खंडाळा घाट भाग : १५

हळूहळू राणीताई पुन्हा तापली. मा‍झ्या झवण्याचे फटके तिला असे बसत होते की तिचा पुच्चीदाणा थोडा घासला जात होता. ती लगेच उठली. मा‍झ्या बोटात आपली बोटे रूतवून तिने माझा हात पकडला व ती पुन्हा पहिल्यासारखा स्वत:चा पुच्चीदाणा मा‍झ्या लंडावर घासून वर खाली होऊ लागली. मी जेवढ्या जोरात खालून तिला वर होत झवत होतो तेवढ्याच जोरात ती वरून खाली मा‍झ्या लंडावर पुच्ची घासत होती.

थोडा वेळ आम्ही तशी एकमेकांशी स्पर्धा केली पण शेवटी मी थांबलो. कारण ती वर असल्यामुळे तिच्या पुच्चीवर बसणारा फटका ती वर होऊन झेलत होती पण जेव्हा ती खाली होत मा‍झ्या लंडावर जोर द्यायची त्याने मला त्रास होत होता, तेव्हा मी हार मानून गप्प झालो व कंबर कडक करून पडून राहलो. मी मनात म्हटले, नंतर मी तिच्या अंगावर झोपून तिला जेव्हा झवेन तेव्हा मी याचा वचपा काढेन.

पहिल्यासारखी राणीताईची गती वाढली. या वेळी ती जास्तच जोर लावत होती. तिच्या तोंडातून चित्रविचित्र आवाज येऊ लागले. मी कसेबसे धीर धरत होतो. मनात वाटत होते की आपण पण तिला झवून तिच्या बरोबर स्खलित व्हावे पण मला एवढ्यात वीर्य गाळायचे नव्हते.

तिला मा‍झ्या अंगाखाली घेऊन मला तिला झवायचे होते आणि मगच तिच्या पुच्चीत मला वीर्य गाळायचे होते. पुन्हा तिच्या तोंडातून अस्फुट किंचाळी बाहेर पडली व ‘आहहऽऽ उहहऽऽ उफऽऽ‘ वगैरे करत करत ती शांत होत गेली.

त्या आमच्या झवण्यात राणीताईची दुसऱ्यांदा कामतृप्ती झाली. बायकांचे आपले हे बरं असते. एका पाठोपाठ एक कितीही वेळा त्या कामतृप्त होऊ शकतात. आणि मा‍झ्या बहि‍णीला प्रथमच मी हा कामतृप्तिचा अनुभव दिला होता तेव्हा ती भरभरून ते सुख आपल्या भावाकडून घेत होती.

आत्तापर्यंत तीन वेळा तिची कामतृप्ती झाली होती. पण मी एकदाच स्खलित झालो होतो आणि दुसऱ्यांदा होण्यासाठी आतुर झालो होतो. पहिली वेळ मी मा‍झ्या बहिणीच्या तोंडात वीर्य स्खलन केले होते. आता मला तिच्या पुच्चीत वीर्य स्खलन करून माझी कित्येक वर्षाची इच्छा पूर्ण करायची होती.

राणीताई थकली होती व पुन्हा मा‍झ्या अंगावर झोपली होती. ती जोर जोराने श्वास घेत होती. मी हळूच तिला मा‍झ्या उजव्या बाजूला खाली ढकलले. तिच्या पुच्चीतून माझा लंड बाहेर पडला व ती मा‍झ्या बाजूला पाठीवर पडत झोपली.

मी उठलो व तिच्या पायाजवळ गुडघ्यावर उभा राहलो. राणीताईच्या पुच्चीरसाने माझा लंड ओला झाला होता. तिला पुन्हा झवताना सोयीस्कर जावे म्हणून मी माझा लंड मुळाशी धरून हलवू लागलो व राणीताईच्या नागड्या अंगाचे निरीक्षण करू लागलो.

शुद्ध हरपल्या सारखी राणीताई अस्त व्यस्त पडली होती. तिचा डावा पाय गुडघ्यात दुमडला होता व उजवा पाय तिरका झाला होता. तिचा डावा हात बाजूला सरळ पडला होता व उजवा हात तिच्या डोक्याच्या दिशेने दुमडलेला होता. तिचे डोळे बंद होते व ती जोरात श्वास घेत होती.

