ललिता भाग : ७

“तुम्ही गोदामाच्या आत आला कसे हे चेक करायला मी खाली गेलो. दरवाज्याच्या कडीची आयडीया मा‍झ्या लक्षात आली. मी आत गेलो तर जेथे तुम्ही सेक्स केला त्या जागी जायची मला हुक्की आली. तुला सांगतो, तुमचा वास तेथे सगळा दरवळत होता. खाली जमिनीवर माझे लक्ष गेले, तेव्हा तुमच्यापैकी कोणाचे तरी ओले ठिपके मला जमिनीवर दिसले. ते बघतानाच बाकड्याच्या खाली पडलेली निकर मला दिसली.” मी उत्साहाने सांगितले.

“हंम्म्म्म आणि मग ती तुम्ही पळवून आणली?” ललिताने पुन्हा हसू दाबत म्हटले.

“तुला सांगितले ना त्या दिवशी, आमच्या प्रॉपर्टीमध्ये पडलेली प्रत्येक वस्तू आमच्या मालकीची होते आणि तुझी निकर घेऊन मी पळालो नाही, सावकाश उचलून घेऊन आलो.” मी हसत म्हणालो.

“कुठे आहे आता माझी निकर?” तिने पटकन विचारले.

“का? परत हवी काय?” मी चावटपणे विचारले.

“ते तर तुम्ही त्या दिवशीच सांगितले ना, परत नाही मिळणार म्हणून. काहीतरी वेगळा वापर करता त्याचा, काय वापर करता?” तिने हसत विचारले.

“काही नाही. तुझी निकर पाहून तुझी आठवण काढतो.” मी हसत म्हणालो.

“आठवण काढता म्हणजे? मला नाही समजले.” तिने आश्चर्य दाखवत विचारले.

“अगं तुझ्या त्या निकरमध्ये लपून बसणाऱ्या तुझ्या छकुलीची आठवण काढतो.” मी हसून म्हणालो.

“छकुली? कोण ही छकुली?” पुन्हा तिने हसूं दाबत चावटपणे विचारले.

“अरे हो. आपल्या भाषेत त्याला एक शब्द आहे ना. एक काय अनेक शब्द आहेत. पण त्यातल्या त्यात सोज्वळ शब्द सांगतो, तुझी योनी!” मी चावटपणे हसत म्हणालो.

“हंम्म्म मा‍झ्या योनिची काय आठवण काढायची?” तिने लटकेपणे डोळ्याची उघडझांप करत म्हटले.

“तुझ्या अंगाचा तो एकच भाग आहे, जो मला लांबून नीट दिसला नाही. तेव्हा ती कशी दिसत असेल ह्याची कल्पना करत रोज तिची आठवण काढतो.”

“नुसतीच आठवण काढता की अजून काही करता?” पुन्हा तिने सूचकपणे विचारले.

“करतो ना, जे त्या दिवशी तुम्हाला पाहून केले ते, मूठ मारणे. तुला आठवून खसाखस लंड हलवून गाळतो. तुझे नग्न शरीर आठवून, तुमची झवाझवी आठवून. थोडक्यात, तुझी निकर घेऊन मी हस्तमैथुन करतो.” मी उत्तेजनेने म्हणालो.

“रोज करता?” तिनेपण उत्तेजनेने विचारले.

“न चुकता, कमीत कमी तीन वेळा.” मी हळुवारपणे म्हणालो.

“इतके पागल झालात माझ्यामुळे?” तिचा आवाज किंचित घोगरा झाला होता.

“कल्पनेच्या पलीकडे तुला बघायला आसुसलेला असतो मी. म्हणूनच तर तुमच्या दुकानात रोज येत असतो. तुला भेटून आलो की मग गाळतो. रात्री झोपताना तुला आठवून गाळतो. सकाळी उठल्यावर गाळतो.”

“आजपण गाळला?” तिने कुतुहलाने विचारले.

“सकाळी उठलो तेव्हा.” मी उत्तर दिले.

“आता परत कधी गाळणार?” तिने विचारले.

“तू गेलीस की. आता आपण इतके चावट बोलतोय तर माझा ऑलरेडी कडक झालाय, त्याला शांत करावेच लागणार.” मी हसून उत्तर दिले.

“वाऊ! तुम्ही तर खूपच पागल झालाय माझ्यासाठी,” ललिताने आनंदाने म्हटले, “मग तुम्हाला एक सांगू का?”

“काय ते?” मी उत्सुकतेने विचारले.

