ललिता भाग : ६

काही मिनिटे गप्पा मारल्यावर ललिताने उगाचच एक मादक अंगडाई दिली. माझी नजर लगेच तिच्या छातीच्या उभारावर गेली. तिने घातलेला ब्लाउज टाईट असल्याने आणि तिने हात ताणून आळस दिल्याने ब्लाउजच्या हूकांमध्ये मोठी फट पडली आणि मला आतील सफेद ब्रेसीयर आणि उभाराचा भाग दिसला. माझ्या नजरेकडे दुर्लक्ष करत ती म्हणाली,

“माझी आई तुमच्या वाड्याबद्दल बरेच काही सांगत असते. तेव्हा मला तुमचा वाडा बघायची इच्छा आहे. दाखवाल का मला?”

“हां जरूर. पण बऱ्याच खोल्या बंद आहेत आणि आत सामानपण इकडे तिकडे पडलेले आहे. तरी आवडेल तुला बघायला?” मी बसूनच म्हणालो कारण तिच्या ब्लाउजच्या फटीतून ब्रेसीयर आणि उभाराची झलक पाहून माझा लंड कडक व्हायला लागला होता.

“हो, का नाही. तुम्ही खोल्या उघडून दाखवा.” तिने उत्साहाने म्हटले.

“ठीक आहे, जशी तुझी मर्जी.” असे बोलून मी आरामखुर्चीवरून उठून उभा राहलो.

ललिता तिच्या आरामखुर्चीवर बसलेलीच होती, त्यामुळे जेव्हा मी जेव्हा उभा राहलो, तेव्हा माझ्या लंडाचा भाग तिच्या नजरेच्या रेषेत आला. माझा लंड किंचित कडक होता तेव्हा माझ्या पॅन्टवरून त्याचा फुगवटा सरळ सरळ दिसत होता.

तिने काही सेकंद माझ्या पॅन्टच्या फुगवट्याकडे रोखून पाहिले आणि नजर वर केली. माझ्याशी नजरा नजर झाली तसे ती चावटपणे हसली. मीपण सूचकपणे हसलो. पण ती काही बोलली नाही आणि तशीच गालातल्या गालात हसत उठून उभी राहिली. मग मी आत जाण्याच्या दरवाज्या जवळ गेलो आणि ती माझ्या मागोमाग आली.

आत शिरत मी ललिताला वाड्यातील एक एक खोली दाखवू लागलो. खालच्या मजल्यावर दिवाणखाना, स्वयंपाकघर, पाहुण्यांच्या खोल्या, नोकरांची खोली मिळून सात आठ खोल्या होत्या. एक एक खोली उघडत मी तिला माहिती देत सगळ्या खोल्या दाखवू लागलो.

शेवटी एक सामानाची खोली होती, ज्यामध्ये एक दरवाजा होता जो मागच्या गोदामात उघडत होता. तो दरवाजा उघडून मी तिला दरवाज्यातूनच गोदामाचा भाग दाखवत म्हणालो, “ही जागा तुझ्या चांगली परिचयाची आहे.” त्यावर ती माझ्याकडे बघून मिश्किलपणे हसली. खालच्या मजल्यावरच्या खोल्या झाल्यावर आम्ही वरच्या मजल्यावर जायला लागलो.

दिवाणखान्यानंतर वरच्या मजल्यावर जाण्याचा गोलाकार जीना होता. ललिता आधी माझ्या पुढे जिना चढायला लागली. सहाजिकच तिच्या मागे वर चढताना मला तिच्या स्कर्टमधून डुचमळणाऱ्या नितंबाची हालचाल न्याहाळायला मिळत होती.

त्याची तिला कल्पना होती तेव्हा ती जरा जास्तच मटकत वर जात होती. असे वाटत होते की तसेच तिला पकडून तिच्या त्या मटकणाऱ्या नितंबामध्ये तोंड खुपसावे पण मुश्किलीने मी माझ्या कामभावना दाबून ठेवत होतो. वरच्या मजल्यावर बहुतेक सगळ्या झोपण्याच्या खोल्या होत्या. एक एक करत मी तिला सगळ्या खोल्या उघडून दाखवू लागलो.

