विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १४

मला आता त्याला तशा प्रकारे तरसवण्यात मजा वाटत होती. मी अशा प्रकारे त्याला तरसवत होते की ती म्हण आहे ना की ‘सौ चुहे खाके बिल्ली चली हज को,’ ती मला त्यावेळी बरोबर लागू पडत होती.

“मम्मी जस्ट ब्रा तर काढायची आहे.” तो आता काकुळतीला येत म्हणाला.

“मला माहिती आहे पण माझे मन तयार होत नाहीये.”

“डोंट वरी मम्मी काही होणार नाही.”

“हे तू मला सांगतो आहेस. तुझ्यावर माझा भरोसा आहे पण तुझ्या छोट्या भावावर नाहीये.” मी रवीच्या लुंगीतील तंबूवर बोट दाखवत म्हटले.

“मम्मी तोही काही करणार नाही. हवे तर मी सकाळप्रमाणे त्यावर आवरण घालतो.” तो मला आश्वासन देत म्हणाला.

“त्याने काय होणार?”

“त्यामुळे जर त्याने काही खोडकरपणा केला तरी तू सेफ राहशील.”

“पण याचाच अर्थ तो खोडकरपणा करणार तर??” मी त्याला डायरेक्टली विचारत म्हटले.

“मम्मी मी जर म्हटले.”

“ही जर-तरची भाषा मला माहिती आहे. आधी जर केले तर म्हणायचे आणि नंतर आता तर झाले म्हणायचे.” मी त्याची टेर खेचत म्हटले.

“मम्मी तसे होणार नाही. विश्वास ठेव.”

“तुझ्यावर विश्वास आहे पण तुझ्या ह्या छोट्या भावावर बिलकुल नाही.” मी त्याचा लुंगीमधील तंबू हाताने पकडत म्हटले.

माझ्या त्या कृतीने तो दचकलाच. पण स्वत:ला सावरत रवी म्हणाला,

“मग तूच सांग काय करायचे ते?”

“ठीक आहे. आता तू माझ्या पाठीला इतका चांगला मसाज केला आहेस, तर मलाही तू माझ्या दोन कलिंगडांना कसा मसाज करतोस ते बघायचे आहे. तू दुपारी केली ती आयडीया कर. तुझ्या ह्या छोट्या भावावर आवरण घाल.”

मी त्याला सांगत त्याचा तंबू परत हाताने जोरात दाबला. मलाही त्याला आपल्या त्या जाडजूड लिंगावर कंडोम चढवताना पाहायचे होते. माझ्या वाक्यावर खूश होत रवी म्हणाला,

“ओके आलोच हा.”

त्यावर मी त्याला थांबवत म्हटले,

“तू कंडोम घेऊन ये. घालायचे काम इथे कर.”

तसे ‘ओके’ म्हणत तो आपल्या रूमच्या दिशेने पळाला. अवघ्या काही सेकंदातच तो कंडोमचे एक पॅकेट घेऊन आला. तसे मी ते पॅकेट माझ्या हातात घेत उठून बसत त्याला विचारले,

“तू तर वर्जीन आहेस. मग हे कंडोमचे पाकीट तुझ्याकडे काय करतेय?”

यावर मला स्पष्टीकरण देत रवी म्हणाला,

“अगं तेपण राधिका आंटीने दिलेय.”

यावर त्याच्यासमोर हात जोडल्याचा आविर्भाव करत मी म्हणाले,

“धन्य आहे तू आणि तुझी राधिका आंटी. चल आता तुझ्या छोट्या भावाला मोकळे कर.”

माझे फर्मान आपल्या तळहातावर झेलत रवीने एका झटक्यात आपली लुंगी सोडली आणि आपली फ्रेंची काढून मोकळा झाला. आपले ते मोठे इरेक्शन तो अभिमानाने माझ्यासमोर नाचवत होता. खरेच त्याचा लंड खूप मोठा होता.

