खंडाळा घाट भाग : २

काळ जात होता व माझी २२ वर्ष पूर्ण झाली होती. राणीताईही तिशीच्या घरात पोहचली होती. राणीताईचे वय वाढत होते पण तिच्या शरीराच्या कमनीय बांध्यामध्ये फारसा फरक पडला नव्हता. मला तर ती काळाबरोबर जास्तच सेक्सी होत चाललेली वाटत होती. कधी कधी मला तिच्या नवऱ्याचा हेवा वाटायचा की तो किती नशीबवान आहे म्हणून त्याला राणीताईसारखी सुडौल व ठसठशीत बायको मिळाली. पण सत्य काहीतरी वेगळेच होते.

मी जस जसा मोठा व समंजस होत होतो तस तसे राणीताई माझ्याबरोबर आणखिनच मोकळेपणाने वागत व बोलत होती. आम्ही अगदी मित्रमैत्रिणी बोलतात तसे कुठल्याही विषयावर काहीही बोलत असे व चर्चा करत असे. साधारणतः भाऊ बहीण लैंगिक भावना, कामजीवन या विषयावर बोलत नाही पण आम्ही हळूहळू त्या विषयावर बोलायला लागलो होतो.

मी कधीही राणीताईला मा‍झ्या तिच्याबद्दलच्या खऱ्या भावना सांगितल्या नाहीत किंवा मा‍झ्या प्रेमप्रकरणाबद्दल व सेक्सलाईफबद्दल सांगितले नाही. मी तिला असे भासवत असे की सेक्सबद्दल मला फक्त ऐकीव व पुस्तकी ज्ञान आहे.

पण मला राणीताईच्या बोलण्यातून कळले की तिचे वैवाहिक जीवन फारसे आनंदी नव्हते. तिच्या वयस्क नवऱ्याबरोबर तिचे कामजीवनही फारसे सुखी नव्हते. लग्नानंतर सुरुवातीच्या काळात तिच्या नवऱ्याने तिला खूप प्रेम दिले. त्या काळातच ती गर्भवती झाली व तिला मुलगा झाला.

पण नंतर ती बाळात व्यस्त होत गेली व तिचा नवरा त्याच्या धंद्यात गुरफडत गेला. त्यामुळे त्यांच्यात एक दरी पडत गेली जी पुन्हा साधण्याचे काही चिन्ह राणीताईला दिसत नव्हते. एकमेकांविषयी तडजोड व कर्तव्य हेच त्यांचे आयुष्य होत चालले होते व हळूहळू तिला तसल्या आयुष्याची सवय झाली. वर वर दिसायला त्यांचा संसार आदर्श होता पण आतमध्ये राणीताई फारशी सुखी नव्हती हे मला जाणवले.

मा‍झ्या मनात राणीताईबद्दलच्या भावना काहीही असोत पण शेवटी मी तिचा भाऊ होतो. तेव्हा मला तिच्या मानसिक अवस्थेबद्दल वाईट वाटायचे व तिची खूप दया यायची. म्हणून मी तिला नेहमी दिलासा देत असे व तिच्या आशा उंचावत असे.

तिला वेगवेगळे जोक्स, चुटके व गमती जमती सांगत असे. मी शक्यतो तिला हसवत ठेवत असे व तिचा मूड नेहमी आनंदी व प्रसन्न राहील, याचा प्रयत्न करत असे. जेव्हा ती आमच्या घरी येत असे किंवा मी तिच्या घरी जात असे तेव्हा मी तिला बाहेर फिरायला नेत असे.

कधी शॉपिंगला तर कधी सिनेमा बघायला तर कधी असेच फिरायला आम्ही जात असू. बऱ्याचदा मी तिला एखाद्या चांगल्या रेस्टॉरंटमध्ये जेवायला घेऊन जात असे. राणीताईला आवडणाऱ्या व तिला खुश करणाऱ्या सगळ्या गोष्टी मी करत होतो ज्या तिच्या नवऱ्याने करायला हव्या होत्या.

एके दिवशी मी ऑफिसमधून घरी आलो तेव्हा आईने मला सांगितले की राणीताईचा फोन आला होता. तिला दिवाळीकरिता आमच्या घरी यायचे होते. नेहमी प्रमाणे तिच्या नवऱ्याला दुकानातून फुरसत नव्हती राणीताईला आणून सोडायला.

