नारंगी मोसंबी भाग : ४

पाच मिनिटांनी ती आली. आम्ही दोघे एकमेकांना भिडलो. मी घट्ट मिठीत धरून तिच्या ओठांचे चुंबन घेऊ लागलो. तिचे ओठ पुरूषाच्या ओठांच्या स्पर्शाला आसुसलेले होते. शरीर मर्दानी हातांनी रगडून घेण्यासाठी कचरत होते.

आता मला वेगळ्याच सुखाची अनुभूति होत होती. शेवंताच्या योनित लिंग घालण्या पलीकडे भाऊ साहेबाने तिच्या शरीराचा कसलाच उपभोग घेतलेला नव्हता, त्यामुळे शेवंता कोरीच होती.

मी तिचा ब्लाउज खोलला तिची दोन्ही कबुतरं हातात घेऊन मळू लागलो. तिने मला घट्ट धरले, मला आता शेवंताला एक एक पाऊल पुढे न्यायचे होते. मी जे करतोय ते तिला आवडत होते.

मी तिचा एक स्तन तोंडात घेऊन चोखू लागलो, तशी ती शहारली. तिने एका हातात तो स्तन पकडला आणि दुसऱ्या हाताने माझे डोके तिच्या छातीवर दाबले, मी माझा हात वर नेला आणि तिचा हात डोक्यावरून काढला आणि हातात धरून खाली नेला आणि माझ्या लिंगावर ठेवला.

माझे लिंग पूर्ण कडक झाले होते, पॅन्टची चैन फाडून बाहेर यायला पाहत होते. शेवंताने घाई घाईत हात काढून बाजूला घेतला. तिने माझ्या लिंगाला आत घालताना योनिवर सेट करण्यासाठी फक्त हात लावला होता तेवढाच. मी परत तिचा हात तेथे लावला, तिने दोन तीन वेळा हात काढला पण मी परत परत तिचा हात पॅन्टवरूनच लिंगावर ठेवत होतो. शेवटी तिने हात तिथे राहू दिला.

मी तिचे निप्पल चोखत होतो, मधूनच दातात धरून चावत होतो. ती गरम व्हायला लागली, पॅन्टच्या वरून माझे लिंग रगडायला लागली. जस जसा तिचा आवेग वाढला, तस तसे ती लिंगाला हाताच्या मुठीत धरून जोरजोरात दाबू लागली.

मला तर तिचा तसा स्पर्श वेड लावत होता. तिच्या मनातील भीती, डर्टी सेक्स बद्दलची किळस हळूहळू काढून टाकण्यात यश येत होते. मी दुसरा निप्पल तोंडात घेऊन चोखू लागलो. शेवंता आता सित्कार, उसासे सोडू लागली, लिंग जोरजोरात रगडू लागली.

मी हात खाली नेला आणि पॅन्टची चैन उघडली. अंडरवेअरच्या पुढच्या भागातून पूर्ण कडक झालेले लिंग बाहेर काढले आणि शेवंताचा हात त्यावर ठेवला. शेवंता शहारली, क्षणभर माझे लिंग धरून ठेवले. मग तिने ते मुठीत धरून दाबायला सुरुवात केली.

मला तर आसमान ठेंगणे झाले. एक पस्तीस वर्षाची सर्वांग सुंदर घरगुती बाई माझे लिंग हातात धरून आवळत होती. माझ्या लिंगातून निघणाऱ्या चिकट स्त्रावाने तिचा हात भरला पण आता ती कशाचीही पर्वा न करता माझे लिंग रगडत होती.

आता योग्य वेळ साधणे महत्त्वाचे होते, मी तिचा स्तन तोंडातून काढला आणि सरळ झालो, तिला जवळ घेतले, तिचा ब्लाउज अंगातून काढला आणि साडी फेडून टाकली. मग मी थोडा दूर झालो माझी पॅन्ट अंडरवेअर काढून टाकली, तिच्या जवळ गेलो आणि इशारा केला. तिने लिंग चोळायला सुरूवात केली, गोट्यावरून हलके हलके बोटे फिरवू लागली.