मी कंडोमचे पाकीट फाडले आणि डाव्या हाताची मूठ लंडाभोवती आवळत उजव्या हाताने कंडोम त्याच्या सुपाड्यावर चढवला. मग हळूच कंडोम त्याच्या जाडजूड लिंगावर खाली सरकवला. नकळत माझी लिंगावर कंडोम चढवण्याची फॅटेसीही पूर्ण झाली होती. त्याचा लंड मोठा असल्याने जेमतेम मुळापर्यंत कंडोम पोहोचला.

कंडोम घालून झाल्यावर मी त्याच्या लंडाभोवती मूठ वरखाली करत म्हटले,

“आता कसा हा एनाकोंडा जायबंदी झाला. आता मला भीती नाहीय.” असे म्हणत मी खाली वाकत त्याच्या लिंग मुखावर किस केला तसे उत्तेजनेने तो सित्कारला.

“मम्मी झाले तुझे समाधान? आता करू का मी तुझ्या कुंभांना मसाज?”

“हा ठीक आहे, पण त्या अगोदर तू कंबरेभोवती काही तरी लपेट.”

ते ऐकताच त्याने आपली लुंगी उचलली. तसे मी त्याला ओरडत म्हटले,

“ती लुंगी सोडून काहीही लपेट. बघावे तेव्हा तीच लुंगी. आत माझ्या रूममध्ये मी दुपारी अंगावर घेतलेली ओढणी पडली असेल ती घेऊन ये आणि लपेट.”

तो परत धावत माझ्या रूममध्ये गेला आणि ओढणी लपेटून बाहेर आला. त्या पारदर्शक ओढणीतून मला सर्व काही स्पष्ट दिसत होते. केवळ नावाला मी त्याला ती ओढणी कंबरेभोवती लपेटायला सांगितली होती. त्यालाही ते माहीत होते. डायरेक्ट कंडोमच्या आवरणात लपेटलेला लंड पाहण्यापेक्षा तो त्या ओढणीच्या पारदर्शक कपड्याआड पहाण्यात जास्त उत्तेजना होती.

आता मला माझी ब्रा काढावी लागणार होती कारण त्याने मी सांगितल्याप्रमाणे माझ्या सर्व कंडीशन्स पूर्ण केल्या होत्या. तोही माझ्याकडे आशेने आणि वासनेने पाहत होता. आपला उजवा हात पाठी नेत मी माझ्या ब्राचा हुक खोलला. पण त्या अगोदर मी माझा डावा हात मा‍झ्या ब्राच्या पुढे छातीवर आणून ब्रा घट्ट पकडून ठेवली होती.

आतापर्यंत मी स्वत:हून त्याच्यासमोर माझ्या मर्जीने ब्रा काढण्याची ही पहिलीच वेळ होती. सकाळी एक्सीडेंटली माझ्या टॉवेलची गाठ सुटून तो पडल्याने त्याला मा‍झ्या उन्नत स्तनांचे दर्शन झाले होते आणि त्या नंतरही मी जरी त्या पारदर्शक फॅन्सी ब्रामधून त्याला सर्व काही दाखवले असले तरी त्याच्यासमोर ब्रा काढून विवस्त्र होण्याची माझी ही पहिलीच वेळ होती.

मन थोडे मी ब्रा काढू की नको याबद्दल साशंक होते पण कामवासनेने आणि समोर दिसणाऱ्या त्याच्या ताठर लिंगाच्या दर्शनाने विवेकी मनाने माझ्या विचारी मनावर ताबा मिळवला होता. मी हुक काढल्यानंतर ब्रा तशा प्रकारे माझ्या छातीवर पकडून ठेवल्याचे पाहून रवी मला विचारत म्हणाला,

“काय झाले मम्मी? कसला एवढा विचार करते आहेस? मनात जे काही विचार येत असतील ते बाजूला कर आणि मागचा पुढचा विचार न करता या आताच्या मुवमेंटला एंजॉय कर. जस्ट चिल.”

त्याच्या वाक्याने मी मा‍झ्या विचारांच्या तंद्रीतून बाहेर आले. तो बोलतो तेही बरोबर होते. नियतीला देखील हेच मान्य असेल तर मीही तो क्षण उपभोगायला हवा असे मी ठरवले. माझ्या शरीरालाही त्याची गरज होती. हा विचार मनात येताच मी एका झटक्यात ब्राच्या पट्ट्या खांद्यामधून खाली घसरवत माझ्या स्तनांवरील ब्रा काढली आणि बाजूला फेकली.