तेव्हा ती विचारत होती की मला वेळ आहे का तिला आणायला जायला. राणीताईला आणायला तिच्या घरी जायच्या कल्पनेने मी उत्तेजित झालो. चार महिन्यापूर्वी मी तिच्या घरी गेलो होतो तेव्हा मी काय काय केले हे मला आठवले.

दिवसभर राणीताईचा नवरा त्याच्या दुकानावर असे व मुलगा दुपारभर बालवाडीत असे. त्यामुळे बराच वेळ ती आणि मी घरात एकटेच असायचो ज्याने मला तिला बिनधास्तपणे न्याहाळायला मिळायचे.

काम करताना ती तिच्या साडीबाबत व छातीवरील पदराबाबत थोडी निष्काळजी असायची ज्याने मला तिच्या छातीच्या उभारांच्या खोलगटपणाचे चांगले दर्शन मिळायचे. लादी पुसताना किंवा भांडी घासताना ती साडी वर करून खाली बसायची तेव्हा मला तिच्या पोटऱ्या व मांड्या बघायला मिळायच्या.

दुपारचे जेवण झाले व तिचा नवरा निघून गेला की मी हॉलमध्ये टीव्ही बघत बसे व नंतर राणीताई सगळे काम संपवून मा‍झ्या जवळ दिवाणावर येऊन बसत असे. आम्ही टीव्ही बघता बघता बोलत असे. दुपारी ती नेमाने झोपायची त्यामुळे थोड्या वेळात ती तेथेच दिवाणावर पडायची व झोपून जायची.

ती बऱ्यापैकी झोपेत असली की मी बिनधास्तपणे तिचे बारकाईने निरीक्षण करत असे. शक्य असेल तर मी तिच्या छातीवरील तिच्या साडीचा पदर काळजीपूर्वक थोडा सरकवत असे व तिच्या छातीच्या उभारांची श्वासाच्या लयीवरची हालचाल बघत असे.

तसेच तिचे पोट, गोल नाभी आणि कटीप्रदेशाचे मी वखवखलेल्या नजरेने निरीक्षण करत असे. कधी कधी तर मी तिची साडी वर करायचा प्रयत्न करत असे. पण मला त्यासाठी खूप काळजी घ्यावी लागे व फक्त तिच्या गुडघ्यापर्यंतच मी तिची साडी वर करू शकत असे.

त्यांच्या स्वयंपाकघरात त्यांचे न्हाणिघर एका कोपर्‍यात होते व ते उघड्या प्रकारचे होते. म्हणजे समोरून ते उघडे होते व एका बाजूला कठड्यासारखी कमरे एवढी भिंत होती. राणीताई सहसा सकाळी लवकर अंघोळ करत नसे.

सकाळची सगळी कामे उरकल्यानंतर व तिचा नवरा दुकानावर गेल्यानंतर सावकाश ती आठ नऊच्या दरम्यान अंघोळीला बसत असे. तिचा मुलगा झोपलेला असे व तो दहाच्या दरम्यान उठत असे. मी ही झोपलेलो असे पण खोटे खोटे.

अंघोळीला बसण्याआधी ती स्वयंपाकघराचा दरवाजा लोटून घेत असे. मी झोपत असलेली रूम स्वयंपाकघराला लागूनच होती. मी तिच्या हालचालीचा अंदाज घेत असे व जसा ती स्वयंपाकघराचा दरवाजा बंद करत असे तसा मी उठून बाहेर येत असे.

स्वयंपाकघराचा दरवाजा जुन्या पद्धतिचा होता म्हणजे उभ्या फळ्या व त्याला मध्ये एक फट होती. ती फट तशी बंद होती पण मी शोधून काढले होते की एक दोन ठिकाणी फट उघडी होती व त्यातून आतला काही भाग दिसू शकत होता.

न्हाणिघर दरवाज्याच्या समोरच चार पाच फुटावर होते. दबक्या पायाने मी स्वयंपाकघराच्या दरवाज्याजवळ जात असे व त्या फटीला डोळा लावत असे. मला दिसे की आत राणीताई आपली साडी फेडत असे.

