विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १३

त्या साडी लपेटलेल्या अवस्थेतच मी झोपायचा प्रयत्न केला पण चार वाजून गेले होते आणि नुकताच चहा प्यायल्याने मला काही झोप आली नाही. अर्धा पाऊण तास बेड वर तळमळल्यावर मी बाहेर हॉलमध्ये आले तसे रवीने विचारले,

“काय गं काय झाले झोपली नाहीस ते?”

“नाही रे झोप येत नाहीय. आता पाच वाजायला आलेत काय झोप येणार.”

“मग ही साडी काय अशीच लपेटून ठेवणार वाटते. एवढी आवडली का?”

“हो कारण ती एका स्पेशल माणसाने माझ्यासाठी सिलेक्ट केली आहे म्हणून.”

“बाकी त्या अंजूची मात्र गोंधळून पार वाट लागली होती. ती कोणाला सांगणार नाही ना?” रवी आपली भीती उपस्थित करत म्हणाला.

“घाबरू नको ती कोणाला सांगणार नाही कारण मध्ये एकदा मी तिला तिचा नवरा आजारी असताना चांगली पंचवीस हजाराची मदत केली होती आणि ते पैसेही घेतले नव्हते.”

“म्हणूनच ती तुझ्याकडून साडीचे पैसे घ्यायला काकूं करत होती तर.”

“हो पण आपल्याला काही कमी आहे का म्हणून मी तिला पैसे देते. तिने जे काही पाहिले त्याबद्दल मला नंतर विचारेल पण आपले तोंड कुठे खोलणार नाही याची खात्री आहे.”

“अच्छा म्हणून तू इतक्या बिनधास्त रीतीने सर्व काही केलेस. अगं तुझ्या ह्या फॅन्सी ब्रावरून तुझा पदर ढळला की बिचारी डोळे फाडून तू काय करते ते पाहत होती.”

यावर आम्ही दोघे मनमुराद हसलो.

“पण काही म्हण तूही महाबिलंदर आहेस. नेमके तुला हातभट्‍टी चालवायला तीच वेळ भेटली.” मी अंजू असताना त्याने किचनमध्ये केलेला पराक्रम आठवून त्याला विचारले.

“आणि तुला माझा लॉलीपॉप चोखायला.” त्याने हसत मला उत्तर दिले.

“मेल्या त्या रसाची चाय तिला नाही ना पाजलीस?” मी त्या अनोख्या वीर्यमिश्रीत चहाची आठवण काढत म्हटले.

“नाही गं मम्मी. ती केवळ तुझ्यासाठी होती.” रवी परत हसत म्हणाला.

“ओके ठीक आहे. मला वाटले की तू तिलाही ती चहा पाजलीस की काय?”

“असे कसे करीन मी? ती केवळ माझ्या आईसाठी होती. पण तू झोपायला गेलीस आणि झोपलीस का नाही गं?”

“अरे मगाशी सोफ्यावर बसताना कंबरेत भरलेय.”

“अगं मग मालीश करून देऊ का?” रवी माझी काळजी करत म्हणाला.

“मीही तोच विचार करतेय पण नुसते कमरेला मालीश करू नकोस तर मला पूर्ण बॉडी मसाज हवाय.”

“नो प्रॉब्लेम मम्मी, मी करतो.”

असे म्हणत रवी उठला तसे मी त्याला थांबवत म्हटले,

“पण तुझा अभ्यास?”

“डोंट वरी मम्मी रात्री करेन.”

तो मला आश्वस्त करत म्हणाला. पण ज्या वेगाने आमच्यात घटना घडत होत्या त्या वेगाने तो रात्री अभ्यासाऐवजी माझ्या पुच्चीचे पारायण करण्याची शक्यता जास्त दिसत होती.

“कुठे मसाज करणार?”

“आपण इथेच हॉलमध्ये करू. थोडी ऐसपैस जागा आहे.”

मी त्याला माझी चॉईस सांगितली तसे रवीने हॉल बाहेरील गॅलरीत ठेवलेला छोटा पलंग हॉलमध्ये आणला. तो काय करतोय हे न कळून मी त्याला विचारले.

