नारंगी मोसंबी भाग : १४

चांगली पंधरा मिनिटे आक्काची योनी चाटल्यावर तिने माझे डोके पायाने आवळले, कंबर वर उचलून माझे डोके योनिवर दाबू लागली. मी समजलो ती आता झडणार होती. आक्काने कंबर उचलेली, माझे डोके गच्च दाबून धरले. तिच्या योनितली तुरट रसाची एक धार माझ्या तोंडात गेली आणि आक्का शिथिल पडली, कंबर खाली केली.

मी तिचे पाय बेडवर सोडले आणि बेडवर उभा राहून कपडे काढले. माझ्या फणफणत्या लिंगाकडे पाहून आक्काने मंद स्मित हास्य केले आणि ती झटकन उठून गुडघ्यावर बसली. माझे हवेत झुलणारे लिंग तिने हातात पकडले, थोडा वेळ चोळून तिने माझ्या लिंगाचे चुंबन घेतले. मग तिने माझे लिंग तोंडात घेऊन चोखायला सुरुवात केली.

हळूहळू ती सुपारीवरून जीभ फिरवायची, मध्येच पूर्ण तोंडात घेऊन चोखायची. मी तिचे केस मोकळे सोडून हातात धरले आणि माझ्या लिंगावर दाबू लागलो. तिच्या नथीचा स्पर्श माझ्या गोट्या, लिंगाला होत होता. मला स्वर्गसुखाची अनुभूति होत होती.

मनसोक्त लिंग चोखल्यावर आक्का खाली बेडवर झोपली आणि पाय फाकवून मला इशारा केला. तिला आता लिंग योनित घेण्याची घाई झाली होती, मीपण आता उताविळ झालो होतो. मी आक्काच्या उरावर चढलो आणि लिंग योनिवर ठेवून घासू लागलो.

आक्काने हाताने लिंग योनिवर सेट केले. मी हळूहळू लिंग आत घातले, आता मला शेवंताच्या योनितील आणि आक्काच्या योनितील फरक स्पष्ट जाणवला. शेवंताची योनी टाईट होती. लिंग सहजा सहजी आत जात नव्हते, तसेच घर्षण खूप जाणवायचे. सुरवातीला एक दोन मिनिटे शेवंताला त्रास व्हायचा.

माझ्या मनात विचार आला, एवढ्या दिवस झवून शेवंताची योनी एवढी टाईट आहे तर तिच्या मुलीची, सुरेखाची योनी कशी असेल? सुरेखा अजून लहान होती त्यामुळे मी सुरेखाचा विचार झटकून आक्काला झवायला सुरूवात केली.

दणादण धक्के आक्काच्या योनिवर पडू लागले. आक्का कंबर उचलून उचलून खालून साथ देत होती. खोलीत आक्काचे हुंकार आणि लिंग योनिवर आदळल्यावर होणारा ‘पचपच’ आवाज घुमत होता. दोघेही इरेला पेटलो, जास्तीत जास्त जोर लावून एकमेकांना झवू लागलो. प्रत्येक धक्क्याबरोबरआककाचे स्तन हिंदळत होते.

शेवटी दोघांचा सर्वोच्च सुखाचा क्षण जवळ आला. दोघांनी एकमेकांना घट्ट धरले, जोर वाढवला, आणि मी आक्काच्या योनित वीर्याचा फवारा सोडून तिच्या अंगावर पडलो. आक्काची मांजर गार झाली होती. माझ्या पाठीवर हात टाकून ती डोळे मिटून शांत पडली.

दहा मिनिटे पडून राहिल्यावर आम्ही बाथरूममध्ये गेलो. गुप्तांगाची स्वच्छता केली. आक्का खूप दिवसांनी भेटली होती आणि आता परत महिनाभर भेटणार नव्हती त्यामुळे आक्काची भरगच्च गांड मारल्याशिवाय मी आक्काला जाऊ देणार नव्हतो.

