आता नाही माहीत बोलते तर, तुला विश्वास ठेवायचा असेल तर ठेव नाही तर विषय बंद कर!" "बरं ठीक आहे ताई, तुला माहीत असेल नसेल तरी सांगतो. आणि मा‍झ्या तोंडातून काही शब्द जे तुला कदाचित अश्लील वाटतील असे बाहेर पडले तर माफ कर. पण त्या...

खंडाळा घाट भाग : ११

"बरोबर आहे ताई तुझा प्रश्न! नॉर्मली पुरूषाला स्त्रिचा तो भाग चोखून तसे काही सुख मिळत नाही म्हणून बरेच पुरूष तसे करतही नाहीत. पण शेवटी स्त्रिला पूर्ण सुख देणे हे त्याचे कर्तव्य असते तेव्हा त्याने ते केलेच पाहिजे. आता माझे म्हणशील तर मी कधीही तयार आहे तुला तसे करायला,...

खंडाळा घाट भाग : १२

तिने लंड सोडल्याबरोबर टणकन तो पुन्हा ताठ उभा राहला. मग तिने माझा लंड सुपाड्याखाली मुठीत धरला व मा‍झ्या लंडाच्या सुपाड्यावरील कातडी खाली करत माझा सुपाडा उघडा केला. सुपारी सारखा कडक आणि तुळतुळीत सुपाडा बघून तिला राहवले नाही व तिने आपले बोट हलकेच त्यावर फिरवले....

खंडाळा घाट भाग : १३

मा‍झ्या वीर्य स्खलनाच्या वेळी मी राणीताईला मा‍झ्या लंडावर दाबून धरले व जो पाशवीपणा दाखवला त्याने मला कसेतरीच वाटू लागले. आता ती वैतागणार, तिची समजूत कशी काढायची, याचा मी विचार करू लागलो. ती बाहेर आली व बेडवर मा‍झ्या जवळ येऊन बसली. तिचा चेहरा निर्विकार होता. "सॉरी ताई!...

खंडाळा घाट भाग : १४

राणीताईच्या अंगावर त्याने काटा आला. तिचे अरोला कडक झाले व त्यावरील लव उभी राहिली. जि‍भेने जेव्हा मी तिची स्तनाग्रे डिवचू लागलो तेव्हा तर तो भाग भलताच कडक झाला. कधी मी तिची स्तनाग्रे चोखत होतो तर कधी त्यांना चावत होतो. कधी त्यांना ओठात धरून दाबत होतो. नंतर पूर्ण तोंड...

खंडाळा घाट भाग : १५

हळूहळू राणीताई पुन्हा तापली. मा‍झ्या झवण्याचे फटके तिला असे बसत होते की तिचा पुच्चीदाणा थोडा घासला जात होता. ती लगेच उठली. मा‍झ्या बोटात आपली बोटे रूतवून तिने माझा हात पकडला व ती पुन्हा पहिल्यासारखा स्वत:चा पुच्चीदाणा मा‍झ्या लंडावर घासून वर खाली होऊ लागली. मी जेवढ्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!