मग ब्लाउज आणि परकर काढून ती ब्रेसीयर व पॅन्टीवर न्हाणित शिरत असे. मग गरम पाण्यात तिला हवे तसे गार पाणी मिसळून ती अंघोळीचे पाणी तयार करत असे. मग ब्रेसीयर व पॅन्टी काढून ती अंघोळीला बसत असे.

अंघोळ झाल्यावर ती उभी राहत असे व टॉवेल घेऊन ती ओले अंग पुसत असे. मग दुसरी ब्रेसीयर व पॅन्टी घालून ती बाहेर येत असे. मग परकर, ब्लाउज घालून ती साडी नेसत असे. स्वयंपाक घराच्या दरवाज्याच्या फटी मधून मी पूर्ण वेळ राणीताईच्या सगळ्या हालचाली चोरून पहात असे.

त्या फटीतून इतके काही सगळे स्पष्ट दिसत नसे पण जे काही दिसत असे ते मला उत्तेजित करण्यास व माझी कामवासना भडकवण्यास पुरेसे असे. त्या सगळ्या गोष्टी मला आठवल्या व मी एका पायावर तयार झालो राणीताईला आणायला जायला. मला वेळ नसला असता तरी मी वेळ काढला असता जायला.

दुसर्‍या दिवशी मी ऑफिसमध्ये जाऊन तातडीची रजा टाकली व तिसर्‍या दिवशी सकाळी मी पुण्याला जाणाऱ्या बसमध्ये बसलो. दुपारपर्यंत मी तिच्या घरी पोहचलो. मी मुद्दाम राणीताईला कळवले नाही की मी येत आहे ते, कारण मला तिला आश्चर्यचकित करायचे होते.

तिने दरवाजा उघडला व मला पाहल्यावर आश्चर्याने ती अक्षरश किंचाळली आणि आनंदाने तिने मला मिठी मारली. त्याचा पूर्ण फायदा घेऊन मीही तिला घट्ट कवटाळले ज्याने तिचे पुष्ट छातीचे उभार मा‍झ्या छातीवर दाबले गेले. मग मला तिने घरात घेतले व दिवाणावर बसवले.

मला बसायला सांगून राणीताई आत गेली व मला प्यायला पाणी घेऊन आली. तेवढ्या वेळेत मी तिचे निरीक्षण केले व मा‍झ्या लक्षात आले की ती दुपारची झोप घेत होती त्यामुळे तिची साडी व पदर अस्त व्यस्त झाले होते. मला रिलॅक्स व्हायला सांगून ती आत गेली व तोंड वगैरे धुवून, फ्रेश होत ती बाहेर आली.

आम्ही गप्पा मारायला सुरुवात केली व मी तिला गेल्या दिवसातील घडामोडी सांगायला लागलो. आम्ही बोलत असताना मा‍झ्या समोर उभी राहून सहजपणे तिने आपली साडी फेडली व पुन्हा व्यवस्थित नेसायला लागली. जरी मी तिच्याबरोबर बोलत होतो तरी मी बारकाईने तिचे निरीक्षण करत होतो.

राणीताईने साडी फेडल्यावर माझे लक्ष प्रथम कुठे गेले असेल तर तिच्या ब्लाउजमध्ये ठासून भरलेल्या छातीच्या उभारांवर. तिचा ब्लाउज तरी टाईट होता किंवा तिच्या छातीचे उभार तरी मोठे झाले होते.

कारण ब्लाउज तिच्या उभारांवर इतका घट्ट बसला होता की दोन बटणांमध्ये गॅप पडली होती ज्यातून तिची काळ्या रंगाची ब्रेसीयर व गोऱ्या गोऱ्या रंगाच्या उभारांची गोलाई थोडीशी दिसत होती. तिची गोल गोल नाभी जास्तच खोल व गूढ मला भासत होती. तिने घातलेला परकर तिच्या गरगरीत नितंबावर घट्ट बसला होता.

आई ग! काय सेक्सी झाली होती माझी बहीण! साडीचा पदर आपल्या खांद्यावर घेऊन राणीताईने साडीच्या निऱ्या नीट केल्या व तिची साडी घालून झाली. मग तिने फणी घेऊन आपले केस विंचरायला सुरुवात केली. आम्ही अजूनही बोलत होतो व मध्ये मध्ये ती मला काही विचारत होती व मी तिला उत्तर देत होतो.

