नारंगी मोसंबी भाग : १३

सकाळी उठून डबा घेऊन आतुरतेने शेतात गेलो. थोड्या वेळाने बैलगाडी आली पण आक्का गाडीत नव्हती. भाऊ साहेबाने गाडी बांधाला सोडली आणि बैल हौदावर येऊन पाणी पाजले. शेवंताच्या नजरेत निराशा होती. भाऊ साहेब आणि ती त्यांच्या शेताकडे गेले.

माझी मोठीच निराशा झाली. मी मोटर चालू केली. ऊसात जाऊन बारे बदलले. जरा भरणे झाले होते, तिकडे नीट चक्कर मारून कुठे कोरडे राहलेय का तपासून घेतले. शेवंता आणि आक्काच्या नादात ऊस वाळला तर वडील आल्यावर फुकटची बोलणी बसली असती.

मी जरा लवकरच जेवून घेतले आणि पारावर पहुडलो. दुपारी शेवंता धुण्यासाठी आली, तिने सांगितले, “काल सकाळी अचानक आक्काचा नवरा आला गाडी घेऊन आणि तिला घेऊन गेला. त्यांना गोडधोड करून निरोप दिला, त्यामुळे आम्हीपण काल शेतात आलो नव्हतो.”

“आता आपले कसे?”

“हे असताना काही करू शकत नाही. आता तर आक्कापण गेली, आपल्याला जपून राहवं लागेल.”

शेवंता धुणं धुवून निघून गेली.

मला खूपच बोर झाले. काय कराव समजत नव्हतं. असाच विचार करत पारावर बसलो होतो आणि अचानक आक्काचा फोन आला.

“काय दाजी काय चाललेय.”

“तू अचानक का निघून गेलीस?”

“माझे मालक न सांगताच काल अचानक आले आणि घेऊन आले पण तुम्ही काळजी करू नका, आपण तालुक्याला नक्की भेटू ठरल्याप्रमाणे.”

मी फोन ठेवला आणि आता भरण्याकडे लक्ष देऊ लागलो.

असेच पंधरा दिवस गेले, या पंधरा दिवसात चार दिवस भाऊ साहेब कामासाठी बाहेर गेला, त्या चार दिवशी मी शेवंताला झोपडीत आणि ऊसात मनसोक्त झवले. एकदा तिच्या सोबत गुदामैथुन केले.

पंधरा दिवसांनी आईवडील आले. वडिलांनी शेताचा पूर्ण ताबा घेतला, आता माझे आणि शेवंताचे भेटणे एकदमच बंद झाले. आता शेतात जाणे म्हणजे फक्त राबून परत येणे, एवढंच राहले होते, त्यामुळे मी शेतात जाणे जवळ जवळ बंदच केले.

शेवंता आणि मी दोघे तळमळत होतो. आक्का बरोबर फोनवर चाटींग चालूच होते. पावसाळा सुरू झाला, दहावीचा निकाल लागला. शेवंताची मुलगी सुरेखा चांगल्या मार्कांनी पास झाली. तिला तिच्या मावशीने म्हणजे आक्काने तालुक्याला अँडमीशन घेऊन दिले आणि तिची रवानगी होस्टेलला झाली.

माझा निकाल लागला आणि मी परत चौथ्या वर्षाच्या कॉलेजसाठी तालुक्याला गेलो. या वेळी मी फक्त एक केले, होस्टेलला जाण्यापेक्षा आमचा तेथे एका सोसायटीमध्ये फ्लॅट होता, जो भाड्याने दिलेला होता, तो वडि‍लांना सांगून खाली करायला लावला आणि होस्टेलवर अभ्यास होणार नाही, हे त्यांच्या गळी उतरवून मीच तेथे रहायला गेलो.

चौथे वर्ष सुरू झाले. मी मन लावून अभ्यास करू लागलो. एका शनिवारी मी संध्याकाळी निवांत फ्लॅटवर पडलो होतो. अचानक आक्काचा फोन आला.

“काय करताय?”

“काही नाही बसलोय निवांत.”

“उद्या येतेय तालुक्याला सुरेखाला भेटायला.”

ज्या फोनची मी वाट पाहत होतो तो फोन शेवटी आला होता. थोडा वेळ बोलणे झाले. तिने सांगितले,

“बरोबर बारा वाजता हॉटेल सुरभीला या जेवायला. मी सुरेखाला पण घेऊन येते जेवायला. मग ती होस्टेलवर जाईल आणि तुम्ही मला स्टँडवर सोडा.”

