ललिता भाग : १४

“एके दिवशी असेच आम्ही आमची गंमत करत घरात एकटेच होतो. मामा त्याच्या लेंग्यातून लवडा बाहेर काढून कॉटवर बसला होता आणि मी त्याच्या पुढे गुडघ्यावर बसून त्याचा लवडा चोखत होते. मामाला खूप मजा वाटत होती आणि तो डोळे मिटून मा‍झ्या डोक्यावर हात फिरवत माझ्याकडून लवडा चोखून घेत होता.

“तेवढ्यात खोलीचा दरवाजा उघडला आणि दारातून माझी आई आत आली. मी हळूच मान वळवून तिच्याकडे पाहिले. मामानेही सावकाश डोळे उघडून तिच्याकडे पाहिले. तिने जेव्हा आमच्याकडे पाहिले आणि जेव्हा तिच्या लक्षात आले की आमचे काय चालले होते ते तेव्हा तिने आश्चर्याने तोंड वासले.

“एक दोन क्षण ना मला काही सुचले ना मामाला. पण जेव्हा आई जीवाच्या आकांताने किंचाळली तेव्हा मामा धडपडत उठला. मामा जाम टरकला आणि लगबगीने आपला लेंगा घालायला लागला. आई मामाला शिव्या देत त्याच्याकडे धावली. घाण घाण शिव्या देत ती त्याला मारायला लागली आणि तो कसेबसे तिला चुकवत आपल्या लेंग्याची नाडी बांधायला लागला.

“मीपण जाम घाबरले आणि मा‍झ्या लक्षात आले की मी जर तेथे थांबले तर माझे काही खरे नव्हते. तेव्हा आई मामाबरोबर झटत होती तोपर्यंत मी खोलीच्या बाहेर पळून गेले. मी मा‍झ्या खोलीत पळत आले आणि दरवाजा लावून घेतला. कॉटवर पडून मी गच्च डोळे मिटून घेतले आणि आईचा किंचाळल्याचा आवाज ऐकत राहले.

“नंतर बाहेर काय झाले ते मला माहीत नाही पण साधारण अर्ध्या तासाने आईने मा‍झ्या खोलीचा दरवाजा वाजवला. मी घाबरत घाबरत गेले आणि दरवाजा उघडला. आईला बघितल्या बरोबर मी तिच्या गळ्यात पडले आणि धाय मोकलून रडायला लागले.

“रडत रडत मी तिला सांगायला लागले की मामा जबरदस्ती तिच्याकडून तसे करून घेत होता. मला कवेत घेत आई आत आली आणि आम्ही एकमेकांच्या मिठीत कॉटवर बसलो. मामा आणि माझ्यातील त्या गोष्टीबद्दल ती मला प्रश्न विचारायला लागली आणि मी रडत रडत तिला उत्तर द्यायला लागले.

“मी तिला अश्या तऱ्हेने आमची कथा सांगितली की जे घडले त्यात माझा काही दोष नव्हता अशी तिची समजूत झाली. मग आईने मला माझे कपडे गोळा करायला सांगितले आणि आम्ही मामाचे घर सोडले. मग मी पुन्हा आईबरोबर इकडे रहायला लागले.”

येथपर्यंत ललिताने तिची कथा मला सांगितली आणि काही क्षण पॉज घेतला. ललिताला लंड चोखायला कोणी शिकवले हे आता मला कळले होते. तिच्या मामाने तिला ते कसब शिकवले होते आणि तिची ती कहाणी ऐकून माझा लंड कडक झाला होता.

मा‍झ्या मिठीत झोपलेल्या ललिताने माझा ताठ झालेला लंड पकडला आणि ती हळुवारपणे त्याला हलवायाला लागली. ललिता माझा कडक लंड हलवत होती तेव्हा मी नकळत तिची छाती दाबत तिला आवळत होतो. तसे तिला दाबता दाबता मी तिला विचारले,

“एक विचारू? लक्ष्मण बरोबर तुला संबंध ठेवायची गरज का पडली?”

