नारंगी मोसंबी भाग : ८

तिने माझा चेहरा स्वत:कडे ओढला आणि मला घट्ट छातीशी आवळले आणि म्हणाली, “तुम्हाला सांगितलं ना, हे सगळं जे आहे, ते तुमचेच आहे. तुमची राणी तुमच्यासाठी सगळं करायला तयार आहे, फक्त तुम्ही नाराज होऊ नका, तुमच्या सुखातच माझे सुख आहे.”

एवढं बोलून तिने माझ्या कपाळाचे एक दीर्घ चुंबन घेतले आणि माझे डोके सोडून ती गोधडीवर हाताचे कोपर आणि गुडघ्यावर ओणवी झाली.

“या तुमची राणी तयार आहे.”

माझ्या आनंदाला पारावर राहला नाही. मी बाजूला टाकलेल्या पॅन्टच्या खिशातून वॅसलीनची डबी बाहेर काढली. मी बोटावर वॅसलीन घेतले, शेवंताच्या गांडीच्या दरीत बोट फिरवले. गांडीचे भोक बोटाला लागताच, मी जोरजोरात बोट आतबाहेर लागलो, तशी शेवंता विव्हळायला लागली. मग मी हळूहळू बोट घालू लागलो, तशी ती कण्हत होती.

मी थोडे बोट आत घालून बाहेर काढले, परत वॅसलीन घेतले, तिचे दोन्ही कूल्हे हाताने फाकवले. आता तिचे डार्क ब्राऊन कलरचे भोक मला स्पष्ट दिसत होते. आता मी बोट आत घातले हळूहळू पूर्ण बोट आत घातले. शेवंता वेदनेने व्हिवळत होती पण मी बोट तिच्या गांडीत गरगर फिरवले आणि बाहेर काढले.

मग मी लिंगाला वॅसलीन लावले आणि तिचे कूल्हे फाकवून लिंग तिच्या गांडीच्या भोकावर ठेवले आणि हळूहळू आत घालण्याचा प्रयत्न करू लागलो. पण भोक खूपच छोटं आणि टाईट होते, त्यात शेवंता वेदनेने अंग आकसून घेत होती, त्यामुळे भोक आकुंचन पावत होते.

मी जोर देऊन पुढची सुपारी आत ढकलेली तशी शेवंता वेदनेने जोरात विव्हळली आणि मलापण लिंगाची आग झाल्यासारखे वाटायला लागले. म्हणजे प्रकार मी पोर्नमध्ये पाहत होतो किंवा चावट कथेमध्ये वाचत होतो, तेवढा हा प्रकार सहज सोपा नव्हता.

पण मी आता माघार घेणार नव्हतो. मी तिची गांड घट्ट पकडली आणि लिंग आत रेटू लागलो. माझी पूर्ण सुपारी आत गेली पण शेवंताने खूप जोरात विव्हळायला सुरुवात केली. तसा मी थोडासा थांबलो आणि तिला विचारले,

“खूप त्रास होतोय का गं?”

“नाही, मी ठीक आहे, तुम्ही करा.” ती निर्धाराने म्हणाली

मी थोडा वेळ पॉज घेतला आणि मग लिंग हळूहळू तिच्या गांडीत घुसवत गेलो.

वॅसलीन चांगलेच कामात आले होते. शेवंताला खूप वेदना होत होत्या. तिने दोन्ही मुठी आवळल्या होत्या आणि डोळे घट्ट मिटले होते. मलापण लिंगाची आग स्पष्ट जाणवत होती.

मी थांबून हळूहळू तिच्या गांडीतून लिंग बाहेर काढू लागलो, फक्त सुपारी आत राहिल्यावर मी थांबलो. शेवंताला अजूनही त्रास होत होता पण ती आता थोडी सावरली होती. मग मी हळूहळू लिंग आतबाहेर करू लागलो.