खोल्यांमध्ये असलेले जुन्या काळातले फर्निचर, वस्तू वगैरे पाहून ललिताला मजा वाटली. ती उत्साहाने मला त्याबद्दल बरेच प्रश्न विचारत होती आणि मी मला जमेल तसे तिला उत्तर देत होतो. खोली बघताना ती इकडे तिकडे फिरत असली की मी तिच्या अंगाचे निरीक्षण करत राहायचो. जसा चान्स मिळेल तशी माझी नजर तिच्या मादक अंगावर रेंगाळत होती.

त्याने माझी उत्तेजना जागृत राहिली आणि माझा लंड कडकच राहला. त्याचा फुगवटा पॅन्टवरून किंचित दिसत होता आणि मध्ये मध्ये ललिताची नजर त्यावर जात होती. पण ती त्याबद्दल काही बोलत नव्हती व आपल्याच मस्तीत वावरत होती. काही खोल्या दाखवून झाल्यावर ललिताने हसत मला विचारले,

“ती खोली कुठे आहे, ज्यातून तुम्ही त्या दिवशी आम्हाला बघितले?”

“आहे त्या कोपऱ्यात, जाऊ आपण तिकडे नंतर.” मी हसून म्हणालो.

“नाही, आधी मला ती खोली दाखवा.” तिने हसत म्हटले.

“का गं ती खोली बघायची खूप उत्सुकता आहे तुला, काही विशेष?” मी कुतुहलाने विचारले.

“काही नाही, असेच. दाखवा ना ती खोली.” तिने हसून म्हटले.

तिला ती खोली बघायची इतकी उत्सुकता होती हे पाहून मला मजा वाटली. मी सूचकपणे हसून तिला त्या खोलीकडे घेऊन गेलो. खोली उघडली तशी ती आत शिरली. ही खोली थोडी अंधारी होती तेव्हा मी लाईट लावली. वर झुंबराला लावलेल्या चाळीसच्या बल्बने खोलीत उजेड पडला.

त्या खोलीत सुरुवातीला थोडे सामान होते त्यातून वाट काढत आम्ही त्या खिडकीजवळ गेलो ज्यातून मी त्या दिवशी त्यांना संभोग करताना पाहिले होते. जमिनीपासून जवळ जवळ सहा फूट उंच अशी ती खिडकी दोन भागात विभागली होती आणि त्या दिवशी मी वरच्या भागाच्या उघड्या खिडकीतून त्यांना पाहिले होते.

मी ती वरची खिडकी उघडली आणि ललिता उत्साहाने त्यातून डोकावून गोदामात पहायला लागली. मी कुतुहलाने तिच्याकडे बघत राहलो. तिने वेगवेगळ्या दोन तीन पोझ घेऊन गोदामातील त्या बाकड्याकडे पाहिले ज्यावर त्या दिवशी ते झवत होते.

म्हणजे मी येथून त्यांना कसे पाहिले असेल, ह्याचा ती अंदाज घेत होती. तिला तसे पाहताना पाहून मला मजा वाटत होती. ती माझ्याकडे पाहून चावटपणे हसली आणि मी पण दिलखुलासपणे हसलो. मग ती मिश्किल स्वरात बोलायला लागली.

“हंम्म्म. म्हणजे त्या दिवशी तुम्ही येथून आम्हाला पाहिले तर?”

“हो, अगदी सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत.” मी हसून म्हणालो.

“पण मला नंतर एक आवाज ऐकू आला म्हणून आम्ही घाई घाईत कपडे घालून पळालो.” ललिता म्हणाली.

“हो, दरवाज्यातून बाहेर जाता जाता माझा दरवाज्याला धक्का लागला आणि आवाज झाला.”

“दरवाज्यातून बाहेर जाता जाता?” ललिता विचार करत करत म्हणाली, “पण आम्ही गेलेलो नव्हतो. म्हणजे तुम्ही आधीच बाहेर जात होता?”

“हो, कारण माझे झाले होते.” मी पटकन बोलून गेलो आणि माझ्या लक्षात आले मी तसे नव्हते बोलायला पाहिजे होते.

“झाले होते? काय?” ललिताने कुतुहलाने विचारले.

“काही नाही! म्हणजे तुम्हाला बघून झाले होते!” मी सारवा सारव करत म्हणालो.

