ललिता भाग : १५

दुसर्‍या दिवशी मला ललिता भेटली नाही की मला तिच्या दुकानावर जाता आले नाही.

तिसर्‍या दिवशी दुपारी मी त्यांच्या दुकानावर गेलो तर फक्त शालू काकू एकट्याच दुकानात होत्या. लक्ष्मण दिसत नव्हता आणि त्या एका गिऱ्हाईकाला माल देत होत्या. म्हणून मी दुकानात आतल्या बाजूला उभा राहून त्यांना बघू लागलो. गिर्‍हाईक दुकानाच्या बाहेर पडला तसे मी शालू काकूवरून नजर काढली आणि आत इकडे-तिकडे बघू लागलो.

मग शालू काकू हसत मा‍झ्या जवळ आली आणि माझी जुजबी चौकशी करू लागली. थोडे इकडचे तिकडचे बोलणे झाल्यावर मी तिला विचारले,

“लक्ष्मण दिसत नाही आज?”

“हो. तो आपल्या आईला भेटायला गेलाय चार दिवस. मा‍झ्या बहि‍णीची तब्येत ठीक नाही गेला आठवडाभर. तेव्हा त्याला म्हटलं, जा भेटून ये आईला, रहा दोन चार दिवस तिच्याकडे.” शालू काकूने हसून उत्तर दिले.

“अच्छा आणि ललिता.” मी हळूच विचारले.

“ती आहे की आतमध्ये, बोलावू का तिला बाहेर? काही काम आहे का?” शालू काकूने मला विचारले.

“नाही नाही. काम काही नाही. असेच विचारले,” मी पटकन उत्तर दिले आणि पुढे म्हणालो, “ते मला थोडे सामान हवे होते.”

“हो का. मग सांग ना काय पाहिजे ते.”

शालू काकूने हसून मला विचारले आणि मी तिला मला काय वस्तू पाहिजे ते सांगायला लागलो. शालू काकू लगबगीने मला पाहिजे त्या वस्तू काढून द्यायला लागल्या. तोंडाने त्यांच्या गप्पा चालू होत्या आणि ती दुकान, लक्ष्मण, ललिता आणि गावातल्या गोष्टींबद्दल बोलत होती. मी नुसते ‘हां, हुं’ करून त्यांना उत्तर देत होतो.

सगळे सामान काढून दिल्यावर मी त्यांना पैसे दिले आणि त्यांनी गल्ल्यावर जाऊन मला उरलेले पैसे आणून दिले. मग मी बरोबर आणलेल्या थैलीमध्ये सामान भरू लागलो आणि त्या मला थैलीत सामान भरायला मदत करायला लागल्या.

तेवढ्यात एक गिर्‍हाईक दुकानात शिरले तसे त्या गिर्‍हाईकाकडे लगबगीने गेली. त्यांना नमस्कार करून मी सामानाची थैली घेऊन दुकानातून बाहेर पडलो आणि वाड्याच्या वाटेला लागलो.

मी वाड्यावर आलो आणि कपडे काढून, तोंड, हात, पाय धुवून फ्रेश झालो. उन्हे उतरली होती आणि सायंकाळची गार हवा वाहू लागली होती. त्या हवेचा आनंद घेण्यासाठी मी वर उघडाच राहून फक्त खाली पायजमा घातला आणि मग मी पडवीत आरामखुर्चीत बसून काही कागदपत्र घेऊन काम करत बसलो.

साधारण अर्ध्या तासाने सायकलच्या घंटीचा आवाज आला आणि मी मान वर करून पाहिले तर ललिता आपली सायकल घेऊन आवाराच्या दरवाज्यातून आत येत होती. आत येऊन तिने दरवाजा लावून घेतला आणि ती लाडिकपणे हसत माझ्या जवळ आली. तिला पाहून मला आनंद झाला आणि मी तिच्याकडे पाहून प्रसन्नपणे हसलो. मी काम थांबवून तसाच बसून तिच्याकडे पाहू लागलो.

