विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १५

आमच्यातील हा उंदीर मांजराचा खेळ आणखी तीन चार वेळा चालला. प्रत्येक वेळी रवी माझ्याकडे पाहून माझ्या हातांचा पुच्चीभोवती केलेला पडदा दूर करण्याची मिनतवारी करत होता पण प्रत्येक वेळी मी हसून मान नकारार्थी हलवून त्याला तसे करू देत नव्हती. शेवटी त्याने नाराज होऊन माझ्याकडे पाहिले आणि गालातल्या गालात हसला.

खरेतर त्याला माझ्या त्या कृत्याने राग आला होता पण तो गालातल्या गालात का हसला याचा मी विचार करत असताना त्याने आपला हात आपल्या कमरेभोवती लुंगी म्हणून लपेटलेल्या ओढणीकडे नेला आणि एका झटक्यात त्याने ती ओढणी आपल्या कमरेवरून दूर केली.

आपल्या डाव्या हाताची मूठ आपल्या त्या जाडजूड कंडोमच्या आवरणात बंदिस्त लिंगाभोवती गुंडाळत तो आपली हातभट्‍टी चालवू लागला. डोळे विस्फारून मी त्याच्या त्या हातभट्‍टीकडे पाहू लागले. इतका वेळ त्याच्या नजरेत नजर मिसळून पाहण्याच्या नादात मला त्याच्या लिंगाचा विसर पडला होता.

काही सेकंद हातभट्‍टी चालवल्यावर नालायकाने हळूच आपला हात लिंगाच्या मुळापाशी नेला आणि तो तिथून गुंडाळू लागला. याचाच अर्थ माझ्या सेफ्टीसाठी घातलेला कंडोम त्याने काढायला सुरवात केली होती तसे मी नॉर्मल रिएक्शन म्हणून लगेच माझा डावा हात पुच्चीवरून उचलत त्याचा हात पकडला. तसे लगबगीने रवीने आपल्या फ्री असलेल्या उजव्या हाताने माझा पुच्चीवरील हात बाजूला केला.

अर्थात तो बाजूला करताना त्याला मी आत घुसवलेले मधले बोट जाणवले आणि हात बाजूला करताच त्याने प्रथम तो आपल्या तोंडाकडे नेत माझे मधले बोट तोंडात घेत चोखले. जसे त्याने माझे बोट तोंडात घेतले तसे मी उत्तेजनेने माझे डोळे बंद केले होते.

ज्यावेळी मी डोळे उघडले त्यावेळी नालायक माझ्याकडे पाहत हसत होता कारण त्याने मला उल्लू बनवत माझ्या पुच्चीवरील हातांचा पडदा दूर केला होता. मला माझी चूक समजली तसे मी त्याचा पकडलेला हात सोडला. लगेच त्याने माझ्या मांड्या फाकवल्या.

आता तो डोळे फाडून तो या जगात आला त्या भोकाचे निरीक्षण करत होता. आपल्या डाव्या हाताने मा‍झ्या पुच्चीचे भोक फाकवत त्याने उजव्या हाताने ते सुगंधी ऑईल उचलले आणि ती प्लास्टीकची बाटली दाबत तेलाची एक जोरदार पिचकारी बरोबर माझ्या पुच्चीदाण्यावर सोडली.

बस त्या पिचकारीच्या जोरदार फवाऱ्याने मी न राहवून जोराचा मादक सुस्कारा सोडला. माझा उजवा हात आपल्या पुच्चीवर ठेवत मी न राहवून त्याच्यासमोर माझा पुच्चीदाणा घासू लागली. माझी ही तगमग रवी हसत एन्जॉय करत होता.

त्याच्या नजरेत नजर मिसळत मी माझ्या मुलासमोर अशी काही झडली की पुच्चीरसाच्या दोन तीन पिचकाऱ्या थोड्याफार हवेत उडून मा‍झ्या मांड्यांवर पडल्या. नालायक ते सगळे हसत एन्जॉय करत होता. मेला हे सर्व पाहून अजून कसा गळला नाही याचे मला आश्चर्य वाटत होते तसे सकाळपासून तो इतक्यांदा गळला होता की आता तो लवकर पाणी सोडेल असे वाटत नव्हते. मी

नॉर्मल झाल्याचे पाहताच त्याने पुच्चीवर फवारलेले तेल आणि मी नुकताच सोडलेला पुच्चीरस याचे मिश्रण तो माझ्या पुच्चीवर चोळू लागला. ‘वर्जीन वर्जीन’ म्हणत असला तरी या सर्व कला त्याला कशा काय अवगत होत्या त्यालाच माहीत. कदाचित पोर्न क्लिपचे कलेक्शन त्याने मन लावून पाहिले होते आणि आपला तो थेअरीटिकल अभ्यास आता तो प्रॅक्टीकली अनुभवत होता.