“ह्याच्यासाठी!” चावटपणे हसून बोलत ललिताने मा‍झ्या लंडाकडे इशारा केला.

“अच्छा. म्हणजे तुला पुरूषाचा लंड हवा होता.” तिला काय म्हणायचे होते ते समजून मी हसून म्हटले.

“अगदी बरोबर,” पुन्हा चावटपणे हसून ललिता म्हणाली, “एकदा पुरूषाच्या हत्याराची चटक लागली की त्याच्या शिवाय चैन पडत नाही तर ते अगदी खरे होते. लक्ष्मण आमच्याकडे रहायला यायच्या आधी तरी मला तशी पुरूषाची गरज वाटत नव्हती. पण तो आमच्या बरोबर रहायला लागला आणि मला कळत नकळत त्याच्या हत्याराची कल्पना यायला लागली. तेव्हा मग माझी छकुली कासावीस व्हायला लागली.

“नाही म्हटले तरी मामाच्या हत्याराने मला थोडी चटक लागलेली होती पण मग मला कोणा पुरूषाचे हत्यार बघायला मिळाले नव्हते. लक्ष्मण आयताच मुलगा घरात मिळाला तेव्हा मी त्याच्याकडे आकर्षित झाले. मग मी त्याला मा‍झ्या जाळ्यात ओढले आणि त्याच्याबरोबर संबंध चालू केले.”

“हंम्म्म. आणि शालू काकूला तुझ्या लक्ष्मण बरोबरील संबंधाबद्दल काही कल्पना नाही.”

“नाही. मी ते लपवून ठेवले आहेत.” तिने म्हटले.

“हा. ते तर लपवलेलेच असणार.” मी हसून म्हणालो.

मी ललिताला खाली पाठीवर पाडली आणि तिच्या अंगावर चढलो. तिच्या ओठांचे मी उत्कटपणे चुंबन घ्यायला लागलो आणि खाली थोडा वर होऊन तिच्या ओल्या भोकात मी माझा लंड घालायला लागलो.

तिच्या ओलसर बुळबुळीत भोकाने कळत होते की तिची कहाणी मला सांगता सांगता तीपण उत्तेजित झालेली होती. त्यामुळे सुळकन माझा लंड तिच्या भोकात शिरला आणि मी गपकन तो मुळापर्यंत तिच्या योनित खुपसला. ’उफऽऽ’ करत ललिताने आपल्या अंगाला एक झटका दिला.

मी इतक्या जोराने तिच्यात घालेल ह्याची तिला अपेक्षा नसावी. पण मी तिच्या फिलिंगची तमा न बाळगता माझी कंबर हलवायाला लागलो आणि गचागच तिला झवायला लागलो. तिला झवता झवता मी तिच्या तोंडात जीभ घालून तिची जीभ चोखायला लागलो. माझा एक हात मी तिच्या मानेखाली घालून तिला वर ओढत होतो आणि दुसर्‍या हाताने तिचा एक उभार पकडून कुस्करत होतो.

एक आर्त किंचाळी मारत मी ललिताच्या योनित मा‍झ्या वीर्याच्या पिचकाऱ्या सोडायला लागलो. गचागच तिची योनी झवत मी तिच्यात झडायला लागलो. मी केवळ रानटी कामवासनेच्या भरात तिला झवलो आणि तिच्या योनित माझे वीर्य सोडले. सगळे वीर्य तिच्या योनित सोडल्यावर लंड शांत होत गेला.

माझी कामवासना कमी कमी होत गेली तसा लंड मलूल व्हायला लागला. माझे धक्के कमी कमी करत नंतर मी तिच्या अंगावर निपचित पडून राहलो. मा‍झ्या ह्या पाशवी झवण्यात मी ललिताला काहीही दिले नाही. तिची तृप्ती किंवा तिच्या भावनांचा मी जराही विचार न करता केवळ मा‍झ्या वासनेची तृप्ती करून घेतली.