श्वासाच्या तालावर तिची भरगच्च छाती वर खाली होत होती. तिचे निप्पल ताठ झाले होते. मांड्यामध्ये तिच्या काळ्या केसांचा झुपका पुच्चीरसाने ओला झाल्यामुळे चमकत होता. एखाद्या रांडेसारखी माझी बहीण नागडी उघडी माझ्या समोर पडली होती व मी एखाद्या मस्तवाल सांडासारखा लंड कडक करत तिला झवण्याच्या पावित्र्यात होतो.

आता मला राहवत नव्हते. मी खाली वाकत राणीताईचा उजवा सरळ पाय वर करत दुमडला व तिच्या पायामधल्या जागेत सरकलो. मी तिचा पाय धरला म्हणून तिने डोळे उघडले.

मी एका हातात माझा लंड धरून हलवत होतो व दुसर्‍या हाताने तिचा पाय वर करत तिच्या पायामध्ये सरकलो तेव्हा तिला कल्पना आली की काय घडणार आहे ते. पण जणू तिला ते अपेक्षीत होते अश्या आर्विभावात तिने माझ्याकडे बघितले, एक कटाक्ष मा‍झ्या लंडावर टाकला व पुन्हा डोळे मिटून घेतले.

मी लगबगीने पुढे झालो, राणीताईचे पाय थोडे साईडला फाकवत मी तिची पुच्ची उघडी केली व एका हाताने माझा लंड धरत तिच्या पुच्चीवर वर खाली घासला. मग तिच्या पुच्चीचे भोक शोधून, मी माझा लंड आत सारला. जसा माझा लंड तिच्या पुच्चीत गडप झाला तसा मी खाली तिच्या अंगावर झोपलो. मा‍झ्या शरीराचा भार मा‍झ्या हातावरच होता जे तिच्या काखेतून तिच्या खांद्याखाली मी ठेवले होते.

थोडा वेळ मा‍झ्या बहिणीच्या पुच्चीत माझा लंड तसाच स्थिर ठेवत मी तिच्या ओठांचे चुंबन घेऊ लागलो. मग मी तिची जीभ चोखत चोखत हळूहळू माझा लंड तिच्या पुच्चीत आत बाहेर करत तिला झवू लागलो.

मी तिला हलकेच फटके देत झवत होतो. मग मी मा‍झ्या हाताने तिला गच्च मिठीत धरले व माझा लंड तिच्या पुच्चीत खोलवर ठेवत फक्त वरखाली होऊ लागलो, ज्याने तिचा पुच्चीदाणा मा‍झ्या लंडाच्या वरच्या भागावर घासू लागला.

राणीताईला ते आवडले कारण तिने हलकेच डोळे उघडत माझ्याकडे मादक कटाक्ष टाकला व हसत हसत ती मला साथ देऊ लागली. तिने तिच्या पायाचा मा‍झ्या कंबरेभोवती विळखा घातला व जोरजोराने ती वर होत माझा लंडावर आपली पुच्ची घासू लागली. तिला तसे करून कामोत्तेजित करण्याचाच माझा उद्देश होता.

मला तिची अजून एकदा कामतृप्ती करायची होती. तिला त्या सुखाची मला चटक लावायची होती. तेव्हा मी मुद्दाम तिचा पुच्चीदाणा घासला जाईल, असे तिला झवत होतो. आणि घडलेही तसेच! ती उत्तेजित होत होत जोराने हलू लागली व थोड्या वेळात ती पुन्हा स्खलित झाली. जशी तिची कामतृप्ती झाली तशी ती पुन्हा ग्लानी आल्यासारखी पडून राहिली.

मग मी उत्साहाने राणीताईला झवू लागलो. आता मी जोर जोराने फटके मारत तिला झवत होतो. माझा जवळ जवळ पूर्ण लंड तिच्या पुच्चीच्या बाहेर काढत पुन्हा मी आत खोलवर घुसवत होतो. तिला त्रास होत होता की नाही कोण जाणे. पण ती तक्रार करत नव्हती व शांतपणे माझे फटके झेलत होती. मध्ये मध्ये मी खाली वाकत तिच्या छातीचे उभार चोखत होतो व कधी कधी त्यांना हाताने दाबत दाबत तिला झवत होतो.