ललिता सरळ मा‍झ्या जवळ आली आणि आपला स्कर्ट वर करत मा‍झ्या मांडीवरून दोन्ही बाजूला पाय टाकून मा‍झ्या जांघेवर बसली. तिने स्कर्ट घातलेला होता तेव्हा तिला तसे सहज बसता आले. एक क्षण तिने मा‍झ्या डोळ्यात खोलवर नजर घातली आणि आपले डोळे मिटून घेत आपले ओठ मा‍झ्या ओठांवर दाबले.

माझे हात आपोआप तिच्या कंबरेवर गेले आणि मी तिला गच्च पकडले. माझे चुंबन घेत ती आपले नितंब मा‍झ्या जांघेत दाबायला लागली तसे मी हात मागे नेत तिचे नितंब धरले आणि तिला मा‍झ्या लंडावर दाबले.

आपली जीभ काढून जेव्हा ती मा‍झ्या तोंडात घालायला लागली तेव्हा मी तोंड मागे घ्यायला लागलो. ती तरीही मा‍झ्या तोंडावर तोंड दाबायला बघत होती. तिच्या तोंडावरून तोंड काढत मी म्हटले,

“ओ हो हो! जरा दमाने घे पोरी.” असे म्हणून मी तोंड मागे घेतले आणि तिच्या चेहर्‍याकडे बघायला लागलो. तिचा कोवळा चेहरा निरागस वाटत होता. पण तिच्या डोळ्यात कामोत्सुक मीलनाची अधीरता दिसत होती.

“पण मला तुम्ही हवे आहात.” तिने हळुवारपणे नाटकी स्वरात म्हटले.

“ठीक आहे ना. पण मी काम करतोय.” मी पण तिच्याच टोनमध्ये म्हणालो.

“नाही. मला तुम्ही आत्ता हवेत ह्या क्षणाला.” असे म्हणून तिने मा‍झ्या कडक होत असलेल्या लंडावर आपली योनी दाबली.

“हंम्मऽऽऽऽऽ कोवळी जवानी किती उतावळी असते नाही?” मी हसून तिला टोमणा मारला.

त्यावर ललिताने डोळे मोठे करत मा‍झ्या खांद्यावर चापट मारत आपली नाराजी दर्शवली. तिचा फुरंगुटलेला चेहरा पाहून मला हसूं आले आणि मी तिचा तो चेहरा हाताच्या ओंजळीत घेत तिच्या ओठांजवळ ओठ आणून तिला हळूच म्हटले,

“ए रूसूबाई मी गंमतीने म्हटलं, मलापण तू हवी आहेस. पण मी ना एक महत्त्वाचे काम करतोय. तू एक काम कर, वर जाऊन मा‍झ्या रूममध्ये बस. मी काम संपवून आलोच दहा मिनिटात. मग आपण मस्त मजा करूया.”

मा‍झ्या बोलण्याने ललिताची कळी खुलली आणि तिने आनंदाने मा‍झ्या ओठांचे एक चुंबन घेतले. मग ती उत्साहाने मा‍झ्या मांडीवरून उठली आणि गाणं गुणगुणत अल्लडपणे उड्या मारत आत गेली. ती जाईपर्यंत मी हसून तिच्याकडे पहात राहलो आणि नंतर माझे काम करायला लागलो.

साधारण पंधरा मिनिटांनी माझे काम संपले आणि मी जागेवरून उठलो. दोन्ही हात पसरवून मी एक आळस दिला आणि अंग झटकले. ललिता वर माझी वाट बघत असेल ह्या विचाराने मी अधीर झालो आणि माझा लंडही कासावीस झाला.