आता माझ्या मुलासमोर स्वमर्जीने मी कमरेच्या वर विवस्त्र अवस्थेत बसली होती. माझ्या त्या गोलमटोल स्तनांकडे रवी डोळे फाडून पाहत होता. नकळत त्याचे दोन्ही हात मा‍झ्या स्तनांच्या दिशेने त्याने पुढे केले तसे त्याच्या हातावर मी जोरात चापटी मारत त्याला म्हटले,

“रवी नो मस्ती! मालीश करणार तर कर नाहीतर मी घालते ब्रा परत!!”

तसे ओशाळत त्याने आपल्या कानाला हात लावत मला “सॉरी” म्हटले. मीही हसत पाठी बेडवर झोपले.

माझ्या विशालकाय कुंभावरून नजर न हटवता रवीने ऑईल हातात घेत बरोबर माझ्या अरोल्यावर आणि ताठर निप्पल्सवर तेलाची पिचकारी सोडली. त्या थंड स्पर्शाने मी शहारून उठले. मेल्याने संभोग सुखाचा अनुभव घेतला नसला तरी तापलेल्या बाईला अजून चेतवायचे कसे ही कला त्याला चांगलीच अवगत होती.

जस जसे तेल तो ओतत होता तस तसे ते माझ्या स्तनांच्या कडेने वाट फुटेल त्या दिशेने वहात बेडवर माझ्या पाठीखाली जमा होत होते. तेल ओतणे थांबवून त्याने हळूच दोन्ही हातांच्या चिमटीत माझी ताठर स्तनाग्रे पकडली तसे त्या स्पर्शाने मी ‘जलबिन मछली’ कशी तडपते तशी तडफायला लागली.

तोही माझ्या त्या रिएक्शनमुळे मनोमन खूश होता कारण एक प्रकारे तो जे काही करतोय ते मला आवडतेय याची ती पोच पावती होती. मला तो नक्की काय करतोय हे पहायचे होते पण मी उत्तेजनेमुळे डोळे बंद करून माझा खालचा ओठ दाताखाली घट्ट दाबत ती उत्तेजना सहन करत होती.

हळुवारपणे रवी आपल्या बोटांच्या चिमटीत माझी स्तनाग्रे पकडून चिवडत होता. इथे खाली माझी पुच्चीरसाची नदी परत दुथडी भरून वाहू लागली होती आणि रवीला माझ्या ओल्या झालेल्या पॅन्टीवरून ते समजत होते. मेल्याचे लक्ष सगळीकडे होते. कुठे चावी दिली की माझी गाडी स्टार्ट होते हे त्याला बरोबर समजले होते.

थोड्या वेळाने तो खेळ थांबवत तो आपल्या तेलाने माखलेल्या दोन्ही हातानी माझ्या विशाल स्तनांचे मर्दन करू लागला. तेल लावल्याने माझे गोरेपान स्तन अजूनच चमकत होते. मध्येच जोरात तर मध्येच हळुवारपणे तो माझ्या स्तनांना मसाज देत होता.

बॉडी मसाज इतका उत्तेजक असतो हे त्या क्षणी मला जाणवले होते. स्तन चोळता चोळता मध्येच आपले हात माझ्या खांद्यांवर नेत तो खांदे मस्त चोळून काढत होता तर मध्येच दोन्ही हातांवर तेल मालीश करत होता.

आपल्या खांद्यावर माझे हात ठेवत त्याने एखाद्या पहिलवानाला जसे बाहू मसाज देतात त्याप्रमाणे माझ्या बाहुंनाही मसाज दिला. त्याच्या या अनोख्या मसाजच्या पद्धतीवर मी भरपूर खूश होते. इतके दिवस आपण कुठले सुख मिस केले ते मला त्या क्षणी जाणवत होते पण ‘देर आये दुरुस्त आये’ तसे आता मात्र मी ते सुख त्याच्याकडून ओरबाडून घ्यायचे ठरवले होते.