हळूच आपल्या बोटांवर तेल घेत डाव्या हाताने पुच्ची खोलत तो उजव्या हाताचे बोट आत सारत होता जणू तो आता माझ्या पुच्चीला तेल मालीश करत होता. मध्ये मध्ये हळूच माझा पुच्चीदाणा अशा प्रकारे दाबत होता की उत्तेजनेने मी तळमळून उठत मादक सुस्कारे सोडत होते.

पुच्चीतून पाझरणाऱ्या पुच्चीरसाचा आणि तेलाचा तो चांगलाच वापर करत होता. असा पुच्ची मसाज रोज त्याच्याकडून अनुभवला तर काय मजा येईल याच विचारात मी होते. मध्येच आपला डावा हात वर करून माझे उभार दाबत तो उजव्या हाताचे मधले बोट माझ्या पुच्चीत घालून हलवत होता.

गेली बारा वर्षे मी जितके पाणी सोडले नव्हते तितके तो आज एका दिवसात काढणार असे मला वाटत होते. आमचा तेल मसाज चांगलाच रंगला होता. मी त्याच्या पुच्ची मसाजमुळे इतकी उत्तेजित झाली होती की मनात आले बस झाला त्याचा तो पुच्ची मसाज आता त्याच्या त्या एनाकोंडाला मसाज द्यायची वेळ आली होती.

मी हळूच त्याचा ताठर लंड पकडला तसे उत्तेजनेने तो विव्हळला. माझा पुच्ची मसाज थांबवत तो आता मी काय करतो ते पाहू लागला. मीही बेडवर उठून बसले अर्थात त्याच्या मदतीने कारण संपूर्ण अंग तेलाने चिकट झाले होते.

उठून बसल्यावर मी प्रथम त्याचे ऑईल घेत त्याच्या कंडोम लपेटलेल्या लिंगावर ओतले. नंतर कंडोमवरच मी हळुवारपणे तेल पसरवत त्याच्या लिंगाला मसाज करू लागली. तोही आपले दोन्ही हात आपल्या कमरेवर ठेवत मादक सुस्कारे सोडत लिंग मसाज एन्जॉय करत होता.

लंडाला मसाज करता करता मी खाली त्याच्या गोट्यांवरही तेल चोळत होते. चोळता चोळता त्याच्या गोट्या दाबल्या की उत्तेजनेने तो “आहऽऽ आहऽऽ हायऽऽ” असे सुस्कारे सोडत होता. लिंगाबरोबर मी त्याच्या मांड्यांनाही मसाज देत होती.

एकदम तन्मयतेने मी त्याच्या लिंगाला हाताने चोळत होती. असे करताना माझी नजर त्याच्या लिंगावर होती पण मध्येच मी त्याचा लंड चोळताना त्याच्याकडे पाहिले आणि आमची नजरानजर झाली तसे आवेगाने त्याने आपला चेहरा माझ्या दिशेने झुकवत माझ्या ओठांवर ओठ टेकवले.

हळूच माझ्या ओठांमध्ये त्याने आपली जीभ सारली तसे मी ती अलगद ओठांच्या कात्रीत पकडत चोखू लागली. तसे करताना खाली मात्र मी त्याचे लिंग चोळतच होती. दोन्ही काम माझे एकाच वेळी सुरू होते. साहेबही चान्स उठवत माझे स्तन दाबत होते.

त्या चुंबनाने मात्र मी इतकी उत्तेजित झाले की ज्यावेळी आमचे ओठ एकमेकांपासून विलग झाले त्यावेळी मी प्रथम त्याच्या लंडावर असलेले कंडोमचे आवरण काढून टाकले. आता त्याचा कंडोम विरहित लंड मी हाताने चोळू लागले. मला तसे करताना प्रचंड एक्साईटमेंट जाणवत होती.

