खंडाळा घाट भाग : १४

राणीताईच्या अंगावर त्याने काटा आला. तिचे अरोला कडक झाले व त्यावरील लव उभी राहिली. जि‍भेने जेव्हा मी तिची स्तनाग्रे डिवचू लागलो तेव्हा तर तो भाग भलताच कडक झाला. कधी मी तिची स्तनाग्रे चोखत होतो तर कधी त्यांना चावत होतो. कधी त्यांना ओठात धरून दाबत होतो. नंतर पूर्ण तोंड उघडून जेवढा शक्य आहे तेवढा तिचा स्तन तोंडात घेऊन चोखत होतो, हाताने स्तनांच्या खालचा भाग दाबत होतो व वरचा भाग चोखत होतो.

आळीपाळीने मी राणीताईच्या दोन्ही स्तनाचा आस्वाद घेत होतो. मला मा‍झ्या बहि‍णीचे स्तन सोडवत नव्हते पण नाईलाजास्तव मी खाली सरकलो. तिच्या ओटी पोटाचे, बेंबीचे, कंबरेचे चुंबन घेत घेत मी तिच्या मांड्यावर आलो. मग एक एक करत करत मी तिच्या दोन्ही मांड्या व पूर्ण पाय चाटले व त्याचे चुंबन घेतले. तिच्या पुच्चीचा भाग सोडून तिच्या पूर्ण नग्न शरीराचे मी चुंबन घेतले व ते चाटले.

मग मी राणीताईच्या पुच्चीकडे वळलो. मी तिचे दोन्ही पाय उचलले व गुडघ्यात दुमडून त्यांना मागे फाकवले. त्याने तिची पुच्ची पूर्णपणे माझ्या समोर उघडी पडली. मग तिची पुच्ची मी चाटू लागलो. मा‍झ्या जि‍भेचे तिच्या पुच्चीदाण्यापासून ते खाली तिच्या गुदद्वारापर्यंत मी लांब स्ट्रोक मारू लागलो. त्याने ती चेकाळली, माझे डोके तिच्या पुच्चीवर दाबायचा प्रयत्न करू लागली.

मी डोके कडकपणे पकडून तिला तसे करू देत नव्हतो. मला तिला थोडे तरसवायचे होते, तेव्हा मी मला वाटेल तसेच तिची पुच्ची, पुच्चीदाणा चाटत होतो. कधी कधी मी जीभ तिच्या पुच्चीतील चीरेत घालायचा प्रयत्न करायचो तर कधी तिचा पुच्चीदाणा चोखायचो. पण सगळे मी वर वर करत होतो व तिला तडफडवत होतो.

अचानक मी उठलो व राणीताईच्या बाजूला येऊन पडलो. तिने खाडकन डोळे उघडले व माझ्याकडे आश्चर्याने बघितले. तिच्या डोळ्यात आता मला कामवासना दिसत होती. मा‍झ्या बहि‍णीला मी फक्त चुंबनाने कामोत्तेजित करू शकतो या विचाराने मा‍झ्या चेहर्‍यावर हास्य फुलले.

“कसे वाटते ताई?” मी तिला अभिमानाने विचारले.

“तू थांबलास का?” तिने थोड्या त्रासिक स्वरात विचारले.

“असेच! तुला विचारावसे वाटले की कसे वाटतेय तुला.”

“नालायकाऽऽ! मला पेटवलीस आणि मध्येच सोडून काहीतरी विचारतोयस?”

“होऽऽ! होऽऽ! अगं वैतागू नकोस गं ताई, मी पुन्हा चालू करतो. फक्त एव्हढेच सांग की कधी अश्या भावना अनुभवल्यास का? एवढे सेंसेशन, एवढी उत्तेजना वाटली का कधी?”

“नाही रे बाबा! कधीच नाही! तू करतोयस तसे मा‍झ्या नवऱ्याने कधीही केले नाही. मा‍झ्या सुखात काय कमी आहे याची जाणीव होतेय मला! आता प्लीज, चालू ठेव ना राहुल, जे तू करत होता ते, मा‍झ्या शरीरात आगीचा डोंब उसळलाय!”

