नारंगी मोसंबी भाग : ११

शेवंताची कामतृप्ती मी सहजच केली होती पण आज एका मुरलेल्या स्त्री सोबत लढत होती आणि मला कुठेच कमी पडायचे नव्हते. रानात टाकलेल्या त्या बारदान्यावर चंद्राच्या मंद प्रकाशात आम्ही दणादण एकमेकांना झवत होतो, माझ्या गोट्या तिच्या गांडीवर धडक घेत होत्या. ती पूर्ण ताकदीने तिचे वजनदार शरीर लीलया उचलून मला धडकत होती. दोघांचे फोन अधूनमधून वाजत होते पण आम्ही आता तिकडे लक्ष देण्या पलीकडे गेलो होतो.

आता स्थिती अशी होती की कोणी समोर येऊन थांबले असते तरी आम्ही दोघे एकमेकांची वासना शांत केल्याशिवाय बाजूला झालो नसतो. एक पूर्ण ताकदीचा नव्या दमाचा नर आणि एक अनुभवी पूर्ण माजावर आलेली मादी एकमेकांना भिडले होते. त्यांना जगाचा विसर पडला होता.

किती वेळ गेला समजले नाही. आम्ही पूर्ण डुंबून गेलो होतो, ‘पचपच’ आवाज वाढत होता. लवकरच ती वेळ आली जेव्हा आक्काने डोळे मिटून मला घट्ट आवळले. मीपण स्पीड कमालीचा वाढवला. वीर्याचा फवारा तिच्या योनित उडाला पण पूर्ण वीर्य डिस्चार्ज होईपर्यंत मी धक्के थांबवले नाहीत.

आक्काची पकड सैल झाली, श्वास वाढला, मी तिच्या अंगावर गलित गात्र होऊन पडलो. पाच मिनिटांनी मी उठलो हौदाकडे चालत आलो, हाताच्या ओंजळीत पाणी घेऊन लिंग धुतले, दोन्ही मांड्यांच्या मध्ये पाणी टाकून धुवून काढले.

आक्का उठली खरं तर तिच्या उठायचे जीवावर आलेले होते. जोडीदाराकडून घेतलेल्या कामतृप्तीचा ती पडून आनंद घेत होती, तिने परकर हातात घेतला आणि नागडीच दमदार पावले टाकत हौदाकडे आली. तिला तशी नागडी चालताना पाहून मला खूप मजा वाटली.

चंद्राच्या शीतल प्रकाशात मी पूर्ण नागडा होऊन हौदावर बसलो होतो तर ती कामदेवी माझ्या जवळ येऊन खाली गुडघ्यावर बसली आणि माझा सोटा हातात धरून खेळवायला लागली. नंतर तिने पुढे होऊन लिंग तोंडात घेतले आणि चोखायला सुरुवात केली. माझ्या पूर्ण शरीरात एक वीज चमकून गेली.

एक मात्र खरं आक्का या खेळात तरबेज होती, लिंग चोखण्याचा दांडगा अनुभव आसणार तिला. अगदी सराईतपणे ती पूर्ण लिंग तोंडात घेऊन चोखू लागली, हाताने गोट्या चोळू लागली. माझे पूर्ण लिंग पूर्ण कडक झाले आणि आक्का गपागप ते तोंडात आतबाहेर करत होती.

माझ्या लिंगातून निघणाऱ्या चिकट स्त्रावाने तिचे सगळं तोंड भरले होते. मी तिचे केस धरून ठेवले होते. थोड्या वेळाने आक्का उठली, मी खाली उतरलो. आक्काला मिठीत घेतले आणि तिचे ओठ चोखू लागली, तिच्या तोंडातील चिकट पाणी माझ्या ओठांना लागले.

“आक्का हौदाच्या भिंतीवर हात टेकवून उभी रहा.”

तिने माझ्याकडे प्रश्नार्थक नजरेने पाहिले.

“अग तुझे एक भोक शिल्लक आहे अजून.”

ती खळखळून हसली. तिने माझ्याकडे पाठ केली आणि हौदाच्या भिंतीला कोपर टेकवून, गांड बाहेर काढून ओणवी झाली. खूपच मादक नजारा होता तो.

मी खाली बसलो आणि तिच्या तंगड्या फाकवल्या. आता मागून तिच्या योनिचा बाहेर आलेला पदर स्पष्ट दिसत होता. मी गुडघ्यावर झालो आणि तिच्या जवळ तोंड नेऊन तो पदर चोखायला सुरूवात केली, तशी ती शहारली आणि हलू लागली.