“राजा नक्की काय करतो आहेस?”

“अगं काही नाही या पलंगावर तू झोपलीस की तुला मालीश करायला बरे जाईल.”

“ते मी लादीवर बेड अंथरून देखील झोपले असते.”

“अगं त्याने मला नीट मसाज करता येणार नाही. या पलंगावर झोपलीस की मला उभे राहून नीट मसाज करता येईल.” विचार करताच मला त्याची युक्ती पटली. मीही त्याला मदत करत पलंगावरील बेडवर अजून एक बेड घालत त्यावर सफेद शीट अंथरली. सगळे रेडी झाल्यावर रवीने मला विचारले,

“नुसताच मसाज करू की तेलाने करू?”

“तुला काय वाटते?” मी त्याला प्रति प्रश्न करत म्हटले.

“मम्मी आय थिंक तेलाने करतो त्याने तुझे मसल्स रिलॅक्स होतील आणि तुला बरे वाटेल. हवे तर गरम पाण्याचा शेकही देतो.” तो मला त्याचे विचार सांगत म्हणाला.

“ओके चालेल पण त्यामुळे माझे अंग तेलकट होईल.”

“मग काय होते. नंतर अंघोळ कर.”

असे म्हणत किचनमध्ये जात त्याने पाणी गरम करायला ठेवले. मी तोपर्यंत त्याने सांगितल्या प्रमाणे दोन मोठे टॉवेल काढून ठेवले होते. पाणी गरम झाल्यावर ते घेऊन रवी आला आणि माझ्याकडे पाहत म्हणाला,

“हे काय मम्मी अजून चेंज नाही केलेस. चेंज करून बेडवर झोप.”

“अरे चेंज काय करायचे. साडी तर सोडायची आहे. आत ब्रा आणि पॅन्टी तर आहेच.”

असे म्हणत मी त्याच्यासमोर ब्रा आणि पॅन्टीवर लपेटलेली साडी सोडली.

मला तसे इनरवेअरवर पाहताच त्याच्या लुंगीत परत हालचाल होऊ लागली. एका तासभरापूर्वी गळाला तरी लगेच त्याचा एनाकोंडा माझे ब्रा मधील उभार पाहताच फणा काढू लागला होता. बेडवर पोटावर झोपत मी रिलॅक्स झाले. मनात कुठे तरी चाहुल लागली होती की रवीचा हा मसाज नक्कीच माझ्या लक्षात लाइफ टाइम राहणार होता. पुच्चीही त्या अनोख्या ऑईल मसाजसाठी आसुसली होती आणि पाझरत होती.

माझी सेक्सी गांड न्याहाळत रवीने आणलेले ते सुगंधी मसाज ऑइल माझ्या कमरेवर ओतले. त्या थंड स्पर्शानेच मी शहारले. भरपूर तेल ओतत हळूहळू मालीश करत रवी संपूर्ण पाठीवर ते तेल पसरवू लागला. त्याच्या राकट पुरुषी स्पर्शाने मी अजूनच उत्तेजित होत होते.

तो माझ्या डाव्या बाजूला उभा होता म्हणून मी उशीवर माझी मान डाव्या बाजूला वळऊन ठेवली होती. जेणेकरून मला तो नक्की काय करतो आहे हे स्पष्ट दिसणार होते आणि झोपल्या झोपल्या मला त्याच्या लुंगीत तंबू करणारा एनाकोंडाही पाहता येणार होता. त्या एनाकोंडाला ऑइल मसाज दिला तर काय मजा येईल या विचारात असताना रवी किचनमध्ये जाऊन गरम झालेले पाणीही घेऊन आला.

माझ्या पाठीला मानेपासून कमरेपर्यंत पूर्ण तेल चोळल्यावर त्याने आपला मोर्चा माझ्या भरीव गांडीकडे वळवत त्यावरही तेल चोळले. पाठीला मसाज देण्याच्या बहाण्याने त्याने ब्राचा हुक खोलत हलकेच दोन्ही एंड बाजूला केले होते. त्यावेळी माझ्या खांद्यावरील ब्राच्या पट्ट्याही त्याने थोड्या बाजूला केल्या होत्या.

