नारंगी मोसंबी भाग : ७

मी झटपट तिचा ब्लाउज खोलला आणि स्तन दाबून घेतले. ती हात खाली नेऊन माझे लिंग घट्ट हातात धरून दाबू लागली. मग तिने कापड खाली अंथरले. ती झोपली आणि तिनेच साडी परकर वर करून तिची निकर काढली आणि मला म्हणाली,

“लवकर उशीर झाला तर आक्काला संशय येईल.”

मी पटकन पॅन्ट आणि अंडरवेअर काढून टाकली आणि तिच्यावर झोपलो. तिने दोन्ही पाय वर केले आणि हाताने माझे लिंग धरून योनिवर सेट केले. मी लिंग आत घातले तिच्या कमरेवर रेललो आणि हळूहळू कंबर मागेपुढे करू लागलो. ती पूर्ण गरम झाली, मला घट्ट धरून ती खालून गांड उचलून उचलून लिंग आत घेऊ लागली. मी पूर्ण जोशाने तिला झवू लागलो.

त्या ऊसात एक तुफान आले, दोन जिव एकमेकांची आणि स्वत:ची कामवासना झटपट शमवण्यासाठी घाई घाईने संभोग करत होते. माझ्या प्रत्येक धक्क्या सरशी ती तृप्त होते होती. माझ्या गोट्या तिच्या गांडीवर आदळत होत्या आणि ‘पच पच’ आवाज येत होता.

लवकरच दोघांचा परमोच्च बिंदू जवळ आला. मी धक्क्यांचा स्पीड वाढवला. तिने मला घट्ट धरले. मी जोरजोरात धक्के देत तिच्या योनित गळालो. पूर्ण वीर्य तिच्या योनित सोडून मी ढीला पडलो.

तीपण पूर्ण तृप्त होऊन अंग मोकळे सोडून पडली. सगळे वीर्य तिच्या मांड्यांवरून खाली कपड्यावर ओघळू लागले. दोघांचा श्वास वाढला होता. तेवढ्यात मागून आवाज आला,

“हा काळा बाजार चाललाय तर इथ!!”

मी उडालोच, झटकन मागे पाहिले तर आक्का कंबरेवर हात ठेवून उभी होती. मी पटकन पॅन्ट आणि अंडरवेअर उचलेली आणि थोडा आडोशाला गेलो आणि अंडरवेअर पॅन्ट घातली.

शेवंता वि‍जेच्या चपळाईने उठली. तिने साडी परकर नीट केला, ब्लाउजची हूक लावली. निकर उचलून ती कापडात लपवत ती आक्काच्या जवळ गेली आणि आक्काचा हात धरून तिथून घेऊन गेली.

मी बारे बदलले पण छातीत धडधड होते होती त्यामुळे थोडा वेळ ऊसातच थांबलो.

थोड्या वेळाने बाहेर आलो तर भाऊ साहेब, शेवंता आणि आक्का झोपडी बाहेर बसून गप्पा मारत होते. मी परिस्थितीचा अंदाज घेण्यासाठी तेथेच थांबलो.

संध्याकाळ होत आली तसे ते तिघे इकडे आले. भाऊ साहेब पुढे चालत होता, त्याच्या हातात कडवळाच्या पेंढ्या होत्या. शेवंताकडे गवताच आणि घासाच गठुडे होते तर आक्का मदमस्त पावले टाकत येत होती.

ती मधूनच शेवंताकडे पाहून काहीतरी हळूच बोलायची आणि हसायची. शेवंता तिच्याकडे लटक्या रागाने डोळे वटारून पहायची आणि स्वत:पण हसायची. शंभर टक्के त्या दोघी थोड्या वेळापूर्वी ऊसात घडलेल्या घटनेवर चर्चा करत होत्या. आक्का माझ्यावरून शेवंताला चिडवत होती आणि शेवंता खोटं खोटं रागवत होती तिला.

माझ्या जीवात जिव आला म्हणजे आक्काकडून तसा काही धोका नव्हता तर. फक्त एका गोष्टीचे वाईट वाटत होते. माझ्या डोक्यात आक्काला पटवायचे विचार चालू होते, तिचा नंबर तिने मला दिला होता आणि माझा नंबर सेव करून घेतला होता. त्यामुळे तिच्यापण डोक्यात तसे काही असण्याची शक्यता होती.

