ललिता भाग : १०

आम्हा दोघांची नजर एकमेकांना भिडली. जराही न शरमता ललिताने होकारार्थी मान हलवली. तिच्या होकाराने माझी नजर वरून खाली तिच्या छातीच्या उभारावर गेली. तिच्या उभारावर ताणलेल्या टी-शर्टमधून तिची उत्तेजित झालेली स्तनाग्रे दिसायला लागली.

तिच्या टपोऱ्या स्तनाग्राच्या आकाराने आपोआप खालून माझे हात वर आले. तिच्या उभाराच्या आकारावर माझा पंजा पसरला आणि मा‍झ्या तळव्याचा स्पर्श तिच्या ताठरलेल्या स्तनाग्राला झाला. माझी बोटे तिच्या उभारावर पसरली आणि मी हळूच तिचे उभार मा‍झ्या हातात पकडले.

अहहहहाऽऽऽऽ! काय मुलायम स्पर्श वाटत होता. ललिताची ताठरलेली स्तनाग्रे माझा तळव्यात खुपली होती. त्यांचा ताठरपणा मला चांगलाच जाणवत होता. हळूच मी बोटांची हालचाल केली आणि तिच्या मांसल पण कडक स्तनाची गोलाई चाचपू लागलो.

तिचे ते लुसलुशीत, छोटे पण भरलेले गोळे दाबायला मला प्रचंड मजा वाटायला लागली. लहानपणी क्रिकेट खेळताना रबरी बॉल हाताळताना जशी मजा वाटायची तसे मला वाटत होते. पण त्या रबरी बॉलपेक्षा ललिताचे हे मांसल बॉल हाताळण्यात एक वेगळी मजा वाटत होती.

हळूहळू मा‍झ्या हाताचा जोर वाढला आणि तिचे उभार मी कसोशीने चोळू लागलो. मा‍झ्या हाताच्या मृदुपणाचे रानवटपणात रूपांतर झाले तसे ललिताची उत्तेजना उफळायला लागली. तिच्या तोंडून उत्तेजनेचे हुंकार बाहेर पडायला लागले. पण त्याचा आवाज ती आतल्या आत दाबून ठेवत होती. तिची ती दाबून धरलेली उत्तेजना तिच्या अंगाच्या अस्वस्थ हालचालीतून बाहेर पडू लागली. तिच्या तापलेल्या वासनेची धग तिच्या अंगातून बाहेर पडत होती.

मी हळूहळू तिच्या अजून जवळ सरकू लागलो. तिच्या छातीवरील हात मी हळूच काढून घेतले आणि तिच्या हाताच्या बाजूला ओट्यावर ठेवले. पुढे सरकत सरकत मी तिच्या अंगाला चिकटलो आणि मी मा‍झ्या कडक लंडाचा फुगवटा तिच्या मांड्यांमध्ये दाबला. माझा लंड तिच्या मांड्यांमध्ये दबल्या बरोबर आपोआप तिची कंबर हलली आणि तिने आपल्या योनिवरील भाग पुढे दाबला.

माझे हात आता तिच्या कंबरेवर आले. आपले डोळे मिटून घेऊन तिने आपले तोंड वर केले आणि मला आमंत्रण दिले. तिच्या थरथरणाऱ्या टपोऱ्या ओठांची हालचाल पाहून तिची उत्तेजना किती पेटली होती, ते कळत होते. मी माझे तोंड खाली केले आणि तिच्या टपोऱ्या ओठांवर माझे ओठ टेकवले.

मी जेमतेम ललिताच्या ओठांवर माझे ओठ ठेवले आणि तिने खसकन आपले ओठ मा‍झ्या ओठांवर दाबले. तिने अधीरपणे तसे ओठ दाबल्या बरोबर माझी कामवासना चेकाळली आणि मी रानवटपणे तिच्या ओठांची चव घेऊ लागलो. तिचे हात मा‍झ्या पाठीवर आले आणि तिने मला घट्ट मिठी मारली.

मी तिची कंबर घट्ट पकडून तिला ओढून घेत तिच्या जांघेत माझा लंड दाबू लागलो आणि वर तिच्या ओठांचे अधाश्यासारखे चुंबन घ्यायला लागलो. तिने तोंड कधी उघडले आणि मा‍झ्या तोंडात आपली जीभ कधी सारली ते मला कळलेच नाही. आमच्या ह्या लैंगिक चाळ्याची सुरुवात हळुवारपणे झाली पण आता आम्ही दोघेही वासनेच्या आगीत होरपळून आपले भान विसरून गेलो.