मी पाच मिनिटे तो आनंद घेतला आणि तिला बोललो, “शेवंता गुडघ्यावर बस.”

तिला काही समजले नाही मग मी लिंगाकडे इशारा केला.

“नको मला किळस येते.”

“तू प्रयत्न तर कर, जर तुला आवडले नाही तर मी जबरदस्ती करणार नाही. पण प्लीज एकदा माझ्यासाठी घेऊन बघ.”

ती गुडघ्यावर बसली मी तिच्या एकदम जवळ गेलो. तिने लिंग हातात धरले मग ते हळूच एका गालावरून फिरवले मग दुसऱ्या गालावरून, ओठ बंद ठेवून ती त्याला किस करू लागली, पुढची सुपारी मागचा भाग गोट्या याची चुंबन घेऊ लागली.

मग तिने लिंग सरळ केले जीभ थोडी बाहेर काढली आणि सुपारीला लावली. आहाहा! काय तो अनुभव काय तो स्पर्श! हळूहळू तिने सगळ्या सुपारीवरून जीभ फिरवली मग मागच्या भागावरून जीभ फिरवत ती खाली जाऊन गोट्या चाटू लागली.

मी मनसोक्त सुख उपभोगत होतो. मग तो क्षण आला जेव्हा तिने तोंड उघडले आणि सुपारी तोंडात घेतली. मी याच क्षणाची वाट पाहत होतो, मी हात मागून तिच्या डोक्यावर ठेवला तिचे केस धरून तिचे तोंड लिंगावर दाबू लागलो. हळूहळू तिची भीड चेपली, किळस जाऊन त्याची जागा उन्मादाने घेतली. जेव्हा उन्माद सर्वोच्च बिंदू गाठतो तेव्हा स्त्री असो किंवा पुरूष सगळी किळस भीती निघून जाते हेच खरे!

आता ती हळूहळू लिंग आतबाहेर करू लागली, हाताने गोट्या दाबू लागली. मला तर वेड लागले. जी बाई कालपर्यंत परपुरूषाशी बोलणे पाप समजत होती, ती आज माझ्या शेतात माझे लिंग तोंडात घेऊन चोखत होती.

मी सुखाच्या सागरात डुंबत होतो. हे असेच चालू द्यावे असे वाटत होते पण जागा आणि वेळ दोन्ही अयोग्य होते. मी खाली पाहिले शेवंता पूर्ण तन्मयतेने लिंग चोखत होती. लिंग बाहेर काढले तरी चिकट स्त्रावाच्या तारा तिच्या तोंडापर्यंत राहत होत्या.

“शेवंता, आज एवढं बस, आता उरकून घेऊ.”

तिने तोंडातून माझे लिंग बाहेर काढले त्याचे आणि गोट्याचा एक दीर्घ चुंबन घेतले आणि उभी राहिली.

“आवडले का तुम्हाला?”

मी तिला जवळ घेतले आणि तिच्या गालाला किस घेत म्हणालो, “खूप आवडले, खरंच तू खूप छान चोखलास.”

ती हसत म्हणाली, “तुम्ही सांगून तर बघा, तुमच्यासाठी जिवपण देईन मी.”

“अगं वेडे, आता आपले मजा करायचे दिवस आहेत, जिव द्यायच्या गोष्टी करू नको.”

तिने साडी अंथरली आणि झोपू लागली.

“शेवंता थोड्या वेगळ्या पद्धतीने करू.”

तिने माझ्याकडे पाहिले. मी तिला तो सकाळचा डॉगीस्टाईलेचा फोटो दाखवला, ती लाजत म्हणाली, “मला जमेल का?”

“आपण प्रयत्न तर करू, तू फक्त अशी कोपरावर आणि गुडघ्यावर ओणवी हो.”

तिने फोटोतल्या बाईला निरखून पाहिले, मग ती तशीच ओणवी झाली.

“शेवंता गांड वर उचल गं.”

