खंडाळा घाट भाग : ११

“बरोबर आहे ताई तुझा प्रश्न! नॉर्मली पुरूषाला स्त्रिचा तो भाग चोखून तसे काही सुख मिळत नाही म्हणून बरेच पुरूष तसे करतही नाहीत. पण शेवटी स्त्रिला पूर्ण सुख देणे हे त्याचे कर्तव्य असते तेव्हा त्याने ते केलेच पाहिजे. आता माझे म्हणशील तर मी कधीही तयार आहे तुला तसे करायला, तुला सुख देण्यातच माझे सुख आहे ताई!”

“तुला त्याची किळस नाही वाटली राहुल?”

“काहीतरीच काय ताई, मला कसली किळस वाटणार तुझी? उलट मलापण त्यातून आनंद मिळाला. तुला सुख देण्यासाठी तर मी नेहमीच उत्सुक असतो.”

“तू असे काही छान छान बोलतोस राहुल, त्यामुळे मला तुला नाही म्हणवत नाही!”

“हो ना, मग आता मी सांगतो ते करशील का? मी जसे तुझी पुच्ची चाटून तुला सुख दिले तसे तू मला सुख देशील का?” मी मुद्दाम ‘पुच्ची’ या शब्दावर जोर देत तिला विचारले.

“राहुलऽऽऽऽ!” राणीताई किंचाळली, “बेशरमाऽऽ! तुझ्या जिभेला काही हाड बीड आहे की नाही? सरळ सरळ मोठ्या बहिणी समोर ‘पुच्ची’ वगैरे घाणेरडे शब्द बोलतोस.”

“त्यात काय एवढे ताई?” मी हसत हसत तिला म्हणालो, “उलट असे घाणेरडे शब्द वापरून बोलले तर जास्त मजा येते. जास्त उत्तेजित व्हायला होते. आता हेच बघ ना, तूपण किती सहजपणे ‘पुच्ची’ म्हटलेस. किती एक्साईट वाटतेस तो शब्द बोलून, तेव्हा आपण असेच घाणेरडे शब्द वापरून बोलूया.”

“शीऽऽ! मी नाही बाई असले काही शब्द बोलणार.”

“अगं ताई या अश्लील शब्दातच खरी मजा असते. असे शब्द वापरून खूप उत्तेजित व्हायला होते. आधी आधी तुला थोडे आड वाटेल पण नंतर तू आपणहून ते शब्द बोलशील.”

“मला लाज वाटते!”

“ओहऽऽ कम ऑन ताई, प्रयत्न तर कर. मग आपोआप सवय होईल तुला.”

“ठीक आहे राहुल, नाही तरी तू मला नागडी करून बेशरम केलीच आहेस, मग आता आणखी कसली लाज धरू?”

“दॅट्स लाईक अ गुड गर्ल ताई! तर मी काय सांगत होतो, हा, मी जशी तुझी ‘पुच्ची’ चाटून तुझी एक इच्छा पूर्ण केली, तशी माझीपण एक फार दिवसाची इच्छा आहे की माझा ‘लंड’ कोणी तरी चाटावा.”

“व्वाऽऽ! आता हाच एक शब्द बाकी होता. बोला! बोला पुढे! अजून काही शब्द राहले असतील तर.”

“आज आपण एकमेकांच्या इच्छा पूर्ण करत आहोत, हो की नाही ताई?”

“हो, पुढे बोल.”

“मग मी जशी तुझी पुच्ची चाटली तसा तू माझा लंड चाटशील का?”

“शीऽऽ! मी नाही बाई तसले काही केले.”

“ते मला माहीत आहे ताई! जिजूंनी तर कधी तुला त्यांचा लंड चाटायला सांगितलेच नसणार. पण तुला कमीत कमी माहीत तरी आहे का पुरूषाचा लंड चाटून त्याला आनंद देतात ते?”

“मी तुला आधीच सांगितले राहुल की मी ऐकून होते तोंडाने चोखून सुख घेण्याबद्दल.”