आता मी नीट पोझीशन घेऊन तिची गांड मारू लागलो, माझ्या धक्क्यांबरोबर ती पूर्ण हलत होती. तिच्या छातीवरचे गोळे पूर्ण झुलत होते. गोरी गांड मस्त दिसत होती. माझी खूप इच्छा होती, एका सुंदर विवाहित स्त्रीची गांड मारायची आणि ती इच्छा पूर्ण होत होती. मी माझ्या सुंदर, आदर्श प्रेयसीची गांड मारत होतो. या विचाराने माझे लिंग शेवंताच्या गांडीतच फुलत होते.

मी हळूहळू शेवंताची गांड मारत होतो. मला मध्ये मध्ये झोपडीच्या दाराच्या बाहेर काहीतरी हालचाल झाल्याची जाणीव होत होती. मी मान न वळवता फक्त नजर तिरकी करून तिकडे पाहिले तर आक्का दाराच्या फटीतून आत पाहत होती. कदाचित शेवंता मोठमोठ्याने विव्हळत आणि सित्कारत होती म्हणून तिची उत्सुकता चाळवली असेल आणि आत नक्की काय चाललेय हे पाहण्यासाठी ती डोकवत असणार.

आता आपण शेवंताची गांड मारतोय हे आक्का पाहतेय म्हणल्यावर मला अजूनच चेव आला. लिंग अजूनच फुगले. आता मी जोरजोरात शेवंताच्या गांडीत धक्के देऊ लागलो. शेवंता घामाघूम झाली होती पण आता विव्हळत नव्हती.

थोड्या वेळाने मी स्पीड वाढवला आणि शेवंताच्या गांडीतच गळालो. माझे लिंग टरटरून फुगत शेवंताच्या गांडीत झडत होते. शेवंता ‘आहहऽऽ आहहऽऽ’ करून सित्कारत होती. सगळे वीर्य गळाले तरी मी थोडा वेळ तिची गांड धरून तश्याच पोझीशनमध्ये राहलो.

माझे सगळं वीर्य तिच्या गांडीतून बाहेर आले, तेव्हा मी लिंग बाहेर काढले. तिने लिंग बाहेर काढताना पुन्हा सित्कार काढले. मी थकून खाली गोधडीवर पडलो. लिंगाची खूपच जळजळ होत होती. शेवंता समाधानाने माझ्या अंगावर पडली. कितीतरी वेळ आम्ही समाधानाने एकमेकांच्या अंगावर पडून राहलो.

जवळ जवळ पंधरा मिनिटांनी शेवंता माझ्या अंगावरून उठली. तिला अजूनही थोडा त्रास होत होता. तिने शांतपणे निकर, परकर, ब्लाउज आणि शेवटी साडी घातली. मीपण उठून कपडे घातले, शेवंताला मिठीत घेऊन तिच्या ओठांचे चुंबन घेतले.

“खूप त्रास झाला का गं राणी?”

ती माझ्या शर्टच्या बटणाशी खेळत म्हणाली, “तुम्हाला सांगितलं ना तुमच्यासाठी जिव गेला तरी मी स्वत:ला भाग्यवान समजेल.”

मी आवेगाने तिला जवळ ओढले आणि तिच्यावर चुंबनांचा वर्षाव केला.

मग मी दार उघडून बाहेर आलो तर आक्का बाहेर बसून मिश्किलपणे हसत होती. मला पाहताच म्हणाली,

“दाजी किती पाणी पाजताय माझ्या बहि‍णीला, मला वाटले आज बाहेर येताय की नाही.”

मी हसत हसत तिथून निघालो, ऊसात जाऊन बारे बदलले, हौदावर आलो थंडगार पाण्याने हातपाय धुतले.

आता दडपून भूक लागली होती, डबा काढून जेवायचा विचार करत होतो, तोच फोन वाजला. आक्काचा फोन होता.

“दाजी जेवायला तिकडंच येतो बरका आम्ही दोघी.”