“मी गेल्यावर करण्यापेक्षा मा‍झ्या समोर कराल का?” ललिताने अल्लडपणे मादक स्वरात विचारले.

“काय? तुझ्या समोर??” मी मुद्दाम आश्चर्य दाखवत म्हटले पण मनातल्या मनात मला उकळ्या फुटू लागल्या.

“हो, माझ्यासमोर! मलापण उत्सुकता आहे तुम्ही कसे करता ते बघायची.” तिने उत्साहाने म्हटले.

“का? तू कधी लक्ष्मणला मूठ मारताना बघितले नाही?” मी विचारले.

“बघितलेय, पण चोरून. मला नीट दिसले नाही. तुमची गोष्ट वेगळी.”

“हंम्म्म. ठीक आहे. दाखवेन तुला पण एका अटीवर.” मी मनातून खुश होत पण चेहर्‍यावर न दाखवता म्हणालो.

“कसली अट?” तिने कुतुहलाने विचारले.

“मला तुझे नग्न अंग दाखवायचे. तुला नग्न बघून मी मूठ मारेन तरच मला मजा वाटेल.” मी सूचकपणे म्हणालो.

त्यावर ललिता थोडी विचारात पडली. म्हणजे ती मा‍झ्या मागणीवर विचार करत नव्हती पण तिने थोडा मौन घेतला. मग शेवटी ती म्हणाली,

“ठीक आहे, दाखवेन. पण एका अटीवर.”

“कसली अट?” मी खुश झालो आणि विचारले.

“मी पूर्ण कपडे काढणार नाही, फक्त आतले कपडे बाजूला करून दाखवेन.” तिने हळूच म्हटले पण तिच्या स्वरात मिश्किलपणा होता.

“हम्म. त्याला काही अर्थ नाही. तू पूर्ण कपडे काढले तरच बघण्यात मजा. तसेही मी तुला पूर्ण नग्न बघितले आहे. मग आता कशाला लाजतेस?” मी म्हणालो.

“बरं ठीक आहे. मी पूर्ण कपडे काढेन,” तिने विचार करत म्हटले आणि पुढे अजून अटी घातल्या, “पण तुम्ही माझ्या जवळ यायचे नाही, मला स्पर्श करायचा नाही.”

“चालेल, मला मान्य आहे.” मी आनंदाने म्हणालो.

ललिताला पुन्हा एकदा पूर्ण नग्न बघायला मी उतावळा झालो होतो. तेव्हा हा चान्स मी सोडणार नव्हतो. जरी तिने स्पर्श न करण्याची अट घातली होती तरी ती माझ्या समोर नग्न होत होती हे सुद्धा काही कमी नव्हते. असाच खेळ मी तिच्या बरोबर खेळत राहलो तर लवकरच ती स्पर्श करायला देईल आणि झवायलापण देईल ह्याचा मला विश्वास होता. तेव्हा मी कुठलीही जबरदस्ती न करता तिच्या परीने घ्यायचे ठरवले.

“आपण मा‍झ्या खोलीत जाऊया का? इथे जरा अडचण आहे.” मी आजूबाजूला बघत ललिताला म्हणालो.

“चालेल, पण माझी अट लक्षात ठेवा! मला अजिबात स्पर्श करायचा नाही!” ललिताने बजावत म्हटले.

“हो हो, एकदा मी शब्द दिला म्हणजे नक्की पाळणार. आणि एक गोष्ट लक्षात ठेव, तुझ्या मर्जी विरूद्ध मी तुला बोट पण लावणार नाही, तेव्हा त्या बाबतीत तू निश्चिंत रहा.”

मी तिला आश्वस्त केले आणि त्या खोलीतून चालायला लागलो. ललिता गुपचूपपणे मा‍झ्या मागे मागे यायला लागली. आम्ही त्या खोलीतून बाहेर पडलो आणि मा‍झ्या खोलीकडे चालायला लागलो. आम्ही काही बोलत नव्हतो. पुढे काय घडणार ह्याची उत्सुकता आणि एक अनामिक हुरहूर दोघांच्याही मनात होती.

मा‍झ्या खोलीत मी शिरलो आणि मा‍झ्या मागे ललिता आत आली. भल्या मोठ्या खिडकीतून प्रकाश येत होता पण मला अजून उजेड हवा होता, म्हणून मी लाईट लावला. ललिताने मला लाईट लावताना पाहिले पण ती काही बोलली नाही व नुसतीच हसली. मी खोलीत एक नजर टाकत तिला म्हणालो,

“मग तू कुठे बसतेस? बेडवर की खुर्चीवर?”