हळूहळू मी तिची योनी चाटू लागलो. तिने अजून तंगड्या फाकवून माझे तोंड घुसायला जागा केली. मी पूर्ण तन्मयतेने तिची योनी चाटू लागलो. हाताने तिचे कूल्हे फाकवून योनित जीभ घालू लागलो.

अचानक आक्का ताठ झाली, तिचे शरीर अखडले मला जाणवले ती झडतेय. मग मी अजून जीभ आत घालत तिला मोकळे होऊ दिले. ती शांत झाल्यावर मी तिचे कूल्हे फाकवून तिच्या गांडीचे भोक चाटू लागलो. खूपच मजा येत होती भरदार नितंबांच्या मध्ये माझे तोंड होते. मी थोडी थुंकी काढून तिच्या गांडीच्या भोकाला लावली.

“उरका आता उशीर होतोय.”

मी उठलो, बारदान्याकडे चालत गेलो, पॅन्टच्या खिशातून वॅसलीनची डबी घेऊन आलो.

आक्का तशीच वाकून उभी होती. मी वॅसलीन काढले आणि बोटावर घेतले. आक्काच्या गांडीच्या भोकावर बोट ठेवले आणि आत घालू लागलो. आक्काचे भोक शेवंताच्या भोकापेक्षा थोडे मोठे होते पण टाईट होते.

आक्काला काही फारसा त्रास होत नव्हता म्हणजे आक्काला गांड मारून घ्यायची सवय होती. मी बोट तिच्या गांडीतून पूर्ण फिरवले आणि बाहेर काढले. मग सोट्याला वॅसलीन लावले आणि डबी ठेवून दिली.

आता मी सोट्या हातात धरून उभा राहलो. हाताने आक्काचे कूल्हे फाकवले आणि लिंग गांडीच्या भोकावर ठेवले. लिंग आत घालू लागलो तसे आक्काने कण्हायला सुरूवात केली. पण थोड्याच प्रयत्नात पुढची सुपारी आत घुसली.

मी थोडा पॉज घेतला आणि परत पोझीशन घेतली. आक्काची कमर घट्ट पकडली आणि हळूहळू लिंग तिच्या गांडीत रेटू लागलो. लिंग आत जात होते आणि आक्का कण्हत होती. मलापण लिंगाला वेदना जाणवत होत्या. पण लवकरच पूर्ण लिंग आत घुसले आणि मी आनंदाने आक्काच्या गांडीवर एक जोरदार चापट मारली. त्या भयाण शांततेत तो आवाज भलताच दूरवर गेला असणार.

आता मी जोरजोरात आक्काची भारदस्त गांड मारायला सुरुवात केली. आक्का कण्हत होती पण आनंद घेत होती. माझ्या तर सुखाला ठिकाणाच नव्हता. आक्काची ती भरदार गांड समोर पाहून मला चेव येत होता.

मी आता आक्काच्या गांडीवर चटाचट चापटा मारायला सुरुवात केली. आक्काला दुखत होते पण ती बोलत नव्हती. कदाचित या वेदनेतच तिचे सुख होते. चापट्या मारून मारून आक्काची गोरी गांड लाल झाली होती. मी गपागप आक्काची गांड मारत होतो.

आता लवकरच मी झडायच्या बेतात आलो, मी हातांनी आक्काच्या कमरेला विळखा घालून आक्काला माझ्याकडे ओढू लागलो आणि स्पीड वाढवला. थोड्याच वेळात माझे वीर्य आक्काच्या गांडीत सुटले.

मी पूर्ण जोर लावून आक्काच्या गांडीत फवारे सोडले आणि तिला धरून तसाच तिच्या अंगावर स्वत:ला झोकून दिले. माझे सगळं वीर्य तिच्या गांडीतून बाहेर पडून तिच्या पायावर ओघळले. थोड्या वेळाने मी शिथिल झालेले लिंग तिच्या गांडीतून काढून घेतले आणि बाजूला झालो.

आक्का सरळ झाली आणि मला म्हणाली “झाली का हौस दाजी?”

मी तिला जवळ ओढले आणि म्हणालो, “तुला जन्मभर ठोकले तरी माझी हौस होणार नाही माझ्या राणी.”

दोघे खूप हसलो आणि एकमेकांना किस करू लागलो.