बाथरूममध्ये दोघांनी एकमेकांना मिठी मारून चुंबन घ्यायला सुरुवात केली. मी आक्का बेसावध असताना शॉवर सुरू केला. त्या थंडगार पाण्याच्या फवाऱ्याने आक्का थोडी कुडकुडली पण लगेच मला बिलगली.

वरून थंडगार पाणी पडत होते आणि खाली आमची गरम नागडी शरीरे एकमेकांना भिडली होती. दोघे पूर्ण आनंद घेत होतो. मी आक्काची पाठ, गांड दाबत, तिची मान, गळा, कान चावत होतो. तिचे ओले केस पाठीला चिकटले. आक्का या सुखाचा मनमुराद आनंद घेत होती.

मी शॉवर बंद केला, आक्का आणि मी समोरासमोर उभे राहलो, दोघांच्या शरीरावरून पाणी ओघळत होते. मी लिंग हातात धरले आणि आक्काच्या बेंबीवर लघवीचा फवारा सोडला. आक्काला असे काही होईल याची कल्पना नव्हती. आधी ती गडबडली पण नंतर त्या पिवळसर उष्ण धारेचा आनंद घेऊ लागली.

मी बेंबीवरून खाली येत तिला ओटीपोटी भिजवले आणि शेवटी आक्काच्या योनिवर धार सेट केली. जेवढा फोर्स लावता येईल तेवढा फोर्स लावून मी आक्काच्या चिकण्या फुगीर मैनेवर मुत्राची धार मारली.

आक्काच्या मांड्या माझ्या मुत्राने पूर्ण ओल्या झाल्या. माझी लघवी करून झाली आणि मी बाथरूमच्या खिडकीत ठेवलेली वॅसलीनची डबी उचलेली तशी आक्का शहारली आणि म्हणाली, “इथंपण का?” आणि हसायला लागली.

मी तिच्या समोर लिंगाला वॅसलीन लावले. आक्का उलटी फिरली, नळाला धरून खाली वाकली, गांड मागे काढली. मी वॅसलीनचे बोट तिच्या गांडीत घालून फिरवले. आक्का थोडी कण्हली.

मग मी डबी ठेवून दिली आणि लिंग आक्काच्या गांडीच्या भोकावर ठेवले. जोर देऊन मी लिंग आत लोटू लागलो तशी आक्का कण्हू लागली. मी पूर्ण जोर देऊन कसाबसा पुढचा भाग आत ढकलेला आणि थोडा पॉज घेतला.

आक्का डोळे घट्ट मिटून वेदना दाबण्याचा प्रयत्न करत होती. मी हळूहळू लिंग आत ढकलू लागलो, आक्का कण्हत होती. शेवटी एकदाच पूर्ण लिंग आक्काच्या गांडीत घुसले. मी थांबलो आक्काच्या गांडीवर चापट मारली आणि आक्काची गांड मारू लागलो.

सुरुवातीला शांत असणारी आक्का नंतर हळूहळू कंबर मागे करून सोट्या गांडीत घेऊ लागली. पूर्ण नागडी असलेली आक्का, सगळ्या अंगात दागिने, नाकात नथ घालून, भिंतीकडे तोंड करून वाकली होती आणि मी मागे उभा राहून तिची गांड मारत होतो.

माझ्या प्रत्येक धक्क्याबरोबर तिचे ते भारदस्त शरीर हलत होते, छातीवरचे गोळे इकडे तिकडे झुलत होते, गळ्यातले दागिने हलत होते. तो नजारा पाहून मला अजूनच चेव येत होता. शेवटी मला आवेग अनावर झाला. मी जोरजोरात धक्के देऊन आक्काच्या गांडीत वीर्याचा फवारा सोडला. फसफसून वीर्य गांडीत पडले आणि त्याच वेगाने बाहेर ओघळू लागले.