कपाटाच्या आरशात बघून ती केस विंचरत होती, ज्याने मला तिचे साईडने निरीक्षण करता येत होते. प्रत्येक वेळी जेव्हा ती हात वर करून केसांवर फणी फिरवत असे तेव्हा तिची गिर्रेबाज छाती वरखाली डुचमळत असे. मा‍झ्या सेक्सी बहिणीच्या हालचाली बघून माझा लंड एकदम टाईट झाला!

नंतर संध्याकाळपर्यंत मी राणीताईच्या अवती भोवती होतो तिच्याशी बोलत, जेव्हा ती घरकामात इकडे तिकडे फिरत होती. मी तिला मा‍झ्या भाच्याबद्दल विचारले की कधी तो बालवाडीतून परत येणार आहे तर ती म्हणाली की दिवाळीच्या सुट्टी निमित्ताने त्याची बालवाडी बंद झाली आणि परवाच त्याची आत्या आली होती व दिवाळीच्या एक दोन आठवड्याकरिता त्याला आपल्या घरी रहायला घेऊन गेली.

मी तिला विचारले की एक दोन आठवडे तो कसा काय तिच्या पासून दूर राहणार तर ती म्हणाली की त्याच्या आत्याच्या म्हणजे राणीताईच्या नणंदेच्या मुलांबरोबर तो चांगला रमतो व राहतो. त्याने हट्टच धरला त्यांच्याबरोबर जाण्याचा म्हणून तिची नणंद त्याला त्यांच्याकडे काही दिवस घेऊन गेली.

आणि म्हणूनच राणीताईने आईला फोन करून सांगितले की तिला दिवाळीला यायचे आहे कारण दिवसभर घरात एकटे राहून तिला कंटाळा यायचा. मी तिला विचारले की ती मुंबईला गेल्यावर तिच्या मिस्टरांच्या जेवणाचे काय तर ती म्हणाली की त्याचे काही टेंशन नाही ते जेवतील बाहेर हॉटेलमध्ये.

खरं तर तिला माहेरी जाण्यास त्यांनीच सुचवले होते व ती एका पायावर जाण्यास तयार होती. मी तिला म्हटले की मला मा‍झ्या भाच्याला भेटायचे आहे तर ती म्हणाली की उद्या आपण जाऊ तिच्या नणंदेच्या घरी.

रात्री राणीताईचे मिस्टर घरी आले व मला पाहून त्यांनाही आनंद झाला. आम्ही इकडच्या तिकडच्या गप्पा मारल्या. त्यांनी मा‍झ्या कामाबद्दल चौकशी केली, मा‍झ्या आई बाबांबद्दल विचारपूस केली. त्यांनी मला आल्या सरशी दोन दिवस रहायला सांगितले व नंतर राणीताईला आठ दिवसाकरिता आमच्या घरी घेऊन जायला सांगितले. मी त्यांना ठीक आहे म्हटले.

दुसर्‍या दिवशी दुपारी राणीताई आणि मी तिच्या नणंदेच्या घरी जाण्यास तयार होऊ लागलो. राणीताईने नेहमीप्रमाणे विना संकोच मा‍झ्या समोर कपडे बदलले व मीही सवयीप्रमाणे तिच्या अर्ध नग्न शरीराचे चोरून दर्शन घेतले.

बऱ्याच दिवसांनी मी मा‍झ्या बहि‍णीला ब्रेसीयरवर बघितले. उफऽऽ! किती मोठे वाटत होते तिचे भरदार स्तनऽऽ! बघताच क्षणी लंड उठायला लागला व मनात रानटी विचार आला की असेच जाऊन टर्रकन तिची ब्रा फाडावी व करकचून तिचे गरगरीत स्तन दाबावे. पण हाय! तेवढी डेअरींग नव्हती मा‍झ्या गांडीत!

नंतर तयार होऊन आम्ही बसने तिच्या नणंदेच्या घरी गेलो व मा‍झ्या भाच्याला म्हणजे तिच्या मुलाला तेथे भेटलो. त्याला मामाला पाहून आनंद झाला. आम्ही मामा भाचे बराच वेळ खेळत होतो. मी जेव्हा त्याला विचारले की येतोस का आजी आजोबांना भेटायला तर नाही म्हणाला.