पण आता मी तिच्या धाकट्या बहि‍णीचा प्रियकर आहे हे समजल्यावर ती हाती लागण्याची शक्यता मावळली होती. पण यात एक चांगली गोष्ट होती ती म्हणजे आक्का येथे आहे तोपर्यंत शेवंताला रोज झवता येणार होते, अगदी भाऊ साहेब शेतात असला तरी. आता तर आक्काला तसे पण समजले होते त्यामुळे घाबरण्याचे कारण नव्हते उलट ऊसात निवांत शेवंता सोबत संभोग करता येणार होता.

भाऊ साहेबाने बैल पाणी पाजले गाडी गळा घातली, तोपर्यंत शेवंता आणि आक्काने हौदावर हातपाय धुतले. शेवंता लाजत होती त्यामुळे वर पाहत नव्हती तर आक्का मात्र माझ्याकडे पाहून चावट हसत होती की कशी तुमची चोरी पकडली मी.

हातपाय धुताना आक्काने साडी गुडघ्यापर्यंत वर केली. तिच्या गोऱ्यापान जाडजूड पोटऱ्या चांगल्याच मादक होत्या. पोटऱ्या एवढ्या गोऱ्यापान आणि जाड आहेत तर हिच्या मांड्या कश्या असतील हा विचार माझ्या मनाला चाटून गेला.

आक्का हातपाय धुवायला वाकली तेव्हा तिच्या गळ्यातले सोन्याचे दागिने हवेत झुलेत होते पण त्यापेक्षा तिचे उन्नत स्तन अधिक झुलेत होते जणू काही तिच्या शरीराला त्यांचा भार जड झाला होता.

आक्काच्या ब्लाउजचा गळा पुढूनही मोठा होता. त्यातून वाकल्यावर तिचे अर्धेअधिक स्तन स्पष्ट दिसत होते. ते टंच भरलेले रसाळ स्तन पाहून माझा पोपट परत उड्या मारायला लागला पण आक्काची मांजर शांत करण्याची संधी एवढ्यात तरी मला मिळणार नव्हती.

ते सगळे बैलगाडीत बसून निघून गेले. आक्का आणि शेवंता माझ्याकडे बघून हसत होत्या. थोड्या वेळाने मी मोटर बंद केली आणि गाडीला किक मारून घरी आलो.

दुसर्‍या दिवशी सकाळी उठून चहा पाणी केला. डबा घेतला आणि शेतावर गेलो. आता जोपर्यंत आक्काचा मुक्काम होता तोपर्यंत शेवंताची आणि माझी भेट होणारच होती. बैलगाडी आली, भाऊ साहेबाने शेवंताला आणि आक्काला सोडले आणि तो नानांच्या मळ्यात औत हाकायला गेला.

दुधात साखर पडली होती, भाऊ साहेब दिवसभर गैरहजर आणि मदतीला आक्का आता टेन्शन नव्हते. आज निवांत शेवंताला ठोकायचे, मजा करायची असा विचार मी केला आणि पॅन्टच्या खिशात चाचपून पाहिले, कालची वॅसलीनची डबी खिशातच होती.

शेवंता आणि आक्का शेतात गेल्या. मी विचार करू लागलो तिकडे जावं की दुपार पर्यंत थांबावं. थोडा वेळ गेला असेल तोच माझा फोन वाजला, फोन खिशातून फोन काढून पाहिले तर आक्काचा फोन होता. मी फोन उचलला, तशी पलीकडून आक्का म्हणाली,

“काय दाजी कसली वाट बघताय? माझी बहीण वाट बघतेय ना इकडे.”

आणि फिदीफिदी हसू लागली.

मीपण हसलो आणि म्हणालो, “आलो आलो, बरका मेहुणी बाई, बहि‍णीला सांगा दाजीलापण घाई आहे.”

मी फोन कट करून ऊसात गेलो. चांगले दोन पलाटाला बारे दिले, हौदावर आलो हातपाय तोंड स्वच्छ धुतले. खिशातून कंगवा काढून बाईकच्या आरशात पाहात मस्त भांग पाडला. झोपडीकडे गेलो तर आक्का बाहेर दगडाची तोड होती तिच्यावर बसली होती. मला पाहताच हसू लागली.

“काय हो दाजी, एवढे काय कामावर पडलाय? माझी बहीण इकडे सुकून चालली तुमच्या आठवणीत अन तुम्ही ऊसाला पाणी घालताय, जरा तिला पाणी पाजा की.”

“हे काय आलो ना, तुमच्या बहि‍णीला पण पाणी पाजतो आता, तुम्ही फक्त बाहेर लक्ष ठेवा.”

“निवांत पाणी पाजा. मी इथ बसलेली असताना कसली काळजी करायची नाही, हा फक्त तेवढं कमी चावत जावा, बिचारीच रक्त काढताय व्हय.”