त्याने असे केल्याने मी पोटावर झोपली असल्या कारणाने त्याला माझ्या उभारांचा बेडवर दबलेल्या अवस्थेत नजारा दिसत होता. अशा तऱ्हेने तो माझी गांड चोळत होता, दाबत होता. की विचारू नका. कुठे ही मसाजची कला तो शिकला होता देव जाणे पण त्याच्या स्पर्शात एक जादू होती.

एक गुण होता त्याच्या हातात जो या अगोदर मी कमरेला किंवा पायांना त्याच्याकडून मसाज घेताना अनुभवला होता. त्यावेळी हळूच आपला हात घसरला असे दाखवत तो गुपचूप माझे उभार किंवा प्रसंगी माझ्या छकुलीवरून देखील हात फिरवत असे वा दाबत असे. पण आता मात्र नालायक बिनधास्तपणे कमरेवर मालीश करण्याच्या बहाण्याने माझ्या गांडीला जरा जास्तच दाबत होता. एक गोष्ट मात्र होती आणि ती म्हणजे मला मात्र भरपूर मजा येत होती.

वरून खाली जात त्याने पायानाही तेल लावले. पायांना मालीश करत तो माझ्या एक एक बोटाला मालीश करत होता. स्पेशली माझ्या उजव्या पायाच्या अंगठ्याला ज्याने त्याच्या ताठर लिंगाला हॉटेलमध्ये फुट मसाज दिला होता.

पाठीवर सगळ्या शरीराला तेल लावून झाल्यावर रवी त्या कोमट पाण्यात फडका ओला करून मला शेक देऊ लागला. माझ्या कमरेला शेक देण्यावर त्याचा जास्त भर होता. मी रिलॅक्स होत डोळे बंद करून रवी देत असलेल्या गरम पाण्याचा शेक एंजॉय करू लागली.

खरेच मला भरपूर मजा वाटत होती आणि मनातल्या मनात एक अनामिक चाहुलही लागली होती की बारा वर्षांचा उपवास सोडायची वेळ जवळ आलीय. काय होणार होते ते विधात्यालाच माहीत. त्या थंड अशा गुलाबी वातावरणात तो गरम पाण्याचा शेक खरेच सुखावून जात होता. पूर्ण पाठीला शेक दिल्यावर रवीने मला विचारले,

“मम्मी कसे वाटतेय आता?”

“बरे वाटतेय रे राजा. तुझ्या राकट हाताने केलेली मालीश मला भरपूर रिलॅक्स करून गेलेय. मी तर विचार केलाय की रोज संध्याकाळी घरी आल्यावर आठवड्यातून तीन चार वेळा तरी तुझ्याकडून बॉडी मसाज नाहीतर साधा मसाज तर करून घ्यायचा.” मी त्याला माझ्या फिलिंग्स सांगत म्हणाले.

“तीन चारदा का रोज करीन ना मी?”

“मला माहिती आहे तू करशील पण प्रत्यक्षात ते शक्य नाही. रोज नॉर्मल मसाज कर पण शनिवार रविवारी तू असा फुलबॉडी मसाज देऊ शकतोस.”

“ओके मम्मी. आता तू पाठीवर झोप. मला तुझ्या पोटाला आणि पायांना मालीश करू दे.”

त्याने असे म्हणताच मी शहारले, कारण आता खरी मजा सुरू होणार होती. माझे खरे स्त्रीधन आता त्याच्यासमोर येणार होते. जरी मी ब्रा आणि पॅन्टी घातलेली असली, तरी तो समोरून मला कसा मसाज करतोय हे मला बघायचे होते.

माझी गांड मालीश करताना त्याने पाय फाकवून आपले बोट माझ्या पॅन्टीच्या आत घुसवत माझ्या गांडीच्या भोकावर नुसताच हात फिरवला नव्हता, तर एक दोनदा आपले बोटही आत घुसवले होते. त्यामुळे आता तो मला समोरून कसे मसाज करणार याची मला उत्सुकता होती.