मनसोक्त माझ्या छातीला मसाज केल्यानंतर त्याने माझ्या पोटाला परत एकदा मसाज केला. नंतर खाली पायांकडे आपला मोर्चा वळवत त्याने दोन्ही पायांना परत चांगला मसाज दिला. मांड्यांना मसाज करताना त्याचा हात माझ्या पुच्चीभोवती फिरत होता.

हळूच आपल्या एखाद्या बोटाने माझी पुच्ची मसाज करता करता गुपचूप दाबत तो मला उत्तेजित करत होता. त्याने तसे केले की मी तडफडत होते आणि रागाने त्याच्याकडे पाहिले की तो मला स्माईल देत आपला मसाज कंटिन्यू करत होता.

मसाज करता करता मध्येच त्याने माझे डोळे बंद पाहून माझ्या पॅन्टीच्या दोन्ही एंडमध्ये हात घातलाय हे मला जाणवले. हळूहळू तो माझ्या परवानगी शिवाय माझी पॅन्टी माझ्या कमरेवरून खाली सरकवत होता तसे मी डोळे उघडत त्याचा हात पकडला आणि भुवया उंचावत नजरेनेच त्याला ‘तो नक्की काय करतोय’ हे त्याला विचारले.

मला एक मादक स्माईल देत त्याने आपल्या डोळ्यांत आर्जव आणत मला ‘पॅन्टी खाली उतरवायची परवानगी दे’ असे मूकपणे विचारले. यावर मी डोळे मोठे करत त्याला ‘नाही’ असा सिग्नल दिला पण नालायक हळूहळू एक एक इंचाने माझी पॅन्टी खाली घसरवत माझी नजरेनेच संमती मागत होता.

कमरेखाली चड्डीवर माझ्या नितंबाचा भार असल्याने ती त्याला पूर्णपणे सरकवता येत नव्हती पण माझ्या बेंबीखाली तो त्या नवीन पॅन्टीचे इलास्टिक ताणत जितकी पॅन्टी खाली नेता येईल तितकी नेत होता. नशीब मी माझी झाटे साफ केली होती नाहीतर माझे जंगल एव्हाना बाहेर पडलेले असले असते.

मी त्याला डोळे मोठे करून मानेने ‘नाही नाही’ म्हणत असताना देखील तो निर्लज्जपणे माझी पॅन्टी खाली घसरवत होता. अचानक माझ्या मनात काय आले कोणास ठाऊक मी माझी कंबर वर उचलत त्याचा घट्ट पकडलेला हात सोडला तसे आश्चर्याने माझ्याकडे पाहत त्याने नजरेने काय म्हणून विचारले. यावर मी गोड लाजत माझे डोळे लज्जेने बंद केले तसे रवीला माझा इशारा समजला.

पुढच्याच क्षणी त्याने खस करून माझी पॅन्टी माझ्या कमरेवरून पायांपर्यंत आणली. मीही माझे नितंब खाली टेकवले आणि दोन्ही पाय वर करत त्याला पॅन्टी पायातून काढायला मदत केली. हे सर्व काही इतक्या वेगाने घडले की मी लज्जेने बंद केलेले डोळे उघडले त्यावेळी रवी आ वासून माझ्या योनीच्या चीरेकडे पाहत होता.

स्त्री सुलभ लज्जेने मी माझ्या दोन्ही हातांची मिठी माझ्या पुच्चीवर ठेवून ती झाकायचा निष्फळ प्रयत्न केला तसे रवीच्या चेहर्‍यावर एक छद्मी हास्याची छटा उमटली. जसे तो मला सांगू पाहत होता की ‘हे बाई जी गोष्ट तू झाकण्याचा प्रयत्न करते आहेस त्या गोष्टीचे नुसते दर्शन नाही तर आस्वाद मी अगोदरच घेतला आहे आणि तू कितीही लपवायचा प्रयत्न केला तरी मी आता काही पाठी हटणार नाही आहे.’

माझ्या मनातील हे विचार त्याला एखाद्या मनकवड्या प्रमाणे समजले. आपला हात पुढे करत त्याने माझी ती हातांची मिठी दूर करण्याचा प्रयत्न केला पण लज्जेने म्हणा की त्याला तरसवण्यासाठी म्हणा मी माझ्या पुच्चीवर हात दाबून धरत तो बाजूला केला नाही.