एवढे बोलून ती हसायला लागली. मीपण हसलो. त्या दिवशी मेसवर जाऊन दाबून जेवलो आणि लवकरच झोपलो.

दुसर्‍या दिवशी सकाळी उठलो, गुळगुळीत दाढी केली, बाहेर जाऊन ब्रेकफास्ट केला, परत फ्लॅट वर येऊन आंघोळ केली. वेळ जाता जात नव्हता. मी उगाचच पुस्तक चाळत बसलो. साडे अकराला आक्काचा फोन आला.

“येताय ना हॉटेलला?”

सुरभी हॉटेल लेडीज होस्टेलच्या जवळच होते. मी खाली जाऊन बाईक काढली आणि निघालो. सुरभी हॉटेल जवळ पोचलो, जागा पाहून गाडी पार्क केली, पण आक्का आणि सुरेखा नव्हत्या. मी आक्काला फोन केला.

“मी आलोय.”

“आलोच आम्ही पाच मिनिटात.”

मी होस्टेकडून येणाऱ्या रस्त्याकडे नजर लावून बसलो. मला आक्का आणि सुरेखा दोघींना बघण्याची उत्सुकता होती. पाच एक मिनिटात दोघी दिसू लागल्या.

आज तर आक्काने कयामतच आणली होती. गर्द निळी पैठणी, त्यावर चक्क दंडात रूतलेली चोळी, चोळीला मागून नाड्या होत्या. त्या डिझाईन मधून आक्काची पाठ बरीचशी दिसत होती.

गळ्यात दागिने, हातात सोन्याच्या बांगड्या होत्या. आक्काकडे बघून मला फक्त एकच कमी जाणवली ती म्हणजे नथीची, आक्काच्या नाकात जर आता नथ असती तर आक्का एखाद्या लग्न समारंभात नटलेल्या वरमाय सारखीच दिसली होती.

सुरेखा एकदम साधी होती, फिकट निळसर रंगाचा पंजाबी ड्रेस, मोकळाच गळा, दोन्ही हातात प्लास्टिकच्या दोन दोन बांगड्या, पायात साधी चप्पल. मागे चोपून चापून बांधलेले केस, कुठलाही मेकअप नाही किंवा थाटमाट नाही, तरी आईकडून मिळालेले सौंदर्याचे लेणं काही झाकत नव्हते.

फिकट पिंगट डोळे, लांब सरळ नाक, नुकतेच आकार घेत असलेले उभार. तिच्या शरीरावर तारूण्य सुलभ नाजूकपणा आणि चमक होती. भले बांगड्या प्लास्टिकच्या असतील पण तरी तिची पिवळी धमक नाजूक मनगटे आकर्षित करत होती. ती थोडीशी लाजत होती त्यामुळे जास्तच सुंदर दिसत होती.

आक्काने सुरेखाला विचारले, “दादाला ओळखते का गं?”

तिने हसून फक्त मानेनेच होकार दिला.

आक्काने तिला बजावले, हे इथेच राहतात. यांचा नंबर घे, कधी काही अडचण आली तर यांना न लाजता फोन करत जा. सुरेखा फक्त मानेने होकार देत होती, माझ्याकडे बघून परत आक्काकडे पाहत होती.

मग आम्ही जेवणाची ऑर्डर दिली, मसाला पापड, पनीर मसाला, व्हेज कोल्हापूरी, तंदूर रोटी, जिरा राईस दाल तडका. आक्का आणि मी गप्पा मारत मनसोक्त जेवत होतो, सुरेखा एकदम शांततेत आमच्या गप्पा ऐकत ऐकत हळूहळू जेवत होती. तिचा आहार कमी असावा बहुतेक. आक्का मधूनच तिला काही लागतंय का विचारायची. जेवण झाले, आक्काने बील दिले.

“हिच्याकडे मोबाईल नाही, हिला एक साधा मोबाईल घेऊन द्यायचा आहे. अडीअडचणीला बरा असतो.” आक्का म्हणाली.

“पुढच्या गांधी चौकात एक दुकानदार आहे माझ्या ओळखीचा.”

“ठीक आहे, तुम्ही जा पुढे आम्ही येतो रिक्षा करून.”

मी गाडीला किक मारून चौकात जाऊन थांबलो.