चोळत चोळत मी माझ्या मांड्या फाकवत माझ्या डाव्या हाताचे मधले बोट पुच्चीत घालून त्याचा लंड चोळत असताना माझी पुच्चीही चोळू लागले. मनातल्या मनात मात्र मला आता राहवत नव्हते. इतका वेळ चाललेला उंदीर मांजराचा खेळ आता थांबवायची वेळ आली होती.

तेल लावून लावून मी त्याच्या लंडाला चांगलेच मालीश केले होते आणि त्यामुळे तो चांगलाच चिकट झाला होता. माझी पुच्चीही त्याने केलेल्या तेल मालिशने आणि पाझरणाऱ्या पुच्चीरसामुळे चांगलीच ओली झाली होती. मनोमन ती सुवर्ण वेळ जवळ आल्याची चाहुल लागली होती.

चोळता चोळता एकदा शेवटचे मी डोळे बंद करून काल रात्रीपासून माझ्या आणि रवीमध्ये ज्या घटना घडल्या त्या आठवल्या. आई मुलात असे काही होणे हे आपल्या समाजात पाप समजले जाते असे असताना मी बिनधास्त मार्केटमध्ये मासेवाली समोर आणि नंतर राधेच्या दुकानात बिनधास्त आमचे सेक्स एडवेंचर एंजॉय केले होते.

जी काही कमी राहिली होती ती रवीने त्या खाडीच्या जवळच्या जंगलात माझी पुच्ची चोखून पूर्ण केली होती. प्रत्येक वेळी स्पेशली राधेच्या दुकानात आणि त्या खाडीजवळ जंगलात रवीला मला झवण्याचा चांगला चान्स होता पण त्याने माझे मन राखत मला हवे त्याच कलेने मला सुखावले होते.

घरी आल्यावरही मी त्याला रोखल्यावर तो थांबला होता. साडीवाली अंजू घरात असताना मी त्याचा लंड केवळ चोखला नव्हता तर त्याचे अमृतही प्राशन केले होते. आता शेवटी त्याचा तो अजस्त्र एनाकोंडा माझ्या पुच्चीत घ्यायची वेळ आली होती. हे पाप आहे किंवा आपण करतो ते काही गैर आहे ही भावना मनातून केव्हाच निघून गेली होती.

आताही डोळे बंद करून मी माझ्या मनाची तयारी केली आणि डोळे उघडत मादक नजरेने रवीकडे पाहिले. तोही माझ्याकडेच मी डोळे बंद करून लंड चोळता चोळता नक्की कशाचा विचार करतेय हे उत्सुकतेने पाहत होता.

माझी आणि त्याची नजरानजर होताच मी आवेगाने त्याच्या ओठांवर ओठ टेकवून एक पॅशनेट किस घेतले. ओठ विलग होताच मी हळूच त्याच्या कानाकडे माझे ओठ नेत त्याच्या कानात म्हटले,

“राजा आता मला सहन होत नाही रे. भरपूर झाला आपला खेळ. आता खरा खेळ खेळू.”

असे म्हणत मी हळूच त्याचा कान चावला तसे त्याचे संपूर्ण अंग त्या उत्तेजनेने थरारले.

मला बेडवर नीटपणे बसवत त्याने माझ्या मांड्या फाकवल्या. आता माझे दोन्ही पाय हवेत त्याने पकडले होते. मी दोन्ही हातांनी त्याला आपली पुच्ची खोलून देत त्याला इशारा केला. तसे लगेच त्याने आपला ताठर एनाकोंडा माझ्या पुच्चीच्या जवळ आणला.

जसे त्याच्या सुपाड्याचा स्पर्श माझ्या तहानलेल्या योनीला झाला तसे त्या सुवर्ण स्पर्शाने आम्हा दोघा मायलेकांचे शरीर वि‍जेचा शॉक लागल्याप्रमाणे थरथरले. आम्हा दोघांची नजरानजर झाली आणि मी गोड लाजून रवीला माझी मूक संमती कळवली. मग काय देरी होती रवी हळूहळू आपला तो जाडजूड एनाकोंडा माझ्या पुच्चीत हळुवार घुसवू लागला.