एकतर माझी छकुली घडलेल्या गोष्टींमुळे अविरत पाझरत होती आणि पुच्चीभोवती हाताचा पडदा करण्याच्या बहाण्याने मी माझ्या उजव्या हातावर डावा हात ठेवून त्याचा पडदा माझ्या पुच्चीवर तयार केला होता पण खरे म्हणजे मी गुपचूप डाव्या हाताच्या पडद्याआड माझ्या उजव्या हाताचे मधले बोट माझ्या पुच्चीत घुसवून ठेवले होते.

मी हात हलवत नाही हे पाहून रवीने थोडेसे नाराज होत माझ्याकडे पाहिले तर मी त्याला एक मादक स्माईल दिले तसे त्याने परत माझ्या हाताची मिठी दूर करण्याचा प्रयत्न केला पण मी हात काही हलवला नाही.

विल यु बी माय वेलेंटाइन?

"अरे रवी उठ ना रे. तुला अभ्यास नाही का करायचा. आज रविवार आहे म्हणून काय झाले? एकतर रात्रभर अभ्यासाच्या नावाखाली नको ते चाळे करत असतोस आणि आता आडवा पडला आहेस." मी आंघोळ करून झाल्यावर अंगाभोवती टॉवेल लपेटत रवीच्या रूमवर नॉक करत त्याला उठवत होते. तसे मला आतून वैतागून...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : २

उठल्यावर आवाज देऊनही पाणी भरायला साहेब उठले नव्हते आणि आता माझ्यासमोर आपली गोरीपान गांड दाखवत लोळत पडला होता. त्याची गांड पाहताच माझ्या डोळ्यासमोर मात्र त्याच्या त्या एनाकोंडाचे चित्र फिरू लागले होते. आपल्या मनातील ते पापी विचार बाजूला करण्यासाठी मी रवीच्या बेडच्या...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ३

मी त्याच्या बाईकवर फार क्वचित बसत असे. खरे तर मला त्याचे बाईक चालवणे पसंत नव्हते. आजकाल होणार्‍या अपघातांमुळे मी त्याला बाईक घेऊन देण्याच्या विरोधात होते पण त्याने हातपाय पडत मला बाईक घेऊन द्यायला लावलीच होती. असे असले तरी मी क्वचित त्याच्याबरोबर बाईकवर फिरत असे....

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ४

मी मोबाईलवर बोलत रूममधून बाहेर आले तर रवी गुपचूप ऑम्लेट बनवत होता. माझे बोलणे आटपेपर्यंत त्याने नाश्ता तयार करून डायनिंग टेबलवर ठेवला होता आणि माझी वाट पाहत होता. माझी आणि त्याची नजरानजर होताच त्याने लाजेने मान खाली घातली. नुकते कुठे नॉर्मल झालेले आमचे नाते परत तणावा...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ५

मार्केटमध्ये बाईक स्टॅन्डवर आपली बाईक लावत रवी आणि मी बाईकवरून उतरलो. आजूबाजूला असणाऱ्या पुरुषांच्या आणि स्त्रियांच्याही नजरा आमच्यावरच खिळल्या होत्या. स्पेशली माझ्यावर कारण माझ्या त्या ब्लॅक पदराआड बरेच काही दिसत होते. तसेच दोन तीन गुजराती भाभ्यांची नजर मात्र रवीच्या...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ६

रविवारी सकाळी हॉटेलच्या एका कोपर्‍यात बसून मी फुट मसाज देत होते आणि कोणाला तर माझ्या पोटच्या पोराला. काय एक्सायटिंग अनुभव होता. त्याच्या नग्न लंडाला माझ्या पायाचा डायरेक्ट स्पर्श होत असल्याने रवीही खाता खाता दबक्या आवाजात गुरगुरत मादक सुस्कारे सोडत होता. हे सर्व...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ७