मी थांबलो शेवंता आणि आक्का आल्या. शेवंताला अजूनही त्रास होत होता तर आक्का मस्त गजगामिनी सारखी चालत येत होती. अजूनही ती शेवंताला चिडवत होती आणि शेवंता तिला रागवत होती आणि मग स्वत:पण हसत होती.

त्या दोघी आल्या. शेवंताने खाली कापड अंथरले. आम्ही तिघे खाली बसलो. मी माझा डबा उघडला, त्या दोघींनी त्यांचा डबा सोडला, मला थोडी भाजी भाकरी दिली. शेवंताने मला तिच्याकडचा लोणचे, ठेचा दिला. सगळे हसत गप्पा मारत निवांत जेवू लागलो.

शेवंता नवऱ्याच्या जेवणाकडे बायको लक्ष देते, तसे माझ्याकडे लक्ष देत होती, मला बळे बळे आग्रह करून वाढत होती. आक्का हसत होती.

“पोटभर जेवा दाजी तुमच्या अंगी लागले नाही तर माझ्या बहिणीचं कसं होईल?”

शेवंताने तिला डोळे वटारून गप्प रहायला सांगितले पण आक्काने तिचे ऐकले नाही.

सगळ्यांचे जेवण झाले, शेवंताने माझा डबा स्वच्छ करून पिशवीत ठेवला. उठून कापड झटकले. त्या दोघी पारावर बसल्या, मी हौदावर बसलो, गप्पा सुरू झाल्या. आक्का आणि मी एकमेकांची चेष्टा मस्करी करत होतो.

“बरं दाजी आता काय विचार आहे तुमचा.”

“काय विचार आहे म्हणजे.”

“म्हणजे माझ्या बहि‍णीला ऊसात घेऊन जाणार आहे का आता?”

असे म्हणून आक्का मोठमोठ्याने हसायला लागली. मी शेवंताकडे पाहिले तर ती लाजून लाल झाली होती आणि आक्काकडे डोळे मोठे करून पाहत होती.

“ते तुमच्या बहिणीलाच विचारा.”

“गप ना गं, काय चावटपणा लावलाय आक्का.”

“चावटपणा नाही गं, तुम्हाला करायचं असेल तर उरकून घ्या.”

मी शेवंताकडे पाहिले तर ती लाजून खाली पाहत होती. तिला अजूनही त्रास होत होता पण मला माहिती होते, मी जर इच्छा व्यक्त केली तर ती नाही म्हणणार नाही. माझ्यापण लिंगाची जळजळ होत होती. सुपारी थोडी सुजल्यासारखी झाली होती.

“आक्का आज आता तसा काही प्रोग्राम नाही आमचा.”

“दाजी मग येता का तालुक्याला?”

मी तिच्याकडे प्रश्नार्थक नजरेने पाहिले तसे शेवंता म्हणाली, “अहो आक्काला थोडी खरेदी करायची आहे, यांचं काही जमत नाही कामामुळे तुम्हीच जावा.”

“पण मग तू इथे एकटीच राहशील ना.”

“मला कोण खातंय इथं? तसपण हे कामाला जातात तेव्हा मी एकटीच राहते.”

“ठीक आहे, जातो मग मी आक्काला घेऊन.”

मी मोटर बंद केली.

आक्का शेवंताला म्हणाली, “पाचच्या आत आलो तर इकडं येतो, नाहीतर दाजी मला घरीच घेऊन येतील डायरेक्ट.”

दोघी हसल्या कारण आक्का आता मला दाजी शिवाय बोलत नव्हती. मला मनातून आनंद झाला कारण या निमित्ताने आक्काचा सहवास लाभणार होता आणि तिच्या मनात काय आहे याचा अंदाजपण येणार होता जो भविष्यात उपयोगी पडू शकत होता.