थोड्या वेळाने आक्का आणि सुरेखा रिक्षातून आल्या. आम्ही सुरेखासाठी एक तीन हजाराचा बटणाचा फोन सिलेक्ट केला. त्या दुकानदाराकडूनच एक सीम घेतले. त्याने सुरेखाचा आधार नंबर घेऊन व्हेरीफाय केला आणि सांगितले, “सीम मोबाईलमध्ये टाकून द्या संध्याकाळपर्यंत सुरू होईल.”

आम्ही दोघांनी सुरेखाचा नंबर आमच्या मोबाईलमध्ये सेव केला. आता सुरेखाला होस्टेलवर सोडायचे होते.

“तुम्ही हिला होस्टेलवर सोडून या, मी इथच थांबते.” आक्का म्हणाली.

मी गाडी स्टार्ट केली. सुरेखा मध्ये चांगले अंतर सोडून गाडीवर बसली.

मी रस्त्यात तिला, ‘इथे करमतेय का? होस्टेल कसे आहे? मेस चांगली आहे का?’ असे प्रश्न विचारत होतो. ती जेवढ्याला तेवढे बोलत होती. तिचे होस्टेल आला तशी ती उतरली. मी तिला सांगितले, “येतो मी, काही लागले तर फोन कर.” तिने मंद स्मित करून मान हलवली आणि हाताने ‘बाय’ केले.

मी पुन्हा चौकात आलो. आक्का सावली बघून चौकात थांबली होती. येणारे जाणारे आक्काकडे टक लावून पाहत होते. मी आक्का जवळ गाडी थांबवली, आक्का मागे बसली. मी गाडी सोसायटीमध्ये आणली, पार्किंगला लावली.

दोघे फ्लॅटमध्ये आलो. जवळ जवळ दोन महिन्यांच्या गॅपने आम्ही जवळ आलो होतो. दरवाजा लावून आम्ही हॉलमध्येच एकमेकांना मिठी मारली. आक्काला माझ्यापेक्षा जास्त घाई होती, तिने मला घट्ट धरले आणि माझे गाले चावू लागली.

थोडा वेळ असाच गेला मग आम्ही बेडरूममध्ये येऊन बेडवर बसलो.

“तुम्हाला भेटायचं म्हणून दोन दिवस झाले तयारी करतेय, कशी दिसतेय मी?”

“तू तर एखाद्या अप्सरेपेक्षा सुंदर दिसतेस. फक्त नाकात नथ असती तर अजून मजा आली असती.

आक्का खुदकन हसली आणि बाजूला झाली. पर्समधून नथ काढली आणि नाकात घातली, खऱ्या मोत्यांची ती नथ आक्काला खूपच शोभून दिसत होती.

मी आवेगाने आक्काला मिठी मारली आणि तिच्या ओठांत ओठ घालून किस करू लागलो. किस करताना आक्काचे नाक दुमडायचे आणि नथ माझ्या नाकाला लागायची, मला दुप्पट आनंद होत होता.

मी आक्काच्या पाठीवर हात फिरवून हळूहळू चोळीच्या नाड्या सोडू लागलो. फ्लॅटच्या बेडरूममध्ये चाळिशीतली आक्का आणि वीशीतला मी दोघे कामातुर होऊन एकमेकांना मिठीत घेत होतो.

मी हळूहळू आक्काच्या चोळीच्या सगळ्या नाड्या सोडल्या. तिच्या गोऱ्यापान भरगच्च पाठीवरून हात फिरवू लागली. आक्का माझे गाले, कानाच्या पाळ्या चावत होती.

मी आक्काची चोळी अंगातून काढून टाकली. गोरेपान रूंद खांदे त्यावर काळ्या ब्राच्या पट्ट्या. भरगच्च ब्रामध्ये न मावणारे उरोज. मी वेळ न दवडता ब्रा काढून टाकली आणि ते भरगच्च स्तन मोकळे केले. आक्काला कडकडून मिठी मारली. आक्काचे भरगच्च स्तन दाबू लागलो.

आक्काचा हात माझ्या लिंगावर आला आणि ती हाताने माझे लिंग कुरवाळू लागली. दोघांनी तोंडात तोंड घातले. आक्काचे स्तन मनसोक्त दाबून झाल्यावर मी आक्काला बेडवर झोपवले, मी तिच्या शेजारी झोपून तिचे तोंड माझ्याकडे केले. तिच्या एका दंडावर डोके टेकवून तिच्या छातीत घुसलो. तिने मला आवळले.

मी एका हाताने तिच्या पाठीला विळखा घातला आणि तिचा एक स्तन तोंडात घेतला, दुसर्‍या हाताने तिचा खालचा स्तन दाबू लागलो. तिने वरचा स्तन माझ्या तोंडात कोंबला आणि मला पाजू लागली.