लगबगीने चालत मी वर मा‍झ्या रूमकडे जायला लागलो. आधीचा तिचा उताविळपणा आठवून मी विचार करायला लागलो की वर मा‍झ्या रूममध्ये ललिता इतका वेळ काय करत असेल? ती नुसतीच पलंगावर बसून माझी वाट बघत असेल की बेडवर लोळत पडली असेल? का कपडे काढून आधीच नागडी झालेली असेल की मी येऊन तिला नागडी करेल ह्याची वाट बघत असेल?

काहीही असले तरी ती तयारीच असणार हे नक्की होते, तेव्हा तिला पहायला मी अजूनच अधीर झालो आणि पायजम्यात माझा लंड कडक व्हायला लागला. मा‍झ्या रूमच्या दरवाज्यातून मी आत शिरलो आणि पलंगावर नजर जाताच मा‍झ्या लंडाने पायजम्यात एक आचका दिला.

ललिता पूर्ण नागडी होऊन बेडवर पडली होती. पालथी पडून ती आपल्या पोटावर झोपली होती. एक पाय सरळ पसरलेला होता तर दुसरा गुडघ्यात दुमडून थोडा वर घेतलेला होता. दोन्ही हात पसरवून तिने उशीच्या दोन्ही बाजूला ठेवलेले होते. डोके उशीवर विसावून ती बाजूला खिडकीत बघत होती. तिला माझी चाहुल लागली असावी पण तिने मान हलवली नाही की ती जागची हलली नाही.

पलंगावर पहुडलेल्या तिच्या मादक नग्न अंगावरून माझी नजर अधाश्यासारखी भिरभिरायला लागली. गोऱ्या गोऱ्या नितळ पाठीवरून तसेच नाजूक वाटणाऱ्या कंबरेवरून माझी नजर घसरत होती. पालथी झोपल्याने तसेच एक पाय दुमडून वर घेतल्याने तिचे गरगरीत नितंब वर उठून दिसत होते आणि मा‍झ्या नजरेला आवाहन देत होते.

माझा आधीच कडक होत असलेला लंड ललिताची ती पहुडलेली नग्न जवानी बघून तरारून उठला. मी गुपचूप माझा पायजमा काढून नागडे होत माझा लंड मोकळा केला, ताठ होऊन तो ललिताच्या दिशेने खूण करू लागला.

मी गुपचूप चालत पलंगाजवळ गेलो आणि हळूच वर चढलो. मग खाली वाकून मी माझे तोंड ललिताच्या नितंबावर ठेवले. तिचे अंग थरथरले आणि पटकन मान वळवून तिने माझ्याकडे खाली बघितले. मला पाहून ती रिलॅक्स झाली आणि हसत पुन्हा उशीवर डोके ठेवून पहिल्यासारखी पडून राहिली.

मी तिच्या गरगरीत नितंबावर हलकी चुंबन घ्यायला लागलो. एका जागी चुंबून दुसर्‍या जागी सरकताना मी मुद्दाम माझे ओठ तिच्या नितंबाच्या त्वचेवर हलकेच घासले जातील ह्याची काळजी घेत होतो.

ओठ तसे घासताना मा‍झ्या जि‍भेचा ओला स्पर्श तिच्या त्वचेला होत होता. त्याने तिचे अंग शहारत होते व तिच्या नितंबावरील केसांची बारीक लव ताठ होऊन उभी राहत होती. केसांची लव उभी राहिल्याने तिची नितळ त्वचा खरखरीत लागत होती आणि त्यावरून ओठ फिरवताना मला वेगळीच मजा वाटत होती.

ललिताच्या दोन्ही नितंबावरून माझे ओठ फिरवून चुंबन घेतल्यावर मी तिच्या नितंबाच्या फटीत माझे तोंड आणले. कंबरेवरून तिच्या फटीत तोंड घालून मी जीभ चीरेत सारत खाली खाली सरकू लागलो.