मी जसे हळूहळू परतत माझ्या पाठीवर झोपले तसे माझ्या स्त्री धनाला डोळे भरून पाहत रवीने ऑईल बरोबर माझ्या बेंबीवर ओतले. त्या थंड स्पर्शाने मी उत्तेजनेने “हाय रेऽऽ आईऽऽ गं स्स्स्स्सऽऽ” असा मादक सुस्कारा सोडला.

एकवार माझ्याकडे पाहत त्याने मला स्माईल दिले आणि आपले बोट माझ्या बेंबीत घालून मला चेतवू लागला. त्या कृतीमुळे मी काही वेळ अक्षरश: पाण्याबाहेर काढलेल्या माशाप्रमाणे तडफडले. माझी पॅन्टी तर माझ्या पुच्चीच्या सततच्या पाझरण्याने चांगलीच ओली झाली होती आणि आता तो बेंबीत हात घालून तिला अजून ओली करत होता.

हळूहळू त्याने माझ्या पूर्ण पोटावर तेल चोळले. त्यानंतर हळूहळू तो वर माझ्या छातीच्या दिशेने सरकू लागला तसे मी आणखिन उत्तेजित होऊ लागली. उत्तेजनेने माझा श्वासही जड झाला होता. त्याचीही तीच हालत होती. अंग चोळताना त्याच्या हाताला आणि पूर्ण शरीराला सुटलेला कंप मला जाणवत होता. माझ्याही अंगाला कंप सुटला होता.

माझ्या खांद्यांना मालीश करत असताना रवीने ब्राच्या दोन्ही पट्ट्या बाजूला करत खांदे चांगलेच चोळून काढले होते. माझ्या अगदी जवळ असल्याने माझ्या उजव्या हाताचा त्याच्या लुंगीमधील तंबूला स्पर्श होत होता. एकतर त्याच्या त्या मालिशने मी उत्तेजित झाले होते आणि त्यात भर म्हणून आता त्याच्या लिंगाचा स्पर्श माझ्या हाताला होत होता.

खांदे चोळल्यावर रवी घोगऱ्या आवाजात मला म्हणाला,

“मम्मी मला वाटतेय की तुझी ब्रा काढली तर बरे होईल. नाहीतर ही नवीन ब्रा तेलामुळे खराब होईल.”

त्याने डायरेक्ट केलेली ही मागणी मी धुडकावून लावत म्हटले,

“मला तसे नाही वाटत. तू छातीला मसाज नाही केला तरी चालेल.”

यावर थोडे नाराज होत रवी म्हणाला,

“मम्मी ट्राय तर करून बघ मजा वाटेल.”

“ओके मग तू ब्रा वरूनच माझ्या छातीला मसाज कर.”

मी त्याला अजून तरसवण्यासाठी म्हटले. यावर तो म्हणाला,

“मम्मी त्यामुळे तुझी ही इतकी महागडी ब्रा खराब होईल.”

“डोंट वरी मी ड्रायक्लिनिंगला देईन.”

मी त्याचे हे नवीन कारण खोडून काढत म्हणाले. त्याचे वेगवेगळे बहाणे ऐकून मला खरे तर त्याची गंमत वाटत होती. पण तोही हार मानायला तयार नव्हता.

“मम्मी मला वाटत नाही की त्यामुळे तेलाचे डाग जातील. कारण छातीवर मसाज केल्यावर मी पायाचा मसाज करेपर्यंत ते तेल ब्राच्या कपड्यात मुरेल.” तो आता हे नवीन कारण देत म्हणाला.

मला मात्र एवढे कळून चुकले होते की नालायक माझी ब्रा उतरवून राहणार. मलाही तेच हवे होते पण मी मुद्दामहून आढावेढे घेत त्याला तरसवत होते.

“असे असेल तर राहू दे तू पाठीला मसाज केला. मलाही तेच हवे होते. बस झाले आता आपण येथेच थांबवूया.” मी त्याला तरसवत म्हटले.