“नाही. म्हणजे तुम्ही दुसरेच काहीतरी करत होता. काय करत होता तुम्ही?” ललिताने चावटपणे विचारले.

“काही नाही. कुठे काय. मी फक्त तुम्हाला बघत होतो, ‘बघून झाले होते’, असे मला म्हणायचे होते.” मी माझे टुमणे लावून धरले.

“आम्हाला बघत होता तर तुम्ही नंतर दरवाज्याकडे कशाला गेलात? नक्कीच तुम्ही काहीतरी करत होता,” ललिताने हसत हसत म्हटले आणि पुढे हळूच विचारले, “काय करत होता, सांगा ना, लाजता कशाला?”

“हम्म आता तू इतके आग्रहाने विचारतेय तर सांगतो तुला,” मी शेवटी नाइलाजाने सांगतोय असे दाखवत म्हणालो, “तुम्हाला करताना बघून मीपण उत्तेजित झालो होतो.”

“अच्छा. मग?” तिने पुढे विचारले.

ललिताच्या विचारण्यावरून कळत होते की तिला कल्पना असावी मी काय केले होते त्याची. फक्त तिला ते माझ्या तोंडून ऐकायचे होते म्हणून ती आग्रहाने विचारत होती.

“उत्तेजनेने माझा कडक झाला होता. तेव्हा मला राहवले नाही. मी माझी पॅन्ट खोलली आणि माझा बाहेर काढला.” तिच्याकडे रोखून पहात मी शांतपणे म्हटले.

“बाहेर काढला? काय?” तिने हसू दाबत चावटपणे विचारले.

“तुला माहीत आहे काय ते. जे तू घालून घेत होतीस लक्ष्मणचे.” मी बेधडकपणे बोललो.

“अहो, त्याला काहीतरी बोलतात आपल्या भाषेत, तो शब्द घ्यायला लाजताय तुम्ही?” ललिता हसत म्हणाली.

“तू माझ्यापेक्षा खूप लहान आहेस, तेव्हा मी आपल्यात थोडी मर्यादा ठेवत आहे.” मी म्हणालो.

“अहो त्याची काय गरज? तसेही तुम्ही म्हणता ना, आपण समवयस्कर आहोत ते, मग समवयस्कर असताना आपल्यात कसली मर्यादा?” ललिताने हसू दाबत युक्तिवाद केला.

“बरोबर आहे. आपण समवयस्कर आहोत, हे मीच म्हणतो. ठीक आहे. आता नाही काही मर्यादा ठेवणार आपल्यात,” मी हसून म्हणालो आणि पुढे जरा ठसक्यातच बोललो, “तुम्हाला झवताना बघून माझा लंड कडक झाला होता, तेव्हा मी माझा लंड बाहेर काढला आणि हलवायाला लागलो.”

“म्हणजे तुम्ही खूप एंजॉय केले त्या दिवशी. काय वाटत होते तुम्हाला, आम्हाला असे करताना बघून?”

हे बोलताना ललिताचा आवाज कंप पावत होता. बहुतेक ती उत्तेजित होत चालली होती. माझीपण उत्तेजना वाढत होती.

एका अठरा वर्षाच्या कोवळ्या मुलीबरोबर मी चावटपणे बोलत होतो. आमचे हे चावट बोलणे कुठल्या थराला जाणार होते हे मला माहीत नव्हते पण जे चालले होते त्याची मला मजा वाटत होती. ललिता सुद्धा आमचे चावट बोलणे एंजॉय करत होती हे स्पष्ट दिसत होते. म्हणूनच ती पुढे पुढे प्रश्न विचारून बोलणे चालू ठेवत होती.

“बरेच काही. फक्त एवढेच सांगतो, लक्ष्मणच्या जागी मी मला बघत होतो.” मी उत्तेजित स्वरात म्हटले.

“तुम्हाला मी आवडले?” हे विचारताना ललिताचा चेहरा लाल झाला.

“खूपच! खरे सांगायचे तर तुझ्या इतकी कोवळी मुलगी मी अजून पर्यंत बघितली नव्हती. म्हणजे तशी, पूर्ण नग्न! आत्तापर्यंत मी जितक्या मुलींना पाहिले, त्या एकतर माझ्या वयाच्या होत्या किंवा माझ्यापेक्षा मोठ्या पण तुझ्या इतकी सेक्सी पाहलीच नाही.” मी हळुवारपणे म्हणालो.