एका तपानंतर माझी लिंगाच्या त्या राकट स्पर्शासाठी आतुरलेली पुच्ची जस जसा त्या लिंगाचा स्पर्श पुच्चीत खोलवर जाणवत होता तस तशी सुखावत होती. माझी छकुली त्याच्या एनाकोंडाला आपल्यात सामावून घेत होती.

बऱ्याच वर्षानंतर इतका जाडजूड लंड आत गेल्याने पुच्चीच्या भिंती त्याच्या ताठ जाडजूड लंडाला जखडून ठेवत होत्या. त्या घर्षणाने त्याला मात्र भरपूर मजा येत होती वाटते कारण ते त्याच्या चेहऱ्यावरून स्पष्ट दिसत होते.

आता त्याने आपले सगळे लक्ष माझ्या पुच्चीत आपला लंड घुसवण्यावर केंद्रित केले होते. तसे मध्ये मध्ये तो माझ्याकडे पाहत होता. मीही “आहऽऽ ऊऊऊऊऽऽ आउचऽऽ आईऽऽ गंऽ” असे मादक सुस्कारे देत त्याच्या उत्तेजनेला प्रोत्साहन देत होती.

जवळ जवळ पावभर लंड त्याने आत घुसवला आणि तो काही क्षण थांबला. मलाही त्याचे आश्चर्य वाटले आणि मी त्याच्याकडे पाहिले पण त्याचे लक्ष माझ्याकडे नव्हते तर आपल्या त्या पहिल्या वाहिल्या संभोग सुखाकडे होते.

क्षणभर मला वाटले की उत्तेजनेने भरात पहिलाच संभोग असल्याने साहेब गळणार तर नाही ना. मी माझ्या विचारांच्या तंद्रीत असताना रवी माझ्या पुच्चीतून आपला लंड बाहेर काढत असल्याचे जाणवले. माझी भीती खरेच सत्यात येतेय की काय असे मला वाटले.

मी संमिश्र भावनांनी त्याच्याकडे पाहिले तर मेला जणू माझ्या मनातल्या भावना वाचून माझ्याकडे पाहत गालातल्या गालात हसत होता. आपला संपूर्ण लंड बाहेर काढून माझ्याकडे पाहत त्याने आपला चेहरा झुकवत माझ्या ओठांवर ओठ टेकवले.

एकतर माझ्या तहानलेल्या योनीत लंड थोडा फार घुसवून त्याने तिला चेतवले होते आणि आता लंड बाहेर काढून तो मला किस करत होता. रागाने मी त्याला प्रतिसाद न देता माझे ओठ घट्ट बंद केले पण हार न मानता तो जीभ बाहेर काढून मा‍झ्या ओठांवरून फिरवत मला ओठ खोलायला मजबूर करू लागला.

नक्की त्याचे काय चालले होते त्यालाच माहीत पण त्याच्या ओठांत स्पेशली त्याच्या जिभेत अशी काही जादू होती की त्याने मला माझे ओठ खोलायला मजबूर केलेच. मी त्याची जीभ ओठांच्या कात्रीत पकडून रागाने चोखू लागली तसे अचानक मेल्याने माझ्या पुच्चीवर अंदाजाने आपला लंड टेकवला.

मीही हाताने त्याचा लंड पकडत त्याला योग्य ती दिशा लावली आणि पुढच्याच क्षणी पूर्ण फोर्सने त्याने असा काही दणका देत आपला लंड माझ्या पुच्चीत घुसवला की त्या वेदना माझ्या मस्तकापर्यंत भिनल्या.

त्याची जीभ चोखण्याचे सोडून मी इतक्या जोरात किंचाळली की नक्कीच आजूबाजूच्या रूममध्ये आवाज गेला असावा. तसे नशीब त्याने मला आपली जीभ चोखण्यात गुंतवून ठेवले होते नाहीतर मी किती जोरात किंचाळले असते काय माहिती!

वेदनेने माझ्या डोळ्यांतून दोन तीन थेंब अश्रु टपकले तसे आपल्या चेहर्‍यावर ‘सॉरी’ असल्याचे भाव आणत त्याने हळूच ओठांनी माझे अश्रु पिले. आपला अल्मोस्ट पूर्ण लंड त्याने एका दणक्यात माझ्या पुच्चीत घुसवला होता.