“मग तुला कधी जिजूंना तसे सुख देण्याची इच्छा झाली नाही?”

“तशी इच्छा तर झाली एकदा दोनदा, पण ते तसे काही करून देणार नाही याची खात्री होती.”

“मग ती इच्छा आत्ता पुरी करावीशी वाटत नाही तुला?”

“अरे पण मी तसे काही केले नाही आधी, तेव्हा मला जमेल की नाही माहीत नाही.”

“न जमायला काय झाले ताई, तू सुरुवात तर कर मग मी तुला मार्गदर्शन करतो.”

“तुला काय माहीत रे मार्गदर्शका! तू केलेस का कधी तसे?”

“प्रॅक्टीकली कधी केले नाही, पण वाचले आहे त्या पुस्तकात तसे.”

“तुझ्या त्या पुस्तकाची मला भलतीच उत्सुकता वाटतेय राहुल, मला देशील का ते पुस्तक वाचायला? जरा मलापण बघू दे मी काही ज्ञान प्राप्त करू शकते का त्या पुस्तकातून.”

“अवश्य ताई! अवश्य! मी देईन तुला ते पुस्तक वाचायला, पण सध्या तरी तू माझे ऐकशील का? माझा लंड चोखतेस का ताई?”

“आता नाही म्हणून चालणार आहे का राहुल? तू मला एवढे सुख देत आहेस, मा‍झ्या इच्छा पूर्ण करत आहेस तर मग तुलापण मी सुख द्यायला पाहिजे, तुझीपण इच्छा पूर्ण केलीच पाहिजे. बोला आता, कशी सुरुवात करू मी?”

राणीताई माझा लंड चोखायला तयार होणार याची मला खात्री होती. निव्वळ त्या कल्पनेने मी उत्तेजित होऊ लागलो. माझी लाडकी बहीण माझा लंड चोखतेय हे हजारो वेळा पाहलेले स्वप्न प्रत्यक्षात घडणार होते. मी लगबगीने उठलो व वर सरकून उशीवर अर्धे अंग रेलून पडलो. मग मी राणीताईला म्हणालो,

“ताई तू माझे कपडे काढून मला नागडे कर ना.”

“मी कशाला करू? माझी बाई पुरूषाला नागडे बघायची इच्छा कधीच पूर्ण झाली आहे.” तिच्या बोलण्यात खोडसाळपणा होता.

“प्लीज ताई, काढ ना माझे कपडे? तुला काय त्रास होणार आहे त्याने?”

“ना रे बाबा! तुला पाहिजे तर तूच काढ स्वत:चे कपडे.” माझ्याकडे तिरक्या नजरेने बघत गालातल्या गालात हसत ती म्हणाली.

“अगं असे काय करतेस ताई, कशाला भाव खातेस एवढा?”

“भाव काय खाऊ राहुल? भावाचा लंड खायची वेळ आलीय माझ्यावर!” तिने मुद्दाम लंड या शब्दावर जोर देत म्हटले.

“जाऊ दे मग, तुला जर करावेसे वाटतच नाही तर राहू दे ताई!”

“अले माज्या शोन्याऽऽ” राणीताई मला चुचकारत म्हणाली, “किती पतकन नालाज होतो माजा गुलाम, त्याला मश्कली पन कलत नाही.”

ती खो खो हसायला लागली. मी काही बोललो नाही पण कपाळावर उगाच आठ्या आणून नाराज झाल्यासारखे दाखवू लागलो.

“बरं बरं! उगाच कपाळावर आठ्या आणू नकोस राहुल, मला माहीत आहे मनातून तुला उकळ्या फुटत असणार.” तिने हसत म्हटले आणि मला पण पटकन हसू आले.

“बघ! बघ! कसा मनापासून हसलास ते!”

राणीताई उठली व गुडघ्यावर उभी राहत मला तिने वर व्हायचा इशारा केला. मी पटकन उठून बसलो. तिने माझा टी-शर्ट दोन्ही बाजूने धरला व हळूहळू वर करत काढून टाकला. मग मला मागे ढकलून तिने झोपायला लावले व तशीच गुडघ्यावर चालत चालत ती मागे मा‍झ्या पायाजवळ गेली.

