ललिता भाग : १६

काही क्षण तसे केल्यावर मी मा‍झ्या लंडाचा सुपाडा तिच्या बोच्याच्या भोकावर ठेवले आणि त्यावर तिची काय रिएक्शन होतेय ते मी पाहू लागलो. ललिताच्या लक्षात आले की मी तिच्या बोच्याच्या भोकावर माझा लंड ठेवला आहे तेव्हा तिचे अंग शहारले आणि ताठ झाले. उशीमध्ये खुपसलेल्या तिच्या तोंडातून घुसमटलेला चित्कार बाहेर पडला.

तिच्या बोच्याच्या त्या इवल्याश्या भोकात माझा जाडसर लंड घालून तिची गांड मारणे त्या क्षणाला तरी शक्य नव्हते पण मी मुद्दाम तिला चेकळवत होतो. बोच्यात लंड घालून गांड मारतात हे ललिताला माहीत असेल की नाही हे मला माहीत नव्हते पण तिच्या त्या भोकावर मी माझा सुपाडा घासत होतो त्याने ती चांगलीच चेकाळली होती.

मग मी तिच्या फटीत पुन्हा लंड ठेवून तिचे नितंब मा‍झ्या लंडावर दाबून तिच्या फटीत लंड घासायला लागलो. साधारण दोन मिनिटे तसे केल्यावर मी मागे झालो आणि तिच्या नितंबाला धक्का देऊन तिला खाली पाडत झोपायला लावले. ती वळली आणि आपल्या पाठीवर खाली झोपली. मी वर आल्यापासून प्रथमच मला तिचा चेहरा आता व्यवस्थित दिसला.

नशेत असल्यासारखे तिचे डोळे जड झाले होते आणि त्यात मला वेगळीच कामवासना दिसत होती. मी तिच्या बोच्याचे भोक डिवचले होते आणि त्याने ती इतकी चेकाळली होती हे ओळखायला मला वेळ लागला नाही. आत्ता नाही पण नंतर कधीतरी तिची गांड मारण्याचा विचार मी मनात नक्की केला.

नशिल्या डोळ्याने माझ्याकडे बघत असलेल्या ललिताचे इवलेसे टपोरे ओठ विलग होते आणि त्यावरून ती मध्ये मध्ये आपली जीभ फिरवत होती. तिची नजर वारंवार मा‍झ्या कडक लंडावर जात होती त्यावरून मी ओळखले की तिला माझा लंड तोंडात घ्यायचा होता.

मी तिच्याकडून लंड चाटून घ्यायला उत्सुक होतो तेव्हा तिच्या मी पुढे सरसावलो. गुडघ्यावर रांगत रांगत मी तिच्या चेहऱ्याजवळ गेलो आणि मा‍झ्या लंडाचा सुपाडा तिच्या तोंडाच्या जवळ धरला. तिला कळले मला काय हवे होते ते तेव्हा किंचित हसत ती उत्साहाने वर झाली आणि तिने आपले ओठ मा‍झ्या सुपाड्याजवळ आणले.

वर माझ्याकडे बघत ललिताने हळूच आपले ओठ विलग केले आणि आपली जीभ बाहेर काढून मा‍झ्या सुपाड्याला लावली. अक्षरश: त्याने मा‍झ्या अंगावर काटा उभा राहला. ललिता लंड चोखण्यात माहीर होती आणि म्हणून तिच्याकडून चोखून घेण्यास मी जाम उत्सुक होतो.

तेव्हा आता जेव्हा तिच्या जि‍भेचा स्पर्श मा‍झ्या लंडाला झाला तेव्हा तिच्या चोखण्याचे ते स्वर्गीय सुख पुन्हा एकदा मला मिळणार ह्या आनंदाने मा‍झ्या मनात थुई थुई कारंजे उडायला लागली. मा‍झ्या लंडाच्या सुपाड्यावर वरून खाली आपली जीभ फिरवत तिने माझा सुपाडा आपल्या लाळेने ओला केला आणि थोडे पुढे झुकून माझा लंड तोंडात घेतला आणि मग ललिता आवडीने माझा लंड तोंड मागे-पुढे करत चोखायला लागली.