तिने शक्य तेवढी गांड वर उचलली. मी तिच्या जवळ गेलो आणि थोडे वाकून तिच्या गांडीचे निरीक्षण करू लागलो. सकाळी झोपडीत ती पालथी झोपली तेव्हा मी तिची गांड निरखून पाहिली होती पण आता वर उचललेली थोडीशी फाकलेली भारदस्त गोरीपान गांड माझ्यासमोर होती.

सकाळी चावल्याचे लाल व्रण जागोजागी होते. मी तिच्या डेरेदार नितंबावर हात फिरवला आणि लिंग सेट केले. थोडीशी हाताने गांड फाकवून लिंग योनिवर टेकवले आणि जोर देऊ लागलो. हळूहळू पूर्ण लिंग तिच्या योनित गेले.

एक वेगळीच सणक माझ्या डोक्यात गेली. मी स्थिर झालो, तिची कंबर घट्ट धरली आणि लिंगावर पूर्ण जोर दिला. मग हळूहळू धक्के द्यायला सुरुवात केली. माझ्या प्रत्येक धक्क्याने लिंग सटासट आतबाहेर व्हायचे आणि शेवंता पूर्ण हलायची. तिला आधाराला काही नव्हते.

“तुला त्रास होतोय का?”

“तुम्हाला मजा येतेय ना मग तुम्ही करा. मला काही होत नाही.”

मी कंबर घट्ट धरली आणि उभ्याने तिला झवू लागलो. भाऊ साहेबाची बायको, दोन मुलांची आई, गावातील चारित्र्यवान बायकांमध्ये जिची गणना होत होती, ती आता कुत्री होऊन माझ्यासमोर नागडी झाली होती, तिची गोरीपान गांड माझ्यासमोर उचलून माझे लिंग आत घेत होती आणि मी तिला कुत्र्यासारखा झवत होतो.

हळूहळू मी स्पीड वाढवला. ती सित्कारू लागली, ‘आहऽऽ आहऽऽ’ करू लागली, ओठ घट्ट दाबून आवाज निघू नये, याची काळजी घेऊ लागली. मी मधूनच एका हाताने तिच्या गांडीवर फटका द्यायचो, ती विव्हळायची आणि मला जोर यायचा. माझ्या एकेका फटक्या सरशी तिच्या पिवळ्या धमक गांडीवर लाल बोटे उमटत होती.

मी तिला घट्ट धरले जोरजोरात धक्के देऊ लागलो माझ्या गोट्या जोरजोरात तिच्या गांडीवर आदळत होत्या. शेवटचे पंधरावीस धक्के देऊन मी तिच्या योनित वीर्य सोडले. तिची योनी आकुंचन पावली आणि माझी सुपारी आत कैद झाल्यासारखी झाली.

हळूहळू सगळे वीर्य बाहेर येऊन तिच्या मांड्यांवर ओघळू लागले, लिंग शिथिल झाले, तिची योनिपण ढीली पडली. मी लिंग बाहेर काढले, ती थकून दोन मिनिटे डोकं जमिनीला लावून पडून राहली.

मग ती झपाट्याने उठली साडी गोळा केली, खाली वाकून साडीने माझे लिंग पुसले, स्वत:च्या दोन्ही मांड्यांच्या मध्ये लागलेले वीर्य साडीने पुसले, परकराची नाडी सोडून परत आवळली. ब्लाउज घातला आणि साडी नेसली. ही सगळी कामे तिने वि‍जेच्या चपळाईने केली.

मीपण कपडे घातले, तिला जवळ घेऊन एक दीर्घ चुंबन घेतले.

“तुम्ही थांबा मी जाते.” असे म्हणून ती लगबगीने गेली.

मी पाणी पहायला गेलो. बारे बदलले, बाहेर येऊन पाहिले तर शेवंता तिच्या शेतात खुरपत होती. कोणाला सांगून पण खरे वाटले नसते की थोड्या वेळापूर्वी ही बाई ऊसात डॉगी स्टाईलने झवून घेत होती.

मी निवांत पारावर सावलीला बसलो. मित्रांना फोन केले, थोडा टाईमपास केला.