“आवरा लवकर, खूप उशीर झाला. सारखे फोन वाजत आहेत.”

असे म्हणून तिने हौदातल्या पाण्याने माझे लिंग धुतले, परकराने कोरडे केले. मग स्वत:ची योनी आणि पूर्ण पाय धुतले आणि पुसले. मग आम्ही दोघांनी कपडे घातले.

आक्काने बारदान्याची घडी घालून पारावर ठेवला, त्यावर एक दगड ठेवला. मी फोन काढून पाहला तर नानांचे दोन मीस कॉल पडले होते. आक्काच्या मोबाईलवर पण भाऊ साहेबाचे मीस कॉल होते.

मी आक्काला मिठीत घेतले आणि विचारले, “तालुक्याला नक्की येणार ना भेटायला?”

“नक्की म्हणजे नक्की येणार. तुमच्या सारखा जोडीदार मिळाल्यावर कोण सोडील.”

आम्ही परत एकदा स्मूचींग केले. मी गाडी स्टार्ट केली आक्काने सामानाच्या पिशव्या हातात घेतल्या आणि मागे बसली. तिने एक हात माझ्या कमरेत टाकला. मी भरधाव गाडी सोडली. लवकरच आम्ही भाऊ साहेबाच्या घराजवळ आलो तशी आक्का सावरून बसली. मी तिला घरापासून थोडे दूरच सोडले आणि घरी आलो.

दहा वाजून गेले होते. माझ्या गाडीचा आवाज ऐकून चुलती दरवाजा उघडून बाहेर आली.

“काय रे, किती उशीर?”

“गाडीने खूप त्रास दिला आज.”

“बरं, जेवून घे लवकर.”

मी माझ्या खोलीत गेलो कपडे बदलून स्वयंपाकघरात गेलो. पटकन जेवून घेतले आणि परत खोलीत येऊन पडलो.

दुसर्‍या दिवशी मी मोटर चालू केली, बारे बदलले आणि दुपारी शेवंता आणि आक्का धुण्याला कधी येतात याची पारावर बसून वाट बघू लागलो. भूक लागली तसा मी डबा काढून जेवण करून घेतले.

थोड्या वेळाने शेवंता आणि आक्का हौदाकडे आल्या. मी शेवंताला पाहल्याबरोबर ओळखले तिने ब्रा घातलेली होती, तिचे मध्यम आकाराचे स्तन एकदम समोर पुढे दिसत होते. शेवंता धुणं धुवू लागली. आक्का परत सुरू झाली.

“दाजी तुमचं गिफ्ट आवडले बरका माझ्या बहि‍णीला आणि काय अंदाज आहे तुमचा, दोन्ही गिफ्ट एकदम फिट्ट बसले बरका, चांगलंच मन लावून माप घेताय तुम्ही.”

आक्का हसायला लागली. शेवंता लाजून चूर झाली होती, तिच्या गोऱ्या गालांवर लाली चढली होती. ती मधूनच किंचित मान तिरकी करून माझ्याकडे समाधानाने आणि गर्वाने पाहत होती. मीपण मस्करीच्या मूडमध्ये आलो.

“सगळं खरं आहे पण तुमची बहीण माझ्या पसंतीवर कशी दिसती ते पाहल्याशिवाय मला कसं बरं कळणार.”

“आत्ताच जा की मग तिला ऊसात घेऊन आणि बघा की कशी दिसतेय ते, कोणी अडवलेय तुम्हाला?”

आक्का शेवंताकडे पाहून म्हणाली, “जा गं बाई, तू दाखव दाजींना कशी दिसतेय ते, मी धुते राहलेले धुणं.”

“वेडी झाली की काय? ते आहेत इथं, त्यांनी बघितले तर?” शेवंता म्हणाली.

“अग ते खाऊन झोपलेत, आता उठत नाहीत. दोन तास तरी बाहेर येणार नाहीत आणि आले तरी मी आहे ना इथं संभाळून घ्यायला. जा तू.”

“दाजी तुम्ही जा आधी आत.”

मी माझ्या मळ्याच्या बाजूने ऊसात घुसलो पण कडेलाच थांबलो. पाच मिनिटांनी शेवंतापण तिथूनच घुसली. आम्ही थोडे आत गेलो, कोरडी जागा बघितली आणि मी शेवंताला मिठीत घेतले.