“हो! हो! पण माझ्याही शरीरात आग पेटली आहे ताई, तेव्हा आपल्या दोघांनाही एकमेकांची आग विझवायला हवी.”

मी उठलो व तिच्या अंगावर उलटा ओणवा झालो. तिच्या डोक्याच्या दोन्ही बाजूला गुडघे ठेवून मी म्हणालो,

“ताई काय करायचे हे मी तुला सांगायची गरज नाही असे मला वाटते?”

मी खाली वाकलो व माझे डोके राणीताईच्या पुच्चीवर आणले. त्याच वेळी माझा अर्ध कडक लंड तिच्या तोंडावर हलू लागला. मी अजून खाली वाकून तिच्या पुच्चीला माझे तोंड लावले व तिला त्याने हिंट मिळाली व तिने माझा लंड हाताने धरत तिच्या तोंडात घेतला.

अश्या तर्‍हेने आम्ही बहीण भाऊ एकमेकांना चोखू लागलो. मी मा‍झ्या बहि‍णीची पुच्ची चोखत होतो व त्याच वेळी ती आपल्या भावाचा लंड चोखत होती.

हळूहळू माझा अर्धवट कडक लंड मोठा होऊ लागला. तिच्या नाजूक तोंडाच्या जादूने तो प्रसरण पावत गेला. मी तिच्या मांड्यांखालून माझे हात पुढे घेतले व तिची पुच्ची फाकवली. मग तिच्या पुच्चीची दोन्ही पटलं आतल्या बाजूने मी चाटू लागलो. तसे करताना मला थोडे खाली वाकावे लागत होते ज्याने राणीताईला माझा लंड तोंडातून काढावा लागला.

मग ती माझा लंड मा‍झ्या पोटाच्या दिशेने दाबत मा‍झ्या गोट्या चाटू लागली. मी अजून थोडा खाली झालो ज्याने तिची जीभ मा‍झ्या गोट्याखाली मा‍झ्या गुदद्वाराच्या वर लागली. तिला त्याचीही हिंट मिळाली व ती बिनधास्तपणे मा‍झ्या गोट्या ते माझे गुदद्वार असे जि‍भेने चाटू लागली. तिचीही जीभ मा‍झ्या गुदद्वाराच्या वर्तुळाला स्पर्श करू लागली.

काय सेंसेशन होतो ते म्हणून सांगू? हा गोट्या आणि गुदद्वारामधील भाग भलताच नाजूक असतो आणि तेथे कोणाची जीभ फिरली तर पटकन वीर्य उडू शकते. पण मी जास्त उत्तेजित होत नव्हतो, असे म्हणण्यापेक्षा मी कसेबसे उत्तेजित होण्यापासून स्वत:ला परावृत्त करत होतो.

खाली मी राणीताईच्या पुच्चीचा आस्वाद पुरेपूर घेत होतो. आता मी माझे मधले बोट तिच्या पुच्चीच्या भोकात घालू लागलो. बोट तसे आत बाहेर करायला लागल्यावर ती बेभान झाली. ती आपली कंबर हलवून मला साथ देऊ लागली. मी तिचा पुच्चीदाणा आता चाटू लागलो व तिच्या भोकात बोट आत बाहेर करू लागलो.

वर ती आपले डोके इकडे तिकडे करून तडफडू लागली. मध्येच ती माझा लंड तोंडात घेऊन मला घशात खोलवर घेत होती. मध्येच माझ्या गोट्या चोखत होती. माझे दोन्ही बोचे तिने घट्ट धरले होते व मध्ये मध्ये ती मा‍झ्या मांड्यावरून वर खाली हात फिरवत होती. राणीताईची सहनशक्ती संपली! तिच्या हुंकाराचा, चित्काराचा बांध फुटला.

“ओहऽऽ राहुलऽऽ! आह उउउउऽऽ ईईईईऽऽ! आहहहऽऽ! राहुलऽऽऽऽ नाही राहवत रेऽऽ! काहीतरी कर नाऽऽ तेथे खाली आग पेटली आहे रेऽऽ! प्लीजऽऽ! काहीतरी करऽऽ! नको अंत पाहू आताऽऽ! उउहहऽऽ आहहऽऽ राऽऽऽहुऽऽऽलऽऽऽऽ!”

