नारंगी मोसंबी भाग : १०

आक्का पाराकडे गेली, पारावर एक बारदाना होता, तो तिने खाली अंथरला आणि त्यावर उभी राहिली.

मी आक्काच्या जवळ गेलो आणि तिला ओढले. पुन्हा चुंबनांचा भडिमार झाला. मग मी तिचा पदर खाली टाकला आणि हळूहळू तिच्या ब्लाउजची हूक खोलली. तिचे भारदस्त उन्नत स्तन पाहून आता वेड लागायची पाळी आली होती, तिचे स्तन शेवंताच्या थानांच्या डबल होते. मदमस्त भरगच्च गोळे काळ्या ब्रामध्ये कैद होते. गोऱ्यापान रंगावर काळी ब्रा भलतीच सेक्सी दिसत होती.

मी आक्काचा ब्लाउज पूर्ण काढून टाकला. तिचे बलदंड गोरेपान दंड, भर भक्कम खांदे त्यावर काळ्या ब्राची पट्टी माझी हालत खराब झाली. मी वेड्यासारखे तिचे दंड खांदे चावत सुटलो. मी तिचा एक हात वर केला. तिच्या बलदंड दंड आणि रूंद खांद्याप्रमाणेच तिच्या बगला देखील मोठ्या खोलगट आणि पसरट होत्या.

तिच्या पूर्ण शेवींग केलेल्या बगला मला मोह आवरला नाही. मी तिथे तोंड लावले, पूर्ण हवा हवासा वाटणारा तिचा घामाचा वास भरभरून घेतला आणि मग जि‍भेने तिची बगल चाटू लागलो.

ती मदमस्त होऊन सित्कारू लागली, दुसर्‍या हाताने माझे डोक दाबू लागली. माझी जीभ नागीनीप्रमाणे तिची संपूर्ण बगल त्या खालचा खोलगट काखेचा भाग चाटत होती. घामाचा खारट स्वाद माझ्या तोंडात भरून राहला होता. मग मी तोच प्रयोग दुसर्‍या बगलेत केला.

आक्का डोळे मिटून आनंद घेत होती. याच सुखासाठी तर तिने धाकट्या बहिणीच्या प्रियकराला पूर्ण प्लानिंग करून जाळ्यात ओढले होते.

शीतल चंद्राच्या प्रकाशात त्या माळावर उघड्यावर ती माजावर आलेली मदमस्त मादा नराकडून हात वर करून बगल चाटून घेत स्वत:ची कामवासना वाढवत होती आणि समाधानाचे उसासे सोडत होती. तिची भरगच्च छाती आणि मोठ मोठे थान भात्याप्रमाणे वरखाली होत होते.

बराच वेळ तिच्या बगला चाटल्यावर मी मागे हात नेऊन तिच्या ब्राची हूक काढली आणि तिचे स्तन मोकळे केले.

बापरे! दोन्ही हातात मावणार नाहीत एवढे मोठे, स्वत:च्याच वजनाने काहीसे झुकलेले, जाड आणि लांब निप्पल्स आणि त्याभोवती मोठ मोठी डार्क चॉकलेटी किंवा काहीशी काळपट गोलाकार वर्तुळे असलेले ते स्तन पाहून कोणी नपुंसंक सुद्धा संभोगासाठी तयार झाला असता.

खरं तर आक्काच्या छातीवरच्या त्या गोळ्यांना स्तन, उरोज किंवा वक्ष हे शब्द कमी पडत होते. त्यांना ‘थानं’ म्हणणेच योग्य ठरले असते. मी आक्काला जवळ ओढले, खाली वाकून एक निप्पल तोंडात घेतला तसा आक्काने स्वत:च्या हाताने धरून तो थान माझ्या तोंडात घालून कोंबू लागली जणू काय त्यातले दूध पिळून पिळून मला पाजतेय.

माझा एक हात आक्काच्या पाठीला विळखा घालून होता, तर दुसरा हात आक्काच्या दुसर्‍या थानाशी खेळत होता. मधूनच त्याचा निप्पल मी चिमटीत धरून बाहेर लांबवर ओढत होतो आणि आक्का मोठमोठ्याने उसासे सोडत होती.

थान पिऊन मन भरल्यावर मी तो टपोरा निप्पल दोन्ही दातात धरून हळूहळू चावू लागलो तशी आक्का पागल झाली. ‘आहहहऽऽऽ आईऽऽऽ गं’ म्हणून विव्हळू लागली. आक्का कितीही मुरलेली खिलाडी असली तरी मला खात्री होती, असा अनुभव तिने आयुष्यात कधीच घेतला नसेल.