मा‍झ्या लंडात प्रेशर तयार झाले. वीर्य स्खलनाच्या भावना लंडात उसळ्या मारू लागल्या. मी खाली राणीताईच्या अंगावर पडलो व तिला त्वेषाने झवू लागलो. मा‍झ्या बहिणीच्या पुच्चीतल्या पहिल्या वहील्या वीर्य स्खलनाची तीव्रता शक्य होईल तितकी वाढवण्यासाठी मी तिच्या कानाजवळ तोंड नेऊन काहीबाही बडबडू लागलो.

“ओहऽऽ ताईऽऽ! तुझी पुच्ची किती टाईट आहे. एक मुल होऊनही तुझी पुच्ची केवढी घट्ट आहे. तुझ्या पुच्चीने मला इतके उत्तेजित केले आहे की मी वेडा झालो आहे. तरीही तुला त्रास होत नाही आहे. म्हणजे तुझी पुच्ची किती खोल आहे.

“माझा पूर्ण लंड तुझ्या पुच्चीत बसत आहे, तुझी पुच्ची मा‍झ्या लंडाच्या मापात आहे. मी तुला किती जोराने झवत आहे. मला आता राहवत नाही. ताईऽऽ! ताईऽऽ! माझी लाडकी ताईऽऽ! तू ग्रेट आहेसऽऽ ताईऽऽ! तू स्वत:च्या भावाला झवायला दिले, त्याचा लंड पुच्चीत घेऊन झवून घेतलेस. यु आर ग्रेट ताईऽऽ! आलेऽऽ! आलेऽऽ! आले आता बाहेरऽऽ ताईऽऽ! ताऽऽऽऽ ईऽऽऽऽऽऽ!”

सट सट करत मी शेवटचे काही फटके मा‍झ्या लाडक्या बहिणीच्या पुच्चीवर मारले व शेवटचा फटका तिच्या पुच्चीवर खोलवर देऊन तिला घट्ट चिकटलो. मग एका मागोमाग एक मा‍झ्या वीर्याच्या पिचकाऱ्या तिच्या पुच्चीत सोडल्या.

आधीच्या तीव्र पिचकाऱ्या झाल्यानंतर मी नंतरच्या हलक्या पिचकाऱ्या तिच्या पुच्चीवर हलकेच धक्के मारत सोडल्या. माझे वीर्य स्खलन इतके पावरफूल होते की मी पूर्ण गळालो व खाली राणीताईच्या अंगावर पडलो.

तरीही पडताना मा‍झ्या शरीराचा जास्तीत जास्त भार मी मा‍झ्या हातावरच ठेवला होता. आम्हा बहीण भावाच्या पहिल्या वहील्या झवण्याने आम्ही दोघेही थकलो होतो व घामाघूम झालो होतो. मी हळूच राणीताईच्या बाजूला कलंडलो व पडून राहलो. मला ग्लानी आल्यासारखे वाटत होते तेव्हा मी डोळे मिटले. आणि मी तसाच झोपून गेलो.

मध्यरा‍त्रीनंतर कधीतरी मला जाग आली. आधी मला कळेना मी कुठे आहे ते. मग खाडकन माझी ट्युब पेटली. मी पटकन वळून बाजूला बघितले. मा‍झ्या बाजूला राणीताई शांतपणे झोपलेली होती. ती अजूनही पूर्ण नग्न होती व माझ्याकडे पाठ करून कुशीवर झोपलेली होती. मीही नागडाच होतो.

झर्रकन मा‍झ्या मनाच्या पडद्यावर मला सकाळपासून घडत असलेल्या घटनांचा अ‍ॅक्शन रीप्ले दिसला. कसे मा‍झ्या बहि‍णीची खंडाळा बघण्याची इच्छा मी पूर्ण केली. त्याच बरोबर तिच्या अनेक छोट्या मोठ्या इच्छाही मी पूर्ण केल्या. मा‍झ्या बहि‍णीची इच्छापूर्ती करता करता मी माझीही इच्छा कशी पूर्ण करून घेतली.