दोघेही पाच मिनिटे त्याच अवस्थेत थांबलो. सगळे वीर्य गळून गेले, लिंग शिथिल झाले मग मी ते बाहेर काढले. मग मी आक्काच्या योनित, गांडीत बोटे घालून माझे वीर्य बाहेर काढले. दोघे उभे राहलो. मी परत शॉवर चालू केला. दोघांनी एकमेकांना पूर्ण साबण लावून आंघोळ घातली.

आंघोळ करून मी बाहेर आलो, अंग कोरडे करून कपडे घालून हॉलमध्ये बसलो. आक्काने थोडा वेळ शॉवर घेतला. शाम्पू केला. जवळ जवळ अर्ध्या तासाने ती तयार होऊन बाहेर आली. तिला पाहताच मी उडालो.

ओल्या केसात काय छान दिसत होती ती, एकदम अप्सराच! ओले केस, फ्रेश चेहरा, नाकात नथ, किंचित लिपस्टिक लावलेली, भरजरी पैठणी, मी उठलो आणि आक्काला म्हणालो,

“ओले केस झाले. घरी विचारणार नाहीत का?”

“घरी जाईपर्यंत सुकून जातील.”

मी तिला मिठीत घेऊन चुंबन घेतले.

खूप उशीर झाला होता. आक्काला स्टँडवर सोडणे गरजेच होते. तिने आवरले, आम्ही दोघे बाईकवरून स्टँडवर आलो. तिची शेवटची गाडी लागलेलीच होती. ती गाडीत बसली. मी खाली उभा राहून गप्पा मारत होतो. शेवटी गाडी हलली. जाता जाता ती म्हणाली, “सुरेखाकडे लक्ष द्या बरका.”

ती दिसेनासी होईपर्यंत आम्ही एकमेकांना हात करत होतो. मी फ्लॅट वर आलो आणि अभ्यासाला बसलो.

सुरेखा वयाने लहान होती, तिच्या आई आणि मावशीचा मी चांगलाच उपभोग घेतला होता. आक्का सुरेखाला भेटण्याच्या निमित्ताने मला भेटायला येणार होती आणि कदाचित तिच्या बहाण्यानेच मला शेवंताचा पुन्हा उपभोग घेता येणार होता, त्यामुळे मी सुरेखाशी लगट करणे टाळले.

आक्का किंवा शेवंता सोबत असलेल्या माझ्या संबंधांबद्दल सुरेखाला कळू नये याची मी काळजी घेत होतो. पण करियरवर लक्ष देणेही आवश्यक होते, म्हणून नंतर मी फ्लॅट सोडून परत होस्टेल जॉइन केले, त्यामुळे आक्का आणि शेवंताच्या भेटीगाठी आपोआपच बंद झाल्या. त्यांनी कधी फोर्स केला तरी लॉजवर पोलीस छापे मारतात अशी भीती दाखवू लागलो.

मी मन लावून अभ्यास केला, चांगल्या मार्कांनी इंजिनियर झालो. नाशिकला जाऊन एका मोठ्या कंपनीत तीन वर्षे प्रशिक्षार्थी म्हणून राहलो. घरचे लग्नासाठी दबाव टाकत होते पण मी टाळत राहलो. तालुक्याला येऊन एमआयडीसीत स्वत:चा एक टुल्स मॅन्युफॅक्चरींगचा कारखाना सुरू केला. सुरेखा बीकॉम झाली. सगळं काही सुरळीत झाले होते.

दिवस पटापट जात होते आणि एक दिवस मी केबिनमध्ये काम करत बसलो असताना प्यूनने सांगितले, ‘सर कोणी तरी बाई तुम्हाला भेटायला आल्यात.’ मी त्याला ‘आत पाठवून दे’ म्हणून सांगितले. केबिनचा दरवाजा उघडून ती बाई आत आली तर मला धक्काच बसला.