माझे नाक तिच्या नितंबाच्या चीरेत घासत होते तसेच जीभ तिची चीर चाटत होते. खाली खाली सरकून माझी जीभ तिच्या बोच्याच्या सुरकतलेल्या भोकावर आली. ललिताचे अंग मोहरून गेले आणि तिने एक सुस्कारा सोडत आपले नितंब वर उचलून मला पसंतीची पावती दिली.

तिच्या बोच्याच्या भोकाला मला वाटते मीच पहिला स्पर्श केला होता. मी दोन्ही हाताने तिचे नितंब पकडले आणि फाकवून त्यातील फट मोठी करत तिचे भोक अजून उघडे केले. आणि मग तिचे भोक मी आवडीने चाटायला लागलो. तिचे नितंब चिवडत चिवडत मी मा‍झ्या जि‍भेचा शेंडा तिच्या भोकावर हळुवारपणे फिरवत होतो.

ललिताला असल्या अनोख्या सुखाची बहुतेक अपेक्षा नव्हती कारण ती ’ओहहहऽऽ’ करत सित्कारत आपली कंबर अस्वस्थपणे हलवू लागली. काही क्षण तिच्या बोच्याचे ते सुरकतलेले बंद भोक चाटल्यावर मी जीभ खाली सरकवली.

माझी खाली सरकलेली जीभ तिच्या योनिजवळ पोहचली. तिच्या योनिच्या चीरेचा सुरुवातीचा भाग मी जि‍भेने चाटायला लागलो. ती उत्तेजित होती तेव्हा तिची योनी ओली चिकट झाली होती. मला तिच्या योनित जीभ घालून चाटायची होती पण त्या पोझीशनमध्ये मला जीभ जास्त खाली घेता येत नव्हती.

ती पालथी झोपलेली होती तेव्हा तिचे नितंब फाकवून मला जेमतेम तिची योनी तशी मागून चाटता येत होती. माझा प्रॉब्लेम तिच्या लक्षात आला आणि तिने आपली कंबर उचलली. आपले पाय जवळ घेऊन ती गुडघ्यावर उभी राहिली आणि आपले डोके उशीवरच ठेवून तिने आपले नितंब वर उचलले. आता मला तिची योनी व्यवस्थित चाटता येणार होती.

मी मागून तिच्या योनिवर तोंड ठेवले आणि तिच्या योनिच्या भेगेत माझी जीभ सारायचा प्रयत्न केला. जसे माझी जीभ भेगेत शिरली तसे तिने एक जोराचा सुस्कारा टाकत मा‍झ्या तोंडावर आपले नितंब दाबले. त्याने माझी जीभ तिच्या योनित अजूनच शिरली. मग मी तिच्या फटीत जीभ घालून तिची योनी चोखायला लागलो.

तिच्या मांडीवर वर-खाली हात फिरवत मी तिची योनी चोखत होतो आणि ती आपली कंबर हलवून हुंकार भरत होती. तिला अजून चेकळवायला मी दुसर्‍या हाताच्या बोटाने तिच्या योनिवरचा दाणा कुरवाळायला लागलो. क्षणभर तिच्या अंगाला एक झटका बसला आणि ती चित्कारली. मग ती जास्तच अस्वस्थपणे कंबर हलवायाला लागली. मी हिरीरीने तिची योनी चोखत होतो आणि त्याच जोशात तिचे हुंकार वाढत होते.

माझा लंड कमालीचा कडक झाला होता आणि तिच्या योनित शिरायला कासावीस झाला होता. शेवटी मला राहवले नाही आणि मी तोंड वर उचलले. गुडघ्यावर रांगत मी पुढे सरकलो आणि माझा कांबीसारखा कडक लंड मी तिच्या नितंबावर टेकवला.

एका हाताने तिची कंबर धरून मी तिचे नितंब जवळ ओढले आणि दुसर्‍या हाताने माझा कडक लंड पकडून तिच्या नितंबावर दोन तीन वेळा आपटला. मा‍झ्या लंडाच्या फटक्याने तिचे मांसल नितंब डुचमळले. मग तिच्या नितंबाच्या फटीत माझा लंड ठेवून मी वरखाली घासायला लागलो.