नुकतेच आम्ही दोघे गळलो असल्याने मला आमचे ते सेक्स एडवेंचर तेवढ्यात संपवायची इच्छा नव्हती. म्हणूनच मी अचानक डोक्‍यात आलेला प्लॅन सत्यात उतरवण्यासाठी रवीला म्हणाले, "नाही रे अजून मला एक दोन ब्रा आणि पॅन्टीचे जोड घ्यायचे आहेत. इथे माझ्या मैत्रिणीचे एक दुकान आहे. आपण तिथे...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ८

रवी बोलून गेला पण नंतर आपण काय बोललो हे जाणून त्याने आपली जीभ चावली. मी मात्र हसत 'कसा चोर पकडला गेला' असे भाव चेहर्‍यावर आणत रवीला विचारले, "अरे पण त्या ब्रा तर चोराकडे होत्या. त्या तुझ्याकडे कधी आल्या. तूच तर तो चोर नाही ना?" "छे छे!! मी असे काही करीन का?" तो सारवा...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ९

त्याच्या ह्या समजूतदार बोलण्याने मला त्याचा अभिमान वाटला आणि माझी अगोदरच चौडी छाती अजूनच फुलून आली. त्याच्यासमोर गिरकी मारत मादकपणे माझे नितंब हलवत मी त्याला चेतवत विचारले, "मी ठीक तरी दिसतेय ना रे ब्रा पॅन्टीत?" "मम्मी ठीक? यु आर लुकिंग ऑसम!! तू इतकी सेक्सी दिसते...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १०

अरूंद वाटेमधून चालवत तो मला एका जागी घेऊन गेला. आम्ही राहत होतो तिथून काही अंतरावर एक खाडी होती. खाडी असली तरी खाडीला असोसिएट असलेला घाण वास तिथे नव्हता त्यामुळे लोकांचा सकाळ संध्याकाळ फिरण्यासाठी तो आवडता स्पॉट होता. तिथे मी काही वेळा आली होती पण रवी ज्या जागी घेऊन...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ११

त्याची ही आयडीया मलाही आवडली कारण त्यात जास्त नट्टापट्टा करण्याची गरज नव्हती. हे कपडे काढून केवळ एक सेट चूस करून घालायचा होता. म्हणून मी होकार देत म्हटले, "ठीक आहे पण तू काही नालायकपणा करायचा नाही." "ओके मम्मी. नाही करणार." तो मला आश्वस्त करत म्हणाला. तसे मी त्याला...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १२

आता माझ्या डोक्यात प्रकाश पडला होता. राधिकाने मला आणि रवीला सेम लाल कलरचा सेट अशासाठी गिफ्ट केला की आम्ही हा अनोखा इनरवेअर लंच एंजॉय करावा पण यात तिचा फायदा काय होता ते मला समजत नव्हते. "काय गं मम्मी परत तू आपल्या तंद्रीत हरवलीस. इतका कसला विचार करते आहेस गं?" रवीने...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १३

त्या साडी लपेटलेल्या अवस्थेतच मी झोपायचा प्रयत्न केला पण चार वाजून गेले होते आणि नुकताच चहा प्यायल्याने मला काही झोप आली नाही. अर्धा पाऊण तास बेड वर तळमळल्यावर मी बाहेर हॉलमध्ये आले तसे रवीने विचारले, "काय गं काय झाले झोपली नाहीस ते?" "नाही रे झोप येत नाहीय. आता पाच...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १५

आमच्यातील हा उंदीर मांजराचा खेळ आणखी तीन चार वेळा चालला. प्रत्येक वेळी रवी माझ्याकडे पाहून माझ्या हातांचा पुच्चीभोवती केलेला पडदा दूर करण्याची मिनतवारी करत होता पण प्रत्येक वेळी मी हसून मान नकारार्थी हलवून त्याला तसे करू देत नव्हती. शेवटी त्याने नाराज होऊन माझ्याकडे...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १६

आयुष्यात पहिल्यांदा मी इतके घाणेरडे शब्द वापरले होते. माझ्या ह्या बोलण्याचा मात्र त्याच्यावर चांगलाच परिणाम झाला होता. हळुवारपणे माझ्या बीळातून आपल्या एनाकोंडाला अर्धवट बाहेर काढत त्याने परत एक जोराचा दणका देत त्याला आत घुसवले. त्या दणक्याने परत वेदनेची एक सणक माझ्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!