मी उडालोच. म्हणजे काल आमची चोरी पकडल्या नंतर शेवंताने हिला सगळंच सांगितले होते तर.

मी आत गेलो तर शेवंता आक्काचे आणि माझे बोलेन ऐकून लाजेन चुर झाली होती. तिचा चेहरा लाल लाल झाला होता. मला लटक्या रागात म्हणाली,

“काय तुम्हीपण आक्काचं ऐकताय.”

मी तिला जवळ घेतले आणि म्हणालो, “मी ऐकतोय आणि तू तिला मी चावलेले सुद्धा दाखवले, त्याच काय?”

“काल तिने पकडल्यावर मी तिला सगळं सगळं सांगून टाकलं.”

“ती रागवली नाही का?”

“नाही हो, माझी हालत तिला माहिती आहे, मी किती कष्टात दिवस काढतेय ते. शिवाय नवऱ्याला माझी किंमत नाही, फक्त स्वत:च भागवण्यासाठी जवळ घेतो, मला प्रेम मिळत नाही, हे माहिती आहे तिला. उलट तीच म्हणाली, सुख मिळतंय तर करून घे, चांगला आहे जोडीदार फक्त सावध राहून करा, पकडले तर सगळंच अवघड होईन.”

बोलता बोलता मी शेवंताला जवळ घेऊन तिच्या ब्लाउजची हूक खोलली होती. थोडे खाली वाकून तिच्या तोंडात तोंड घातले. शेवंतापण आता पक्की झाली होती, अजिबात न लाजता पूर्ण फोर्सने स्मूचींग करत होती. बिनधास्त खाली हाताने माझ्या लिंगाचे मर्दन करत होती.

मी तिची साडी आणि ब्लाउज काढून टाकले, निवांत तिचे खांदे बगला चाटू लागलो. तिच्या बगला अतिशय नरम आणि मुलायम होत्या, घामाचा मादक गंध येत होता. मी तिच्या दोन्ही बगला चाटल्या.

मग तिला उलटी फिरवून दोन्ही हातांनी तिचे स्तन दाबायला सुरुवात केली. तिच्या पाठीवर खांद्यावर माझे दात गाडू लागलो. तीपण पूर्ण गरम होऊन एक हात मागे घेऊन माझे लिंग पूर्ण ताकदीने दाबत होती.

मी तशीच तिच्या परकराची नाडी सोडली. आता ती फक्त निळ्या निकरमध्ये होती. मी पाठ कंबर किस करत करत खाली आलो. तिच्या निकरवरून तिच्या गांडीचे चावे घेऊ लागलो. तिच्या नितंबांवरून जीभ फिरवली. मग तिची निकर काढली.

तिची मदमस्त गोरी गांड आता माझ्या समोर पूर्ण नागडी होती. मी तिची पूर्ण गांड चाटली, हाताने दोन्ही कूल्हे फाकवून मधल्या दरीत जीभ फिरवू लागलो. गांडीच्या मधल्या दरीत थोडासा चिकट घाम होता, त्याची खारवट चव माझ्या जिभेला लागली आणि त्या घामाचा एक वेगळाच उग्र वास येत होता. मी अतिशय शांतपणे तिची पूर्ण दरी चाटली अगदी तिच्या गांडीचे भोकपण जीभ लावून चाटले.

शेवंता आता बेफाम झाली होती. मान वर करून हात मागे घेऊन माझ्या केसांमध्ये फिरवत होती. मी तिला सरळ केले आणि झोपायला सांगितले. ती झोपली, मी सगळे कपडे काढून तिच्यावर झोपलो. तिने पाय गुडघ्यात दुमडले आणि हाताने लिंग योनिवर सेट केले.

तिची योनी पूर्ण पाझरली होती त्यामुळे लिंग सहजच आत गेले. दोघांनी नीट पोझीशन घेतली आणि मी हळूहळू धक्के मारत तिला झवू लागलो. तिने थोडा वेळ मला तशीच साथ दिली मग तिने हळूहळू स्पीड वाढवला पण मी स्वत:वर नियंत्रण ठेवले.

लवकरच तिने परम सुखाचे टोक गाठले. ती थोडी शिथिल झाली, डोळे मिटले. मी तिच्या अंगावर झुकून तिच्या गालांचे ओठांचे चुंबन घेऊ लागलो, तिचे पिवळे धमक, नरम स्तन कुरवाळू लागलो. ती परत गरम होऊन कंबरेची हालचाल करू लागली.