मग तिने मा‍झ्या शॉर्ट पॅन्टच्या इलास्टिक मध्ये दोन्ही बाजूने हात घालून पॅन्ट पकडली. तिने हात असा घातला होता की शॉर्ट पॅन्टसकट माझी आतली अंडरवेअरही तिने पकडली होती. हळूहळू ती दोन्ही एकदम खाली खेचू लागली.

माझा लंड अर्धवट कडक होता व खालच्या दिशेने पडला होता त्यामुळे पॅन्ट खाली ओढायला तिला मा‍झ्या लंडाचा अडथळा आला नाही. मा‍झ्या लंडाच्या वरच्या भागावरील झाटे दिसायला लागल्यावर तिला हसू आले पण कसेबसे हसू दाबत ती पॅन्ट खाली खेचत होती.

जस जसा माझा लंड दृष्टीस पडू लागला तसे तिचे हसू कमी कमी होत गेले. मा‍झ्या लाडक्या बहिणीच्या नजरे समोर माझा लंड उघडा पडत आहे या विचाराने मी उत्तेजित झालो. राणीताईने पॅन्ट मांड्यांखाली खेचली व एकदाचा माझा लंड तिच्या समोर उघडा पडला. झर्रकन तिने पॅन्ट मा‍झ्या पायातून काढली व बाजूला फेकली.

आता मी राणीताई समोर पूर्ण नागडा होतो. तिची नजर मा‍झ्या अर्ध कडक लंडावर खिळली होती. माझी बहीण मा‍झ्या लंडाकडे बघत आहे, तिच्या समोर मी नागडा आहे, अश्या विचाराने मी उत्तेजित होऊ लागलो. बघता बघता माझा लंड ताठ व्हायला लागला. त्याच्यात जणू वेगळा जीव असल्यासारखा तो वळवळला व टणकन ताठ होऊन उभा राहला.

जस जसा माझा लंड कडक होऊन उभा राहत गेला तस तसे राणीताईचे डोळे विस्फारत गेले. क्षणभर ती आश्चर्याने मा‍झ्या चेहर्‍याकडे बघत असे तर नंतर मा‍झ्या कडक होत असलेल्या लंडाकडे बघत असे. मा‍झ्या लक्षात आले की तिला मा‍झ्या भराभर कडक होत असलेल्या लंडाचे आश्चर्य वाटत होते.

“राहुलऽऽ काय हेऽऽ! किती पटकन तुझा लंडऽऽ उभा राहला! मी असे कधी बघितलेच नव्हते.”

“खरंच ताई? ती सगळी तुझी किमया आहे ताई!”

“माझी किमया? मी कुठे काय केले राहुल?”

“नाही, तू प्रॅक्टीकली काही केले नाहीस, पण तुझ्यासमोर मी नागडा आहे ना, मा‍झ्या बहिणी समोर मी नागडा आहे, या भावनेनेच मी एवढा उत्तेजित झालो आहे की काही विचारू नकोस.”

“विचारायची गरजच नाही राहुल, मला ते दिसतच आहे.” ती अजूनही आश्चर्याने मा‍झ्या लंडाकडे बघत होती.

“ए राहुल मी जरा तुझ्या लंडाच्या भागाचे निरीक्षण करते हा, मा‍झ्या मनात ती खूप दिवसांची इच्छा आहे.” असे म्हणत राणीताईने माझे दोन्ही पाय फाकवले व मा‍झ्या पायामध्ये येऊन बसली.

“कमाल आहे ताई, तू कधी जिजूंच्या लंडाचे निरीक्षण केले नाहीस?” मी तिला आश्चर्याने विचारले.

“हॅऽऽऽ! त्यांच्या लंडाचे निरीक्षण काय करणार? ते सहसा हातपण लावून देत नसत आणि आम्ही रात्रीच्या नाईट लॅम्पमध्येच सेक्स करायचो त्यामुळे त्यांचा लंड कधी व्यवस्थित बघायलाच मिळाला नाही.”