मा‍झ्या मनात कशी मा‍झ्या बहि‍णीला झवण्याची व तिच्याबरोबर अनेक लैंगिक प्रकार करण्याची इच्छा होती आणि प्रत्यक्षात ती इच्छा पुरी होत असताना मला कसे वेगळेच सुख मिळाले जे मी कधीही अनुभवले नव्हते. मला मा‍झ्या भाग्याचा अभिमान वाटला व हसू आले.

मी उठलो व पांघरून काढत ते आमच्या दोघांच्या अंगावर घेत पुन्हा झोपलो. हळूच मी राणीताईच्या दिशेने सरकलो व तिला मागून चिकटलो. तिच्या बगलेतून हात पुढे नेत मी तिचे स्तन हातात धरले व खाली तिच्या नितंबामधील फटीत माझा लंड ठेवून तिला घट्ट चिकटलो.

तिला जाग आली की नाही कोणास ठाऊक पण तिने आपले नितंब मा‍झ्या लंडावर पाठीमागे दाबले व ती शांत पडून राहिली. मा‍झ्या बहिणीच्या नग्न शरीराची ऊब घेत मी हळूहळू झोपी गेलो.

दुसर्‍या दिवशी सकाळी आठच्या दरम्यान आम्हाला जाग आली. मी अजूनही राणीताईला मागून चिटकून झोपलेलो होतो. माझा लंड कडक झाला होता व तिच्या दोन्ही मांड्यामध्ये लपलेला होता. मला जाग का आली ते आता मा‍झ्या लक्षात आले.

राणीताई माझा लंड पुढच्या बाजूने हाताने कुरवाळत होती. मी खसकन जोराचा धक्का दिला व माझा लंड तिच्या मांड्यांमध्ये मागे पुढे करू लागलो. थोडा वेळ तसे केल्यानंतर मी जास्तच उत्तेजित झालो. पटकन बाजूला होत मी तिला पाठीवर सरळ केले. मग तिच्या अंगावर चढून मी माझा लंड तिच्या पुच्चीवर टेकवला.

एका धक्क्यात मी लंड राणीताईच्या पुच्चीत घातला व तिला झवू लागलो. तिची पुच्ची थोडी सुकी होती, त्यामुळे मला थोडा त्रास होत होता तिला झवताना, पण त्रासापेक्षा मिळणारे सुख जास्त होते, तेव्हा त्याकडे दुर्लक्ष करत मी तिला झवत होतो. काही वेळातच मी स्खलनाच्या सीमेवर पोहचलो व तिच्या पुच्चीत पुन्हा वीर्य गाळले. वीर्य स्खलनानंतर थोडावेळ मी तिच्या अंगावर पडून राहलो व नंतर मी उठलो.

बाथरूममध्ये जाऊन मी प्रात:विधी उरकला व दात वगैरे घासून फ्रेश झालो. मग बाहेर येऊन मी राणीताईला बाथरूममध्ये पाठवले. तिला मी म्हटले की अंघोळ सोडून सगळे पटकन उरक, मग आपण दोघेही एकदम अंघोळ करू.

त्या कल्पनेने ती उत्साहीत झाली. जेव्हा तिचे उरकले तेव्हा तिने मला आत बोलवले. आत आल्यानंतर मी थंड व गरम पाण्याचा नळ अ‍ॅडजस्ट करून शॉवर चालू केला. मग आम्ही शॉवर खाली एकमेकांना साबण लावून अंघोळ केली.

तशी शॉवर खाली मा‍झ्या बहिणी बरोबर अंघोळ करायची माझी अजून एक इच्छा होतीच जी पूर्ण झाली. राणीताईनेही मला सांगितले की तिचीही तशी अंघोळ करायची इच्छा होती. म्हणजे माझ्याबरोबर नव्हे तर तिच्या नवऱ्याबरोबर! मग आम्ही एकमेकांचे अंग टॉवेलने व्यवस्थित पुसले व बाहेर आलो.