मी तिचा एक स्तन मनसोक्त पित असताना दुसर्‍या स्तनाचा निप्पल बोटांच्या चिमटीत पकडून आवळत होतो. ती मनसोक्त आनंद घेत होती आणि माझ्या डोक्यातून हात फिरवत होती. मी तिचा दुसरा स्तन तोंडात घेऊन पिऊ लागलो.

तिची पूर्ण साडी सुटून गेली. आता ती फक्त परकरावर होती. मी एक हात तिच्या परकराच्या आत घालून तिचे कूल्हे दाबू लागलो. तिच्या निकरवरून तिची गांड दाबू लागलो.

तिच्या स्तनांचा पुरेपूर उपभोग घेतल्यानंतर मी तिचा परकर सोडला. तिने लाल रंगाची निकर घातली होती. मी तिच्या निकरवरून तिची योनी चाटू लागलो, तिच्या योनिरसाचा उन्मत्त सुगंध घेतला आणि तिच्या मांड्या हाताने चोळत हळूहळू चावू लागलो.

खाली खाली जात मी तिच्या तळपायापर्यंत गेलो. परत किस करीत वर आलो. ती फक्त निकरवर बेडवर पडून कधी डोळे मिटून तर कधी मान थोडी उचलून आनंद घेत होती.

शेवटी मी तिची निकर काढली. तिने योनी एकदम गुळगुळीत शेव केली होती. कचोरी प्रमाणे फुगलेली तिची योनी पाझरून चिकट झाली होती. मी तिच्या योनिवर ओठ ठेवले. ती शहारली आणि माझे डोके धरून योनिवर दाबली.

मी आता मागचा पुढचा विचार न करता तिच्या योनित जीभ घालून तिची योनी चाटू लागलो. तिने पाच एक मिनिटात आवेगाने माझ्या खांद्यावर पाय टाकले आणि मांड्या पूर्ण फाकवल्या.

आता माझी जीभ पूर्ण तिच्या योनित वरपासून खालेपर्यंत फिरू लागली. तिच्या योनिचा मांसल पडदा ओठात धरून मी बाहेर ओढू लागलो, तशी ती वेडीपीशी झाली. माझे डोके धरून सित्कार सोडू लागली.

नारंगी मोसंबी

तिसर्‍या वर्षाची इंजीनियरिंगची परीक्षा देऊन मी गावी आलो होतो. आता दोन महिने तरी सुट्टी होती…

नारंगी मोसंबी भाग : २

मी झोपडीच्या दाराकडे गेलो, चार फुट उंचीचे दार होते. मी वाकून आत शिरलो. तेथे शेवंता फिकट निळ्या साडीत केस ठीकठाक करून, हातात ग्लास घेऊन उभी होती. मी तिच्या जवळ गेलो आणि तिच्या हातातून ग्लास घेऊन घटाघट पाणी पिले. थंडगार पाणी पिऊन फ्रेश वाटले. मी झोपडीत पाहिले तर जुजबी...

नारंगी मोसंबी भाग : ३

मी माझ्या खोलीत गेलो. खोलीत एक जुना पलंग होता, त्यावर कापसाची पातळ गादी, तिच्यावर अंग टाकून दिले. पडलो नाही तेच माझी चुलती दार ढकलून आत आली आणि म्हणाली “तब्येत ठीक आहे ना, एवढा दमल्यासारखा का झालास?” खरं तर मी दमलो नव्हतो तर एक तृप्तीची भावना मनात होती म्हणून चेहरा...

नारंगी मोसंबी भाग : ४

पाच मिनिटांनी ती आली. आम्ही दोघे एकमेकांना भिडलो. मी घट्ट मिठीत धरून तिच्या ओठांचे चुंबन घेऊ लागलो. तिचे ओठ पुरूषाच्या ओठांच्या स्पर्शाला आसुसलेले होते. शरीर मर्दानी हातांनी रगडून घेण्यासाठी कचरत होते. आता मला वेगळ्याच सुखाची अनुभूति होत होती. शेवंताच्या योनित लिंग...

नारंगी मोसंबी भाग : ५

शेवंताच्या चेहर्‍यावर आनंद मावत नव्हता. भाऊ साहेब नजरे आड झाला तसा मी शेवंताला म्हणालो, “चल लवकर ये ऊसात, आता वेळ घालवू नको.” “मी तिकडं जाते पटकन घास कापून ठेवते, थोडं गवत घेते आणि तुम्हाला हात करते, तिकडंच या झोपडीत, निवांत बसू आतच.” “अगं तुला तर भीती वाटते ना, मला...