तिने पूर्ण समर्पण केले. मी तिचा चेहरा वर करून स्मूचींग करू लागलो. तोंडातून तोंड काढून तिला विचारले, “काल खूप दुखले का गं?”

“थोडं दुखलं पण आज काही त्रास नाही.”

“गिफ्ट आवडले का?”

तिने माझ्या छातीवर डोके ठेवले आणि छातीवरच्या केसांत बोट फिरवत म्हणाली, “कशाला खर्च केलात उगीच. मला काही नको, फक्त तुम्ही पाहिजे.”

मला आता शेवंताच्या बाबतीत खरंच वाईट वाटत होते. ती वेडी माझ्यावर जिव लावून बसली होती. आपण तिला फसवत तर नाही ना असे वाटले आणि मग आक्काचे बोलणे आठवले.

शेवंतावर खरं प्रेम करून आता काही तिच्याशी लग्न करता येणार नव्हतं आणि तिच्यासाठी पुढे येणार्‍या संधी डावलता येणार नव्हत्या. ती प्रेमाला आणि शरीर सुखाला पारखी होती आणि ते तिला जमेल तेवढे देणे हेच योग्य होते. पण काही असो या सगळ्या खेळात शेवंताचे फक्त साधी सरळ भोळी होती बाकी सगळे स्वार्थ समजणारे किंवा प्रॅक्टीकल होते.

मी तिला घट्ट मिठीत धरले आणि तिच्या पूर्ण शरीरावरून हात फिरवू लागलो. तिच्या ब्लाउजची हूक काढली, तिने गुलाबी ब्रा घातली होती. ती ब्रा तिच्या मध्यम आकाराच्या स्तनांवर भलतीच खुलून दिसत होती. गोऱ्या खांद्यावर गुलाबी पट्ट्या भलत्याच मस्त दिसत होत्या.

मी तिच्या दोन्ही स्तनांच्या मधल्या घळीत जीभ घालून चाटायला सुरुवात केली. ब्राच्या वरून स्तन दाबायला सुरुवात केली.

“निकर कोणती घातली?”

“नवीनच घातलीय, अशीच तुम्ही दिलेली.”

नारंगी मोसंबी

तिसर्‍या वर्षाची इंजीनियरिंगची परीक्षा देऊन मी गावी आलो होतो. आता दोन महिने तरी सुट्टी होती…

नारंगी मोसंबी भाग : २

मी झोपडीच्या दाराकडे गेलो, चार फुट उंचीचे दार होते. मी वाकून आत शिरलो. तेथे शेवंता फिकट निळ्या साडीत केस ठीकठाक करून, हातात ग्लास घेऊन उभी होती. मी तिच्या जवळ गेलो आणि तिच्या हातातून ग्लास घेऊन घटाघट पाणी पिले. थंडगार पाणी पिऊन फ्रेश वाटले. मी झोपडीत पाहिले तर जुजबी...

नारंगी मोसंबी भाग : ३

मी माझ्या खोलीत गेलो. खोलीत एक जुना पलंग होता, त्यावर कापसाची पातळ गादी, तिच्यावर अंग टाकून दिले. पडलो नाही तेच माझी चुलती दार ढकलून आत आली आणि म्हणाली “तब्येत ठीक आहे ना, एवढा दमल्यासारखा का झालास?” खरं तर मी दमलो नव्हतो तर एक तृप्तीची भावना मनात होती म्हणून चेहरा...

नारंगी मोसंबी भाग : ४

पाच मिनिटांनी ती आली. आम्ही दोघे एकमेकांना भिडलो. मी घट्ट मिठीत धरून तिच्या ओठांचे चुंबन घेऊ लागलो. तिचे ओठ पुरूषाच्या ओठांच्या स्पर्शाला आसुसलेले होते. शरीर मर्दानी हातांनी रगडून घेण्यासाठी कचरत होते. आता मला वेगळ्याच सुखाची अनुभूति होत होती. शेवंताच्या योनित लिंग...

नारंगी मोसंबी भाग : ५

शेवंताच्या चेहर्‍यावर आनंद मावत नव्हता. भाऊ साहेब नजरे आड झाला तसा मी शेवंताला म्हणालो, “चल लवकर ये ऊसात, आता वेळ घालवू नको.” “मी तिकडं जाते पटकन घास कापून ठेवते, थोडं गवत घेते आणि तुम्हाला हात करते, तिकडंच या झोपडीत, निवांत बसू आतच.” “अगं तुला तर भीती वाटते ना, मला...