आयुष्यात पहिल्यांदा इतका अजस्त्र लंड मी आत घेतला होता तरी बरे मला डील्डो आत घालून हलवायची सवय होती नाहीतर त्या एनाकोंडाने माझी पुच्चीच फाडून टाकली असती. मला रिलॅक्स व्हायला थोडा फार वेळ देत तो मी नॉर्मल होण्याची वाट पाहत होता तसे मी रागाने त्याच्यावर ओरडत म्हटले,

“नालायका असे माझ्याकडे बघत हसतोस काय? तुझ्या लवड्याला आत काय नजारा पहायला घुसवलेस आहे काय? मेल्या कुटून काढ माझ्या पुच्चीला. तुझ्या आईच्या पुच्चीला. तू या जगात ज्या बीळातून आलास त्या बीळाला तुझी गरज आहे. चांगले झव मला. चांगले कुटून काढ मला. झव मला.”

एकतर माझ्या पुच्चीत इतक्या जोराने दणका दिल्याने वेदनांचा आगडोंब उसळला होता आणि वर रवी लंड आतबाहेर करायचे सोडून माझ्याकडे पाहत बसला होता म्हणून माझा राग उफाळून आला होता.

विल यु बी माय वेलेंटाइन?

"अरे रवी उठ ना रे. तुला अभ्यास नाही का करायचा. आज रविवार आहे म्हणून काय झाले? एकतर रात्रभर अभ्यासाच्या नावाखाली नको ते चाळे करत असतोस आणि आता आडवा पडला आहेस." मी आंघोळ करून झाल्यावर अंगाभोवती टॉवेल लपेटत रवीच्या रूमवर नॉक करत त्याला उठवत होते. तसे मला आतून वैतागून...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : २

उठल्यावर आवाज देऊनही पाणी भरायला साहेब उठले नव्हते आणि आता माझ्यासमोर आपली गोरीपान गांड दाखवत लोळत पडला होता. त्याची गांड पाहताच माझ्या डोळ्यासमोर मात्र त्याच्या त्या एनाकोंडाचे चित्र फिरू लागले होते. आपल्या मनातील ते पापी विचार बाजूला करण्यासाठी मी रवीच्या बेडच्या...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ३

मी त्याच्या बाईकवर फार क्वचित बसत असे. खरे तर मला त्याचे बाईक चालवणे पसंत नव्हते. आजकाल होणार्‍या अपघातांमुळे मी त्याला बाईक घेऊन देण्याच्या विरोधात होते पण त्याने हातपाय पडत मला बाईक घेऊन द्यायला लावलीच होती. असे असले तरी मी क्वचित त्याच्याबरोबर बाईकवर फिरत असे....

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ४

मी मोबाईलवर बोलत रूममधून बाहेर आले तर रवी गुपचूप ऑम्लेट बनवत होता. माझे बोलणे आटपेपर्यंत त्याने नाश्ता तयार करून डायनिंग टेबलवर ठेवला होता आणि माझी वाट पाहत होता. माझी आणि त्याची नजरानजर होताच त्याने लाजेने मान खाली घातली. नुकते कुठे नॉर्मल झालेले आमचे नाते परत तणावा...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ५

मार्केटमध्ये बाईक स्टॅन्डवर आपली बाईक लावत रवी आणि मी बाईकवरून उतरलो. आजूबाजूला असणाऱ्या पुरुषांच्या आणि स्त्रियांच्याही नजरा आमच्यावरच खिळल्या होत्या. स्पेशली माझ्यावर कारण माझ्या त्या ब्लॅक पदराआड बरेच काही दिसत होते. तसेच दोन तीन गुजराती भाभ्यांची नजर मात्र रवीच्या...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ६

रविवारी सकाळी हॉटेलच्या एका कोपर्‍यात बसून मी फुट मसाज देत होते आणि कोणाला तर माझ्या पोटच्या पोराला. काय एक्सायटिंग अनुभव होता. त्याच्या नग्न लंडाला माझ्या पायाचा डायरेक्ट स्पर्श होत असल्याने रवीही खाता खाता दबक्या आवाजात गुरगुरत मादक सुस्कारे सोडत होता. हे सर्व...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ७