मी तो निप्पल कचाकच चावला. आक्का वेदनेने विव्हळत होती पण तिने मला अडवले नाही. माझ्या दातांनी तिच्या निप्पलवर बऱ्यापैकी जखमा झाल्या होत्या पण ती सगळं सहन करत होती.

मग मी तो थान सोडून दुसर्‍या थानाकडे मोर्चा वळवला. दुसऱ्या थानाचेपण तेच हाल केल्यावर मी आक्काला खाली झोपायला सांगितले. शीतल चांदण्या चंद्रप्रकाशात ती मदमस्त शरीराची मालकीण त्या रानात उघड्यावर पहुडली.

आक्काचे ते रूप पाहून मला एक गोष्ट जाणवली की आक्का ही घाई घाईत किंवा एका भेटीत उपभोगायची चीज नाही तर अतिशय तब्येतीने आस्वाद घ्यायची चीज आहे कारण एका रंगेल पुरूषाच्या ज्या अपेक्षा असतात त्या सगळ्याच पूर्ण करणारी शरीर संपदा आक्काकडे होती.

मी आक्काच्या पोटावर बसलो आणि आक्काचे दोन्ही थानं हातात घेऊन पिळू लागलो. आक्का डोळे बंद करून ओठ खात, कधी डावीकडे तर कधी उजवीकडे मान वळवत होती. मी माझा पूर्ण जोर लावून ते भरगच्च स्तन पिळून काढत होतो. परत मध्येच खाली वाकून आक्काला किस करत होतो. आक्काचा श्वास वाढला होता, तोंडातून सित्कार निघत होते. मी थोडा खाली झालो आक्काची कंबर पोट किस करू लागलो.

आक्काचे एक वैशिष्ट्य होते, ते म्हणजे आक्का शरीराने मजबूत असली तरी तिचे शरीर घट्ट होते, कुठेच लोंबलेली चरबी किंवा हलणारे पोट असा प्रकार नव्हता शिवाय जवळ जवळ पुरूषा एवढी उंचीमुळे त्या भारदस्त शरीरात ती जास्तच मादक दिसत होती.

मी आक्काची भरजरी साडी सोडली आणि परकराच्या नाडीला हात घातला. माझी धडधड वाढली कारण एवढ्या मादकतेने भरलेल्या आक्काच्या मांड्या बघायला मी कमालीचा उत्सुक होतो.

मी परकराची नाडी सोडून परकर खाली केला आणि पाहतच राहलो. भरगच्च जाडजूड गोऱ्यापान मांड्या, त्यावर बारीक लव, उंचीमुळे त्या लांबलचक मांड्या दसपट हॉट दिसत होत्या.

आक्काने प्लेन लाल रंगाची जॉकीची निकर घातली होती. ती तिच्या गोऱ्यापान मांड्यांवर जास्तच खुलून दिसत होती. मी तिच्या मांड्या चाटायला सुरुवात केली. तिने कामोत्तेजनेने स्वत:च्याच पायावर पाय टाकला आणि रगडल्यासारखे करू लागली.

मी वेड्यासारखा मांड्या चावत सुटलो, तिच्या गुबगुबीत मांसल मांड्यात माझे दात कचाकच एखाद्या हिंस्त्र प्राण्यासारखे गाडू लागलो. माझ्या प्रत्येक चाव्या सरशी ती तोंडातून ‘स्ससस’ आवाज काढून स्वत:च्या उत्तेजनेला वाट मोकळी करून देत होती पण मला अडवत नव्हती. स्वत:च्या शरीरावर हे अत्याचार करून घेण्यासाठी तर ती कामातुर स्त्री मला एवढ्या अंधारात या रानात घेऊन आली होती.

मनसोक्त मांड्या चावत मी खाली खाली गेलो. तिच्या पायाच्या चवड्यापर्यंत किस केल्यावर मी तिला पालथी झोपायला सांगितली, ती माझी प्रत्येक आज्ञा निमूटपणे मानत होती. खरं तर ती एक लीडर टाईपची बाई होती, सगळ्यांना आपल्या तालावर नाचवणारी, नेतृत्व करणारी पण जे सुख मी तिला देत होतो त्यासाठी तिला माझे गुलाम होणे भाग होते.