नारंगी मोसंबी भाग : ६

आता मी पडल्या पडल्या तिची वेणी सोडून केस मोकळे केले, तिचे काळेभोर केस गोऱ्यापान खांद्यावर रूळू लागले. ती परत सरळ होऊन बसली आणि हळूहळू धक्के देऊ लागली. आता आम्ही दोघे शांतपणे संभोग सुख घेऊ लागलो. मी कधी तिचे स्तन कधी तिच्या मांड्या तर कधी तिचे कूल्हे दाबू लागलो, मधूनच...

नारंगी मोसंबी भाग : ७

मी झटपट तिचा ब्लाउज खोलला आणि स्तन दाबून घेतले. ती हात खाली नेऊन माझे लिंग घट्ट हातात धरून दाबू लागली. मग तिने कापड खाली अंथरले. ती झोपली आणि तिनेच साडी परकर वर करून तिची निकर काढली आणि मला म्हणाली, “लवकर उशीर झाला तर आक्काला संशय येईल.” मी पटकन पॅन्ट आणि अंडरवेअर...

नारंगी मोसंबी भाग : ८

तिने माझा चेहरा स्वत:कडे ओढला आणि मला घट्ट छातीशी आवळले आणि म्हणाली, “तुम्हाला सांगितलं ना, हे सगळं जे आहे, ते तुमचेच आहे. तुमची राणी तुमच्यासाठी सगळं करायला तयार आहे, फक्त तुम्ही नाराज होऊ नका, तुमच्या सुखातच माझे सुख आहे.” एवढं बोलून तिने माझ्या कपाळाचे एक दीर्घ...

नारंगी मोसंबी भाग : ९

मी कॅश काउंटर जवळ गेलो, आक्काने सगळं बील कॅशमध्ये दिले. माझ्या डोक्यात अचानक ट्युब पेटली आणि मी परत कपड्याच्या काउंटर जवळ गेलो आणि त्या सेल्सगर्लला सांगितले ३४ साईजच्या ब्रा दाखवायला. आक्का आश्चर्याने माझ्याकडे आली आणि म्हणाली, “कोणासाठी घेताय?” मी हळूच तिला सांगितले,...

नारंगी मोसंबी भाग : १०

आक्का पाराकडे गेली, पारावर एक बारदाना होता, तो तिने खाली अंथरला आणि त्यावर उभी राहिली. मी आक्काच्या जवळ गेलो आणि तिला ओढले. पुन्हा चुंबनांचा भडिमार झाला. मग मी तिचा पदर खाली टाकला आणि हळूहळू तिच्या ब्लाउजची हूक खोलली. तिचे भारदस्त उन्नत स्तन पाहून आता वेड लागायची पाळी...

नारंगी मोसंबी भाग : १२

मी ठरवले आताच शेवंताची ब्रा खोलायची नाही. गुलाबी ब्रा निकरमध्ये शेवंता कशी दिसते ते डोळे भरून पहायचे. मी तिचा ब्लाउज काढून टाकला, तिची साडी फेडून खाली टाकली. आता ती गुलाबी ब्रा आणि पांढर्‍या परकरात एकदम अप्सरा दिसत होती. मी तिला जवळ घेतले तिच्या पाठीवरून नितंबांवरून...

नारंगी मोसंबी भाग : १३

सकाळी उठून डबा घेऊन आतुरतेने शेतात गेलो. थोड्या वेळाने बैलगाडी आली पण आक्का गाडीत नव्हती. भाऊ साहेबाने गाडी बांधाला सोडली आणि बैल हौदावर येऊन पाणी पाजले. शेवंताच्या नजरेत निराशा होती. भाऊ साहेब आणि ती त्यांच्या शेताकडे गेले. माझी मोठीच निराशा झाली. मी मोटर चालू केली....

नारंगी मोसंबी भाग : १४

चांगली पंधरा मिनिटे आक्काची योनी चाटल्यावर तिने माझे डोके पायाने आवळले, कंबर वर उचलून माझे डोके योनिवर दाबू लागली. मी समजलो ती आता झडणार होती. आक्काने कंबर उचलेली, माझे डोके गच्च दाबून धरले. तिच्या योनितली तुरट रसाची एक धार माझ्या तोंडात गेली आणि आक्का शिथिल पडली,...

error: नका ना दाजी असं छळू!!