काही क्षण ललिताच्या ओठांचे रानवटपणे चुंबन घेतल्यावर मला राहवले नाही. मी हात पुढे आणले आणि तिच्या छातीचे उभार पुन्हा दाबायला लागलो. तिच्या योनिवर माझा लंड खुपसत मी तिला ओट्यावर दाबत होतो आणि तिचे उभार कुस्करत होतो.

पुन्हा माझी वासना उफाळली आणि मी पटकन तिचा टी-शर्ट पुढून वर केला. झटकन तोंड खाली करून मी तिचा उघडा पडलेला उजवा उभार मा‍झ्या तोंडात घेतला. मग मी तिचा तो उजवा उभार हपापल्या सारखा चोखायला लागलो आणि डावा उभार हाताने चिवडायला लागलो. खाली ती आपली योनी मा‍झ्या पायावर घासू लागली.

ललिताच्या योनिची आग मला जाणवत होती तेव्हा मी माझा उजवा हात खाली नेला आणि तिच्या स्कर्टमध्ये घातला. तिच्या मांड्यावर मुद्दाम हात घासत घासत मी वर नेला आणि तिच्या योनिवर ठेवला.

उत्तेजनेने ओलीचिंब झालेली तिची योनी इतकी गरम भासत होती की चटका बसेल की काय असे वाटत होते. तिच्या बुळबुळीत योनिवर बोटे फिरवल्यावर मी तिच्या चीरेत बोट घातले आणि तिचे भोक शोधले. तिच्या भोकात मधले बोट सारून मी तिला बोटाने चोदायला लागलो.

ललिता आपली कंबर हलवून मा‍झ्या बोटाकडून चोदून घेऊ लागली. आपला टी-शर्ट वर पकडून ती मला तिची उजवी छाती चोखू देत होती व डावी दाबायला देत होती. खाली आपला स्कर्ट वर धरून ती मा‍झ्या बोटाने झवून घेत होती. मी तोंडाने आणि हाताने तिच्या कोवळ्या जवानीचा उपभोग घेत होतो.

साधारण दहा मिनिटे आम्ही तसे ओट्याला टेकून एकमेकांशी झुंजत होतो आणि आपली कामवासना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करत होतो. अचानक आम्हाला शालू काकूची हाक ऐकू आली. ती ललिताला बोलवत होती. एक दोन क्षण आम्हाला काय झाले ते कळलेच नाही.

पुढच्याच क्षणी आमच्या ते लक्षात आले आणि आम्ही शॉक लागल्या सारखे एकमेकांपासून दूर झालो. झटक्यात आम्ही दोघांनी दरवाज्याकडे पाहिले पण आम्हाला कोणी दिसले नाही. मग आमच्या लक्षात आले की शालू काकू बाहेरून दुकानातून हाक मारत होती. ललिता सावरली आणि पटकन पळत म्हणाली,

“थांबा मी बघते, तुम्ही बसा आणि पुस्तक घ्या.”

मी पटकन जाऊन खुर्चीवर बसलो आणि पुस्तक हातात घेऊन पहायचे नाटक करू लागलो. जणू काही कोणी तरी पटकन येऊन चेक करणार होते की मी ललिताला काही शिकत होतो की नाही ते. माझी छाती जोराने धडधडत होती आणि मनात भीती होती की कोणी आम्हाला पाहिले तर नव्हते ना? आता पुढे काय होईल ह्याची हुरहूर मला लागली.

बाहेर पळालेली ललिता परत येईल का? आली तर ती एकटी येईल की कोणी तिच्याबरोबर असेल? कोणी आले आणि आम्ही काय करत होतो ते विचारायला लागले तर? त्यांना काय उत्तर द्यायचे? मी एक सांगितले आणि ललिताने दुसरेच काही सांगितले तर? माझे आणि ललिताचे उत्तर वेगवेगळे असले तर? आमचा बनाव उघडा पडला तर? असे एक ना अनेक प्रश्न मा‍झ्या डोक्यात घोळायला लागले आणि मला ललिताचे ऐकल्याचा पश्चाताप व्हायला लागला.