‘आहहहऽऽ’ करत मी एक सुखाचा सुस्कारा सोडाला आणि माझे अंग रिलॅक्स झाले. ती माझा लंड चोखत होती तोपर्यंत मी तिच्या नितळ मांडीवरून हात फिरवायला सुरुवात केली. दोन्ही मांड्यां कुरवाळल्यावर मी हात तिच्या जांघेत नेला आणि तिच्या योनिवरील तिच्या दाण्यावर बोट ठेवले.

तिने लगेच आपले पाय फाकवून आपली योनी उघडी केली. मग मी तिच्या योनित एक बोट घालून वरील तिचा दाणा बोटाने चोळायला लागलो. ती तशी आधीच ओली होती पण आता तिचा दाणा चोळून मी तिला अजून जास्त ओली करायला लागलो.

मधले बोट पूर्णपणे ललिताच्या योनित घालून मी हलवत होतो आणि तिचा दाणा घासत होतो. ती आपल्या कंबरेची हालचाल करून मला साथ देत होती. तिच्या ओलसर उबदार तोंडाने माझा कडक लंड अजूनच कडक झाला होता आणि आता तो मी बोट घालत असलेल्या तिच्या योनित शिरायला उत्सुक होता.

तेव्हा मी मागे झालो आणि तिच्या तोंडातून माझा लंड बाहेर काढला. मग पुन्हा गुडघ्यावर रांगत मी मागे आलो आणि तिच्या पायात शिरायला लागलो. तिने आपला एक पाय वर उचलत पटकन मला जागा करून दिली आणि पाय अजून जास्त फाकवले. माझा कडक लंड ताठपणे उभा राहून तयार होता आणि तिची ओली योनी पाझरत मा‍झ्या लंडासाठी तयार होती.

तिच्या बगलेत हात रोवून मी पवित्रा घेतला आणि माझी कंबर तिच्या योनिवर आणून मा‍झ्या लंडाचा सुपाडा तिच्या योनिला टेकवला. लंडाला ना मी हात लावला ना तिने आणि फक्त माझी कंबर हलवून मी सुपाडा तिच्या योनिच्या भेगेत घातला. कंबर हलवून मी तिचे भोक शोधले आणि जसा सुपाडा तिच्या भोकावर आला तसे मी दाब देत तिच्या भोकात सारायला लागलो.

ललिताची योनी पाझरून चांगलीच बुळबुळीत झाली होती त्यामुळे ह्या वेळी मला तिच्या योनित लंड घालायला कसलाही त्रास पडला नाही. मनातून तर खूप वाटत होते की गपकन पूर्ण लंड तिच्या त्या कोवळ्या तप्त योनित घालावा पण मी संयम दाखवत हळूहळू लंड आत घालत होतो.

शेवटचा इंचभर लंड राहला तेव्हा ललितानेच वर धक्का मारून माझा पूर्ण लंड आत घेतला आणि मा‍झ्या जांघा तिच्या जांघेला चिकटल्या. हळूच माझे अंग मी तिच्या अंगावर दाबले आणि तिच्या छातीचे उभार मा‍झ्या छातीखाली चिरडले गेले. तिच्या छातीवरील कडक झालेली स्तनाग्रे मा‍झ्या छातीला टोचायला लागली. तिच्या अंगावर माझा पूर्ण भार टाकत मी रिलॅक्स झालो आणि तिच्या तोंडाजवळ तोंड नेऊन मी तिच्या ओठांवर ओठ ठेवले.

क्षणभर आम्ही एकमेकांच्या नजरेत खोलवर पाहिले. आपोआप ललिताने डोळे मिटले आणि तिने आपले ओठ मा‍झ्या ओठांवर दाबले. तिच्या बगलेतील हात मी खाली रोवले आणि तिच्या खांद्याला पकडत तिला घट्ट आवळून धरले आणि तिच्या ओठांचे चुंबन घ्यायला लागलो. खाली माझा लंड मेख मारल्यासारखा घट्टपणे तिच्या योनित खुपसलेला होता.

मी पूर्ण ताकतीनिशी ललिताची योनी झवायला लागलो. चार फटक्यानंतर अचानक ललिताचे अंग कडक झाले. एक आर्त किंचाळी मारत तिने मला गच्च आवळले आणि आपल्या पायाचा विळखा मा‍झ्या कंबरेला घातला.