पाचच्या सुमारास भाऊ साहेब आला. त्याने गाडी बांधाला सोडली, बैल पाणी पाजायला हौदावर आला.

“समीर फक्त मोबाईल पाहतो का पाणी भरतो? आत फिरून पाहत जा, वाफे कोरडेच राहतील.” भाऊ म्हणाला.

“नाही भाऊ, बरोबर पाणी भरतो मी, कुठेच कोरडे ठेवत नाही. उलट जिथे आधी पाणी जात नव्हते, तिथे पण पाणी भरत आहे.”

त्याला काही समजले नाही. बैल बांधाला बांधून तो गेला. मीपण मोटर बंद केली आणि गाडीला किक मारून घरी गेलो.

दुसऱ्या दिवशी शेतात गेलो मोटर चालू केली. भाऊ साहेब आणि शेवंता आले पण आज माझी घोर निराशा झाली. कारण भाऊ साहेबाला काम नव्हते. त्याने गाडी बांधाला सोडली आणि हौदावर बैल पाणी पाजून तो बैल बांधून शेतात गेला.

शेवंताने जाताना माझ्याकडे ओझरती नजर टाकली, तिच्या डोळ्यातली निराशा स्पष्ट दिसली. माझी खूपच चरफड झाली. मला भाऊ साहेबाचा खूप राग आला. मी मनातल्या मनात त्याला खूप शिव्या दिल्या.

माणसाची काय गंमत असते बघा, मला त्याच्या बायकोला झवायचे होते आणि तो तिच्या सोबत थांबला होता, म्हणून मी त्याला शिव्या घालत होतो. मी बारे बदलले, पारावर येऊन बसलो. मोबाईल काढला पण मन कशातच लागेना. काय कराव ते सुचेना.

अश्याच अवस्थेत दुपार झाली मी कसेबसे जेवण करून शेवंताची वाट पाहत बसलो. शेवंता धुण्याची बादली घेऊन आली, तिचा चेहरा उतरला होता. सहाजिकच होते ते, दोन दिवसांपासून तिला आज पर्यंत न मिळालेले सुख मिळाले होते. जे तिच्या आयुष्यात होईल, असे तिच्या स्वप्नातही कधी आले नव्हते, ते घडले होते. शरीराला भरभरून सुख मिळत होते. तिला जिव लावणारा तिची काळजी करणारा जोडीदार मिळाला होता.

“आता काय करायचे?” मी तिला विचारले.

“ते इथे असताना काहीच करू शकत नाही मी.”

“थोड्या वेळाने ये ना ऊसात गवताच निमित्त करून.”

“नको त्यांना संशय जरी आला तर आपले दोघांचे काही खरं नाही.”

आमच्या गप्पा चालू होत्या, तोच माझा फोन वाजला. मी पाहिले तर चुलत्यांचा फोन होता, मी फोन घेतला.

“समीर कुठे आहेस?”

“मळ्यात आहे.”

“अरे भाऊ आहे का तिथे, त्याचा फोन लागत नाही.”

“हो आहे, बोलवू का?”

“हो त्याला सांग मला अर्जंट फोन करायला.”

मी भाऊ साहेबाला जोरजोरात आवाज दिला, तसा तो झोपडीतून बाहेर आला. मी त्याला हाताने ‘इकडे ये’ अशी खूण केली. तो झपाझप पावले टाकत आला.

“भाऊ, नाना (म्हणजे माझे चुलते) तुम्हाला फोन करत आहेत, तुमचा फोन लागत नाहिये.”

“समीर, अरे माझ्या फोनची बॅटरी खराब झाली, सारखा बंद पडतो.”

मी माझ्या मोबाईलवरून नानांना कॉल केला आणि स्पीकर ऑन केला. फोन कनेक्ट झाल्यावर भाऊ साहेब बोलला,

“नाना, मी आहे भाऊ.”