त्या टेंशनमध्ये मी होतो आणि ललिता आत आली. मी तिच्या मागे पाहिले पण दुसरे कोणी आत आले नाही. ललिताच्या चेहर्‍यावरील हास्य पाहून मला हायसे वाटले आणि मा‍झ्या जीवात जीव आला. तिच्या चेहर्‍यावरील हास्य सुचित करत होते की सगळे आलबेल होते. मा‍झ्या चेहर्‍यावरील टेंशन पाहून ललिताने हसून विचारले,

“काय झाले? तुम्ही घाबरलात का?”

“ऑफकोर्स घाबरणारच ना. एक तर मी तुमच्या घरात, तुझी आई आणि भाऊ बाहेर. त्यात इथे आपण चोरून हे चाळे करतोय. त्यात तुझ्या आईने हाक मारली तेव्हा घाबरायला होणारच. तिने किंवा कोणी आपल्याला पाहिले असेल तर?” मी धापा टाकत म्हणालो.

“अहो, इतके काय घाबरायचे त्यात?” ललिता मोठ्याने हसत म्हणाली, “मी सावध होते. कोणी येत असले की मला पटकन कळते. मी लगेच तुम्हाला सावध केले असते.”

“ओह. मी विसरालोच तुला सवय असेल ह्या प्रकाराची. तू आणि लक्ष्मण चोरून असले चाळे करत असाल म्हणा. पण मला काही सवय नाही ह्याची तेव्हा मी घाबरणारच.” मी निश्वास टाकत म्हणालो.

“बरं बरं. आपल्याला कोणीही पाहिले नाही, तेव्हा आता घाबरू नका.”

हसून असे बोलत ललिता माझ्या जवळ आली आणि मला खेटून उभी राहिली. तिच्या मांड्या माझ्या मांडीला घासत होत्या. पण मा‍झ्यात पुढे काही करायचे धाडस नव्हते तेव्हा मी तिला म्हणालो,

“नको ललिता, उगाच ही भलती रिस्क घेण्यात काही पॉइंट नाही. ह्या गोष्टी आपण वाड्यावरच करत जाऊ. तू तिकडेच येत जा.”

“बरं ठीक आहे. पण आत्ता तुमचा हा तापलेला असेल त्याचे काय?” ललिताने हसून म्हटले आणि माझ्या पायात पाय घालून माझ्या अर्धवट कडक लंडावर आपला गुडघा दाबत विचारले.

“त्याला शांत करायचे इतरही मार्ग आहेत. मी घरी जाऊन मूठ मारेन. पण आता इथे नको काही करायला.”

मी ललिताला मागे सरकवले आणि उठून उभा राहलो. मी उभा राहिल्याबरोबर ललिता परत मला चिकटली. माझ्या लंडावरून आपला हात फिरवत तिने आपले तोंड माझ्या तोंडाजवळ आणले. माझ्या नजरेत नजर घालून ती जेमतेम माझ्या ओठांना आपल्या ओठांचा स्पर्श करत पुटपुटली,

“तुमचा माझ्यावर विश्वास नाही का? तुम्हाला वाटत मी तुम्हाला संकटात टाकेन? बाहेरून कोणीही आत येणार नाही. तुम्ही एकदम निश्चिंत रहा, मी तुम्हाला आता बघा कसे सुख देते. आणि काळजी करू नका, मी पटकन तुम्हाला फिनिश करेन तेव्हा फक्त एंजॉय करा.”

इतके बोलून ललिता पटकन खाली गुडघ्यावर बसली आणि माझा शर्ट वर करून तिने माझ्या पॅन्टच्या झिपला हात घातला. मला काही कळायच्या आत तिने माझ्या पॅन्टची झिप उघडली होती आणि तिने आपला हात आत टाकला होता.

ती काय करायला जात होती ह्याची मला साधारण कल्पना आली. मनातून थोडी भीती होती तरी ती जे करणार होती त्या कल्पनेनेच माझ्या लंडाने आचका दिला. आता तिला विरोध करण्यात पॉइंट नव्हता हे मी ताडले, तेव्हा तिला सहकार्य करून हे सुख लवकरात लवकर घ्यायचे मी ठरवले.

ललिता माझ्या पॅन्टच्या झिपमधून माझा लंड बाहेर काढायला धडपडत होती. तेव्हा मी तिचा हात बाहेर खेचून माझा हात आत टाकला आणि माझा अर्धवट कडक लंड अंडरवेअरच्या कटमधून कसाबसा बाहेर काढला.