“चला काहीतरीच बोलताय तुम्ही. मी तर सावळी आहे, मी काय इतकी सुंदर आहे?” ललिता चक्क लाजत म्हणाली.

“अगं सुंदरता ही फक्त गोऱ्या रंगातच असते का? आणि तू काही इतकी सावळी नाहीस. किंचित निमगोरी आहेस पण तुझा चेहरा खूप आकर्षक आहे, लक्ष वेधून घेणारा.” मी तिची स्तुती करत म्हटले.

“त्या दिवशी तुम्ही माझ्या चेहऱ्याकडे बघत होता?” तिने मिश्किलपणे हसत विचारले.

“म्हणजे आधी आधी. तुम्ही कपडे काढल्यानंतर तुझ्या चेहऱ्याकडे लक्ष गेलेच नाही,” मीपण मिश्किलपणे उत्तर देत पुढे म्हणालो, “जाईल तरी कसे? लक्ष वेधून घेणारे बरेच काही नंतर दिसत होते!”

“तुम्ही माझी खोटी स्तुती करताय, मला बरे वाटावे म्हणून.” मा‍झ्या स्तुतिने ती मोहोरली होती खरी, पण तरीही काहीतरी बोलायचे म्हणून बोलत होती.

“अगं खरंच. तुझ्या इतकी सेक्सी आणि मादक मुलगी मला पूर्ण नग्न बघायला मिळत होती. तुझे नग्न अंग बघून मी इतका उत्तेजित झालो होतो की माझा लंड लोखंडासारखा कडक झाला होता. मुठीत धरून हलवताना मला ते जाणवत होते. आत्तापण त्या दिवशीचा सीन आठवला की मी उत्तेजित होतो.”

असे बोलून मी सूचकपणे खाली मा‍झ्या पॅन्टमधील फुगवट्याकडे पाहिले. ललितानेही चोरून मा‍झ्या पॅन्टकडे पाहिले आणि ती आपले हसू दाबत म्हणाली,

“मग नुसतेच हलवत होता की अजून काही केले?”

“आता हलवण्या शिवाय अजून काय करणार? मा‍झ्या जवळ थोडीच कोणी होते? हलवून हलवून शेवटी गाळला त्याला! लक्ष्मण तुझ्यात गळाला तेव्हा माझापण बांध फुटला. मला वाटते तूपण त्यावेळी झडली होतीस. बाकी काहीही म्हणा पण तुमच्या दोघांचे टायमिंग एकदम परफेक्ट होते, एकाच वेळी तुम्ही दोघंही झडला, मानलं तुम्हाला!” पुन्हा मी तिची स्तुती करत म्हटले.

“ते आम्ही प्रॅक्टीसने जमवतो.” ती हसू दाबत लालबुंद चेहर्‍याने म्हणाली.

“चांगलीच प्रॅक्टीस आहे म्हणजे तुम्हाला, तरी किती वेळा करता तुम्ही, म्हणजे आठवड्यातून?” मी कुतुहलाने विचारले.

“ते आम्हाला चान्स कसा मिळतो त्यावर असते, तरी आठवड्यातून चार पाच वेळा.” ती लाजत म्हणाली.

“वा! खूपच मजा मारता तुम्ही म्हणजे. पण मग त्या दिवशी नंतर तुम्ही परत कधी गोदामात आला नाहीत काय? मी पाहिले नाही कधी तुम्हाला नंतर.” मी म्हणालो.

“म्हणजे पुन्हा नंतर आम्ही येऊ म्हणून तुम्ही आमची वाट बघत होता?” तिने पुन्हा मिश्किलपणे विचारले.

“हो, मला असे वाटायचे की तुम्ही परत याल.”

“अहो कसे काय येणार आम्ही? त्या दिवशी घाईत कपडे करून आम्ही पळालो पण माझी निकर राहिली म्हणून मला कसेतरीच होत होते. घरी गेल्यावर मी निकर घातली नाही, हे आईच्या लक्षात आले तर माझी पंचाईत होणार होती. तेव्हा मी घरापर्यंत गेलेली मागे फिरले.” ती म्हणाली.

“अच्छा! म्हणून तू परत आली होतीस?”