ती पालथी झोपली, आता जो नजारा माझ्यासमोर होता त्याचे वर्णन शब्दात होऊच शकत नव्हते. गोऱ्यापान पोटऱ्या, लांबसडक पाय, भारदस्त मुलायम कूल्हे, गरगरीत गांड, मजबूत कंबर काहीसी लालसर रूंद पाठ, मजबूत गोरेपान खांदे, एखाद्या गंधर्वाला ही वेड लावेल असे ते लावण्य चंद्राच्या शीतल प्रकाशात चकाकत होते. आक्काचे ते रूप पाहून हल्ली तरूण मुले बायकांना मागून जास्त आवडीने का न्याहाळतात ते मला समजले.

ती हौदाजवळ आली, ओंजळीत पाणी घेऊन पुन्हा माझे लिंग, माझ्या मांड्या धुतल्या आणि परकराने पुसून कोरड्या केल्या. मग तिने स्वत:ची योनी धुतली, मांड्या धुतल्या आणि परकराने पुसून कोरड्या केल्या.

परकर बाजूला ठेवून ती बिनधास्त पाय खाली सोडून हौदावर बसली. मी समोर उभा राहलो आणि तिच्या मांड्यांच्या मध्ये घुसून तिच्या जवळ गेलो.

“काय मग मेहुणीबाई कसा वाटला दाजीचा पाहुणचार?”

“अख्ख्या जगात असा पाहुणचार करणारा दाजी नसेल.”

दोघे खूप हसलो आणि परत एकमेकांच्या तोंडात तोंड घातले. तिने माझ्या लिंगाला हात घातला तसे ते पुन्हा ताठ होऊ लागले. दोघांचे फोन सारखे खणखणत होते पण दोघांना त्याचे भान नव्हते.

थोड्या वेळाने आक्काने माझ्या तोंडातले तोंड काढले. मग तिने हौदातून पाय बाहेर काढले. मी तिच्या पायाचा तळवा चाटायला सुरुवात केली, तशी ती शहारली, मान इकडून तिकडे वळवू लागली.

मी तिचे तळवे, तिच्या टाचा जि‍भेने चाटून काढल्या, मग हळूहळू वर वर सरकत तिच्या गोऱ्यापान मांसल पोटऱ्या चाटून ओल्या केल्या. आता तिच्या मुलायम नितंबांवर हल्ला करत मी हात पूर्ण तिच्या गांडीवरून फिरवू लागलो.

आता ती हौदावरून उतरली आणि कोपरा गुडघ्यावर ओवणी झाली. तिने मान वळवून मला इशारा केला तसा मी तिच्या मागे गेलो आणि तिच्या निकरच्या आसपासचा भाग चाटू लागलो.

मी तिच्या निकरच्या साईडला तिच्या गांडीवर दात गाडले, तिच्या त्या गुबगुबीत मांसल गांड दोन्ही दातांच्या चिमटीत पकडून करकचून चावली. माझे दात सळसळत होते तिला खाऊन टाकावे वाटत होते. जसा मी तिचा करकचून चावा घेतला तशी ती ‘आईऽऽऽ गग’ म्हणून कण्हली.

त्या निरव शांततेत तिचे ते कण्हणे जास्तच जाणवत होते. मी दोन्ही हातांच्या पकडीत तिचे दोन्ही पाय आवळले आणि आता निकरच्या बाजूला जेवढी गांड उघडी होती, ती चावू लागलो. मी चावा घेतला की ती दोन्ही कोपरांवर जोर देऊन नागीन जसा फणा काढते, तशी मान वर करायची, मोठ्याने ‘आहहहह’ म्हणून सित्कार सोडायची.

मी दातात तिची निकर पकडली आणि खाली खेचली. मग तिने ती पायातून काढून टाकली आणि पूर्ण नागडी झाली. मी तिच्या पूर्ण गांडीवर चावायला सुरूवात केली. जवळ जवळ पंधरा मिनिटात मी तिच्या दोन्ही नितंबांची पूर्ण चाळण केली.

तिच्या गांडीवर बोटभर जागा अशी नव्हती जिथे माझ्या दातांचे खोलवर व्रण नव्हते. पण तिने तोंडातून शब्द काढला नाही वेदनेने कण्हत राहली पण नको म्हणाली नाही. मग मी वर सरकून तिची कंबर चाटू लागलो आणि कमरेला चावणार तशी ती घोगऱ्या आवाजात म्हणाली,

“वर चावू नका शेवंताने पाहिले तर सगळंच अवघड होईल.”