ललिता

गेले चार वर्षे हा वाडा बंदच होता आणि वर्षातून दोन वेळा त्याची साफसफाई गावातील एका विश्वासू नोकराकडून केली जात होती. माझा जन्म ह्या वाड्यातच झाला होता. मी लहान असतानाच माझे आजोबा वारले होते आणि त्यांच्या पश्चात आजीने सगळी शेती आणि वाडा सांभाळला होता. तिची मुलगी म्हणजे...

ललिता भाग : २

साधारण अर्ध्या तासाने मला जाग आली. माझ्या डोक्यात त्या जोडीचाच विचार होता, तेव्हा मी पुन्हा त्या रूममध्ये आलो, ज्याच्या खिडकीतून मी त्यांना पाहिले होते. खिडकीतून गोदामात पाहिले तर ते दोघे आत दिसले नाही. बहुतेक आपला कारभार आटपून ते निघून गेले होते. मी खाली आलो आणि...

ललिता भाग : ३

दुसर्‍या दिवशी दुपारी मी वाड्यातच होतो आणि पुढच्या पडवीत आरामखुर्चीवर बसून काही कागदपत्र पहात होतो. वाड्याच्या आवाराचा दरवाजा उघडाच होता आणि त्यातून मला वाड्याकडे येणारी पायवाट दूरवर दिसत होती. आमचा हा वाडा गावाच्या बाहेर थोडा टेकडीवर असल्याने वरतून संपूर्ण गाव...

ललिता भाग : ४

मग एकदा तिची आई एका लग्नाला पुण्याला दोन दिवस गेली होती. तेव्हा रात्री घरातील एकांताचा फायदा घेत ललिताने लक्ष्मणला फशी पाडले आणि तिच्याबरोबर संभोग करायला भाग पाडले. आधी आधी तो कचरत होता पण नंतर तो पण पूर्ण साथ देऊन सुख घ्यायला लागला. त्या दोन दिवसात त्यांनी पाच/सहा...

ललिता भाग : ५

माझे गावात बरेच काम होते आणि येथून पुढे सारखे येणे जाणे असणार होते म्हणून मी वाड्यात टेलीफोन लाईन घेतली होती. त्या फोनवरून पुण्याला आई वडिलांशी तसेच इतर मित्रमंडळींशी संपर्क करायला मला बरे पडत असे. वाड्यात असताना मला गावात कोणाशी संपर्क करायचा असला की मी शालू काकूच्या...

ललिता भाग : ६

काही मिनिटे गप्पा मारल्यावर ललिताने उगाचच एक मादक अंगडाई दिली. माझी नजर लगेच तिच्या छातीच्या उभारावर गेली. तिने घातलेला ब्लाउज टाईट असल्याने आणि तिने हात ताणून आळस दिल्याने ब्लाउजच्या हूकांमध्ये मोठी फट पडली आणि मला आतील सफेद ब्रेसीयर आणि उभाराचा भाग दिसला. माझ्या...

ललिता भाग : ७

"तुम्ही गोदामाच्या आत आला कसे हे चेक करायला मी खाली गेलो. दरवाज्याच्या कडीची आयडीया मा‍झ्या लक्षात आली. मी आत गेलो तर जेथे तुम्ही सेक्स केला त्या जागी जायची मला हुक्की आली. तुला सांगतो, तुमचा वास तेथे सगळा दरवळत होता. खाली जमिनीवर माझे लक्ष गेले, तेव्हा तुमच्यापैकी...