पण तिने काही तक्रार केली नाही व मला साथ दिली. झवून तिच्यात गळून मी तिच्या अंगावर पडलो होतो आणि ती मा‍झ्या पाठीवर व केसांमध्ये हात फिरवून मला कुरवाळत राहिली.

काही क्षणानंतर मी भानावर आलो आणि तिच्या बाजूला लवंडलो. ती वळून मा‍झ्या मिठीत आली आणि मी तिला जवळ घेतले. एकमेकांना कुरवाळत आम्ही तसेच थोडा वेळ पडून राहलो. मनातून मी विचार करत होतो की ललिताला मी आता पाहिजे तसा झवत होतो आणि ती मला पाहिजे तसे झवायला देत होती.

मी कल्पनाही केली नव्हती की ह्या गावात आल्यानंतर मला अशी एखादी कोवळी मुलगी झवायला मिळेल ह्याची. आमच्यातील हे लैंगिक संबंध पुढे कसे वळण घेईल आणि पुढे किती काळ मला तिला झवायला मिळणार होते, ह्याची मला काही कल्पना नव्हती. पण एक गोष्ट खरी होती की ललितासारखी मुलगी या आधी मला झवायला मिळाली नव्हती.

संध्याकाळ होऊन आता अंधार पडला होता. ललिताला आता निघायला पाहिजे होते. तेव्हा तिच्या ओठांचे शेवटचे चुंबन घेऊन मी उठलो आणि तिलाही उठवले. बाजूला पडलेला तिचा फ्रॉक उचलून आम्ही तसेच नागड्याने खोली बाहेर पडलो आणि खाली आलो.

ललिता मागील आवारातील टॉयलेटमध्ये फ्रेश व्हायला गेली आणि मी बाहेर पडवीत आलो. पाच मिनिटांनी ललिता फ्रेश होऊन आली. मी नागडा होतो आणि तीपण नागडीच होती. तेव्हा तिचे नग्न शरीर बघून माझा लंड पुन्हा ताठ व्हायला लागला.

तिरक्या नजरेने मा‍झ्या लंडाकडे बघून मिश्किलपणे हसत तिने फ्रॉक अंगात घातला. मग ती मला येऊन चिकटली आणि मला मिठी मारत मा‍झ्या ओठांवर ओठ ठेवून म्हणाली,

“तुमचा नागोबा काही शांत बसायचे नाव घेत नाही हं, पुन्हा फुत्करायला लागलाय.”

“हो ना. आता त्याला तुझे बीळ इतके आवडलेय की सारखा बीळात जायचे म्हणतोय.” मी हसून तिला म्हणालो.

“मग नाही कोण म्हणतेय? बीळालापण आवडते नागोबाला आत घ्यायला.” मा‍झ्या कडक होत असलेल्या लंडावरून हात फिरवत ती म्हणाली.

“नाही ललिता, आता राहू दे. ऑलरेडी तुला उशीर झालाय. नागोबाला काय आज नाही तर उद्या पुन्हा बीळात जाईल तो.” मी म्हणालो.

“असू द्या हो. जर त्याला आत्ताच बीळात जावसे वाटतेय तर जाऊ द्या.” तरीही ललिता मादकपणे म्हणाली.

“खरंच? तुला अजून एकदा करावेसे वाटतेय?” मी उत्सुकतेने तिला आवळत विचारले.

“हंम्मऽऽऽ जर आपण पटकन केले तर. मघाशी माझी तृप्ती झालीच नाही.” तिने चावटपणे म्हटले.

ललिताने मला मागे सरकवत आरामखुर्चीवर बसवले. मी मुकाटपणे खुर्चीवर बसलो आणि ललिताने माझा कडक होत असलेला लंड मुठीत धरून खसाखस हलवला. क्षणार्धात तो कडक झाला आणि ताठ होऊन उभा राहला.