मला माहीत होते राणीताईला काय पाहिजे होते ते, पण मला ते तिच्या तोंडून ऐकायचे होते, तेव्हा मी तिला म्हणालो,

“ताई काय ते स्पष्ट बोल, मी काय करावे असे तुला वाटते? स्पष्टपणे नाव घे, मला सांग मी काय करू ते.”

“अरे नालायकाऽऽ मला वाटलेच की तू असेच काहीतरी विचारणार, तेव्हा बेशरम होऊन मी तुला सांगते रेऽऽ मला झवऽऽ राहुलऽऽ! मला झवऽऽ! मा‍झ्या पुच्चीत तुझा लंड घालून मला झवऽऽ! मा‍झ्या पुच्चीची आग विझवून टाक रेऽऽ!”

येसऽऽ! येसऽऽ! येसऽऽ! हेच ऐकण्यासाठी माझे कान तरसत होते. हेच ऐकण्यासाठी मी इतकी वर्ष धडपड करत होतो. माझी बहीण स्वत:च्या तोंडाने मला तिला झवायला सांगेन असे मी कित्येकदा इच्छिले होते, ती इच्छा आता पूर्ण होत होती.

“ताई तू उठ आणि वर ये.” मी पटकन उठत तिला म्हणालो.

“वर येऊ? कुठे?” तिने आश्चर्याने विचारले.

“अगं मा‍झ्या वर ये, मी खाली झोपतो.” असे म्हणत मी तिला हाताला धरून जबरदस्ती उठवले व मी पाठीवर खाली झोपलो.

“काय करतोस तू राहुल? हा कुठला प्रकार?” ती गुडघ्यावर उभी राहत म्हणाली.

“अगं ताई या पोझीशनमध्ये तू चांगले सुख घेऊ शकते.” असे म्हणत मी तिचा हात धरला व तिला मा‍झ्या अंगावर ओढले.

तिला ओढताना मी तिचा एक पाय धरून मा‍झ्या कंबरेच्या डाव्या बाजूला ठेवला. तिच्या लक्षात आले मी कुठली पोझीशन म्हणत आहे ते. ती हसत हसत मा‍झ्या कंबरेवर बसली. मी तिला खाली ओढले व तिचे चुंबन घेऊ लागलो.

त्याच वेळी खाली मी एका हाताने तिचा नितंब धरून तिला थोडे वर केले व माझा लंड दुसर्‍या हाताने धरून तिच्या पुच्चीवर वरखाली घासला. तिची पुच्ची ओली होती त्यामुळे मा‍झ्या लंडाचा सुपाडा तिच्या पुच्चीरसाने ओला झाला.

मा‍झ्या लंडाचा राणीताईच्या पुच्चीला स्पर्श झाला तो क्षण तिला उत्तेजित करणारा होता आणि मलाही वेडापिसा करणारा होता. “सससऽऽऽऽ” असे करत ती गुडघ्यावर वर झाली. पण मी संयम ठेवून होतो. मला कुठेही अतिउत्तेजित होऊन पटकन स्खलित व्हायचे नव्हते.

मी दोन तीन वेळा तिच्या पुच्चीदाण्यावर माझा लंड घासून तिला डिवचवले, मग माझा लंड धरून मी तिच्या पुच्चीच्या भोकावर ठेवला. मी तिच्या पुच्चीच्या भोकात लंड घुसवायचा प्रयत्न करू लागलो पण तो जात नव्हता.

ताईने मग माझा लंड एका हाताने पकडला व एक पाय थोडा वर करत मा‍झ्या लंडाचा सुपाडा तिच्या पुच्चीच्या भोकावर बरोबर ठेवला. मग ती हळूहळू खाली झाली व माझा लंड आरामात तिच्या पुच्चीत गुप्त होत गेला. ती फार उत्तेजित होती, त्याने तिची पुच्ची चांगलीच ओली झाली होती, म्हणून माझा लंड लोण्यात सुरी फिरवल्यासारखा तिच्या पुच्चीत गपकन घुसला.