नुकतेच आम्ही दोघे गळलो असल्याने मला आमचे ते सेक्स एडवेंचर तेवढ्यात संपवायची इच्छा नव्हती. म्हणूनच मी अचानक डोक्‍यात आलेला प्लॅन सत्यात उतरवण्यासाठी रवीला म्हणाले, "नाही रे अजून मला एक दोन ब्रा आणि पॅन्टीचे जोड घ्यायचे आहेत. इथे माझ्या मैत्रिणीचे एक दुकान आहे. आपण तिथे...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ८

रवी बोलून गेला पण नंतर आपण काय बोललो हे जाणून त्याने आपली जीभ चावली. मी मात्र हसत 'कसा चोर पकडला गेला' असे भाव चेहर्‍यावर आणत रवीला विचारले, "अरे पण त्या ब्रा तर चोराकडे होत्या. त्या तुझ्याकडे कधी आल्या. तूच तर तो चोर नाही ना?" "छे छे!! मी असे काही करीन का?" तो सारवा...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ९

त्याच्या ह्या समजूतदार बोलण्याने मला त्याचा अभिमान वाटला आणि माझी अगोदरच चौडी छाती अजूनच फुलून आली. त्याच्यासमोर गिरकी मारत मादकपणे माझे नितंब हलवत मी त्याला चेतवत विचारले, "मी ठीक तरी दिसतेय ना रे ब्रा पॅन्टीत?" "मम्मी ठीक? यु आर लुकिंग ऑसम!! तू इतकी सेक्सी दिसते...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १०

अरूंद वाटेमधून चालवत तो मला एका जागी घेऊन गेला. आम्ही राहत होतो तिथून काही अंतरावर एक खाडी होती. खाडी असली तरी खाडीला असोसिएट असलेला घाण वास तिथे नव्हता त्यामुळे लोकांचा सकाळ संध्याकाळ फिरण्यासाठी तो आवडता स्पॉट होता. तिथे मी काही वेळा आली होती पण रवी ज्या जागी घेऊन...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ११

त्याची ही आयडीया मलाही आवडली कारण त्यात जास्त नट्टापट्टा करण्याची गरज नव्हती. हे कपडे काढून केवळ एक सेट चूस करून घालायचा होता. म्हणून मी होकार देत म्हटले, "ठीक आहे पण तू काही नालायकपणा करायचा नाही." "ओके मम्मी. नाही करणार." तो मला आश्वस्त करत म्हणाला. तसे मी त्याला...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १२

आता माझ्या डोक्यात प्रकाश पडला होता. राधिकाने मला आणि रवीला सेम लाल कलरचा सेट अशासाठी गिफ्ट केला की आम्ही हा अनोखा इनरवेअर लंच एंजॉय करावा पण यात तिचा फायदा काय होता ते मला समजत नव्हते. "काय गं मम्मी परत तू आपल्या तंद्रीत हरवलीस. इतका कसला विचार करते आहेस गं?" रवीने...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १३

त्या साडी लपेटलेल्या अवस्थेतच मी झोपायचा प्रयत्न केला पण चार वाजून गेले होते आणि नुकताच चहा प्यायल्याने मला काही झोप आली नाही. अर्धा पाऊण तास बेड वर तळमळल्यावर मी बाहेर हॉलमध्ये आले तसे रवीने विचारले, "काय गं काय झाले झोपली नाहीस ते?" "नाही रे झोप येत नाहीय. आता पाच...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १४

मला आता त्याला तशा प्रकारे तरसवण्यात मजा वाटत होती. मी अशा प्रकारे त्याला तरसवत होते की ती म्हण आहे ना की 'सौ चुहे खाके बिल्ली चली हज को,' ती मला त्यावेळी बरोबर लागू पडत होती. "मम्मी जस्ट ब्रा तर काढायची आहे." तो आता काकुळतीला येत म्हणाला. "मला माहिती आहे पण माझे मन...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १६

आयुष्यात पहिल्यांदा मी इतके घाणेरडे शब्द वापरले होते. माझ्या ह्या बोलण्याचा मात्र त्याच्यावर चांगलाच परिणाम झाला होता. हळुवारपणे माझ्या बीळातून आपल्या एनाकोंडाला अर्धवट बाहेर काढत त्याने परत एक जोराचा दणका देत त्याला आत घुसवले. त्या दणक्याने परत वेदनेची एक सणक माझ्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!