“असे कसे मम्मी तू ट्राय तर करून बघ. कसे वाटते ते.” तो काकुळतीला येत म्हणाला.

“पण त्यासाठी मला माझी अब्रू काढून माझ्या मुलासमोर वेशीला टांगावी लागणार त्याचे काय?”

मी आता माझा प्रश्न त्याच्यासमोर जरा बोल्ड भाषेत मांडला. तसे मला समजावत रवी म्हणाला,

“मम्मी तू तुझ्या मुलासमोरच ब्रा काढून नेकेड होणार आहेस. मी काही गैर नाही आणि हे ह्या चार भिंतींच्या आतच राहील.”

“मला माहिती आहे की ते या चार भिंतीबाहेर जाणार नाही पण माझ्या मनाला ते पटत नाहीये.”

विल यु बी माय वेलेंटाइन?

"अरे रवी उठ ना रे. तुला अभ्यास नाही का करायचा. आज रविवार आहे म्हणून काय झाले? एकतर रात्रभर अभ्यासाच्या नावाखाली नको ते चाळे करत असतोस आणि आता आडवा पडला आहेस." मी आंघोळ करून झाल्यावर अंगाभोवती टॉवेल लपेटत रवीच्या रूमवर नॉक करत त्याला उठवत होते. तसे मला आतून वैतागून...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : २

उठल्यावर आवाज देऊनही पाणी भरायला साहेब उठले नव्हते आणि आता माझ्यासमोर आपली गोरीपान गांड दाखवत लोळत पडला होता. त्याची गांड पाहताच माझ्या डोळ्यासमोर मात्र त्याच्या त्या एनाकोंडाचे चित्र फिरू लागले होते. आपल्या मनातील ते पापी विचार बाजूला करण्यासाठी मी रवीच्या बेडच्या...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ३

मी त्याच्या बाईकवर फार क्वचित बसत असे. खरे तर मला त्याचे बाईक चालवणे पसंत नव्हते. आजकाल होणार्‍या अपघातांमुळे मी त्याला बाईक घेऊन देण्याच्या विरोधात होते पण त्याने हातपाय पडत मला बाईक घेऊन द्यायला लावलीच होती. असे असले तरी मी क्वचित त्याच्याबरोबर बाईकवर फिरत असे....

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ४

मी मोबाईलवर बोलत रूममधून बाहेर आले तर रवी गुपचूप ऑम्लेट बनवत होता. माझे बोलणे आटपेपर्यंत त्याने नाश्ता तयार करून डायनिंग टेबलवर ठेवला होता आणि माझी वाट पाहत होता. माझी आणि त्याची नजरानजर होताच त्याने लाजेने मान खाली घातली. नुकते कुठे नॉर्मल झालेले आमचे नाते परत तणावा...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ५

मार्केटमध्ये बाईक स्टॅन्डवर आपली बाईक लावत रवी आणि मी बाईकवरून उतरलो. आजूबाजूला असणाऱ्या पुरुषांच्या आणि स्त्रियांच्याही नजरा आमच्यावरच खिळल्या होत्या. स्पेशली माझ्यावर कारण माझ्या त्या ब्लॅक पदराआड बरेच काही दिसत होते. तसेच दोन तीन गुजराती भाभ्यांची नजर मात्र रवीच्या...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ६

रविवारी सकाळी हॉटेलच्या एका कोपर्‍यात बसून मी फुट मसाज देत होते आणि कोणाला तर माझ्या पोटच्या पोराला. काय एक्सायटिंग अनुभव होता. त्याच्या नग्न लंडाला माझ्या पायाचा डायरेक्ट स्पर्श होत असल्याने रवीही खाता खाता दबक्या आवाजात गुरगुरत मादक सुस्कारे सोडत होता. हे सर्व...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ७

नुकतेच आम्ही दोघे गळलो असल्याने मला आमचे ते सेक्स एडवेंचर तेवढ्यात संपवायची इच्छा नव्हती. म्हणूनच मी अचानक डोक्‍यात आलेला प्लॅन सत्यात उतरवण्यासाठी रवीला म्हणाले, "नाही रे अजून मला एक दोन ब्रा आणि पॅन्टीचे जोड घ्यायचे आहेत. इथे माझ्या मैत्रिणीचे एक दुकान आहे. आपण तिथे...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ८