त्याला तेथेच रहायचे होते, मला त्याचे कौतुक वाटले. नंतर पुन्हा आम्ही बसने तिच्या मिस्टरांच्या दुकानावर गेलो. तासभर आम्ही तेथे थांबलो व नंतर आम्ही घरी आलो. बसमध्ये चढता उतरताना तसेच आत गर्दीत उभे असताना मा‍झ्या बहिणीच्या मांसल अंगाचे स्पर्शसुख मी पुरेपूर घेत होतो.

घरी आल्यावर मग पुन्हा राणीताईचा कपडे बदलण्याचा प्रोग्राम झाला व प्रामाणिक प्रेक्षकाप्रमाणे मी पुन्हा तिचे कामुकतेने चोरून दर्शन घेतले. तिच्या घरी असताना पूर्ण वेळ मी तिचे कामुक नजरेने वस्त्रहरण करत होतो व तिला झवण्याचे स्वप्न बघत होतो. मला माहीत होते ते शक्य नाही पण तीच तर माझी विकृती होती, माझे स्वप्न होते, माझा टाईमपास होता आणि मा‍झ्या हस्तमैथुनाचे साधन होते.

खंडाळा घाट

साधारण वयाच्या १४व्या वर्षापासून मा‍झ्या मनात मुलींविषयी लैंगिक आकर्षण चालू झाले. मी सतत मुली आणि सेक्सचा विचार करू लागलो. चवदा पंधरा वर्षाच्या मुलामध्ये जे लैंगिक कुतुहल असते व ते जाणून घेण्यासाठी तो जे जे काही करतो ते सगळे मी करायला लागलो. मुलींचे व बायकांचे चोरून...

खंडाळा घाट भाग : ३

दुसर्‍या दिवशी दुपारी मी हॉलमध्ये बसून टीव्ही बघत होतो. राणीताई मा‍झ्या बाजूला बसून काही कपड्यांना शिवणकाम करत होती. आम्ही टीव्ही बघत होतो व मध्ये मध्ये बोलतही होतो. मी रिमोटने टीव्हीचे चॅनेल एका पाठोपाठ बदलत होतो कारण दुपारच्या वेळी कुठलाही प्रोग्राम मला इंटरेस्टींग...

खंडाळा घाट भाग : ४

आत आल्यावर राणीताई कुतुहलाने रूमचे निरीक्षण करत होती. तिच्या डोळ्यातील चमक आणि चेहर्‍यावरील भाव सांगत होते की तिला रूम खूप आवडली आहे. "काय सुंदर रूम आहे ही राहुल! मी पहिली वेळ अशी रूम पहात आहे, भाडे थोडे महागच असणार या रूमचे?" असे म्हणत राणीताई बेडवर बसली. "हो! पण...

खंडाळा घाट भाग : ५

थोड्या वेळानंतर आम्ही धबधब्याच्या बाजूला असलेल्या खडकावर एकमेकांसमोर बसलो. आम्ही पूर्ण भिजलो होतो. राणीताईचा टाईट ड्रेस पूर्ण भिजून तिच्या अंगाला चिकटला होता. त्यात आणि लाईट कलरचा ड्रेस असल्यामुळे तिची ब्रेसीयर व पॅन्टी त्यातून दिसत होती. बरेच लोक तिच्या भिजलेल्या...

खंडाळा घाट भाग : ६

"कम ऑन ताई, उठ आता! आपण फ्रेश होऊया आणि शांतपणे झोपून जाऊया." मी बेडवरून उठलो. मी बॅगेतून माझा रात्री घालायचा ड्रेस काढला. मग कंबरेला टॉवेल लावून मी माझी जीन्स काढली व टी-शर्ट ही काढला आणि बाजूच्या खुर्चीवर टाकला. मग मी बाथरूममध्ये अंघोळ करायला गेलो. बराच वेळ घेऊन मी...

खंडाळा घाट भाग : ७

थोड्या वेळाने राणीताई बाथरूममधून बाहेर आली. तिने गुलाबी रंगाचा तिचा नाईट गाऊन घातला होता. ती माझ्याकडे बघून हसली व तिच्या हातातील माझी जीन्स आणि टी-शर्ट तिने वार्डरोबमधील हूकला अडकवले. "अरे तू माझी जीन्स, टी-शर्ट पुन्हा नाही घातली ताई?" मी तिला हसून विचारले. "कशी...