मी परत पोझीशन घेतली, जोरजोरात तिच्या योनित मागेपुढे करू लागलो. ती पहिल्यापेक्षा जास्त वेगाने गांड उचलून उचलून लिंग आत घेत होती, हळूहळू सित्कार सोडत होती. माझा स्पीड वाढला गोट्या तिच्या गांडीवर दणादण आपटू लागल्या, ‘पच पच’ आवाज येऊ लागला.

दोघे एकमेकांना पूरक धक्के देऊ लागलो. सात आठ मिनिटात तिने परत चेहरा कसनुसा केला. ती मला घट्ट आवळू लागली. पायांची मिठी घट्ट झाली. मी मात्र कंट्रोल ठेवून होतो.

लवकरच तिने सर्वोच्च बिंदू गाठला. तोंड वेडेवाकडे करत ती ढीली पडली, खाली झोपली, पायाची मिठी ढीली झाली.

मी एकदा तिच्या पूर्ण अंगावर झोपलो तिच्या पूर्ण चेहर्‍यावर किस केले. माझे पूर्ण कडक लिंग तिच्या चिकट योनितून बाहेर काढले आणि तिच्या बाजूला येऊन झोपलो, तसे तिने डोळे उघडले आणि माझ्याकडे पाहत विचारले,

“तुम्हाला गाळायचे नाही का?”

मी तिच्या कपाळाचे चुंबन घेतले आणि म्हणालो, “गाळणार आहे राणी पण आज वेगळ्या ठिकाणी गाळणार आहे.”

तिने प्रश्नार्थक चेहर्‍याने माझ्याकडे पाहिले, तसा मी मोबाईल काढला आणि तिला एक फोटो दाखवला ज्यात एक पुरूष एका बाईच्या गांडीत लिंग घालत होता. ते पाहल्या बरोबर तिच्या चेहर्‍यावर भीतीचे भाव उमटले.

“खूप दुखेल असं केलं तर, मी कधी केलं नाही.”

“ठीक आहे, तुला भीती वाटत असेल तर जाऊ दे.”

ती उठून बसली आणि माझा चेहरा दोन्ही हातात धरून माझ्या गालांवर चुंबन घेतले आणि माझ्याकडे रोखून पाहत म्हणाली, “तुमची इच्छा आहे का तिथं घालायची?”

“हो माझी इच्छा तर आहे पण तुला त्रास होणार असेल तर नको.”

नारंगी मोसंबी

तिसर्‍या वर्षाची इंजीनियरिंगची परीक्षा देऊन मी गावी आलो होतो. आता दोन महिने तरी सुट्टी होती…

नारंगी मोसंबी भाग : २

मी झोपडीच्या दाराकडे गेलो, चार फुट उंचीचे दार होते. मी वाकून आत शिरलो. तेथे शेवंता फिकट निळ्या साडीत केस ठीकठाक करून, हातात ग्लास घेऊन उभी होती. मी तिच्या जवळ गेलो आणि तिच्या हातातून ग्लास घेऊन घटाघट पाणी पिले. थंडगार पाणी पिऊन फ्रेश वाटले. मी झोपडीत पाहिले तर जुजबी...

नारंगी मोसंबी भाग : ३

मी माझ्या खोलीत गेलो. खोलीत एक जुना पलंग होता, त्यावर कापसाची पातळ गादी, तिच्यावर अंग टाकून दिले. पडलो नाही तेच माझी चुलती दार ढकलून आत आली आणि म्हणाली “तब्येत ठीक आहे ना, एवढा दमल्यासारखा का झालास?” खरं तर मी दमलो नव्हतो तर एक तृप्तीची भावना मनात होती म्हणून चेहरा...

नारंगी मोसंबी भाग : ४

पाच मिनिटांनी ती आली. आम्ही दोघे एकमेकांना भिडलो. मी घट्ट मिठीत धरून तिच्या ओठांचे चुंबन घेऊ लागलो. तिचे ओठ पुरूषाच्या ओठांच्या स्पर्शाला आसुसलेले होते. शरीर मर्दानी हातांनी रगडून घेण्यासाठी कचरत होते. आता मला वेगळ्याच सुखाची अनुभूति होत होती. शेवंताच्या योनित लिंग...

नारंगी मोसंबी भाग : ५

शेवंताच्या चेहर्‍यावर आनंद मावत नव्हता. भाऊ साहेब नजरे आड झाला तसा मी शेवंताला म्हणालो, “चल लवकर ये ऊसात, आता वेळ घालवू नको.” “मी तिकडं जाते पटकन घास कापून ठेवते, थोडं गवत घेते आणि तुम्हाला हात करते, तिकडंच या झोपडीत, निवांत बसू आतच.” “अगं तुला तर भीती वाटते ना, मला...