आम्हाला दहाची बस पकडायची होती तेव्हा आम्ही भराभर आवरले व तयार झालो. रूमच्या बाहेर पडायच्या आधी आम्ही एकमेकांकडे पाहिले व जोराने मिठी मारली. थोडा वेळ आम्ही मिठीत राहून चुंबन घेत राहलो. मग कसेबसे आम्ही एकमेकांना सोडले. आमच्या बॅगा उचलत हसत हसत आम्ही रूमच्या बाहेर पडलो.

रूमच्या बाहेर पडत असताना मा‍झ्या मनात विचार आला. काल रात्री या रूममध्ये शिरताना आम्ही दोघे बहीण भाऊ होतो आणि आत्ता या रूमच्या बाहेर पडत असताना आमच्यात एक वेगळेच नाते निर्माण झाले होते, नाते स्त्री पुरूषाचे! नाते नर मादीचे!

खंडाळा घाट

साधारण वयाच्या १४व्या वर्षापासून मा‍झ्या मनात मुलींविषयी लैंगिक आकर्षण चालू झाले. मी सतत मुली आणि सेक्सचा विचार करू लागलो. चवदा पंधरा वर्षाच्या मुलामध्ये जे लैंगिक कुतुहल असते व ते जाणून घेण्यासाठी तो जे जे काही करतो ते सगळे मी करायला लागलो. मुलींचे व बायकांचे चोरून...

खंडाळा घाट भाग : २

काळ जात होता व माझी २२ वर्ष पूर्ण झाली होती. राणीताईही तिशीच्या घरात पोहचली होती. राणीताईचे वय वाढत होते पण तिच्या शरीराच्या कमनीय बांध्यामध्ये फारसा फरक पडला नव्हता. मला तर ती काळाबरोबर जास्तच सेक्सी होत चाललेली वाटत होती. कधी कधी मला तिच्या नवऱ्याचा हेवा वाटायचा की...

खंडाळा घाट भाग : ३

दुसर्‍या दिवशी दुपारी मी हॉलमध्ये बसून टीव्ही बघत होतो. राणीताई मा‍झ्या बाजूला बसून काही कपड्यांना शिवणकाम करत होती. आम्ही टीव्ही बघत होतो व मध्ये मध्ये बोलतही होतो. मी रिमोटने टीव्हीचे चॅनेल एका पाठोपाठ बदलत होतो कारण दुपारच्या वेळी कुठलाही प्रोग्राम मला इंटरेस्टींग...

खंडाळा घाट भाग : ४

आत आल्यावर राणीताई कुतुहलाने रूमचे निरीक्षण करत होती. तिच्या डोळ्यातील चमक आणि चेहर्‍यावरील भाव सांगत होते की तिला रूम खूप आवडली आहे. "काय सुंदर रूम आहे ही राहुल! मी पहिली वेळ अशी रूम पहात आहे, भाडे थोडे महागच असणार या रूमचे?" असे म्हणत राणीताई बेडवर बसली. "हो! पण...

खंडाळा घाट भाग : ५

थोड्या वेळानंतर आम्ही धबधब्याच्या बाजूला असलेल्या खडकावर एकमेकांसमोर बसलो. आम्ही पूर्ण भिजलो होतो. राणीताईचा टाईट ड्रेस पूर्ण भिजून तिच्या अंगाला चिकटला होता. त्यात आणि लाईट कलरचा ड्रेस असल्यामुळे तिची ब्रेसीयर व पॅन्टी त्यातून दिसत होती. बरेच लोक तिच्या भिजलेल्या...

खंडाळा घाट भाग : ६

"कम ऑन ताई, उठ आता! आपण फ्रेश होऊया आणि शांतपणे झोपून जाऊया." मी बेडवरून उठलो. मी बॅगेतून माझा रात्री घालायचा ड्रेस काढला. मग कंबरेला टॉवेल लावून मी माझी जीन्स काढली व टी-शर्ट ही काढला आणि बाजूच्या खुर्चीवर टाकला. मग मी बाथरूममध्ये अंघोळ करायला गेलो. बराच वेळ घेऊन मी...