झपाटल्या सारखी ती आपली कंबर हलवून आपली योनी मा‍झ्या लंडावर दाबायला लागली. ललिता झडत होती. मी तिच्या आईला झवतोय ह्या कल्पनेने तिच्या उत्तेजनेचा बांध फुटला आणि मा‍झ्या आधी तीच रत झाली. ‘आह्हहहऽऽ उहहहऽऽ’ करत करत चित्कारत, हुंकारत ती शांत होत गेली.

जेव्हा ती शांत झाली तेव्हा तिने मला सोडले आणि तिचे अंग रिलॅक्स झाले. माझी उत्तेजनाही शिगेला पोहचली होती पण मी स्वत:ला थोपवून धरले आणि तिच्या अंगावर रिलॅक्स होऊन पडलो. मी तिच्या योनित धक्के मारायचेही बंद केले आणि काही क्षण स्तब्धपणे पडून राहलो.

दोन तीन मिनिटे गेल्यावर मी पुन्हा हळूहळू तिला झवायला लागलो. मी कंबर हलवायाला लागलो तसे ललिता भानावर आले आणि डोळे उघडून माझ्याकडे बघायला लागली. मी हसलो तसे ती पण लाजत हसली. मी तिची मिठी अजूनच घट्ट केली आणि झवण्याचा स्पीड वाढवला.

मग मी गुडघे पुढे करत वर व्हायला लागलो आणि माझ्या बरोबर ललिताला वर खेचले. गुडघ्यावर बसून मी ललिताला मा‍झ्या मांडीवर घेतले. मी वर होऊन बसून तिला मा‍झ्या मांडीवर घेत असताना माझा लंड पूर्ण वेळ तिच्या योनित गाडलेला होता. तिला तसेच अंगावर घेऊन मी पाय मोकळे केले आणि खाली बसलो.

पाय थोडे पुढे पसरवून आता मी पलंगावर बसलो होतो आणि ललिता आपल्या योनित माझा लंड घेऊन मा‍झ्या मांडीवर बसली होती. तिचे अंग वजनाने हलकेच होते तेव्हा मी लीलया तिला पेलत होतो. एकमेकांना मिठी मारून आम्ही घट्ट पकडून बसलो होतो.

आपोआप आमचे ओठ एकमेकांच्या ओठांना भिडले आणि आम्ही चुंबन घ्यायला लागलो. ललिताच्या नितळ पाठीवरून हात फिरवत मी तिची जीभ चोखायला लागलो आणि आपली कंबर हलवायाला लागलो.

ती पण हलून मला साथ द्यायला लागली आणि तिच्या योनित माझा लंड धक्के द्यायला लागला. तिच्या पाठीवरून मी हात खाली नेले आणि तिचे मांसल नितंब दोन्ही हाताने कुस्करायला लागलो. मग तिला किंचित वर उचलून मी खालून तिची योनी झवायला लागलो. तिला वर उचलल्याने मला झवायला थोडी अजून जागा झाली आणि आता माझा लंड व्यवस्थित तिच्या योनित आत बाहेर व्हायला लागला.

ललिताला आता मी उचलून उचलून मा‍झ्या लंडावर दाबायला लागलो आणि त्वेषाने तिला झवायला लागलो. ती पण आपला दाणा मा‍झ्या लंडाच्या वरच्या भागावर घासला जाईल असे हलायला लागली. काही क्षणात मी बेभान झालो आणि माझी कामोत्तेजना शिगेला पोहचली. मी मुद्दाम डोळे मिटून घेतले आणि माझा स्फोट झाला.

मी ललिताच्या योनित मा‍झ्या वीर्याची धार सोडली. गचागच झवून मी ललिताच्या योनित झडायला लागलो. ललिता सुद्धा पुन्हा एकदा रत झाली आणि परत एकदा झडायला लागली. रानटी जनावरासारखे आम्ही एकमेकांच्या अंगाशी झुंजत आपापल्या इंद्रियातील कामवासना बाहेर सोडत होतो.

ती वर असल्याने तिच्या योनित गळलेले माझे वीर्य खाली लंडावर ओघळत होते. जेव्हा दोघांची वासना रिक्त होऊन मोकळी झाली तेव्हा मी ललिताला खाली पाडली आणि अलगद पलंगावर झोपवली. मग मी तिच्या बाजूला कोसळून पाठीवर पडलो.