माझा पूर्ण लंड मा‍झ्या बहिणीच्या पुच्चीत होता, ती अगदी आरामात आपल्या भावाचा लंड पुच्चीत घेऊन त्याच्या अंगावर झोपली, तिच्या घट्ट ओलसर पुच्चीचा विळखा मा‍झ्या लंडाभोवती होता ज्याने मला जखडल्यासारखे वाटत होते.

काही क्षण आम्ही तसेच पडून राहलो. मग मी वरखाली हलू लागलो व तिच्या पुच्चीत माझा लंड आत बाहेर करायचा प्रयत्न करू लागलो. ती पटकन उठली व वर झाली. मी तिचे दोन्ही नितंब धरून तिला मा‍झ्या लंडावर पुढे मागे हलवू लागलो. तिने आपले हात मा‍झ्या खांद्यावर ठेवले व ती वरखाली होऊ लागली.

“नको! नको! तू असे करू नकोस ताई, त्याने मला उत्तेजना मिळते. तू तुझ्या पुच्चीच्या वरचा दाणा मा‍झ्या लंडाच्या वरच्या भागावर घास, त्याने तुला उत्तेजना मिळेल! हाऽऽ असेऽऽ! मागे पुढेऽऽ! बरोबरऽऽ!” मी तिला सांगितले तसे ती करू लागली.

राणीताईच्या लक्षात आले की या पोझीशनमध्ये ती आपला पुच्चीदाणा कसा मा‍झ्या लंडावर घासू शकते व उत्तेजना प्राप्त करू शकते, तिची गती वाढली. खाली मी पाठीवर सपाट झोपलो होतो, राणीताई मा‍झ्या कंबरेवर बसली होती. माझा लंड मुळापर्यंत तिच्या पुच्चीत होता, ती मागे पुढे होऊन तिचा पुच्चीदाणा मा‍झ्या लंडाच्या वरच्या भागावर घासत होती.

मी वर बघून तिचे निरीक्षण करत होतो. तिने आपले डोळे घट्ट मिटलेले होतो व चेहरा वर करत, दात ओठ खात ती मागे पुढे होत होती. त्यामुळे तिचे भरदार छातीचे उभार डुचमळत होतो. कधी मी तिच्या कंबरेवर हात फिरवत होतो, तर कधी तिच्या नितंबावर, कधी मी तिचे छातीचे उभार कुस्करत होतो, तर कधी त्यावरील तिचे निप्पल बोटात धरून चिरडत होतो.

राणीताईचा स्पीड वाढला, आता ती जोर जोराने मागे पुढे होऊ लागली. तिला आधार देण्यासाठी मी तिच्या बोटात माझी बोट गुंफली व तिचे दोन्ही हात घट्ट पकडले. मग माझे कोपरापर्यंतचे हात मी बेडवर सपाट ठेवून कोपराच्या वरचा हाताचा भाग उभा पकडत तिच्या हाताला धरून तिला आधार देऊ लागलो.

तीही माझे हात घट्ट पकडून त्यावर जोर देत देत जोरात मागे पुढे करू लागली. तिच्या तोंडातून हुंकार बाहेर पडू लागले. मी खाली माझी कंबर ताठ करून वर होत स्थिर होतो, ज्याने तिला मा‍झ्या लंडावर आपला पुच्चीदाणा घासताना कडक बेस मिळत होता.

तिच्या तोंडातील उसासे वाढू लागले त्यावरून मी ओळखले की ती कामतृप्तिच्या जवळ आली आहे. “आहहऽऽ उहहहऽऽ” करत करत ती जोर जोराने मा‍झ्या लंडावर पुच्ची घासू लागली. अचानक तिच्या तोंडातून किंचाळी बाहेर पडली व तिचे शरीर ताठ झाले. तिचे शरीर कंप पावलेले मला जाणवले.

तिची कामतृप्ती झाली होती. हळूहळू तिची गती कमी कमी होत गेली व एक शेवटचा उसासा टाकून ती मा‍झ्या अंगावर झोपली. मी तिच्या पाठीवर हाताचा विळखा घालून तिला घट्ट मिठी मारली. माझा कडक लंड अजून तिच्या पुच्चीत होता. थोडा वेळ आम्ही तसेच पडून राहलो.