मी गाडी चालू केली. आक्का मागे बसली तशी थोडी दाटीच झाली, त्यामुळे आक्काच्या मांडीचा स्पर्श मला होऊ लागला. मी गाडी घेऊन निघालो शेवंता आणि आक्का एकमेकींना दिसेपर्यंत हात करत होत्या.

गाडी मुख्य रस्त्याला लागली तशी थोडी हवा सुटली. आक्काच्या भारदस्त शरीराचा स्पर्श मला होत होता. आक्का बोलताना थोडी पुढे झुकून बोलत होती त्यामुळे तिच्या भारदस्त छातीचा मला स्पर्श होत होता.

वाऱ्यामुळे कधीकधी बोलणे ऐकू येत नव्हते त्यामुळे मी थोडासा मागे झुकून बोलणे ऐकायचो, त्या वेळी चांगलीच घासाघासी व्हायची, मधूनच तिच्या केसांच्या बटा उडून माझ्या चेहर्‍यावर आदळायच्या.

माझा सोट्या टरारून फुगला होता. सज्जनातल्या सज्जन पुरूषाला आकर्षित करील असंच आक्काचे व्यक्तिमत्व होते. सौंदर्य म्हणजे केवळ शरीर, लांब सरळ नाक, चांगली फिगर ही व्याख्या एकदम चुकीची होती.

काही स्त्रियांचे व्यक्तिमत्व इतक लाघवी मधाळ असते की त्या सौंदर्यात थोड्याश्या कमी असल्या तरी आकर्षक व्यक्तिमत्वाने पुरूषांना स्वत:कडे आकर्षित करू शकतात. आक्काचे व्यक्तिमत्व असंच होते. तिचे गोड बोलेणे, खोडकर टोमणे मारणे सगळं सगळं हवहवसे वाटत होते.

आम्ही तालुक्यात आलो. आक्काने गाडी एका लेडीज कपड्याच्या दुकानासमोर थांबवायला सांगितली. मी गाडी उभी केली.

“तुम्ही येता की थांबता.”

“तुम्हाला वेळ लागेल मी उगाच बोर होईल. तुम्ही करा खरेदी मी थांबतो.”

आक्का दुकानाच्या पायऱ्या चढून आत गेली. मी गाडी स्टँडवर लावली, तिच्यावर बसलो आणि शेवंताचा विचार करू लागलो.

थोड्याच वेळात आक्काचा फोन आला.

“दाजी आत या जरा तुमची मदत पाहिजे.”

मी आत गेलो आक्काने बरीच खरेदी केली होती. आता ती अंडरगारमेंटच्या काउंटर जवळ उभी होती. समोर वेगवेगळ्या डिझाईनच्या रंगाच्या ब्रा पडलेल्या होत्या.

“मला ब्रा घ्यायच्यात पण समजेना कोणत्या घेऊ तुम्हीच सांगा.”

मी सटपटलो खरं तर मला अशी लेडीज बरोबर शॉपिंग करायची सवय नव्हती आणि त्यात ब्रा निकर अश्या आयटम्सपासून मी लांबच राहत होतो. कधी आईला असे काही घ्यायचे असेल तरी मी लांब कॅश काउंटरवर जाऊन थांबायचो. मला काही सुचेना.

ती दाखवणारी मुलगी आमच्याकडे पाहून मिश्किलपणे हसत होती, पण आक्का निर्धास्त होती.

“सांगा ना कोणत्या घेऊ?”

“मला काय समजते त्यातले, मी कधी घेतल्या नाहीत, तुम्हीच घ्या तुमच्या पसंतीच्या.”

“अहो, तुम्ही मला कोणत्या चांगल्या दिसतील, फक्त ते सांगा.”

आक्का काही ऐकणार नव्हती. मग मी आक्काला इमॅजिन केले की ती ब्रावर कशी दिसत असेल.

“दोनच घ्यायच्यात ना?”

“तुम्हाला ज्या ज्या मला शोभून दिसतील अशा वाटतील, त्या सगळ्या घेऊ.”