डोळे मिटून एकमेकांच्या मिठीत नंतर आम्ही बराच वेळ पडून राहलो. नंतर आम्ही उठलो आणि आपापले कपडे घातले. खाली येऊन आम्ही फ्रेश वगैरे झालो. मी काही बोलत नव्हतो की ललिता काही बोलत नव्हती.

ती निघताना तिने मा‍झ्या ओठांवर एक रसरशीत चुंबन दिले आणि ती वळून चालायला लागली. मी इतका विचारात गुंगून गेलो की तिला पुन्हा थांबवायचे भान मला राहिलेच नाही. ललिताच्या विचारातच ती संध्याकाळ आणि रात्र संपून गेली.

पुढच्या आठवड्यात मी आणि ललिताला किती वेळा झवलो ह्याची गणतीच नव्हती. ती येता-जाता वाड्यात येत होती आणि माझ्याकडून झवून जात होती. लक्ष्मण परत येईपर्यंत ती माझ्या लंडावर तुटून पडली होती. तो परत आल्यावर ललिता अधून मधून लक्ष्मणकडून आपली तृप्ती करून घेत होती. पण ती माझ्याकडे आली की झवून घेतल्याशिवाय जात नव्हती.

ललिता

गेले चार वर्षे हा वाडा बंदच होता आणि वर्षातून दोन वेळा त्याची साफसफाई गावातील एका विश्वासू नोकराकडून केली जात होती. माझा जन्म ह्या वाड्यातच झाला होता. मी लहान असतानाच माझे आजोबा वारले होते आणि त्यांच्या पश्चात आजीने सगळी शेती आणि वाडा सांभाळला होता. तिची मुलगी म्हणजे...

ललिता भाग : २

साधारण अर्ध्या तासाने मला जाग आली. माझ्या डोक्यात त्या जोडीचाच विचार होता, तेव्हा मी पुन्हा त्या रूममध्ये आलो, ज्याच्या खिडकीतून मी त्यांना पाहिले होते. खिडकीतून गोदामात पाहिले तर ते दोघे आत दिसले नाही. बहुतेक आपला कारभार आटपून ते निघून गेले होते. मी खाली आलो आणि...

ललिता भाग : ३

दुसर्‍या दिवशी दुपारी मी वाड्यातच होतो आणि पुढच्या पडवीत आरामखुर्चीवर बसून काही कागदपत्र पहात होतो. वाड्याच्या आवाराचा दरवाजा उघडाच होता आणि त्यातून मला वाड्याकडे येणारी पायवाट दूरवर दिसत होती. आमचा हा वाडा गावाच्या बाहेर थोडा टेकडीवर असल्याने वरतून संपूर्ण गाव...

ललिता भाग : ४

मग एकदा तिची आई एका लग्नाला पुण्याला दोन दिवस गेली होती. तेव्हा रात्री घरातील एकांताचा फायदा घेत ललिताने लक्ष्मणला फशी पाडले आणि तिच्याबरोबर संभोग करायला भाग पाडले. आधी आधी तो कचरत होता पण नंतर तो पण पूर्ण साथ देऊन सुख घ्यायला लागला. त्या दोन दिवसात त्यांनी पाच/सहा...

ललिता भाग : ५

माझे गावात बरेच काम होते आणि येथून पुढे सारखे येणे जाणे असणार होते म्हणून मी वाड्यात टेलीफोन लाईन घेतली होती. त्या फोनवरून पुण्याला आई वडिलांशी तसेच इतर मित्रमंडळींशी संपर्क करायला मला बरे पडत असे. वाड्यात असताना मला गावात कोणाशी संपर्क करायचा असला की मी शालू काकूच्या...

ललिता भाग : ६

काही मिनिटे गप्पा मारल्यावर ललिताने उगाचच एक मादक अंगडाई दिली. माझी नजर लगेच तिच्या छातीच्या उभारावर गेली. तिने घातलेला ब्लाउज टाईट असल्याने आणि तिने हात ताणून आळस दिल्याने ब्लाउजच्या हूकांमध्ये मोठी फट पडली आणि मला आतील सफेद ब्रेसीयर आणि उभाराचा भाग दिसला. माझ्या...

ललिता भाग : ७

"तुम्ही गोदामाच्या आत आला कसे हे चेक करायला मी खाली गेलो. दरवाज्याच्या कडीची आयडीया मा‍झ्या लक्षात आली. मी आत गेलो तर जेथे तुम्ही सेक्स केला त्या जागी जायची मला हुक्की आली. तुला सांगतो, तुमचा वास तेथे सगळा दरवळत होता. खाली जमिनीवर माझे लक्ष गेले, तेव्हा तुमच्यापैकी...