ललिताने दोन्हीकडे बघत काही क्षण विचार केला आणि म्हणाली,

“मी खुर्चीवर बसते, तुम्ही बेडवर बसा.”

“नको! मी बेडवर बसलो तर चादर खराब होईल. त्यापेक्षा मी खुर्चीवर बसतो, तू बेडवर आरामात बस.”

“ठीक आहे.” तिने मान्य केले आणि बेडवर जाऊन बसली.

मी बाजूला असलेली खुर्ची सरकवून बेडच्या साईडला साधारण तीन फुटावर ठेवली आणि त्यावर बसलो. मग आम्ही दोघे एकमेकांकडे आतुरतेने पहायला लागलो. आता वेळ आली होती की आमच्या दोघांमध्ये काहीतरी रोमांचकारक घडणार होते.

ललिताच्या चेहर्‍यावर थोडी हुरहूर दिसत होती. मा‍झ्या चेहर्‍यावरची उत्सुकताही लपून राहत नव्हती. आता पुढची हालचाल कोणी करायची ह्या संभ्रमात आम्ही काही क्षण घालवले. मग शेवटी मीच तिला म्हणालो,

“हंऽऽऽ ललिता कर सुरुवात आता, पहिले तू तुझे कपडे काढ.”

“उंहूंऽऽऽ! पहिले तुम्ही तुमचे कपडे काढा.” ललिताने लटकेपणे नाकारत म्हटले.

“का? तुला लाज वाटतेय पहिले कपडे काढायची?” मी चावटपणे विचारले.

“आता लाज तर वाटणारच ना, शेवटी मी मुलगी आहे.” तिने किंचित लाजत म्हटले.

“हे कम ऑन, ललिता. तू टिपिकल लाजाळू मुलगी नक्कीच नाहीस, तेव्हा उगाच लाजू नकोस. पहिली तू नग्न हो, तुला नग्न बघूनच मला जास्त उत्तेजना मिळेल.” मी युक्तीवाद करत म्हटले.

त्यावर ललिताने क्षणभर विचार केला आणि शेवटी म्हटले,

“ठीक आहे, मीच सुरुवात करते.”

ललिता बेडवरून उठली आणि पुढे उभी राहिली. मी खुर्चीमध्ये मागे रेलून बसलो होतो तर उठून सावरून बसलो. माझ्याकडे रोखून बघत तिने हात वर नेले आणि आपल्या ब्लाउजच्या गळ्याकडील पहिला हूक काढायला लागली. जराही न लाजता तिने पहिला हूक काढला आणि दुसराही हूक काढला.

माझे डोळे तिच्या हाताच्या नाजूक बोटांवर केंद्रित झाले होते. एक एक करत तिने सगळे हूक काढले आणि एक पॉज घेतला. मी नजर वर करून तिच्याकडे पाहिले. तिच्या नजरेत हुरहूर होती आणि खट्याळपणाही होता. मी नजर पुन्हा खाली घेऊन तिच्या उभारांवर स्थिर केली. त्याने तिला हिंट मिळाली की मला तिचे उभार बघायची उत्सुकता आहे. तेव्हा तिने ब्लाउज आपल्या दोन्ही उभारांवरून बाजूला केला.

पांढऱ्या ब्रेसीयरमध्ये कसलेले ललिताचे छोटे छोटे पण संत्र्यासारखे भरीव मला दिसले आणि ते पाहून मा‍झ्या पॅन्टमध्ये हलचल झाली. अंडरवेअरमध्ये जखडलेल्या मा‍झ्या लंडाने लगेच फणा काढायला सुरुवात केली आणि त्याचा फुगवटा पॅन्टीवरून दिसायला लागला. मी पाहिले तर ललिताही मा‍झ्या त्या फुगवट्याकडे उत्सुकतेने बघत होती.

मी कसेनुसे हसलो आणि ललिताही चावटपणे हसली. मग तिने ब्लाउज आपल्या खांद्यावरून खाली सरकवला आणि हातातून काढला. ब्लाउज काढून तिने बाजूला बेडवर टाकला. चला. एक वस्त्र तर तिच्या अंगावरून मुक्त झाले होते. आता पुढील वस्त्रातून तिची कोवळी जवानी मुक्त व्हायला वेळ लागणार नव्हता.