माझा लंड बाहेर काढल्या बरोबर ललिताने त्यावरील माझा हात दूर केला आणि ती वर माझ्याकडे बघायला लागली. माझा लंड हातात पकडून तिने चावटपणे वर माझ्याकडे बघितले आणि आपले जीभ बाहेर काढून माझ्या लंडाच्या सुपाड्यावर फिरवली. ओहहह! काय मजा वाटली. तिच्या सळसळणाऱ्या जि‍भेचा ओला स्पर्श माझ्या लंडाला सुखावून गेला.

आपोआप माझे हात तिच्या डोक्यावर गेले आणि माझी बोटे तिच्या केसांमध्ये गुंतली. नजर तिरकी करून ती वर माझ्याकडे बघत होती आणि माझ्या लंडाचा सुपाडा चाटत होती. मग एक दीर्घ श्वास घेऊन तिने आपले तोंड उघडले आणि गपकन माझा पूर्ण लंड तोंडात घेतला.

माझ्या लंडामधून सुखाची जी गोड शिरशिरी जात होती त्याची तीव्रता अचानक डबल झाली. माझा लंड तसा अर्धवटच कडक होता पण ललिताने ज्या तऱ्हेने त्याला पूर्ण तोंडात घेतले आणि आतल्या आत ती जि‍भेने जसे त्याला कुरवाळू लागली तसे बघता बघता माझ्या लंडाने उग्र रूप धारण केले.

माझ्या फुलणाऱ्या लंडाने ललिताच्या चेहर्‍यावर काही फरक पडला नाही आणि तिने लीलया त्याला आपल्या तोंडात सामावून घेतले. मग एखाद्या अनुभवी रांडेसारखी ती माझा लंड चोखायला लागली. ज्या तऱ्हेने ती माझा लंड चोखत होती आणि खालून माझ्या गोट्या कुरवाळत होती त्यावरून कळत होते की ती लंड चोखण्यात एकदम माहीर होती.

तसे मी तिला लक्ष्मणचा लंड चोखताना पाहिले होते आणि तेव्हाच माझ्या लक्षात आले होते की ती पट्टीची लंड चोखणारी होती. पण मला शंका यायला लागली की तिला लंड चोखण्याचे हे कसब लक्ष्मणने शिकवले नसावे. नक्कीच लक्ष्मणशिवाय कोणी तरी दुसर्‍याच अनुभवी पुरूषाने तिला लंड चोखायला शिकवले असावे.

का कोणास ठाऊक? पण तो विचार माझ्या मनात जास्तच घर करू लागला. ललिता आत्ता माझा लंड चोखत होती पण तिने माझ्या आणि लक्ष्मणच्या लंडाशिवाय अजूनही कोणाचा तरी लंड चोखला असावा.

कोण असेल बरे तो? कोणी शिकवले असेल तिला लंड चोखायला? तसेही मी तिला जास्त ओळखत नव्हतो की तिच्याबद्दल मला जास्त माहिती नव्हती. गावातही तसा मी नवीन होतो तेव्हा मला कसलाही अंदाज करता येत नव्हता. पण त्या विचाराने माझी उत्तेजना अजून वाढली आणि माझा लंड भलताच कडक झाला.

ललिता आवडीने माझा लंड चोखत होती आणि तिच्या त्या मुलायम तोंडात माझ्या व लक्ष्मणच्या लंडाशिवाय अजून कोणाचा तरी लंड गेला असावा ही कल्पना माझी उत्तेजना अजूनच भडकवू लागली.

तिचे हे गरम तोंड अजून कोणाच्या लंडावर वर-खाली झाले असेल. तिचे हे तोंड अजून कोणी तरी आपल्या लंडाने झवले असेल. अश्या विचाराने माझे मन भरून गेले आणि त्याचा परिणाम माझ्या लंडातील कामवासनेवर झाला. मी तिचे डोके धरून तिच्या तोंडात धक्के मारायला लागलो.

माझी वाढती उत्तेजना जाणून ती जास्तच उत्कटपणे माझा लंड चोखायला लागली आणि माझा बांध फुटला आणि मी ललिताच्या तोंडात गळायला लागलो. माझ्या लंडातून सुटलेली वीर्याची पिचकारी ललिताने सहज आपल्या घशात गिळून घेतली. माझा लंड अजिबात बाहेर न काढता तिने सगळ्या पिचकाऱ्या तोंडातच घेतल्या आणि माझे गळणार वीर्य आवडीने गिळून घेतले.