ललिता भाग : ८

तिच्या बोलण्याने मी भानावर आलो आणि मी हसून उभा राहलो. मी उभा राहलो तसे मा‍झ्या पॅन्टमधील कडक झालेला लंडाचा फुगवटा स्पष्टपणे दिसायला लागला. आपोआप तिची नजर मा‍झ्या लंडाच्या फुगवट्यावर गेली. ती खाली बघत होती तोपर्यंत मी शर्टची बटण काढायला लागलो. बटणे काढून मी शर्ट काढला...

ललिता भाग : ९

तिचे म्हणणे मलाही पटले. आता तर ही सुरुवात होती. पुढे अजून बरीच गंमत घडणार होती आणि ललिताबरोबर मला बरीच मजा मारायला मिळणार होती. शेवटी सबर का फल मिठा होता है. तेव्हा मी समाधानाने हसलो आणि तिला होकार दिला. ललिताही मनमोकळेपणे हसली आणि तिने खाली मा‍झ्या लंडाकडे नजर टाकली....

ललिता भाग : १०

आम्हा दोघांची नजर एकमेकांना भिडली. जराही न शरमता ललिताने होकारार्थी मान हलवली. तिच्या होकाराने माझी नजर वरून खाली तिच्या छातीच्या उभारावर गेली. तिच्या उभारावर ताणलेल्या टी-शर्टमधून तिची उत्तेजित झालेली स्तनाग्रे दिसायला लागली. तिच्या टपोऱ्या स्तनाग्राच्या आकाराने...

ललिता भाग : ११

ललिता जणू काही घडलेच नाही अश्या आविर्भावात शांतपणे उठून उभी राहिली आणि चालत चालत ओट्याच्या कोपऱ्यातील मोरीजवळ गेली. तेथील माठातून तांब्याने पाणी घेऊन तिने तोंडात पाणी घेत गुळण्या केल्या आणि माझ्या वीर्याचा आपल्या तोंडातील अंश साफ केला. मी लंड पॅन्टमध्ये टाकून माझी...

ललिता भाग : १२

तिच्या तोंडातून मी लंड खेचून काढला तेव्हा तिच्या चेहर्‍यावर शंका उमटली पण मी वर जाऊया म्हणालो तेव्हा ती हसत उठली आणि लगबगीने माझ्या पुढे जीना वर चढायला लागली. पुन्हा तिचे नितंब माझ्या चेहऱ्याजवळ नाचत होते पण मी त्यावर जास्त लक्ष दिले नाही. आम्ही भरभर चालत माझ्या खोलीत...

ललिता भाग : १३

काही क्षण ललिताची स्तनाग्रे बोटांनी दाबल्यावर मी तिच्या उभारावर पंजा पसरला आणि तिचे दोन्ही उभार हलकेच दाबले. मग मी हात खाली आणत तिच्या कंबरेवर आणले आणि तिला हळूच पुढे ओढले. ती हळूच मा‍झ्या अंगावर झोपली आणि तिच्या छातीचे ते कोवळे उभार मा‍झ्या छातीवर चिरडले गेले. तिच्या...

ललिता भाग : १४

“एके दिवशी असेच आम्ही आमची गंमत करत घरात एकटेच होतो. मामा त्याच्या लेंग्यातून लवडा बाहेर काढून कॉटवर बसला होता आणि मी त्याच्या पुढे गुडघ्यावर बसून त्याचा लवडा चोखत होते. मामाला खूप मजा वाटत होती आणि तो डोळे मिटून मा‍झ्या डोक्यावर हात फिरवत माझ्याकडून लवडा चोखून घेत...

ललिता भाग : १५

दुसर्‍या दिवशी मला ललिता भेटली नाही की मला तिच्या दुकानावर जाता आले नाही. तिसर्‍या दिवशी दुपारी मी त्यांच्या दुकानावर गेलो तर फक्त शालू काकू एकट्याच दुकानात होत्या. लक्ष्मण दिसत नव्हता आणि त्या एका गिऱ्हाईकाला माल देत होत्या. म्हणून मी दुकानात आतल्या बाजूला उभा राहून...

error: नका ना दाजी असं छळू!!