नारंगी मोसंबी भाग : ६

आता मी पडल्या पडल्या तिची वेणी सोडून केस मोकळे केले, तिचे काळेभोर केस गोऱ्यापान खांद्यावर रूळू लागले. ती परत सरळ होऊन बसली आणि हळूहळू धक्के देऊ लागली. आता आम्ही दोघे शांतपणे संभोग सुख घेऊ लागलो. मी कधी तिचे स्तन कधी तिच्या मांड्या तर कधी तिचे कूल्हे दाबू लागलो, मधूनच...

नारंगी मोसंबी भाग : ८

तिने माझा चेहरा स्वत:कडे ओढला आणि मला घट्ट छातीशी आवळले आणि म्हणाली, “तुम्हाला सांगितलं ना, हे सगळं जे आहे, ते तुमचेच आहे. तुमची राणी तुमच्यासाठी सगळं करायला तयार आहे, फक्त तुम्ही नाराज होऊ नका, तुमच्या सुखातच माझे सुख आहे.” एवढं बोलून तिने माझ्या कपाळाचे एक दीर्घ...

नारंगी मोसंबी भाग : ९

मी कॅश काउंटर जवळ गेलो, आक्काने सगळं बील कॅशमध्ये दिले. माझ्या डोक्यात अचानक ट्युब पेटली आणि मी परत कपड्याच्या काउंटर जवळ गेलो आणि त्या सेल्सगर्लला सांगितले ३४ साईजच्या ब्रा दाखवायला. आक्का आश्चर्याने माझ्याकडे आली आणि म्हणाली, “कोणासाठी घेताय?” मी हळूच तिला सांगितले,...

नारंगी मोसंबी भाग : १०

आक्का पाराकडे गेली, पारावर एक बारदाना होता, तो तिने खाली अंथरला आणि त्यावर उभी राहिली. मी आक्काच्या जवळ गेलो आणि तिला ओढले. पुन्हा चुंबनांचा भडिमार झाला. मग मी तिचा पदर खाली टाकला आणि हळूहळू तिच्या ब्लाउजची हूक खोलली. तिचे भारदस्त उन्नत स्तन पाहून आता वेड लागायची पाळी...

नारंगी मोसंबी भाग : ११

शेवंताची कामतृप्ती मी सहजच केली होती पण आज एका मुरलेल्या स्त्री सोबत लढत होती आणि मला कुठेच कमी पडायचे नव्हते. रानात टाकलेल्या त्या बारदान्यावर चंद्राच्या मंद प्रकाशात आम्ही दणादण एकमेकांना झवत होतो, माझ्या गोट्या तिच्या गांडीवर धडक घेत होत्या. ती पूर्ण ताकदीने तिचे...

नारंगी मोसंबी भाग : १२

मी ठरवले आताच शेवंताची ब्रा खोलायची नाही. गुलाबी ब्रा निकरमध्ये शेवंता कशी दिसते ते डोळे भरून पहायचे. मी तिचा ब्लाउज काढून टाकला, तिची साडी फेडून खाली टाकली. आता ती गुलाबी ब्रा आणि पांढर्‍या परकरात एकदम अप्सरा दिसत होती. मी तिला जवळ घेतले तिच्या पाठीवरून नितंबांवरून...

नारंगी मोसंबी भाग : १३

सकाळी उठून डबा घेऊन आतुरतेने शेतात गेलो. थोड्या वेळाने बैलगाडी आली पण आक्का गाडीत नव्हती. भाऊ साहेबाने गाडी बांधाला सोडली आणि बैल हौदावर येऊन पाणी पाजले. शेवंताच्या नजरेत निराशा होती. भाऊ साहेब आणि ती त्यांच्या शेताकडे गेले. माझी मोठीच निराशा झाली. मी मोटर चालू केली....

नारंगी मोसंबी भाग : १४

चांगली पंधरा मिनिटे आक्काची योनी चाटल्यावर तिने माझे डोके पायाने आवळले, कंबर वर उचलून माझे डोके योनिवर दाबू लागली. मी समजलो ती आता झडणार होती. आक्काने कंबर उचलेली, माझे डोके गच्च दाबून धरले. तिच्या योनितली तुरट रसाची एक धार माझ्या तोंडात गेली आणि आक्का शिथिल पडली,...

error: नका ना दाजी असं छळू!!