शेवंता मला भेटायला आली होती. माझ्या आयुष्यात मी प्रेम केलेली पहिली स्त्री भेटायला आली होती. मी उठलो शेवंताला समोरच्या खुर्चीवर बसवले आणि मी माझ्या जागेवर बसलो. मला लवकर काही सुचेना, शेवटी मी विचारले, “एकटी आलीस? भाऊ साहेब नाही आला?

“एकटी नाही, सुरेखा आहे सोबत. ती कॉलेजवर गेलीय, काहीतरी कामासाठी. मला म्हणाली, तू थांब इथंच मी येते. मला तुम्हाला भेटायचं होतं, काही सांगायचं होतं म्हणून आले.”

“बोल ना गं, काय हवं?”

शेवंता उभी राहिली माझ्याकडे पाहत बोलली, “माझ्या मुलीशी, सुरेखाशी लग्न कराल?”

मी शेवंतावर प्रेम करत होतो. एवढेच नाही तर तिची बहीण, आक्का सोबतपण माझे संबंध होते आणि शेवंता तिच्या मुलीसोबत लग्न करायची मागणी घेऊन आली होती. मला काय बोलावे काही सुचत नव्हते. सुरेखा दिसायला आईसारखीच सुंदर होती, शिकलेली होती, मी तिला ओळखत होतो आणि मलाही ती आवडत होती म्हणून नकार देण्याचा प्रश्न नव्हता.

तिने हात जोडले आणि म्हणाली, “तुम्ही भेटेपर्यंत मी सुद्धा पवित्र होते पण आयुष्यात कधीच प्रेम म्हणून मिळाले नाही. कधी दुखलं खुपलं तर काळजी करणारा जोडीदार नव्हता. कधी दिसण्याचं स्वयंपाकाचं कौतुक झालं नाही. सगळं असून काहीच नसल्यासारखं होतं. तुम्ही भेटलात कौतुक केलंत, माझ्या काळजाच्या जखमांवर फुंकर घातलीत आणि माझा पाय घसरला. माझा तुमच्यावर विश्वास आहे. माझ्या मुलीवर अशी वेळ येऊ देणार नाहीत, तिला खूप जिव लावाल, खूप खूप प्रेम कराल तिच्यावर.”

मी शेवंताला सांगितले, “जे काही झाले, ते नकळत घडले पण म्हणून मी तुला दोष देत नाही आणि वाईटही समजत नाही. मी सुरेखासोबत लग्न करील. तिच्यावर जिवापाड प्रेम करील आणि तिला सर्व सुख देईल.”

“मला खूप आनंद झाला, माझ्या मुलाला तुमच्या सारखा नवरा मिळतोय ते. माझी मुलगी नशीबवान आहे. फक्त माझी एक विनंती आहे, माझ्याकडून झालेल्या चुकीबद्दल तिला कळू देऊ नका.”

शेवंता मला बिलगली आणि रडायला लागली. मी तिला शांत केले, तिच्यासाठी चहा बोलवला. थोड्या वेळाने सुरेखा आली आणि दोघी निघून गेल्या.

मी शेवंतावर खूप प्रेम करत होतो पण मला ती आयुष्यात मिळणार नव्हती पण तिची मुलगी सुरेखा माझ्या पदरी पडली म्हणून मी खूप होतो. शेवंता माझ्या आयुष्यात आलेली पहिली स्त्री, ‘नारंगी’, तर शेवंताच्या नकळत माझ्या आयुष्यात आलेली दुसरी स्त्री, आक्का म्हणजे ‘मोसंबी’ होती. या दोघी ‘नारंगी मोसंबी’चा मी मनसोक्त आस्वाद घेतला होता आणि कदाचित पुढेही मिळणार होता.