मग मी माझे हात लांब करून राणीताईचे नितंब धरले व तिची कंबर थोडी वर केली. त्याने माझा अर्धा लंड तिच्या पुच्चीबाहेर आला. नंतर मी खालून वर फटके मारत तिची पुच्ची झवू लागलो. मी मा‍झ्या खालच्या शरीराचा भार माझे पाय थोडे दुमडून त्यावर दिला होता ज्याने मला तिच्या पुच्चीत माझा लंड आत बाहेर करता येत होता.

ती तशीच शांतपणे मा‍झ्या अंगावर पडून होती. मी खाली तिला झवत असल्यामुळे धक्क्याने ती वर खाली होत होती. तिच्या छातीचे उभार मा‍झ्या छातीवर चेंगरले होते आणि ती वर खाली हलत असल्यामुळे मा‍झ्या छातीला तिच्या छातीचा मसाज मिळत होता.

खंडाळा घाट

साधारण वयाच्या १४व्या वर्षापासून मा‍झ्या मनात मुलींविषयी लैंगिक आकर्षण चालू झाले. मी सतत मुली आणि सेक्सचा विचार करू लागलो. चवदा पंधरा वर्षाच्या मुलामध्ये जे लैंगिक कुतुहल असते व ते जाणून घेण्यासाठी तो जे जे काही करतो ते सगळे मी करायला लागलो. मुलींचे व बायकांचे चोरून...

खंडाळा घाट भाग : २

काळ जात होता व माझी २२ वर्ष पूर्ण झाली होती. राणीताईही तिशीच्या घरात पोहचली होती. राणीताईचे वय वाढत होते पण तिच्या शरीराच्या कमनीय बांध्यामध्ये फारसा फरक पडला नव्हता. मला तर ती काळाबरोबर जास्तच सेक्सी होत चाललेली वाटत होती. कधी कधी मला तिच्या नवऱ्याचा हेवा वाटायचा की...

खंडाळा घाट भाग : ३

दुसर्‍या दिवशी दुपारी मी हॉलमध्ये बसून टीव्ही बघत होतो. राणीताई मा‍झ्या बाजूला बसून काही कपड्यांना शिवणकाम करत होती. आम्ही टीव्ही बघत होतो व मध्ये मध्ये बोलतही होतो. मी रिमोटने टीव्हीचे चॅनेल एका पाठोपाठ बदलत होतो कारण दुपारच्या वेळी कुठलाही प्रोग्राम मला इंटरेस्टींग...

खंडाळा घाट भाग : ४

आत आल्यावर राणीताई कुतुहलाने रूमचे निरीक्षण करत होती. तिच्या डोळ्यातील चमक आणि चेहर्‍यावरील भाव सांगत होते की तिला रूम खूप आवडली आहे. "काय सुंदर रूम आहे ही राहुल! मी पहिली वेळ अशी रूम पहात आहे, भाडे थोडे महागच असणार या रूमचे?" असे म्हणत राणीताई बेडवर बसली. "हो! पण...

खंडाळा घाट भाग : ५

थोड्या वेळानंतर आम्ही धबधब्याच्या बाजूला असलेल्या खडकावर एकमेकांसमोर बसलो. आम्ही पूर्ण भिजलो होतो. राणीताईचा टाईट ड्रेस पूर्ण भिजून तिच्या अंगाला चिकटला होता. त्यात आणि लाईट कलरचा ड्रेस असल्यामुळे तिची ब्रेसीयर व पॅन्टी त्यातून दिसत होती. बरेच लोक तिच्या भिजलेल्या...

खंडाळा घाट भाग : ६

"कम ऑन ताई, उठ आता! आपण फ्रेश होऊया आणि शांतपणे झोपून जाऊया." मी बेडवरून उठलो. मी बॅगेतून माझा रात्री घालायचा ड्रेस काढला. मग कंबरेला टॉवेल लावून मी माझी जीन्स काढली व टी-शर्ट ही काढला आणि बाजूच्या खुर्चीवर टाकला. मग मी बाथरूममध्ये अंघोळ करायला गेलो. बराच वेळ घेऊन मी...