मग ललिताने आपला फ्रॉक वर केला आणि एक पाय मा‍झ्या मांडीवरून टाकून ती मा‍झ्या लंडावर आली. माझा लंड सरळ पकडून तिने आपले भोक त्यावर टेकवले आणि हळूहळू खाली बसायला लागली.

एका सटक्यात माझा लंड योनित घेऊन ती मा‍झ्या मांडीवर बसली आणि माझे खांदे पकडून ती वर-खाली व्हायला लागली. आपोआप माझे हात तिच्या फ्रॉकमध्ये शिरले आणि मी तिचे नितंब धरून तिला मा‍झ्या लंडावर उचलून दाबायला लागलो.

आरामखुर्चीवर बसून मी ललिताला मा‍झ्या मांडीवर घेतली होती आणि ती माझा लंड योनित घेऊन आपला दाणा घासत मा‍झ्या लंडावर वरखाली व्हायला लागली. आपली मान मागे टाकून, डोळे मिटून घेऊन, दातात ओठ पकडून ती त्वेषाने आपला दाणा मा‍झ्या लंडाच्या वरच्या भागावर घासत होती आणि हलत होती.

काही क्षणातच तिची उत्तेजना शिगेला पोहचली. दात ओठ खात, सुस्कारे सोडत, चित्कारत ती मा‍झ्या लंडावर झडायला लागली. जोरजोराने हलत हलत तिने स्वत:ची कामतृप्ती करून घेतली. तिचा भर ओसरत गेला तसे ती मला मिठी मारून निपचित झाली.

तिची तृप्ती झाली होती आणि ती शांत झाली पण मला पुन्हा एकदा पाणी सोडायचे होते. तेव्हा मी तिचे नितंब धरून कंबर हलवून खालून तिला झवायला लागलो. त्याने ती भानावर आली आणि पटकन मा‍झ्या मांडीवरून उठली.

मी गळायच्या आत तिने तिची योनी बाजूला घेतली म्हणून मा‍झ्या कपाळावर आठ्या उमटल्या. पण ललिता उठली आणि पटकन माझे पाय फाकवत मा‍झ्या पायामध्ये बसली. गुडघ्यावर खाली बसत तिने पटकन माझा लंड तोंडात घेतला आणि आवेशाने ती माझा लंड चोखायला लागली.

आपले सगळे कसब पणाला लावून तिने दोन मिनिटात मला झडण्याच्या बेतावर आणून सोडले. मीपण माझी वासना रोखून धरली नाही आणि तिच्या तोंडात माझे वीर्य सोडले. ऑलरेडी दोनदा झडलेलो असल्याने ह्या वेळी जास्त वीर्य लंडातून बाहेर पडले नाही. पण जे काही बाहेर पडले ते ललिताने आवडीने गिळून घेतले.

सगळे वीर्य गिळून घेऊन ती हसत हसत उठली. मग मा‍झ्या अंगावर झुकून तिने मा‍झ्या ओठांवर आपले ओठ ठेवले आणि माझे एक जोराचे चुंबन घेतले. मग लाडात हसून ती मला म्हणाली. “निघते मी आता.” असे बोलून ती वळून चालायला लागली. मी पटकन तिला म्हटले,

“थांब ललिता, मीपण येतो तुझ्या बरोबर. रात्र झालीय आणि बाहेर अंधार पडलाय, असे एकटे जाणे बरं नव्हे.”

“अहो काही भीती नाही बाहेर, मी जाते नेहमी एकटी.” ती मला म्हणायला लागली.

“नाही. मी पटकन तयार होतो. तू बस २ मिनिट.” मी तिला थांबवत म्हणालो आणि पटकन उठलो.

मग मी पाच मिनिटात फ्रेश होऊन तयार झालो आणि ललिताबरोबर निघालो. आवाराच्या दरवाज्या जवळ आल्यावर पुन्हा आम्ही एकमेकांना मिठी मारली आणि एक दीर्घ चुंबन घेतले आणि मग मी दरवाजा उघडला आणि ललिता सायकल घेऊन बाहेर पडली. मी तिला पुढे व्हायला सांगितले आणि मग तिच्या मागे मी माझी सायकल घेऊन बाहेर पडलो.