“भाऊ, बैलगाडी घेऊन खालच्या मळ्यात ये, मोटर जळलीय, वर ओढून ठेवलीय. वायरमनकडं नेऊन टाकायचीय, त्याने सांगितलं लवकर आणा, त्याला जायचंय पाच वाजता सामान आणायला.”

“नाना, आलो लगेच.”

मी फोन कट आणि भाऊ साहेब शेवंताला म्हणाला, “शेवंता, चल निघू, खालच्या मळ्यातून मोटर घेऊन गाडीत टाकतो, तू घराजवळ उतरून घे.”

“लगेच कसं येऊ, अजून गवत घेतले नाही, घास कडवळ कापले नाही, जनावरांना काय टाकणार संध्याकाळी?”

भाऊ साहेब माझ्याकडे वळून म्हणाला, “समीर तू सोडशील का हिला घरी?”

माझ्या मनात आनंदाचे कारंजे फुटत होते.

“हे काय विचारणं झालं का भाऊ, मला काय अडचण आहे.”

“तस नाही समीर, हिच्याकडे बोजा असणार, घासाचं गवताचं गठुडं.”

त्यावर शेवंता उपाय सुचवत शेवंता बोलली, “आवो गवताचं गठुडं मागं कॅरेजला बांधीन मी आणि घासाचं मांडीवर घेऊन बसन. कडवळ राहीन आज पण जाऊ द्या, कालचं थोडं आहे शिल्लक.”

मग भाऊ साहेबाने घाई घाईने गाडी जुंपली आणि तो गेला.

नारंगी मोसंबी

तिसर्‍या वर्षाची इंजीनियरिंगची परीक्षा देऊन मी गावी आलो होतो. आता दोन महिने तरी सुट्टी होती…

नारंगी मोसंबी भाग : २

मी झोपडीच्या दाराकडे गेलो, चार फुट उंचीचे दार होते. मी वाकून आत शिरलो. तेथे शेवंता फिकट निळ्या साडीत केस ठीकठाक करून, हातात ग्लास घेऊन उभी होती. मी तिच्या जवळ गेलो आणि तिच्या हातातून ग्लास घेऊन घटाघट पाणी पिले. थंडगार पाणी पिऊन फ्रेश वाटले. मी झोपडीत पाहिले तर जुजबी...

नारंगी मोसंबी भाग : ३

मी माझ्या खोलीत गेलो. खोलीत एक जुना पलंग होता, त्यावर कापसाची पातळ गादी, तिच्यावर अंग टाकून दिले. पडलो नाही तेच माझी चुलती दार ढकलून आत आली आणि म्हणाली “तब्येत ठीक आहे ना, एवढा दमल्यासारखा का झालास?” खरं तर मी दमलो नव्हतो तर एक तृप्तीची भावना मनात होती म्हणून चेहरा...

नारंगी मोसंबी भाग : ५

शेवंताच्या चेहर्‍यावर आनंद मावत नव्हता. भाऊ साहेब नजरे आड झाला तसा मी शेवंताला म्हणालो, “चल लवकर ये ऊसात, आता वेळ घालवू नको.” “मी तिकडं जाते पटकन घास कापून ठेवते, थोडं गवत घेते आणि तुम्हाला हात करते, तिकडंच या झोपडीत, निवांत बसू आतच.” “अगं तुला तर भीती वाटते ना, मला...

नारंगी मोसंबी भाग : ६

आता मी पडल्या पडल्या तिची वेणी सोडून केस मोकळे केले, तिचे काळेभोर केस गोऱ्यापान खांद्यावर रूळू लागले. ती परत सरळ होऊन बसली आणि हळूहळू धक्के देऊ लागली. आता आम्ही दोघे शांतपणे संभोग सुख घेऊ लागलो. मी कधी तिचे स्तन कधी तिच्या मांड्या तर कधी तिचे कूल्हे दाबू लागलो, मधूनच...

नारंगी मोसंबी भाग : ७

मी झटपट तिचा ब्लाउज खोलला आणि स्तन दाबून घेतले. ती हात खाली नेऊन माझे लिंग घट्ट हातात धरून दाबू लागली. मग तिने कापड खाली अंथरले. ती झोपली आणि तिनेच साडी परकर वर करून तिची निकर काढली आणि मला म्हणाली, “लवकर उशीर झाला तर आक्काला संशय येईल.” मी पटकन पॅन्ट आणि अंडरवेअर...