मी मन आवरले, खरं तर मी हिंसक झालेलो होतो, मी तिची पूर्ण कंबर पाठ चाटून तिच्या खांद्यांवर किस केले. तिला सरळ झोपवून तिच्या अंगावर झोपून बेभान किस करू लागलो.

त्या उघड्या माळरानावर पौर्णिमेच्या शीतल रात्री दोन जीवांच्या अंगाचा दाह लाहीलाही करत होता. एकमेकांना भिडून एकमेकांची आग शांत करण्यासाठी दोन शरीरे लपटलेली होती. आक्काचे नियंत्रण सुटले होते, कदाचित तिच्या त्या मादक देहाला आतापर्यंत एवढं उत्तेजित कोणी केलेले नसेल.

ती बरळू लागली, “का त्रास देताय? आता घाला की, मला सहन होते नाही खूप त्रास होतोय.” आणि जोरजोरात स्वत:चेच पाय पायावर घासत कूस बदलू लागली. एकदा उजवीकडे होऊन तोंडाने उसासा सोडायची, परत डावीकडे व्हायची.

मी तिची अवस्था ओळखली आणि तिला सरळ केले. जाडजूड गोऱ्यापान मांड्यात क्लीन शेव केलेली तिची योनी भलतीच फुगीर होती. काहीशी फाकलेली मधला पडदा बाहेर पडलेली, ती कचोरी सारखी फुगलेली योनी पाहून मला तिचा स्वाद घ्यायची इच्छा झाली पण आक्का आता थांबण्याच्या मनस्थितीत नव्हती.

ती मला तिच्या अंगावर ओढू लागली. मीपण कपडे काढले, माझा टरारलेला सोटा हातात धरून तिच्या दोन्ही मांड्यांच्या मध्ये घुसलो. आक्का माझ्या लिंगाकडे खाऊ की गिळू अश्या वखवखलेल्या नजरेने पाहत होती.

मी तिच्या मांड्या बाजूला केल्या तश्या तिने पाय गुडघ्यात दुमडले. मी लिंग योनिवर ठेवले, हळूहळू लिंग तिच्या पूर्ण चिकट झालेल्या योनित सारले आणि तिच्यावर ओणवा होऊन पोझीशन घेऊ लागलो. पण आक्काला दम नव्हता जसे लिंग योनित घुसले तशी ती गांड आणि कंबर उचलून खालून धक्के देऊ लागली. मग मीपण जोरदार धक्के द्यायला सुरुवात केली.

नारंगी मोसंबी

तिसर्‍या वर्षाची इंजीनियरिंगची परीक्षा देऊन मी गावी आलो होतो. आता दोन महिने तरी सुट्टी होती…

नारंगी मोसंबी भाग : २

मी झोपडीच्या दाराकडे गेलो, चार फुट उंचीचे दार होते. मी वाकून आत शिरलो. तेथे शेवंता फिकट निळ्या साडीत केस ठीकठाक करून, हातात ग्लास घेऊन उभी होती. मी तिच्या जवळ गेलो आणि तिच्या हातातून ग्लास घेऊन घटाघट पाणी पिले. थंडगार पाणी पिऊन फ्रेश वाटले. मी झोपडीत पाहिले तर जुजबी...

नारंगी मोसंबी भाग : ३

मी माझ्या खोलीत गेलो. खोलीत एक जुना पलंग होता, त्यावर कापसाची पातळ गादी, तिच्यावर अंग टाकून दिले. पडलो नाही तेच माझी चुलती दार ढकलून आत आली आणि म्हणाली “तब्येत ठीक आहे ना, एवढा दमल्यासारखा का झालास?” खरं तर मी दमलो नव्हतो तर एक तृप्तीची भावना मनात होती म्हणून चेहरा...

नारंगी मोसंबी भाग : ४

पाच मिनिटांनी ती आली. आम्ही दोघे एकमेकांना भिडलो. मी घट्ट मिठीत धरून तिच्या ओठांचे चुंबन घेऊ लागलो. तिचे ओठ पुरूषाच्या ओठांच्या स्पर्शाला आसुसलेले होते. शरीर मर्दानी हातांनी रगडून घेण्यासाठी कचरत होते. आता मला वेगळ्याच सुखाची अनुभूति होत होती. शेवंताच्या योनित लिंग...

नारंगी मोसंबी भाग : ५

शेवंताच्या चेहर्‍यावर आनंद मावत नव्हता. भाऊ साहेब नजरे आड झाला तसा मी शेवंताला म्हणालो, “चल लवकर ये ऊसात, आता वेळ घालवू नको.” “मी तिकडं जाते पटकन घास कापून ठेवते, थोडं गवत घेते आणि तुम्हाला हात करते, तिकडंच या झोपडीत, निवांत बसू आतच.” “अगं तुला तर भीती वाटते ना, मला...