आता आक्का काय खेळ करतेय मला समजेना. मी आक्काची भरगच्च छाती तिचा रंग डोळ्यासमोर आणून एक काळी, एक भडक लाल आणि एक स्कीन कलरची ब्रा सिलेक्ट केली.

आक्काने त्या मुलीला त्या पॅक करायला सांगितल्या आणि निकर दाखवायला सांगितल्या. त्या मुलीने फुले साईजच्या वेगवेगळ्या डिझाईनच्या निकर दाखवल्या. आक्काने परत मलाच सिलेक्शन करायला सांगितले.

मी आक्काच्या भरगच्च गोऱ्यापान मांड्या इमॅजिन केल्या आणि एक प्लेन लाल एक प्लेन जांभळी रंगाची आणि एक निळी निकर जिच्यावर पांढर्‍या फुलांची डिझाईन होती ती आणि एक शेवाळी रंगाची फुलाफुलांची डिझाईन असलेली निकर सिलेक्ट केली. आक्काने त्या मुलीला पॅक करायला सांगून बील बनवायला सांगितले.

नारंगी मोसंबी

तिसर्‍या वर्षाची इंजीनियरिंगची परीक्षा देऊन मी गावी आलो होतो. आता दोन महिने तरी सुट्टी होती…

नारंगी मोसंबी भाग : २

मी झोपडीच्या दाराकडे गेलो, चार फुट उंचीचे दार होते. मी वाकून आत शिरलो. तेथे शेवंता फिकट निळ्या साडीत केस ठीकठाक करून, हातात ग्लास घेऊन उभी होती. मी तिच्या जवळ गेलो आणि तिच्या हातातून ग्लास घेऊन घटाघट पाणी पिले. थंडगार पाणी पिऊन फ्रेश वाटले. मी झोपडीत पाहिले तर जुजबी...

नारंगी मोसंबी भाग : ३

मी माझ्या खोलीत गेलो. खोलीत एक जुना पलंग होता, त्यावर कापसाची पातळ गादी, तिच्यावर अंग टाकून दिले. पडलो नाही तेच माझी चुलती दार ढकलून आत आली आणि म्हणाली “तब्येत ठीक आहे ना, एवढा दमल्यासारखा का झालास?” खरं तर मी दमलो नव्हतो तर एक तृप्तीची भावना मनात होती म्हणून चेहरा...

नारंगी मोसंबी भाग : ४

पाच मिनिटांनी ती आली. आम्ही दोघे एकमेकांना भिडलो. मी घट्ट मिठीत धरून तिच्या ओठांचे चुंबन घेऊ लागलो. तिचे ओठ पुरूषाच्या ओठांच्या स्पर्शाला आसुसलेले होते. शरीर मर्दानी हातांनी रगडून घेण्यासाठी कचरत होते. आता मला वेगळ्याच सुखाची अनुभूति होत होती. शेवंताच्या योनित लिंग...

नारंगी मोसंबी भाग : ५

शेवंताच्या चेहर्‍यावर आनंद मावत नव्हता. भाऊ साहेब नजरे आड झाला तसा मी शेवंताला म्हणालो, “चल लवकर ये ऊसात, आता वेळ घालवू नको.” “मी तिकडं जाते पटकन घास कापून ठेवते, थोडं गवत घेते आणि तुम्हाला हात करते, तिकडंच या झोपडीत, निवांत बसू आतच.” “अगं तुला तर भीती वाटते ना, मला...

नारंगी मोसंबी भाग : ६

आता मी पडल्या पडल्या तिची वेणी सोडून केस मोकळे केले, तिचे काळेभोर केस गोऱ्यापान खांद्यावर रूळू लागले. ती परत सरळ होऊन बसली आणि हळूहळू धक्के देऊ लागली. आता आम्ही दोघे शांतपणे संभोग सुख घेऊ लागलो. मी कधी तिचे स्तन कधी तिच्या मांड्या तर कधी तिचे कूल्हे दाबू लागलो, मधूनच...