“हो ना. परत येऊन बघते तर माझी निकर गायब झाली होती. तेव्हा माझा संशय पक्का झाला की आम्हाला कोणी तरी बघितले होते. मी तेव्हा पण वर खिडकीकडे पाहिले होते. पण मला कसली हालचाल दिसली नाही. शेवटी नाईलाजाने मी निघून गेले. मी थोडी टेंशनमध्ये गेले होते की कोण असेल ज्याने आम्हाला पाहिले होते ते.”

“तुझे नशीब चांगले की मी तुम्हाला पाहिले. मा‍झ्या जागी तो आमचा नोकर वगैरे असला असता तर तेव्हाच त्याने गावभर बोंबाबोंब केली असती.” मी हसत म्हणालो.

“हो ना, उगाचच बोभाटा झाला असता. पण मग तुम्हाला माझी निकर भेटली कशी काय? तुम्ही खाली तेथे गेला होता काय?” पुन्हा ललिताने कुतुहलाने विचारले.

ललिता

गेले चार वर्षे हा वाडा बंदच होता आणि वर्षातून दोन वेळा त्याची साफसफाई गावातील एका विश्वासू नोकराकडून केली जात होती. माझा जन्म ह्या वाड्यातच झाला होता. मी लहान असतानाच माझे आजोबा वारले होते आणि त्यांच्या पश्चात आजीने सगळी शेती आणि वाडा सांभाळला होता. तिची मुलगी म्हणजे...

ललिता भाग : २

साधारण अर्ध्या तासाने मला जाग आली. माझ्या डोक्यात त्या जोडीचाच विचार होता, तेव्हा मी पुन्हा त्या रूममध्ये आलो, ज्याच्या खिडकीतून मी त्यांना पाहिले होते. खिडकीतून गोदामात पाहिले तर ते दोघे आत दिसले नाही. बहुतेक आपला कारभार आटपून ते निघून गेले होते. मी खाली आलो आणि...

ललिता भाग : ३

दुसर्‍या दिवशी दुपारी मी वाड्यातच होतो आणि पुढच्या पडवीत आरामखुर्चीवर बसून काही कागदपत्र पहात होतो. वाड्याच्या आवाराचा दरवाजा उघडाच होता आणि त्यातून मला वाड्याकडे येणारी पायवाट दूरवर दिसत होती. आमचा हा वाडा गावाच्या बाहेर थोडा टेकडीवर असल्याने वरतून संपूर्ण गाव...

ललिता भाग : ४

मग एकदा तिची आई एका लग्नाला पुण्याला दोन दिवस गेली होती. तेव्हा रात्री घरातील एकांताचा फायदा घेत ललिताने लक्ष्मणला फशी पाडले आणि तिच्याबरोबर संभोग करायला भाग पाडले. आधी आधी तो कचरत होता पण नंतर तो पण पूर्ण साथ देऊन सुख घ्यायला लागला. त्या दोन दिवसात त्यांनी पाच/सहा...

ललिता भाग : ५

माझे गावात बरेच काम होते आणि येथून पुढे सारखे येणे जाणे असणार होते म्हणून मी वाड्यात टेलीफोन लाईन घेतली होती. त्या फोनवरून पुण्याला आई वडिलांशी तसेच इतर मित्रमंडळींशी संपर्क करायला मला बरे पडत असे. वाड्यात असताना मला गावात कोणाशी संपर्क करायचा असला की मी शालू काकूच्या...

ललिता भाग : ७

"तुम्ही गोदामाच्या आत आला कसे हे चेक करायला मी खाली गेलो. दरवाज्याच्या कडीची आयडीया मा‍झ्या लक्षात आली. मी आत गेलो तर जेथे तुम्ही सेक्स केला त्या जागी जायची मला हुक्की आली. तुला सांगतो, तुमचा वास तेथे सगळा दरवळत होता. खाली जमिनीवर माझे लक्ष गेले, तेव्हा तुमच्यापैकी...

ललिता भाग : ८

तिच्या बोलण्याने मी भानावर आलो आणि मी हसून उभा राहलो. मी उभा राहलो तसे मा‍झ्या पॅन्टमधील कडक झालेला लंडाचा फुगवटा स्पष्टपणे दिसायला लागला. आपोआप तिची नजर मा‍झ्या लंडाच्या फुगवट्यावर गेली. ती खाली बघत होती तोपर्यंत मी शर्टची बटण काढायला लागलो. बटणे काढून मी शर्ट काढला...