“अच्छा! म्हणजे पुरूषाचा लंड व्यवस्थित बघायला मिळावा, अशी तुझी इच्छा होती तर?”

“हो. पण कुठल्याही पुरूषाचा नव्हे, फक्त तुझ्या जिजूंचा!”

“ओह पण मग हा लंड जिजूंचा नाही ताई!”

“हो, मला कळते ते राहुल. नवऱ्याचा लंड नाही तर ना सही, भावाचा लंड तर आहे. शेवटी दुधाची तहान मी ताकावर भागवते, घेते माझी इच्छा मी पुरी करून!”

राणीताईचे वाक्य ऐकून मी जोर जोराने हसू लागलो. तिने चमकून माझ्याकडे बघितले व विचारले,

“का रे असा हसतोयस?”

“नाही!” मी हसत हसत तिला उत्तर दिले, “आता किती सहजपणे तू लंड वगैरे शब्द बोलत आहेस आणि थोड्याच वेळापूर्वी तू ‘ईऽऽ!‘ अन ‘शीऽऽ!‘ करत होतीस, ते आठवून मला हसू आले.”

“मग काय! ही तुझी किमया आहे राहुल, तूच मला नासवली आहेस.”

“अजून तरी नाही.” मी अगदी हळू आवाजात म्हणालो.

“काय म्हणालास?” तिने चमकून विचारले.

“अऽऽ! काही नाही! तू करतेयस ना मा‍झ्या लंडाचे निरीक्षण?” मी विषय पालटत म्हणलो.

मग मी राणीताईला मा‍झ्या पायामध्ये आरामात झोपायला सांगितले. ती मा‍झ्या पायांमध्ये पालथी झोपली व तिने आपला चेहरा मा‍झ्या लंडाच्या अगदी जवळ आणला. काही क्षण मा‍झ्या लंडाचे तिने वरून खाली निरीक्षण केले व हळूच हात पुढे करत तिने माझा लंड पकडला.

“अहहऽऽऽऽऽ!” मा‍झ्या बहिणीच्या हाताचा मा‍झ्या लंडाला स्पर्श झाल्याबरोबर आपोआप मा‍झ्या तोंडातून सुस्कार बाहेर पडला.

“काय झाले राहुल? तू दुखावलास?” राणीताईने काळजीच्या स्वरात विचारले.

“दुखावलो नाही, सुखावलो ताई!” अतिसुखाने डोळे मिटून घेत मी म्हटले.

“सुखावलो? म्हणजे काय राहुल?”

“अगं ताई तू माझा लंड हातात घ्यावास अशी माझी फार दिवसाची इच्छा होती.”

“कोणी? मी?”

“तू म्हणजे एखाद्या स्त्रिने गं!”

“अच्छा! एखाद्या स्त्रिने होय, तरी म्हटले, मी तुझा लंड हातात घ्यावा अशी इच्छा तुझ्या मनात का बरं असावी.”

आता मी राणीताईला काय सांगणार की माझा लंड तिने नुसता हातात काय आणखिन कुठे कुठे घ्यावा, अशी इच्छा मी किती वर्ष बाळगून आहे ते. मी चुपचाप पडून राहलो व ती माझा लंड कसा हाताळत होती ते बघू लागलो.

तिने आधी माझा लंड धरून त्याचे पाठून पुढून निरीक्षण केले. मग माझा लंड मा‍झ्या पोटाच्या दिशेने खाली दाबत तिने मा‍झ्या लंडाखालील अंडकोषाचे निरीक्षण केले. एका हाताने लंड खाली दाबून धरत दुसर्‍या हाताने तिने मा‍झ्या गोट्या कुरवाळल्या. त्यावरील झाटांचे केस तिने बोटांत धरत ओढले व त्यामुळे मा‍झ्या गोट्यांची सुरकतलेली कातडी प्रसरण पावलेली बघून तिला मजा वाटली.