पुन्हा माझ्याकडे रोखून बघत तिने कंबरेवर आपल्या स्कर्टमध्ये बोटे खुपसली आणि तो खाली सरकवू लागली. तिच्या हालचाली प्रमाणे माझी नजर खाली खाली सरकत होती. जरूरीपेक्षा जरा जास्तच वेळ लावत तिने हळूहळू आपला स्कर्ट खाली सरकवला आणि गुडघ्याच्या खाली ढकलला.

मी नजर पटकन वर घेतली आणि मला तिची पांढरी निकर दिसली. मी तिच्या जांघेतील निकरमध्ये लपलेल्या त्रिकोणाकडे बघत होतो तोपर्यंत तिने पायानेच राहलेला स्कर्ट खाली ढकलला आणि पायातून काढून बाजूला सरकवला. तिच्या निकरचा योनिकडचा भाग ओला झालेला दिसत होता. म्हणजे तीपण उत्तेजित झालेली दिसत होती.

आता ललिता मा‍झ्या समोर फक्त ब्रेसीयर आणि निकरवर उभी होती. जरी ही अंतर्वस्त्रे एकदम साधी होती तरी तिच्या निमगोऱ्या कोवळ्या सडसडीत अंगावर एकदम सेक्सी वाटत होती.

मी आळीपाळीने तिच्या ब्रेसीयरकडे आणि निकरकडे बघत होतो आणि तिने पुढची हालचाल केली. आपले हात मागे नेऊन तिने पाठीवरील ब्रेसीयरचा हूक उघडला आणि तिच्या उभारावरील टाईट ब्रेसीयर ढिल्ली झाली. हळुवारपणे हात पुढे आणत तिने खांद्यावरील ब्रेसीयरच्या पट्ट्या खाली ढकलल्या आणि ब्रेसीयर काढून बाजूला बेडवर टाकली.

अचानक तिच्या मनमोहक छातीचे कोवळे उभार मा‍झ्या नजरेला दिसले. तरारलेल्या संत्र्यासारखे ते भरीव वाटत होते. त्यावरचा तो ताठरलेला निप्पल बोरासारखा टपोरा दिसत होता. इतके प्रमाणबद्ध छातीचे उभार मी कधी पाहिले नव्हते.

तिच्या अंगाच्या मानाने ते मोठे वाटत नव्हते की छोटे वाटत नव्हते. नुसते बघूनच मनात त्या उभारांबद्दल लालसा निर्माण होत होती आणि असे वाटत होते की पटकन जाऊन ते तोंडात घ्यावे. पण ललिताने स्पर्श न करण्याची अट घातली होती तेव्हा मी मोठ्या मुश्किलीने माझी तीव्र इच्छा दाबून धरली.

मग ललिताने कंबरेवर आपल्या निकरच्या इलास्टिकमध्ये बोटे खुपसली आणि ती निकर खाली सरकवू लागली. पुन्हा मा‍झ्या नजरेचा प्रवास तिच्या निकर बरोबर खाली होऊ लागला. पण जसे निकर तिच्या जांघेवरून खाली सरकली, तसे माझी नजर तिच्या जांघेत अडकली.

निकरने पुढील प्रवास चालू ठेवला आणि तिच्या पायातून सरकत सरकत खाली जमिनीची अंतिम रेषा गाठली. पुन्हा पायानेच तिने आपली निकर बाजूला सरकवली आणि ती किंचित पाय फाकवून उभी राहिली.

लज्जा मिश्रीत स्मित हास्याने ललिता पूर्ण नग्न होऊन मा‍झ्या समोर उभी होती. तिचे नागडे कोवळे अंग एखाद्या स्वर्गीय अप्सरे सारखे भासत होते. आकर्षक चेहरा, भरीव छातीचे उभार, छोटी नाजूक कंबर, कंबरेच्या मानाने पसरलेले गोलाकार नितंब, पुष्ट मांड्या आणि सडसडीत पाय.

तिचे सगळे अंग इतके मादक आणि उत्तेजक होते की नपुसंक पुरूषाचा लंडही ताठला असता. मी तर एकदम नॉर्मल पुरूष होतो, तेव्हा तिचे हे अंग बघून माझा लंड कमालीचा कडक झाला आणि जेव्हा माझी नजर ललिताच्या जांघेतील योनिवर गेली, तेव्हा मा‍झ्या तोंडाला अक्षरश: पाणी सुटले.