ललिता भाग : ९

तिचे म्हणणे मलाही पटले. आता तर ही सुरुवात होती. पुढे अजून बरीच गंमत घडणार होती आणि ललिताबरोबर मला बरीच मजा मारायला मिळणार होती. शेवटी सबर का फल मिठा होता है. तेव्हा मी समाधानाने हसलो आणि तिला होकार दिला. ललिताही मनमोकळेपणे हसली आणि तिने खाली मा‍झ्या लंडाकडे नजर टाकली....

ललिता भाग : १०

आम्हा दोघांची नजर एकमेकांना भिडली. जराही न शरमता ललिताने होकारार्थी मान हलवली. तिच्या होकाराने माझी नजर वरून खाली तिच्या छातीच्या उभारावर गेली. तिच्या उभारावर ताणलेल्या टी-शर्टमधून तिची उत्तेजित झालेली स्तनाग्रे दिसायला लागली. तिच्या टपोऱ्या स्तनाग्राच्या आकाराने...

ललिता भाग : ११

ललिता जणू काही घडलेच नाही अश्या आविर्भावात शांतपणे उठून उभी राहिली आणि चालत चालत ओट्याच्या कोपऱ्यातील मोरीजवळ गेली. तेथील माठातून तांब्याने पाणी घेऊन तिने तोंडात पाणी घेत गुळण्या केल्या आणि माझ्या वीर्याचा आपल्या तोंडातील अंश साफ केला. मी लंड पॅन्टमध्ये टाकून माझी...

ललिता भाग : १२

तिच्या तोंडातून मी लंड खेचून काढला तेव्हा तिच्या चेहर्‍यावर शंका उमटली पण मी वर जाऊया म्हणालो तेव्हा ती हसत उठली आणि लगबगीने माझ्या पुढे जीना वर चढायला लागली. पुन्हा तिचे नितंब माझ्या चेहऱ्याजवळ नाचत होते पण मी त्यावर जास्त लक्ष दिले नाही. आम्ही भरभर चालत माझ्या खोलीत...

ललिता भाग : १३

काही क्षण ललिताची स्तनाग्रे बोटांनी दाबल्यावर मी तिच्या उभारावर पंजा पसरला आणि तिचे दोन्ही उभार हलकेच दाबले. मग मी हात खाली आणत तिच्या कंबरेवर आणले आणि तिला हळूच पुढे ओढले. ती हळूच मा‍झ्या अंगावर झोपली आणि तिच्या छातीचे ते कोवळे उभार मा‍झ्या छातीवर चिरडले गेले. तिच्या...

ललिता भाग : १४

“एके दिवशी असेच आम्ही आमची गंमत करत घरात एकटेच होतो. मामा त्याच्या लेंग्यातून लवडा बाहेर काढून कॉटवर बसला होता आणि मी त्याच्या पुढे गुडघ्यावर बसून त्याचा लवडा चोखत होते. मामाला खूप मजा वाटत होती आणि तो डोळे मिटून मा‍झ्या डोक्यावर हात फिरवत माझ्याकडून लवडा चोखून घेत...

ललिता भाग : १५

दुसर्‍या दिवशी मला ललिता भेटली नाही की मला तिच्या दुकानावर जाता आले नाही. तिसर्‍या दिवशी दुपारी मी त्यांच्या दुकानावर गेलो तर फक्त शालू काकू एकट्याच दुकानात होत्या. लक्ष्मण दिसत नव्हता आणि त्या एका गिऱ्हाईकाला माल देत होत्या. म्हणून मी दुकानात आतल्या बाजूला उभा राहून...

ललिता भाग : १६

काही क्षण तसे केल्यावर मी मा‍झ्या लंडाचा सुपाडा तिच्या बोच्याच्या भोकावर ठेवले आणि त्यावर तिची काय रिएक्शन होतेय ते मी पाहू लागलो. ललिताच्या लक्षात आले की मी तिच्या बोच्याच्या भोकावर माझा लंड ठेवला आहे तेव्हा तिचे अंग शहारले आणि ताठ झाले. उशीमध्ये खुपसलेल्या तिच्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!