नारंगी मोसंबी भाग : ८

तिने माझा चेहरा स्वत:कडे ओढला आणि मला घट्ट छातीशी आवळले आणि म्हणाली, “तुम्हाला सांगितलं ना, हे सगळं जे आहे, ते तुमचेच आहे. तुमची राणी तुमच्यासाठी सगळं करायला तयार आहे, फक्त तुम्ही नाराज होऊ नका, तुमच्या सुखातच माझे सुख आहे.” एवढं बोलून तिने माझ्या कपाळाचे एक दीर्घ...

नारंगी मोसंबी भाग : ९

मी कॅश काउंटर जवळ गेलो, आक्काने सगळं बील कॅशमध्ये दिले. माझ्या डोक्यात अचानक ट्युब पेटली आणि मी परत कपड्याच्या काउंटर जवळ गेलो आणि त्या सेल्सगर्लला सांगितले ३४ साईजच्या ब्रा दाखवायला. आक्का आश्चर्याने माझ्याकडे आली आणि म्हणाली, “कोणासाठी घेताय?” मी हळूच तिला सांगितले,...

नारंगी मोसंबी भाग : १०

आक्का पाराकडे गेली, पारावर एक बारदाना होता, तो तिने खाली अंथरला आणि त्यावर उभी राहिली. मी आक्काच्या जवळ गेलो आणि तिला ओढले. पुन्हा चुंबनांचा भडिमार झाला. मग मी तिचा पदर खाली टाकला आणि हळूहळू तिच्या ब्लाउजची हूक खोलली. तिचे भारदस्त उन्नत स्तन पाहून आता वेड लागायची पाळी...

नारंगी मोसंबी भाग : ११

शेवंताची कामतृप्ती मी सहजच केली होती पण आज एका मुरलेल्या स्त्री सोबत लढत होती आणि मला कुठेच कमी पडायचे नव्हते. रानात टाकलेल्या त्या बारदान्यावर चंद्राच्या मंद प्रकाशात आम्ही दणादण एकमेकांना झवत होतो, माझ्या गोट्या तिच्या गांडीवर धडक घेत होत्या. ती पूर्ण ताकदीने तिचे...

नारंगी मोसंबी भाग : १२

मी ठरवले आताच शेवंताची ब्रा खोलायची नाही. गुलाबी ब्रा निकरमध्ये शेवंता कशी दिसते ते डोळे भरून पहायचे. मी तिचा ब्लाउज काढून टाकला, तिची साडी फेडून खाली टाकली. आता ती गुलाबी ब्रा आणि पांढर्‍या परकरात एकदम अप्सरा दिसत होती. मी तिला जवळ घेतले तिच्या पाठीवरून नितंबांवरून...

नारंगी मोसंबी भाग : १३

सकाळी उठून डबा घेऊन आतुरतेने शेतात गेलो. थोड्या वेळाने बैलगाडी आली पण आक्का गाडीत नव्हती. भाऊ साहेबाने गाडी बांधाला सोडली आणि बैल हौदावर येऊन पाणी पाजले. शेवंताच्या नजरेत निराशा होती. भाऊ साहेब आणि ती त्यांच्या शेताकडे गेले. माझी मोठीच निराशा झाली. मी मोटर चालू केली....

नारंगी मोसंबी भाग : १४

चांगली पंधरा मिनिटे आक्काची योनी चाटल्यावर तिने माझे डोके पायाने आवळले, कंबर वर उचलून माझे डोके योनिवर दाबू लागली. मी समजलो ती आता झडणार होती. आक्काने कंबर उचलेली, माझे डोके गच्च दाबून धरले. तिच्या योनितली तुरट रसाची एक धार माझ्या तोंडात गेली आणि आक्का शिथिल पडली,...

error: नका ना दाजी असं छळू!!