ललिता

गेले चार वर्षे हा वाडा बंदच होता आणि वर्षातून दोन वेळा त्याची साफसफाई गावातील एका विश्वासू नोकराकडून केली जात होती. माझा जन्म ह्या वाड्यातच झाला होता. मी लहान असतानाच माझे आजोबा वारले होते आणि त्यांच्या पश्चात आजीने सगळी शेती आणि वाडा सांभाळला होता. तिची मुलगी म्हणजे...

ललिता भाग : २

साधारण अर्ध्या तासाने मला जाग आली. माझ्या डोक्यात त्या जोडीचाच विचार होता, तेव्हा मी पुन्हा त्या रूममध्ये आलो, ज्याच्या खिडकीतून मी त्यांना पाहिले होते. खिडकीतून गोदामात पाहिले तर ते दोघे आत दिसले नाही. बहुतेक आपला कारभार आटपून ते निघून गेले होते. मी खाली आलो आणि...

ललिता भाग : ३

दुसर्‍या दिवशी दुपारी मी वाड्यातच होतो आणि पुढच्या पडवीत आरामखुर्चीवर बसून काही कागदपत्र पहात होतो. वाड्याच्या आवाराचा दरवाजा उघडाच होता आणि त्यातून मला वाड्याकडे येणारी पायवाट दूरवर दिसत होती. आमचा हा वाडा गावाच्या बाहेर थोडा टेकडीवर असल्याने वरतून संपूर्ण गाव...

ललिता भाग : ४

मग एकदा तिची आई एका लग्नाला पुण्याला दोन दिवस गेली होती. तेव्हा रात्री घरातील एकांताचा फायदा घेत ललिताने लक्ष्मणला फशी पाडले आणि तिच्याबरोबर संभोग करायला भाग पाडले. आधी आधी तो कचरत होता पण नंतर तो पण पूर्ण साथ देऊन सुख घ्यायला लागला. त्या दोन दिवसात त्यांनी पाच/सहा...

ललिता भाग : ५

माझे गावात बरेच काम होते आणि येथून पुढे सारखे येणे जाणे असणार होते म्हणून मी वाड्यात टेलीफोन लाईन घेतली होती. त्या फोनवरून पुण्याला आई वडिलांशी तसेच इतर मित्रमंडळींशी संपर्क करायला मला बरे पडत असे. वाड्यात असताना मला गावात कोणाशी संपर्क करायचा असला की मी शालू काकूच्या...

ललिता भाग : ६

काही मिनिटे गप्पा मारल्यावर ललिताने उगाचच एक मादक अंगडाई दिली. माझी नजर लगेच तिच्या छातीच्या उभारावर गेली. तिने घातलेला ब्लाउज टाईट असल्याने आणि तिने हात ताणून आळस दिल्याने ब्लाउजच्या हूकांमध्ये मोठी फट पडली आणि मला आतील सफेद ब्रेसीयर आणि उभाराचा भाग दिसला. माझ्या...

ललिता भाग : ७

"तुम्ही गोदामाच्या आत आला कसे हे चेक करायला मी खाली गेलो. दरवाज्याच्या कडीची आयडीया मा‍झ्या लक्षात आली. मी आत गेलो तर जेथे तुम्ही सेक्स केला त्या जागी जायची मला हुक्की आली. तुला सांगतो, तुमचा वास तेथे सगळा दरवळत होता. खाली जमिनीवर माझे लक्ष गेले, तेव्हा तुमच्यापैकी...