मा‍झ्या गोट्यांवरील कातडी वर करत ती त्याच्या खालील भागाचे निरीक्षण करू लागली, तेव्हा मी माझे पाय अजून फाकवून थोडे वर केले ज्याने तिला त्या खालच्या भागाचे व्यवस्थित निरीक्षण करता यावे म्हणून.

मा‍झ्या गुदद्वाराला तिच्या बोटाचा स्पर्श झाला तेव्हा मी ताडकन उडालो. तिला मा‍झ्या गुदद्वाराचे दर्शन नक्कीच होत असणार याची मला खात्री होती पण ती तेथे बोट लावेल याची मला अपेक्षा नव्हती. मी उडालेलो बघून ती खुदकन हसली व तिने माझा लंड सोडून दिला.

खंडाळा घाट

साधारण वयाच्या १४व्या वर्षापासून मा‍झ्या मनात मुलींविषयी लैंगिक आकर्षण चालू झाले. मी सतत मुली आणि सेक्सचा विचार करू लागलो. चवदा पंधरा वर्षाच्या मुलामध्ये जे लैंगिक कुतुहल असते व ते जाणून घेण्यासाठी तो जे जे काही करतो ते सगळे मी करायला लागलो. मुलींचे व बायकांचे चोरून...

खंडाळा घाट भाग : २

काळ जात होता व माझी २२ वर्ष पूर्ण झाली होती. राणीताईही तिशीच्या घरात पोहचली होती. राणीताईचे वय वाढत होते पण तिच्या शरीराच्या कमनीय बांध्यामध्ये फारसा फरक पडला नव्हता. मला तर ती काळाबरोबर जास्तच सेक्सी होत चाललेली वाटत होती. कधी कधी मला तिच्या नवऱ्याचा हेवा वाटायचा की...

खंडाळा घाट भाग : ३

दुसर्‍या दिवशी दुपारी मी हॉलमध्ये बसून टीव्ही बघत होतो. राणीताई मा‍झ्या बाजूला बसून काही कपड्यांना शिवणकाम करत होती. आम्ही टीव्ही बघत होतो व मध्ये मध्ये बोलतही होतो. मी रिमोटने टीव्हीचे चॅनेल एका पाठोपाठ बदलत होतो कारण दुपारच्या वेळी कुठलाही प्रोग्राम मला इंटरेस्टींग...

खंडाळा घाट भाग : ४

आत आल्यावर राणीताई कुतुहलाने रूमचे निरीक्षण करत होती. तिच्या डोळ्यातील चमक आणि चेहर्‍यावरील भाव सांगत होते की तिला रूम खूप आवडली आहे. "काय सुंदर रूम आहे ही राहुल! मी पहिली वेळ अशी रूम पहात आहे, भाडे थोडे महागच असणार या रूमचे?" असे म्हणत राणीताई बेडवर बसली. "हो! पण...

खंडाळा घाट भाग : ५

थोड्या वेळानंतर आम्ही धबधब्याच्या बाजूला असलेल्या खडकावर एकमेकांसमोर बसलो. आम्ही पूर्ण भिजलो होतो. राणीताईचा टाईट ड्रेस पूर्ण भिजून तिच्या अंगाला चिकटला होता. त्यात आणि लाईट कलरचा ड्रेस असल्यामुळे तिची ब्रेसीयर व पॅन्टी त्यातून दिसत होती. बरेच लोक तिच्या भिजलेल्या...

खंडाळा घाट भाग : ६

"कम ऑन ताई, उठ आता! आपण फ्रेश होऊया आणि शांतपणे झोपून जाऊया." मी बेडवरून उठलो. मी बॅगेतून माझा रात्री घालायचा ड्रेस काढला. मग कंबरेला टॉवेल लावून मी माझी जीन्स काढली व टी-शर्ट ही काढला आणि बाजूच्या खुर्चीवर टाकला. मग मी बाथरूममध्ये अंघोळ करायला गेलो. बराच वेळ घेऊन मी...