तिच्या कोवळ्या योनिवर केसच नव्हते. तिने बहुतेक ते काढून योनी तुळतुळीत केली होती. निव्वळ तिच्या योनिवरील केसांचा रंग कळावा म्हणून योनिच्या चीरेच्या वर केसांचा एक गोलाकार झुपका ठेवला होता.

तो काळ्याभोर केसांचा झुपका तिच्या राजेशाही योनिवरील सरताज वाटत होता. ओलेपणाने तिच्या योनिची चीर चमकत होती. उभ्या चीरेच्या बाजूला डबल रोटीप्रमाणे फुगलेली पटलं दिसत होती. डबल रोटीमधून एखादा काजू बाहेर डोकावा तसे तिच्या चीरेच्या वर तिचा योनिदाणा बाहेर दिसत होता. एकूणच तिची योनी बाहेरून तरी इतकी पौष्टिक वाटत होती की तिला तोंडात घ्यायचे मन करत होते.

मी डोळे फाडून तिच्या नग्न अंगाकडे बघत होतो आणि ती विजयी मुद्रेने माझ्याकडे बघत होती. तिची कोवळी मादक जवानी माझ्यावर काय परिणाम करत होती ते पाहून तिच्या चेहर्‍यावर अभिमान दिसत होता. ती हळूच बेडवर बसली आणि मला म्हणाली,

“हंऽऽऽऽ! आता तुमची पाळी.”

ललिता

गेले चार वर्षे हा वाडा बंदच होता आणि वर्षातून दोन वेळा त्याची साफसफाई गावातील एका विश्वासू नोकराकडून केली जात होती. माझा जन्म ह्या वाड्यातच झाला होता. मी लहान असतानाच माझे आजोबा वारले होते आणि त्यांच्या पश्चात आजीने सगळी शेती आणि वाडा सांभाळला होता. तिची मुलगी म्हणजे...

ललिता भाग : २

साधारण अर्ध्या तासाने मला जाग आली. माझ्या डोक्यात त्या जोडीचाच विचार होता, तेव्हा मी पुन्हा त्या रूममध्ये आलो, ज्याच्या खिडकीतून मी त्यांना पाहिले होते. खिडकीतून गोदामात पाहिले तर ते दोघे आत दिसले नाही. बहुतेक आपला कारभार आटपून ते निघून गेले होते. मी खाली आलो आणि...

ललिता भाग : ३

दुसर्‍या दिवशी दुपारी मी वाड्यातच होतो आणि पुढच्या पडवीत आरामखुर्चीवर बसून काही कागदपत्र पहात होतो. वाड्याच्या आवाराचा दरवाजा उघडाच होता आणि त्यातून मला वाड्याकडे येणारी पायवाट दूरवर दिसत होती. आमचा हा वाडा गावाच्या बाहेर थोडा टेकडीवर असल्याने वरतून संपूर्ण गाव...

ललिता भाग : ४

मग एकदा तिची आई एका लग्नाला पुण्याला दोन दिवस गेली होती. तेव्हा रात्री घरातील एकांताचा फायदा घेत ललिताने लक्ष्मणला फशी पाडले आणि तिच्याबरोबर संभोग करायला भाग पाडले. आधी आधी तो कचरत होता पण नंतर तो पण पूर्ण साथ देऊन सुख घ्यायला लागला. त्या दोन दिवसात त्यांनी पाच/सहा...

ललिता भाग : ५

माझे गावात बरेच काम होते आणि येथून पुढे सारखे येणे जाणे असणार होते म्हणून मी वाड्यात टेलीफोन लाईन घेतली होती. त्या फोनवरून पुण्याला आई वडिलांशी तसेच इतर मित्रमंडळींशी संपर्क करायला मला बरे पडत असे. वाड्यात असताना मला गावात कोणाशी संपर्क करायचा असला की मी शालू काकूच्या...

ललिता भाग : ६

काही मिनिटे गप्पा मारल्यावर ललिताने उगाचच एक मादक अंगडाई दिली. माझी नजर लगेच तिच्या छातीच्या उभारावर गेली. तिने घातलेला ब्लाउज टाईट असल्याने आणि तिने हात ताणून आळस दिल्याने ब्लाउजच्या हूकांमध्ये मोठी फट पडली आणि मला आतील सफेद ब्रेसीयर आणि उभाराचा भाग दिसला. माझ्या...