रवी बोलून गेला पण नंतर आपण काय बोललो हे जाणून त्याने आपली जीभ चावली. मी मात्र हसत 'कसा चोर पकडला गेला' असे भाव चेहर्‍यावर आणत रवीला विचारले, "अरे पण त्या ब्रा तर चोराकडे होत्या. त्या तुझ्याकडे कधी आल्या. तूच तर तो चोर नाही ना?" "छे छे!! मी असे काही करीन का?" तो सारवा...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ९

त्याच्या ह्या समजूतदार बोलण्याने मला त्याचा अभिमान वाटला आणि माझी अगोदरच चौडी छाती अजूनच फुलून आली. त्याच्यासमोर गिरकी मारत मादकपणे माझे नितंब हलवत मी त्याला चेतवत विचारले, "मी ठीक तरी दिसतेय ना रे ब्रा पॅन्टीत?" "मम्मी ठीक? यु आर लुकिंग ऑसम!! तू इतकी सेक्सी दिसते...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १०

अरूंद वाटेमधून चालवत तो मला एका जागी घेऊन गेला. आम्ही राहत होतो तिथून काही अंतरावर एक खाडी होती. खाडी असली तरी खाडीला असोसिएट असलेला घाण वास तिथे नव्हता त्यामुळे लोकांचा सकाळ संध्याकाळ फिरण्यासाठी तो आवडता स्पॉट होता. तिथे मी काही वेळा आली होती पण रवी ज्या जागी घेऊन...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ११

त्याची ही आयडीया मलाही आवडली कारण त्यात जास्त नट्टापट्टा करण्याची गरज नव्हती. हे कपडे काढून केवळ एक सेट चूस करून घालायचा होता. म्हणून मी होकार देत म्हटले, "ठीक आहे पण तू काही नालायकपणा करायचा नाही." "ओके मम्मी. नाही करणार." तो मला आश्वस्त करत म्हणाला. तसे मी त्याला...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १२

आता माझ्या डोक्यात प्रकाश पडला होता. राधिकाने मला आणि रवीला सेम लाल कलरचा सेट अशासाठी गिफ्ट केला की आम्ही हा अनोखा इनरवेअर लंच एंजॉय करावा पण यात तिचा फायदा काय होता ते मला समजत नव्हते. "काय गं मम्मी परत तू आपल्या तंद्रीत हरवलीस. इतका कसला विचार करते आहेस गं?" रवीने...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १४

मला आता त्याला तशा प्रकारे तरसवण्यात मजा वाटत होती. मी अशा प्रकारे त्याला तरसवत होते की ती म्हण आहे ना की 'सौ चुहे खाके बिल्ली चली हज को,' ती मला त्यावेळी बरोबर लागू पडत होती. "मम्मी जस्ट ब्रा तर काढायची आहे." तो आता काकुळतीला येत म्हणाला. "मला माहिती आहे पण माझे मन...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १५

आमच्यातील हा उंदीर मांजराचा खेळ आणखी तीन चार वेळा चालला. प्रत्येक वेळी रवी माझ्याकडे पाहून माझ्या हातांचा पुच्चीभोवती केलेला पडदा दूर करण्याची मिनतवारी करत होता पण प्रत्येक वेळी मी हसून मान नकारार्थी हलवून त्याला तसे करू देत नव्हती. शेवटी त्याने नाराज होऊन माझ्याकडे...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १६

आयुष्यात पहिल्यांदा मी इतके घाणेरडे शब्द वापरले होते. माझ्या ह्या बोलण्याचा मात्र त्याच्यावर चांगलाच परिणाम झाला होता. हळुवारपणे माझ्या बीळातून आपल्या एनाकोंडाला अर्धवट बाहेर काढत त्याने परत एक जोराचा दणका देत त्याला आत घुसवले. त्या दणक्याने परत वेदनेची एक सणक माझ्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!