नारंगी मोसंबी भाग : ७

मी झटपट तिचा ब्लाउज खोलला आणि स्तन दाबून घेतले. ती हात खाली नेऊन माझे लिंग घट्ट हातात धरून दाबू लागली. मग तिने कापड खाली अंथरले. ती झोपली आणि तिनेच साडी परकर वर करून तिची निकर काढली आणि मला म्हणाली, “लवकर उशीर झाला तर आक्काला संशय येईल.” मी पटकन पॅन्ट आणि अंडरवेअर...

नारंगी मोसंबी भाग : ९

मी कॅश काउंटर जवळ गेलो, आक्काने सगळं बील कॅशमध्ये दिले. माझ्या डोक्यात अचानक ट्युब पेटली आणि मी परत कपड्याच्या काउंटर जवळ गेलो आणि त्या सेल्सगर्लला सांगितले ३४ साईजच्या ब्रा दाखवायला. आक्का आश्चर्याने माझ्याकडे आली आणि म्हणाली, “कोणासाठी घेताय?” मी हळूच तिला सांगितले,...

नारंगी मोसंबी भाग : १०

आक्का पाराकडे गेली, पारावर एक बारदाना होता, तो तिने खाली अंथरला आणि त्यावर उभी राहिली. मी आक्काच्या जवळ गेलो आणि तिला ओढले. पुन्हा चुंबनांचा भडिमार झाला. मग मी तिचा पदर खाली टाकला आणि हळूहळू तिच्या ब्लाउजची हूक खोलली. तिचे भारदस्त उन्नत स्तन पाहून आता वेड लागायची पाळी...

नारंगी मोसंबी भाग : ११

शेवंताची कामतृप्ती मी सहजच केली होती पण आज एका मुरलेल्या स्त्री सोबत लढत होती आणि मला कुठेच कमी पडायचे नव्हते. रानात टाकलेल्या त्या बारदान्यावर चंद्राच्या मंद प्रकाशात आम्ही दणादण एकमेकांना झवत होतो, माझ्या गोट्या तिच्या गांडीवर धडक घेत होत्या. ती पूर्ण ताकदीने तिचे...

नारंगी मोसंबी भाग : १२

मी ठरवले आताच शेवंताची ब्रा खोलायची नाही. गुलाबी ब्रा निकरमध्ये शेवंता कशी दिसते ते डोळे भरून पहायचे. मी तिचा ब्लाउज काढून टाकला, तिची साडी फेडून खाली टाकली. आता ती गुलाबी ब्रा आणि पांढर्‍या परकरात एकदम अप्सरा दिसत होती. मी तिला जवळ घेतले तिच्या पाठीवरून नितंबांवरून...

नारंगी मोसंबी भाग : १३

सकाळी उठून डबा घेऊन आतुरतेने शेतात गेलो. थोड्या वेळाने बैलगाडी आली पण आक्का गाडीत नव्हती. भाऊ साहेबाने गाडी बांधाला सोडली आणि बैल हौदावर येऊन पाणी पाजले. शेवंताच्या नजरेत निराशा होती. भाऊ साहेब आणि ती त्यांच्या शेताकडे गेले. माझी मोठीच निराशा झाली. मी मोटर चालू केली....

नारंगी मोसंबी भाग : १४

चांगली पंधरा मिनिटे आक्काची योनी चाटल्यावर तिने माझे डोके पायाने आवळले, कंबर वर उचलून माझे डोके योनिवर दाबू लागली. मी समजलो ती आता झडणार होती. आक्काने कंबर उचलेली, माझे डोके गच्च दाबून धरले. तिच्या योनितली तुरट रसाची एक धार माझ्या तोंडात गेली आणि आक्का शिथिल पडली,...

error: नका ना दाजी असं छळू!!