खंडाळा घाट भाग : ७

थोड्या वेळाने राणीताई बाथरूममधून बाहेर आली. तिने गुलाबी रंगाचा तिचा नाईट गाऊन घातला होता. ती माझ्याकडे बघून हसली व तिच्या हातातील माझी जीन्स आणि टी-शर्ट तिने वार्डरोबमधील हूकला अडकवले. "अरे तू माझी जीन्स, टी-शर्ट पुन्हा नाही घातली ताई?" मी तिला हसून विचारले. "कशी...

खंडाळा घाट भाग : ८

मी बाथरूममधून जाऊन येईपर्यंत राणीताई टीव्ही बघत होती. मी बाहेर आल्यावर तिने हसून माझ्याकडे एक नजर टाकली व पुन्हा ती टीव्ही पाहू लागली. मी येऊन बेडच्या कडेला तिच्या पायाशी बसलो व तिच्याकडे बघू लागलो. थोडा वेळ असाच गेला. मी तिच्याकडे बघत होतो व ती टीव्हीकडे बघत होती....

खंडाळा घाट भाग : ९

"हो! मला माहीत आहे ते पण तरीही मला फार लाज वाटतेय की माझा भाऊ मला उघडी बघतोय म्हणून. आणि मी डोळे उघडून तुझ्याकडे निर्लज्जासारखी बघत राहिली तर तुला लाज वाटेल माझा नग्नपणा मिटक्या मारत बघायची. तेव्हा तुला व्यवस्थित बघता यावे म्हणून मी माझे डोळे बंद ठेवलेत असे समजून की...

खंडाळा घाट भाग : १०

"काहीतरीच काय ताई, तुला माहीत नाही ते?" "आता नाही माहीत बोलते तर, तुला विश्वास ठेवायचा असेल तर ठेव नाही तर विषय बंद कर!" "बरं ठीक आहे ताई, तुला माहीत असेल नसेल तरी सांगतो. आणि मा‍झ्या तोंडातून काही शब्द जे तुला कदाचित अश्लील वाटतील असे बाहेर पडले तर माफ कर. पण त्या...

खंडाळा घाट भाग : ११

"बरोबर आहे ताई तुझा प्रश्न! नॉर्मली पुरूषाला स्त्रिचा तो भाग चोखून तसे काही सुख मिळत नाही म्हणून बरेच पुरूष तसे करतही नाहीत. पण शेवटी स्त्रिला पूर्ण सुख देणे हे त्याचे कर्तव्य असते तेव्हा त्याने ते केलेच पाहिजे. आता माझे म्हणशील तर मी कधीही तयार आहे तुला तसे करायला,...

खंडाळा घाट भाग : १२

तिने लंड सोडल्याबरोबर टणकन तो पुन्हा ताठ उभा राहला. मग तिने माझा लंड सुपाड्याखाली मुठीत धरला व मा‍झ्या लंडाच्या सुपाड्यावरील कातडी खाली करत माझा सुपाडा उघडा केला. सुपारी सारखा कडक आणि तुळतुळीत सुपाडा बघून तिला राहवले नाही व तिने आपले बोट हलकेच त्यावर फिरवले....

खंडाळा घाट भाग : १३

मा‍झ्या वीर्य स्खलनाच्या वेळी मी राणीताईला मा‍झ्या लंडावर दाबून धरले व जो पाशवीपणा दाखवला त्याने मला कसेतरीच वाटू लागले. आता ती वैतागणार, तिची समजूत कशी काढायची, याचा मी विचार करू लागलो. ती बाहेर आली व बेडवर मा‍झ्या जवळ येऊन बसली. तिचा चेहरा निर्विकार होता. "सॉरी ताई!...

खंडाळा घाट भाग : १४

राणीताईच्या अंगावर त्याने काटा आला. तिचे अरोला कडक झाले व त्यावरील लव उभी राहिली. जि‍भेने जेव्हा मी तिची स्तनाग्रे डिवचू लागलो तेव्हा तर तो भाग भलताच कडक झाला. कधी मी तिची स्तनाग्रे चोखत होतो तर कधी त्यांना चावत होतो. कधी त्यांना ओठात धरून दाबत होतो. नंतर पूर्ण तोंड...

error: नका ना दाजी असं छळू!!