नारंगी मोसंबी भाग : ६

आता मी पडल्या पडल्या तिची वेणी सोडून केस मोकळे केले, तिचे काळेभोर केस गोऱ्यापान खांद्यावर रूळू लागले. ती परत सरळ होऊन बसली आणि हळूहळू धक्के देऊ लागली. आता आम्ही दोघे शांतपणे संभोग सुख घेऊ लागलो. मी कधी तिचे स्तन कधी तिच्या मांड्या तर कधी तिचे कूल्हे दाबू लागलो, मधूनच...

नारंगी मोसंबी भाग : ७

मी झटपट तिचा ब्लाउज खोलला आणि स्तन दाबून घेतले. ती हात खाली नेऊन माझे लिंग घट्ट हातात धरून दाबू लागली. मग तिने कापड खाली अंथरले. ती झोपली आणि तिनेच साडी परकर वर करून तिची निकर काढली आणि मला म्हणाली, “लवकर उशीर झाला तर आक्काला संशय येईल.” मी पटकन पॅन्ट आणि अंडरवेअर...

नारंगी मोसंबी भाग : ८

तिने माझा चेहरा स्वत:कडे ओढला आणि मला घट्ट छातीशी आवळले आणि म्हणाली, “तुम्हाला सांगितलं ना, हे सगळं जे आहे, ते तुमचेच आहे. तुमची राणी तुमच्यासाठी सगळं करायला तयार आहे, फक्त तुम्ही नाराज होऊ नका, तुमच्या सुखातच माझे सुख आहे.” एवढं बोलून तिने माझ्या कपाळाचे एक दीर्घ...

नारंगी मोसंबी भाग : ९

मी कॅश काउंटर जवळ गेलो, आक्काने सगळं बील कॅशमध्ये दिले. माझ्या डोक्यात अचानक ट्युब पेटली आणि मी परत कपड्याच्या काउंटर जवळ गेलो आणि त्या सेल्सगर्लला सांगितले ३४ साईजच्या ब्रा दाखवायला. आक्का आश्चर्याने माझ्याकडे आली आणि म्हणाली, “कोणासाठी घेताय?” मी हळूच तिला सांगितले,...

नारंगी मोसंबी भाग : ११

शेवंताची कामतृप्ती मी सहजच केली होती पण आज एका मुरलेल्या स्त्री सोबत लढत होती आणि मला कुठेच कमी पडायचे नव्हते. रानात टाकलेल्या त्या बारदान्यावर चंद्राच्या मंद प्रकाशात आम्ही दणादण एकमेकांना झवत होतो, माझ्या गोट्या तिच्या गांडीवर धडक घेत होत्या. ती पूर्ण ताकदीने तिचे...

नारंगी मोसंबी भाग : १२

मी ठरवले आताच शेवंताची ब्रा खोलायची नाही. गुलाबी ब्रा निकरमध्ये शेवंता कशी दिसते ते डोळे भरून पहायचे. मी तिचा ब्लाउज काढून टाकला, तिची साडी फेडून खाली टाकली. आता ती गुलाबी ब्रा आणि पांढर्‍या परकरात एकदम अप्सरा दिसत होती. मी तिला जवळ घेतले तिच्या पाठीवरून नितंबांवरून...

नारंगी मोसंबी भाग : १३

सकाळी उठून डबा घेऊन आतुरतेने शेतात गेलो. थोड्या वेळाने बैलगाडी आली पण आक्का गाडीत नव्हती. भाऊ साहेबाने गाडी बांधाला सोडली आणि बैल हौदावर येऊन पाणी पाजले. शेवंताच्या नजरेत निराशा होती. भाऊ साहेब आणि ती त्यांच्या शेताकडे गेले. माझी मोठीच निराशा झाली. मी मोटर चालू केली....

नारंगी मोसंबी भाग : १४

चांगली पंधरा मिनिटे आक्काची योनी चाटल्यावर तिने माझे डोके पायाने आवळले, कंबर वर उचलून माझे डोके योनिवर दाबू लागली. मी समजलो ती आता झडणार होती. आक्काने कंबर उचलेली, माझे डोके गच्च दाबून धरले. तिच्या योनितली तुरट रसाची एक धार माझ्या तोंडात गेली आणि आक्का शिथिल पडली,...

error: नका ना दाजी असं छळू!!