मला खरोखर तिच्या त्या कौशल्याचे आश्चर्य वाटत होते. किती सहजपणे तिने माझे वीर्य गिळून घेतले. किती सफाईदारपणे ती माझा लंड चाटून कोरडा करत होती. किती मन लावून ती शेवटच्या काही पिचकाऱ्या आपल्या जि‍भेवर घेत माझा लंड दाबत होती, जणू त्यातील वीर्याचा थेंब अन थेंब तिला पिळून बाहेर काढायचा होता.

एका स्वर्गीय सुखाचा आनंद ललिताच्या तोंडाने माझ्या लंडाला दिला. आजपर्यंत मला अशी कोणी मुलगी वा बाई भेटली नव्हती की जिने ललिता इतक्या कौशल्याने वा सफाईदारपणे लंड चोखला असेल. हे सुख ललिताकडून वारंवार घ्यायचा मी मनोमन निश्चय केला.

गळून गळून माझा लंड शांत होत गेला आणि मलूल पडत गेला. जेव्हा माझी कामवासना पूर्ण शांत झाली तेव्हा मी पुरता भानावर आलो. वासना संपली तसे पुन्हा एकदा असे चोरटेपणे लैंगिक सुख घेण्यातली रिस्क माझ्या मनात आली आणि मी लगबगीने माझा लंड माझ्या पॅन्टमध्ये टाकू लागलो.

ललिता

गेले चार वर्षे हा वाडा बंदच होता आणि वर्षातून दोन वेळा त्याची साफसफाई गावातील एका विश्वासू नोकराकडून केली जात होती. माझा जन्म ह्या वाड्यातच झाला होता. मी लहान असतानाच माझे आजोबा वारले होते आणि त्यांच्या पश्चात आजीने सगळी शेती आणि वाडा सांभाळला होता. तिची मुलगी म्हणजे...

ललिता भाग : २

साधारण अर्ध्या तासाने मला जाग आली. माझ्या डोक्यात त्या जोडीचाच विचार होता, तेव्हा मी पुन्हा त्या रूममध्ये आलो, ज्याच्या खिडकीतून मी त्यांना पाहिले होते. खिडकीतून गोदामात पाहिले तर ते दोघे आत दिसले नाही. बहुतेक आपला कारभार आटपून ते निघून गेले होते. मी खाली आलो आणि...

ललिता भाग : ३

दुसर्‍या दिवशी दुपारी मी वाड्यातच होतो आणि पुढच्या पडवीत आरामखुर्चीवर बसून काही कागदपत्र पहात होतो. वाड्याच्या आवाराचा दरवाजा उघडाच होता आणि त्यातून मला वाड्याकडे येणारी पायवाट दूरवर दिसत होती. आमचा हा वाडा गावाच्या बाहेर थोडा टेकडीवर असल्याने वरतून संपूर्ण गाव...

ललिता भाग : ४

मग एकदा तिची आई एका लग्नाला पुण्याला दोन दिवस गेली होती. तेव्हा रात्री घरातील एकांताचा फायदा घेत ललिताने लक्ष्मणला फशी पाडले आणि तिच्याबरोबर संभोग करायला भाग पाडले. आधी आधी तो कचरत होता पण नंतर तो पण पूर्ण साथ देऊन सुख घ्यायला लागला. त्या दोन दिवसात त्यांनी पाच/सहा...

ललिता भाग : ५

माझे गावात बरेच काम होते आणि येथून पुढे सारखे येणे जाणे असणार होते म्हणून मी वाड्यात टेलीफोन लाईन घेतली होती. त्या फोनवरून पुण्याला आई वडिलांशी तसेच इतर मित्रमंडळींशी संपर्क करायला मला बरे पडत असे. वाड्यात असताना मला गावात कोणाशी संपर्क करायचा असला की मी शालू काकूच्या...

ललिता भाग : ६

काही मिनिटे गप्पा मारल्यावर ललिताने उगाचच एक मादक अंगडाई दिली. माझी नजर लगेच तिच्या छातीच्या उभारावर गेली. तिने घातलेला ब्लाउज टाईट असल्याने आणि तिने हात ताणून आळस दिल्याने ब्लाउजच्या हूकांमध्ये मोठी फट पडली आणि मला आतील सफेद ब्रेसीयर आणि उभाराचा भाग दिसला. माझ्या...