खंडाळा घाट भाग : ८

मी बाथरूममधून जाऊन येईपर्यंत राणीताई टीव्ही बघत होती. मी बाहेर आल्यावर तिने हसून माझ्याकडे एक नजर टाकली व पुन्हा ती टीव्ही पाहू लागली. मी येऊन बेडच्या कडेला तिच्या पायाशी बसलो व तिच्याकडे बघू लागलो. थोडा वेळ असाच गेला. मी तिच्याकडे बघत होतो व ती टीव्हीकडे बघत होती....

खंडाळा घाट भाग : ९

"हो! मला माहीत आहे ते पण तरीही मला फार लाज वाटतेय की माझा भाऊ मला उघडी बघतोय म्हणून. आणि मी डोळे उघडून तुझ्याकडे निर्लज्जासारखी बघत राहिली तर तुला लाज वाटेल माझा नग्नपणा मिटक्या मारत बघायची. तेव्हा तुला व्यवस्थित बघता यावे म्हणून मी माझे डोळे बंद ठेवलेत असे समजून की...

खंडाळा घाट भाग : १०

"काहीतरीच काय ताई, तुला माहीत नाही ते?" "आता नाही माहीत बोलते तर, तुला विश्वास ठेवायचा असेल तर ठेव नाही तर विषय बंद कर!" "बरं ठीक आहे ताई, तुला माहीत असेल नसेल तरी सांगतो. आणि मा‍झ्या तोंडातून काही शब्द जे तुला कदाचित अश्लील वाटतील असे बाहेर पडले तर माफ कर. पण त्या...

खंडाळा घाट भाग : ११

"बरोबर आहे ताई तुझा प्रश्न! नॉर्मली पुरूषाला स्त्रिचा तो भाग चोखून तसे काही सुख मिळत नाही म्हणून बरेच पुरूष तसे करतही नाहीत. पण शेवटी स्त्रिला पूर्ण सुख देणे हे त्याचे कर्तव्य असते तेव्हा त्याने ते केलेच पाहिजे. आता माझे म्हणशील तर मी कधीही तयार आहे तुला तसे करायला,...

खंडाळा घाट भाग : १२

तिने लंड सोडल्याबरोबर टणकन तो पुन्हा ताठ उभा राहला. मग तिने माझा लंड सुपाड्याखाली मुठीत धरला व मा‍झ्या लंडाच्या सुपाड्यावरील कातडी खाली करत माझा सुपाडा उघडा केला. सुपारी सारखा कडक आणि तुळतुळीत सुपाडा बघून तिला राहवले नाही व तिने आपले बोट हलकेच त्यावर फिरवले....

खंडाळा घाट भाग : १३

मा‍झ्या वीर्य स्खलनाच्या वेळी मी राणीताईला मा‍झ्या लंडावर दाबून धरले व जो पाशवीपणा दाखवला त्याने मला कसेतरीच वाटू लागले. आता ती वैतागणार, तिची समजूत कशी काढायची, याचा मी विचार करू लागलो. ती बाहेर आली व बेडवर मा‍झ्या जवळ येऊन बसली. तिचा चेहरा निर्विकार होता. "सॉरी ताई!...

खंडाळा घाट भाग : १४

राणीताईच्या अंगावर त्याने काटा आला. तिचे अरोला कडक झाले व त्यावरील लव उभी राहिली. जि‍भेने जेव्हा मी तिची स्तनाग्रे डिवचू लागलो तेव्हा तर तो भाग भलताच कडक झाला. कधी मी तिची स्तनाग्रे चोखत होतो तर कधी त्यांना चावत होतो. कधी त्यांना ओठात धरून दाबत होतो. नंतर पूर्ण तोंड...

खंडाळा घाट भाग : १५

हळूहळू राणीताई पुन्हा तापली. मा‍झ्या झवण्याचे फटके तिला असे बसत होते की तिचा पुच्चीदाणा थोडा घासला जात होता. ती लगेच उठली. मा‍झ्या बोटात आपली बोटे रूतवून तिने माझा हात पकडला व ती पुन्हा पहिल्यासारखा स्वत:चा पुच्चीदाणा मा‍झ्या लंडावर घासून वर खाली होऊ लागली. मी जेवढ्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!