नारंगी मोसंबी भाग : ६

आता मी पडल्या पडल्या तिची वेणी सोडून केस मोकळे केले, तिचे काळेभोर केस गोऱ्यापान खांद्यावर रूळू लागले. ती परत सरळ होऊन बसली आणि हळूहळू धक्के देऊ लागली. आता आम्ही दोघे शांतपणे संभोग सुख घेऊ लागलो. मी कधी तिचे स्तन कधी तिच्या मांड्या तर कधी तिचे कूल्हे दाबू लागलो, मधूनच...

नारंगी मोसंबी भाग : ७

मी झटपट तिचा ब्लाउज खोलला आणि स्तन दाबून घेतले. ती हात खाली नेऊन माझे लिंग घट्ट हातात धरून दाबू लागली. मग तिने कापड खाली अंथरले. ती झोपली आणि तिनेच साडी परकर वर करून तिची निकर काढली आणि मला म्हणाली, “लवकर उशीर झाला तर आक्काला संशय येईल.” मी पटकन पॅन्ट आणि अंडरवेअर...

नारंगी मोसंबी भाग : ८

तिने माझा चेहरा स्वत:कडे ओढला आणि मला घट्ट छातीशी आवळले आणि म्हणाली, “तुम्हाला सांगितलं ना, हे सगळं जे आहे, ते तुमचेच आहे. तुमची राणी तुमच्यासाठी सगळं करायला तयार आहे, फक्त तुम्ही नाराज होऊ नका, तुमच्या सुखातच माझे सुख आहे.” एवढं बोलून तिने माझ्या कपाळाचे एक दीर्घ...

नारंगी मोसंबी भाग : ९

मी कॅश काउंटर जवळ गेलो, आक्काने सगळं बील कॅशमध्ये दिले. माझ्या डोक्यात अचानक ट्युब पेटली आणि मी परत कपड्याच्या काउंटर जवळ गेलो आणि त्या सेल्सगर्लला सांगितले ३४ साईजच्या ब्रा दाखवायला. आक्का आश्चर्याने माझ्याकडे आली आणि म्हणाली, “कोणासाठी घेताय?” मी हळूच तिला सांगितले,...

नारंगी मोसंबी भाग : १०

आक्का पाराकडे गेली, पारावर एक बारदाना होता, तो तिने खाली अंथरला आणि त्यावर उभी राहिली. मी आक्काच्या जवळ गेलो आणि तिला ओढले. पुन्हा चुंबनांचा भडिमार झाला. मग मी तिचा पदर खाली टाकला आणि हळूहळू तिच्या ब्लाउजची हूक खोलली. तिचे भारदस्त उन्नत स्तन पाहून आता वेड लागायची पाळी...

नारंगी मोसंबी भाग : ११

शेवंताची कामतृप्ती मी सहजच केली होती पण आज एका मुरलेल्या स्त्री सोबत लढत होती आणि मला कुठेच कमी पडायचे नव्हते. रानात टाकलेल्या त्या बारदान्यावर चंद्राच्या मंद प्रकाशात आम्ही दणादण एकमेकांना झवत होतो, माझ्या गोट्या तिच्या गांडीवर धडक घेत होत्या. ती पूर्ण ताकदीने तिचे...

नारंगी मोसंबी भाग : १२

मी ठरवले आताच शेवंताची ब्रा खोलायची नाही. गुलाबी ब्रा निकरमध्ये शेवंता कशी दिसते ते डोळे भरून पहायचे. मी तिचा ब्लाउज काढून टाकला, तिची साडी फेडून खाली टाकली. आता ती गुलाबी ब्रा आणि पांढर्‍या परकरात एकदम अप्सरा दिसत होती. मी तिला जवळ घेतले तिच्या पाठीवरून नितंबांवरून...

नारंगी मोसंबी भाग : १४

चांगली पंधरा मिनिटे आक्काची योनी चाटल्यावर तिने माझे डोके पायाने आवळले, कंबर वर उचलून माझे डोके योनिवर दाबू लागली. मी समजलो ती आता झडणार होती. आक्काने कंबर उचलेली, माझे डोके गच्च दाबून धरले. तिच्या योनितली तुरट रसाची एक धार माझ्या तोंडात गेली आणि आक्का शिथिल पडली,...

error: नका ना दाजी असं छळू!!