खंडाळा घाट भाग : ७

थोड्या वेळाने राणीताई बाथरूममधून बाहेर आली. तिने गुलाबी रंगाचा तिचा नाईट गाऊन घातला होता. ती माझ्याकडे बघून हसली व तिच्या हातातील माझी जीन्स आणि टी-शर्ट तिने वार्डरोबमधील हूकला अडकवले. "अरे तू माझी जीन्स, टी-शर्ट पुन्हा नाही घातली ताई?" मी तिला हसून विचारले. "कशी...

खंडाळा घाट भाग : ८

मी बाथरूममधून जाऊन येईपर्यंत राणीताई टीव्ही बघत होती. मी बाहेर आल्यावर तिने हसून माझ्याकडे एक नजर टाकली व पुन्हा ती टीव्ही पाहू लागली. मी येऊन बेडच्या कडेला तिच्या पायाशी बसलो व तिच्याकडे बघू लागलो. थोडा वेळ असाच गेला. मी तिच्याकडे बघत होतो व ती टीव्हीकडे बघत होती....

खंडाळा घाट भाग : ९

"हो! मला माहीत आहे ते पण तरीही मला फार लाज वाटतेय की माझा भाऊ मला उघडी बघतोय म्हणून. आणि मी डोळे उघडून तुझ्याकडे निर्लज्जासारखी बघत राहिली तर तुला लाज वाटेल माझा नग्नपणा मिटक्या मारत बघायची. तेव्हा तुला व्यवस्थित बघता यावे म्हणून मी माझे डोळे बंद ठेवलेत असे समजून की...

खंडाळा घाट भाग : १०

"काहीतरीच काय ताई, तुला माहीत नाही ते?" "आता नाही माहीत बोलते तर, तुला विश्वास ठेवायचा असेल तर ठेव नाही तर विषय बंद कर!" "बरं ठीक आहे ताई, तुला माहीत असेल नसेल तरी सांगतो. आणि मा‍झ्या तोंडातून काही शब्द जे तुला कदाचित अश्लील वाटतील असे बाहेर पडले तर माफ कर. पण त्या...

खंडाळा घाट भाग : १२

तिने लंड सोडल्याबरोबर टणकन तो पुन्हा ताठ उभा राहला. मग तिने माझा लंड सुपाड्याखाली मुठीत धरला व मा‍झ्या लंडाच्या सुपाड्यावरील कातडी खाली करत माझा सुपाडा उघडा केला. सुपारी सारखा कडक आणि तुळतुळीत सुपाडा बघून तिला राहवले नाही व तिने आपले बोट हलकेच त्यावर फिरवले....

खंडाळा घाट भाग : १३

मा‍झ्या वीर्य स्खलनाच्या वेळी मी राणीताईला मा‍झ्या लंडावर दाबून धरले व जो पाशवीपणा दाखवला त्याने मला कसेतरीच वाटू लागले. आता ती वैतागणार, तिची समजूत कशी काढायची, याचा मी विचार करू लागलो. ती बाहेर आली व बेडवर मा‍झ्या जवळ येऊन बसली. तिचा चेहरा निर्विकार होता. "सॉरी ताई!...

खंडाळा घाट भाग : १४

राणीताईच्या अंगावर त्याने काटा आला. तिचे अरोला कडक झाले व त्यावरील लव उभी राहिली. जि‍भेने जेव्हा मी तिची स्तनाग्रे डिवचू लागलो तेव्हा तर तो भाग भलताच कडक झाला. कधी मी तिची स्तनाग्रे चोखत होतो तर कधी त्यांना चावत होतो. कधी त्यांना ओठात धरून दाबत होतो. नंतर पूर्ण तोंड...

खंडाळा घाट भाग : १५

हळूहळू राणीताई पुन्हा तापली. मा‍झ्या झवण्याचे फटके तिला असे बसत होते की तिचा पुच्चीदाणा थोडा घासला जात होता. ती लगेच उठली. मा‍झ्या बोटात आपली बोटे रूतवून तिने माझा हात पकडला व ती पुन्हा पहिल्यासारखा स्वत:चा पुच्चीदाणा मा‍झ्या लंडावर घासून वर खाली होऊ लागली. मी जेवढ्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!