मी घरी सुरेखा आणि माझ्याबद्दल सांगितले. खरं तर घरच्यांना हा मोठा धक्का होता कारण भाऊ साहेब हा कोणत्याच बाबतीत आमच्या जवळपास नव्हता पण शेवटी माझ्या हट्टापुढे घरच्यांनी माघार घेतली. माझे आणि सुरेखाचे लग्न ठरले आणि महिन्याभरात सुरेखाचे आणि माझे धुमधडाक्यात लग्न झाले.

मी हनिमूनसाठी उटी, कुलुमनालीचे बुकींग केले. आयुष्यात एक नवीन पर्व सुरू झाले होते. शेवंता मला मिळाली नाही पण मी माझ्या आयुष्यात आलेल्या स्त्रीच्या, माझ्या प्रेयसीच्या, शेवंताच्या मुलीसोबत माझा संसार सुरू झाला.

आता या संसाराची, माझ्या बायकोची जबाबदारी समर्थपणे पेलत आहे. माझ्या बायकोला भरभरून प्रेम देत आहे. तिला मी आजवर कधी ‘नारंगी मोसंबी’चा उलगडा लागू दिला नाही. हे गुपित आजही मी तिच्यापासून लपवून ठेवले आहे.

नारंगी मोसंबी

तिसर्‍या वर्षाची इंजीनियरिंगची परीक्षा देऊन मी गावी आलो होतो. आता दोन महिने तरी सुट्टी होती…

नारंगी मोसंबी भाग : २

मी झोपडीच्या दाराकडे गेलो, चार फुट उंचीचे दार होते. मी वाकून आत शिरलो. तेथे शेवंता फिकट निळ्या साडीत केस ठीकठाक करून, हातात ग्लास घेऊन उभी होती. मी तिच्या जवळ गेलो आणि तिच्या हातातून ग्लास घेऊन घटाघट पाणी पिले. थंडगार पाणी पिऊन फ्रेश वाटले. मी झोपडीत पाहिले तर जुजबी...

नारंगी मोसंबी भाग : ३

मी माझ्या खोलीत गेलो. खोलीत एक जुना पलंग होता, त्यावर कापसाची पातळ गादी, तिच्यावर अंग टाकून दिले. पडलो नाही तेच माझी चुलती दार ढकलून आत आली आणि म्हणाली “तब्येत ठीक आहे ना, एवढा दमल्यासारखा का झालास?” खरं तर मी दमलो नव्हतो तर एक तृप्तीची भावना मनात होती म्हणून चेहरा...

नारंगी मोसंबी भाग : ४

पाच मिनिटांनी ती आली. आम्ही दोघे एकमेकांना भिडलो. मी घट्ट मिठीत धरून तिच्या ओठांचे चुंबन घेऊ लागलो. तिचे ओठ पुरूषाच्या ओठांच्या स्पर्शाला आसुसलेले होते. शरीर मर्दानी हातांनी रगडून घेण्यासाठी कचरत होते. आता मला वेगळ्याच सुखाची अनुभूति होत होती. शेवंताच्या योनित लिंग...

नारंगी मोसंबी भाग : ५

शेवंताच्या चेहर्‍यावर आनंद मावत नव्हता. भाऊ साहेब नजरे आड झाला तसा मी शेवंताला म्हणालो, “चल लवकर ये ऊसात, आता वेळ घालवू नको.” “मी तिकडं जाते पटकन घास कापून ठेवते, थोडं गवत घेते आणि तुम्हाला हात करते, तिकडंच या झोपडीत, निवांत बसू आतच.” “अगं तुला तर भीती वाटते ना, मला...

नारंगी मोसंबी भाग : ६

आता मी पडल्या पडल्या तिची वेणी सोडून केस मोकळे केले, तिचे काळेभोर केस गोऱ्यापान खांद्यावर रूळू लागले. ती परत सरळ होऊन बसली आणि हळूहळू धक्के देऊ लागली. आता आम्ही दोघे शांतपणे संभोग सुख घेऊ लागलो. मी कधी तिचे स्तन कधी तिच्या मांड्या तर कधी तिचे कूल्हे दाबू लागलो, मधूनच...