खंडाळा घाट भाग : ७

थोड्या वेळाने राणीताई बाथरूममधून बाहेर आली. तिने गुलाबी रंगाचा तिचा नाईट गाऊन घातला होता. ती माझ्याकडे बघून हसली व तिच्या हातातील माझी जीन्स आणि टी-शर्ट तिने वार्डरोबमधील हूकला अडकवले. "अरे तू माझी जीन्स, टी-शर्ट पुन्हा नाही घातली ताई?" मी तिला हसून विचारले. "कशी...

खंडाळा घाट भाग : ८

मी बाथरूममधून जाऊन येईपर्यंत राणीताई टीव्ही बघत होती. मी बाहेर आल्यावर तिने हसून माझ्याकडे एक नजर टाकली व पुन्हा ती टीव्ही पाहू लागली. मी येऊन बेडच्या कडेला तिच्या पायाशी बसलो व तिच्याकडे बघू लागलो. थोडा वेळ असाच गेला. मी तिच्याकडे बघत होतो व ती टीव्हीकडे बघत होती....

खंडाळा घाट भाग : ९

"हो! मला माहीत आहे ते पण तरीही मला फार लाज वाटतेय की माझा भाऊ मला उघडी बघतोय म्हणून. आणि मी डोळे उघडून तुझ्याकडे निर्लज्जासारखी बघत राहिली तर तुला लाज वाटेल माझा नग्नपणा मिटक्या मारत बघायची. तेव्हा तुला व्यवस्थित बघता यावे म्हणून मी माझे डोळे बंद ठेवलेत असे समजून की...

खंडाळा घाट भाग : १०

"काहीतरीच काय ताई, तुला माहीत नाही ते?" "आता नाही माहीत बोलते तर, तुला विश्वास ठेवायचा असेल तर ठेव नाही तर विषय बंद कर!" "बरं ठीक आहे ताई, तुला माहीत असेल नसेल तरी सांगतो. आणि मा‍झ्या तोंडातून काही शब्द जे तुला कदाचित अश्लील वाटतील असे बाहेर पडले तर माफ कर. पण त्या...

खंडाळा घाट भाग : ११

"बरोबर आहे ताई तुझा प्रश्न! नॉर्मली पुरूषाला स्त्रिचा तो भाग चोखून तसे काही सुख मिळत नाही म्हणून बरेच पुरूष तसे करतही नाहीत. पण शेवटी स्त्रिला पूर्ण सुख देणे हे त्याचे कर्तव्य असते तेव्हा त्याने ते केलेच पाहिजे. आता माझे म्हणशील तर मी कधीही तयार आहे तुला तसे करायला,...

खंडाळा घाट भाग : १२

तिने लंड सोडल्याबरोबर टणकन तो पुन्हा ताठ उभा राहला. मग तिने माझा लंड सुपाड्याखाली मुठीत धरला व मा‍झ्या लंडाच्या सुपाड्यावरील कातडी खाली करत माझा सुपाडा उघडा केला. सुपारी सारखा कडक आणि तुळतुळीत सुपाडा बघून तिला राहवले नाही व तिने आपले बोट हलकेच त्यावर फिरवले....

खंडाळा घाट भाग : १३

मा‍झ्या वीर्य स्खलनाच्या वेळी मी राणीताईला मा‍झ्या लंडावर दाबून धरले व जो पाशवीपणा दाखवला त्याने मला कसेतरीच वाटू लागले. आता ती वैतागणार, तिची समजूत कशी काढायची, याचा मी विचार करू लागलो. ती बाहेर आली व बेडवर मा‍झ्या जवळ येऊन बसली. तिचा चेहरा निर्विकार होता. "सॉरी ताई!...

खंडाळा घाट भाग : १५

हळूहळू राणीताई पुन्हा तापली. मा‍झ्या झवण्याचे फटके तिला असे बसत होते की तिचा पुच्चीदाणा थोडा घासला जात होता. ती लगेच उठली. मा‍झ्या बोटात आपली बोटे रूतवून तिने माझा हात पकडला व ती पुन्हा पहिल्यासारखा स्वत:चा पुच्चीदाणा मा‍झ्या लंडावर घासून वर खाली होऊ लागली. मी जेवढ्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!