ललिता भाग : ७

"तुम्ही गोदामाच्या आत आला कसे हे चेक करायला मी खाली गेलो. दरवाज्याच्या कडीची आयडीया मा‍झ्या लक्षात आली. मी आत गेलो तर जेथे तुम्ही सेक्स केला त्या जागी जायची मला हुक्की आली. तुला सांगतो, तुमचा वास तेथे सगळा दरवळत होता. खाली जमिनीवर माझे लक्ष गेले, तेव्हा तुमच्यापैकी...

ललिता भाग : ८

तिच्या बोलण्याने मी भानावर आलो आणि मी हसून उभा राहलो. मी उभा राहलो तसे मा‍झ्या पॅन्टमधील कडक झालेला लंडाचा फुगवटा स्पष्टपणे दिसायला लागला. आपोआप तिची नजर मा‍झ्या लंडाच्या फुगवट्यावर गेली. ती खाली बघत होती तोपर्यंत मी शर्टची बटण काढायला लागलो. बटणे काढून मी शर्ट काढला...

ललिता भाग : ९

तिचे म्हणणे मलाही पटले. आता तर ही सुरुवात होती. पुढे अजून बरीच गंमत घडणार होती आणि ललिताबरोबर मला बरीच मजा मारायला मिळणार होती. शेवटी सबर का फल मिठा होता है. तेव्हा मी समाधानाने हसलो आणि तिला होकार दिला. ललिताही मनमोकळेपणे हसली आणि तिने खाली मा‍झ्या लंडाकडे नजर टाकली....

ललिता भाग : ११

ललिता जणू काही घडलेच नाही अश्या आविर्भावात शांतपणे उठून उभी राहिली आणि चालत चालत ओट्याच्या कोपऱ्यातील मोरीजवळ गेली. तेथील माठातून तांब्याने पाणी घेऊन तिने तोंडात पाणी घेत गुळण्या केल्या आणि माझ्या वीर्याचा आपल्या तोंडातील अंश साफ केला. मी लंड पॅन्टमध्ये टाकून माझी...

ललिता भाग : १२

तिच्या तोंडातून मी लंड खेचून काढला तेव्हा तिच्या चेहर्‍यावर शंका उमटली पण मी वर जाऊया म्हणालो तेव्हा ती हसत उठली आणि लगबगीने माझ्या पुढे जीना वर चढायला लागली. पुन्हा तिचे नितंब माझ्या चेहऱ्याजवळ नाचत होते पण मी त्यावर जास्त लक्ष दिले नाही. आम्ही भरभर चालत माझ्या खोलीत...

ललिता भाग : १३

काही क्षण ललिताची स्तनाग्रे बोटांनी दाबल्यावर मी तिच्या उभारावर पंजा पसरला आणि तिचे दोन्ही उभार हलकेच दाबले. मग मी हात खाली आणत तिच्या कंबरेवर आणले आणि तिला हळूच पुढे ओढले. ती हळूच मा‍झ्या अंगावर झोपली आणि तिच्या छातीचे ते कोवळे उभार मा‍झ्या छातीवर चिरडले गेले. तिच्या...

ललिता भाग : १४

“एके दिवशी असेच आम्ही आमची गंमत करत घरात एकटेच होतो. मामा त्याच्या लेंग्यातून लवडा बाहेर काढून कॉटवर बसला होता आणि मी त्याच्या पुढे गुडघ्यावर बसून त्याचा लवडा चोखत होते. मामाला खूप मजा वाटत होती आणि तो डोळे मिटून मा‍झ्या डोक्यावर हात फिरवत माझ्याकडून लवडा चोखून घेत...

ललिता भाग : १५

दुसर्‍या दिवशी मला ललिता भेटली नाही की मला तिच्या दुकानावर जाता आले नाही. तिसर्‍या दिवशी दुपारी मी त्यांच्या दुकानावर गेलो तर फक्त शालू काकू एकट्याच दुकानात होत्या. लक्ष्मण दिसत नव्हता आणि त्या एका गिऱ्हाईकाला माल देत होत्या. म्हणून मी दुकानात आतल्या बाजूला उभा राहून...

ललिता भाग : १६

काही क्षण तसे केल्यावर मी मा‍झ्या लंडाचा सुपाडा तिच्या बोच्याच्या भोकावर ठेवले आणि त्यावर तिची काय रिएक्शन होतेय ते मी पाहू लागलो. ललिताच्या लक्षात आले की मी तिच्या बोच्याच्या भोकावर माझा लंड ठेवला आहे तेव्हा तिचे अंग शहारले आणि ताठ झाले. उशीमध्ये खुपसलेल्या तिच्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!