ललिता भाग : ८

तिच्या बोलण्याने मी भानावर आलो आणि मी हसून उभा राहलो. मी उभा राहलो तसे मा‍झ्या पॅन्टमधील कडक झालेला लंडाचा फुगवटा स्पष्टपणे दिसायला लागला. आपोआप तिची नजर मा‍झ्या लंडाच्या फुगवट्यावर गेली. ती खाली बघत होती तोपर्यंत मी शर्टची बटण काढायला लागलो. बटणे काढून मी शर्ट काढला...

ललिता भाग : ९

तिचे म्हणणे मलाही पटले. आता तर ही सुरुवात होती. पुढे अजून बरीच गंमत घडणार होती आणि ललिताबरोबर मला बरीच मजा मारायला मिळणार होती. शेवटी सबर का फल मिठा होता है. तेव्हा मी समाधानाने हसलो आणि तिला होकार दिला. ललिताही मनमोकळेपणे हसली आणि तिने खाली मा‍झ्या लंडाकडे नजर टाकली....

ललिता भाग : १०

आम्हा दोघांची नजर एकमेकांना भिडली. जराही न शरमता ललिताने होकारार्थी मान हलवली. तिच्या होकाराने माझी नजर वरून खाली तिच्या छातीच्या उभारावर गेली. तिच्या उभारावर ताणलेल्या टी-शर्टमधून तिची उत्तेजित झालेली स्तनाग्रे दिसायला लागली. तिच्या टपोऱ्या स्तनाग्राच्या आकाराने...

ललिता भाग : ११

ललिता जणू काही घडलेच नाही अश्या आविर्भावात शांतपणे उठून उभी राहिली आणि चालत चालत ओट्याच्या कोपऱ्यातील मोरीजवळ गेली. तेथील माठातून तांब्याने पाणी घेऊन तिने तोंडात पाणी घेत गुळण्या केल्या आणि माझ्या वीर्याचा आपल्या तोंडातील अंश साफ केला. मी लंड पॅन्टमध्ये टाकून माझी...

ललिता भाग : १२

तिच्या तोंडातून मी लंड खेचून काढला तेव्हा तिच्या चेहर्‍यावर शंका उमटली पण मी वर जाऊया म्हणालो तेव्हा ती हसत उठली आणि लगबगीने माझ्या पुढे जीना वर चढायला लागली. पुन्हा तिचे नितंब माझ्या चेहऱ्याजवळ नाचत होते पण मी त्यावर जास्त लक्ष दिले नाही. आम्ही भरभर चालत माझ्या खोलीत...

ललिता भाग : १३

काही क्षण ललिताची स्तनाग्रे बोटांनी दाबल्यावर मी तिच्या उभारावर पंजा पसरला आणि तिचे दोन्ही उभार हलकेच दाबले. मग मी हात खाली आणत तिच्या कंबरेवर आणले आणि तिला हळूच पुढे ओढले. ती हळूच मा‍झ्या अंगावर झोपली आणि तिच्या छातीचे ते कोवळे उभार मा‍झ्या छातीवर चिरडले गेले. तिच्या...

ललिता भाग : १४

“एके दिवशी असेच आम्ही आमची गंमत करत घरात एकटेच होतो. मामा त्याच्या लेंग्यातून लवडा बाहेर काढून कॉटवर बसला होता आणि मी त्याच्या पुढे गुडघ्यावर बसून त्याचा लवडा चोखत होते. मामाला खूप मजा वाटत होती आणि तो डोळे मिटून मा‍झ्या डोक्यावर हात फिरवत माझ्याकडून लवडा चोखून घेत...

ललिता भाग : १६

काही क्षण तसे केल्यावर मी मा‍झ्या लंडाचा सुपाडा तिच्या बोच्याच्या भोकावर ठेवले आणि त्यावर तिची काय रिएक्शन होतेय ते मी पाहू लागलो. ललिताच्या लक्षात आले की मी तिच्या बोच्याच्या भोकावर माझा लंड ठेवला आहे तेव्हा तिचे अंग शहारले आणि ताठ झाले. उशीमध्ये खुपसलेल्या तिच्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!