ललिता भाग : ८

तिच्या बोलण्याने मी भानावर आलो आणि मी हसून उभा राहलो. मी उभा राहलो तसे मा‍झ्या पॅन्टमधील कडक झालेला लंडाचा फुगवटा स्पष्टपणे दिसायला लागला. आपोआप तिची नजर मा‍झ्या लंडाच्या फुगवट्यावर गेली. ती खाली बघत होती तोपर्यंत मी शर्टची बटण काढायला लागलो. बटणे काढून मी शर्ट काढला...

ललिता भाग : ९

तिचे म्हणणे मलाही पटले. आता तर ही सुरुवात होती. पुढे अजून बरीच गंमत घडणार होती आणि ललिताबरोबर मला बरीच मजा मारायला मिळणार होती. शेवटी सबर का फल मिठा होता है. तेव्हा मी समाधानाने हसलो आणि तिला होकार दिला. ललिताही मनमोकळेपणे हसली आणि तिने खाली मा‍झ्या लंडाकडे नजर टाकली....

ललिता भाग : १०

आम्हा दोघांची नजर एकमेकांना भिडली. जराही न शरमता ललिताने होकारार्थी मान हलवली. तिच्या होकाराने माझी नजर वरून खाली तिच्या छातीच्या उभारावर गेली. तिच्या उभारावर ताणलेल्या टी-शर्टमधून तिची उत्तेजित झालेली स्तनाग्रे दिसायला लागली. तिच्या टपोऱ्या स्तनाग्राच्या आकाराने...

ललिता भाग : ११

ललिता जणू काही घडलेच नाही अश्या आविर्भावात शांतपणे उठून उभी राहिली आणि चालत चालत ओट्याच्या कोपऱ्यातील मोरीजवळ गेली. तेथील माठातून तांब्याने पाणी घेऊन तिने तोंडात पाणी घेत गुळण्या केल्या आणि माझ्या वीर्याचा आपल्या तोंडातील अंश साफ केला. मी लंड पॅन्टमध्ये टाकून माझी...

ललिता भाग : १२

तिच्या तोंडातून मी लंड खेचून काढला तेव्हा तिच्या चेहर्‍यावर शंका उमटली पण मी वर जाऊया म्हणालो तेव्हा ती हसत उठली आणि लगबगीने माझ्या पुढे जीना वर चढायला लागली. पुन्हा तिचे नितंब माझ्या चेहऱ्याजवळ नाचत होते पण मी त्यावर जास्त लक्ष दिले नाही. आम्ही भरभर चालत माझ्या खोलीत...

ललिता भाग : १३

काही क्षण ललिताची स्तनाग्रे बोटांनी दाबल्यावर मी तिच्या उभारावर पंजा पसरला आणि तिचे दोन्ही उभार हलकेच दाबले. मग मी हात खाली आणत तिच्या कंबरेवर आणले आणि तिला हळूच पुढे ओढले. ती हळूच मा‍झ्या अंगावर झोपली आणि तिच्या छातीचे ते कोवळे उभार मा‍झ्या छातीवर चिरडले गेले. तिच्या...

ललिता भाग : १५

दुसर्‍या दिवशी मला ललिता भेटली नाही की मला तिच्या दुकानावर जाता आले नाही. तिसर्‍या दिवशी दुपारी मी त्यांच्या दुकानावर गेलो तर फक्त शालू काकू एकट्याच दुकानात होत्या. लक्ष्मण दिसत नव्हता आणि त्या एका गिऱ्हाईकाला माल देत होत्या. म्हणून मी दुकानात आतल्या बाजूला उभा राहून...

ललिता भाग : १६

काही क्षण तसे केल्यावर मी मा‍झ्या लंडाचा सुपाडा तिच्या बोच्याच्या भोकावर ठेवले आणि त्यावर तिची काय रिएक्शन होतेय ते मी पाहू लागलो. ललिताच्या लक्षात आले की मी तिच्या बोच्याच्या भोकावर माझा लंड ठेवला आहे तेव्हा तिचे अंग शहारले आणि ताठ झाले. उशीमध्ये खुपसलेल्या तिच्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!