ललिता भाग : ८

तिच्या बोलण्याने मी भानावर आलो आणि मी हसून उभा राहलो. मी उभा राहलो तसे मा‍झ्या पॅन्टमधील कडक झालेला लंडाचा फुगवटा स्पष्टपणे दिसायला लागला. आपोआप तिची नजर मा‍झ्या लंडाच्या फुगवट्यावर गेली. ती खाली बघत होती तोपर्यंत मी शर्टची बटण काढायला लागलो. बटणे काढून मी शर्ट काढला...

ललिता भाग : ९

तिचे म्हणणे मलाही पटले. आता तर ही सुरुवात होती. पुढे अजून बरीच गंमत घडणार होती आणि ललिताबरोबर मला बरीच मजा मारायला मिळणार होती. शेवटी सबर का फल मिठा होता है. तेव्हा मी समाधानाने हसलो आणि तिला होकार दिला. ललिताही मनमोकळेपणे हसली आणि तिने खाली मा‍झ्या लंडाकडे नजर टाकली....

ललिता भाग : १०

आम्हा दोघांची नजर एकमेकांना भिडली. जराही न शरमता ललिताने होकारार्थी मान हलवली. तिच्या होकाराने माझी नजर वरून खाली तिच्या छातीच्या उभारावर गेली. तिच्या उभारावर ताणलेल्या टी-शर्टमधून तिची उत्तेजित झालेली स्तनाग्रे दिसायला लागली. तिच्या टपोऱ्या स्तनाग्राच्या आकाराने...

ललिता भाग : ११

ललिता जणू काही घडलेच नाही अश्या आविर्भावात शांतपणे उठून उभी राहिली आणि चालत चालत ओट्याच्या कोपऱ्यातील मोरीजवळ गेली. तेथील माठातून तांब्याने पाणी घेऊन तिने तोंडात पाणी घेत गुळण्या केल्या आणि माझ्या वीर्याचा आपल्या तोंडातील अंश साफ केला. मी लंड पॅन्टमध्ये टाकून माझी...

ललिता भाग : १२

तिच्या तोंडातून मी लंड खेचून काढला तेव्हा तिच्या चेहर्‍यावर शंका उमटली पण मी वर जाऊया म्हणालो तेव्हा ती हसत उठली आणि लगबगीने माझ्या पुढे जीना वर चढायला लागली. पुन्हा तिचे नितंब माझ्या चेहऱ्याजवळ नाचत होते पण मी त्यावर जास्त लक्ष दिले नाही. आम्ही भरभर चालत माझ्या खोलीत...

ललिता भाग : १३

काही क्षण ललिताची स्तनाग्रे बोटांनी दाबल्यावर मी तिच्या उभारावर पंजा पसरला आणि तिचे दोन्ही उभार हलकेच दाबले. मग मी हात खाली आणत तिच्या कंबरेवर आणले आणि तिला हळूच पुढे ओढले. ती हळूच मा‍झ्या अंगावर झोपली आणि तिच्या छातीचे ते कोवळे उभार मा‍झ्या छातीवर चिरडले गेले. तिच्या...

ललिता भाग : १४

“एके दिवशी असेच आम्ही आमची गंमत करत घरात एकटेच होतो. मामा त्याच्या लेंग्यातून लवडा बाहेर काढून कॉटवर बसला होता आणि मी त्याच्या पुढे गुडघ्यावर बसून त्याचा लवडा चोखत होते. मामाला खूप मजा वाटत होती आणि तो डोळे मिटून मा‍झ्या डोक्यावर हात फिरवत माझ्याकडून लवडा चोखून घेत...

ललिता भाग : १५

दुसर्‍या दिवशी मला ललिता भेटली नाही की मला तिच्या दुकानावर जाता आले नाही. तिसर्‍या दिवशी दुपारी मी त्यांच्या दुकानावर गेलो तर फक्त शालू काकू एकट्याच दुकानात होत्या. लक्ष्मण दिसत नव्हता आणि त्या एका गिऱ्हाईकाला माल देत होत्या. म्हणून मी दुकानात आतल्या बाजूला उभा राहून...

ललिता भाग : १६

काही क्षण तसे केल्यावर मी मा‍झ्या लंडाचा सुपाडा तिच्या बोच्याच्या भोकावर ठेवले आणि त्यावर तिची काय रिएक्शन होतेय ते मी पाहू लागलो. ललिताच्या लक्षात आले की मी तिच्या बोच्याच्या भोकावर माझा लंड ठेवला आहे तेव्हा तिचे अंग शहारले आणि ताठ झाले. उशीमध्ये खुपसलेल्या तिच्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!