नारंगी मोसंबी भाग : ७

मी झटपट तिचा ब्लाउज खोलला आणि स्तन दाबून घेतले. ती हात खाली नेऊन माझे लिंग घट्ट हातात धरून दाबू लागली. मग तिने कापड खाली अंथरले. ती झोपली आणि तिनेच साडी परकर वर करून तिची निकर काढली आणि मला म्हणाली, “लवकर उशीर झाला तर आक्काला संशय येईल.” मी पटकन पॅन्ट आणि अंडरवेअर...

नारंगी मोसंबी भाग : ८

तिने माझा चेहरा स्वत:कडे ओढला आणि मला घट्ट छातीशी आवळले आणि म्हणाली, “तुम्हाला सांगितलं ना, हे सगळं जे आहे, ते तुमचेच आहे. तुमची राणी तुमच्यासाठी सगळं करायला तयार आहे, फक्त तुम्ही नाराज होऊ नका, तुमच्या सुखातच माझे सुख आहे.” एवढं बोलून तिने माझ्या कपाळाचे एक दीर्घ...

नारंगी मोसंबी भाग : ९

मी कॅश काउंटर जवळ गेलो, आक्काने सगळं बील कॅशमध्ये दिले. माझ्या डोक्यात अचानक ट्युब पेटली आणि मी परत कपड्याच्या काउंटर जवळ गेलो आणि त्या सेल्सगर्लला सांगितले ३४ साईजच्या ब्रा दाखवायला. आक्का आश्चर्याने माझ्याकडे आली आणि म्हणाली, “कोणासाठी घेताय?” मी हळूच तिला सांगितले,...

नारंगी मोसंबी भाग : १०

आक्का पाराकडे गेली, पारावर एक बारदाना होता, तो तिने खाली अंथरला आणि त्यावर उभी राहिली. मी आक्काच्या जवळ गेलो आणि तिला ओढले. पुन्हा चुंबनांचा भडिमार झाला. मग मी तिचा पदर खाली टाकला आणि हळूहळू तिच्या ब्लाउजची हूक खोलली. तिचे भारदस्त उन्नत स्तन पाहून आता वेड लागायची पाळी...

नारंगी मोसंबी भाग : ११

शेवंताची कामतृप्ती मी सहजच केली होती पण आज एका मुरलेल्या स्त्री सोबत लढत होती आणि मला कुठेच कमी पडायचे नव्हते. रानात टाकलेल्या त्या बारदान्यावर चंद्राच्या मंद प्रकाशात आम्ही दणादण एकमेकांना झवत होतो, माझ्या गोट्या तिच्या गांडीवर धडक घेत होत्या. ती पूर्ण ताकदीने तिचे...

नारंगी मोसंबी भाग : १२

मी ठरवले आताच शेवंताची ब्रा खोलायची नाही. गुलाबी ब्रा निकरमध्ये शेवंता कशी दिसते ते डोळे भरून पहायचे. मी तिचा ब्लाउज काढून टाकला, तिची साडी फेडून खाली टाकली. आता ती गुलाबी ब्रा आणि पांढर्‍या परकरात एकदम अप्सरा दिसत होती. मी तिला जवळ घेतले तिच्या पाठीवरून नितंबांवरून...

नारंगी मोसंबी भाग : १३

सकाळी उठून डबा घेऊन आतुरतेने शेतात गेलो. थोड्या वेळाने बैलगाडी आली पण आक्का गाडीत नव्हती. भाऊ साहेबाने गाडी बांधाला सोडली आणि बैल हौदावर येऊन पाणी पाजले. शेवंताच्या नजरेत निराशा होती. भाऊ साहेब आणि ती त्यांच्या शेताकडे गेले. माझी मोठीच निराशा झाली. मी मोटर चालू केली....

error: नका ना दाजी असं छळू!!