विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ६

रविवारी सकाळी हॉटेलच्या एका कोपर्‍यात बसून मी फुट मसाज देत होते आणि कोणाला तर माझ्या पोटच्या पोराला. काय एक्सायटिंग अनुभव होता. त्याच्या नग्न लंडाला माझ्या पायाचा डायरेक्ट स्पर्श होत असल्याने रवीही खाता खाता दबक्या आवाजात गुरगुरत मादक सुस्कारे सोडत होता. हे सर्व करताना आमची वायफळ बडबड सुरू होतीच आणि त्यामुळे कोणाला आम्ही टेबल खाली असे काही करत असू याचा संशय येत नव्हता.

त्याच्या त्या हातभर लांब लंडावर मी एका सराईत प्रमाणे पाय फिरवून त्याला मसाज देत होती. आयुष्यातील पहिलाच अनुभव होता आणि जे सुचेल त्या प्रमाणे मी त्याला फुट मसाज देत होती. मी पाहलेल्या पोर्न क्लिपमधील फुट मसाज आठवण्याचा प्रयत्न करत त्याच्या लंडावर मुळापासून सुपाड्यापर्यंत पाय फिरवत होते तर मध्येच माझ्या अंगठ्याच्या कात्रीत पकडून वरखाली पाय फिरवत होते.

आता त्याच्या लंडाची जाडी इतकी जास्त होती की ती माझ्या अंगठ्याच्या कात्रीत येत नव्हती पण मी तसे केल्याने तोही चित्कारत होता. मध्येच त्याच्या सुपाड्यावर अंगठा पोचला की अंगठ्याला त्याच्या प्री-कमचा स्पर्श झाला की मी तो थेंब अंगठ्यावर झेलत आजूबाजूला सुपाड्याभोवती फिरवत होते. ते करताना माझ्या पुच्चीलाही जाम पाणी सुटले होते.

शेवटी आमच्या डिशमधील भजी संपली तसे मी पाय पाठी घेत वेटरला बिल आणायला सांगितले. अचानक मी फुट मसाज थांबवल्याने रवी थोडासा नाराज झाला पण जवळ जवळ पंधरा मिनिटे आम्ही हॉटेलमध्ये आमचे सेक्स एडवेंचर एंजॉय करत होतो. एकदा बाहेर काढलेला ताठ एनाकोंडा परत आपल्या शॉर्टमध्ये घुसवताना रवीला मात्र भरपूर कष्ट पडले.

कसाबसा त्याने तो आत कोंबला पण आता तो बाजूला न पसरता त्याने शॉर्टमध्ये आपला तंबू तयार केला होता. उगाच त्याच्या शॉर्ट मधील तो भला मोठा तंबू पाहून कोणाला संशय यायला नको होता. माझ्या पाठीमागे चालत तो आपला तंबू लपवायचा प्रयत्न करत होता पण उठताना त्या वेटरच्या लक्षात तो तंबू आलाच.

लगबगीने हॉटेलच्या काउंटरवर बिल देत आम्ही तिथून निघालो. बाहेर पडताच नुकत्याच केलेल्या फुट मसाजमुळे मी प्रचंड उत्तेजित झाले होती आणि न राहवून कोणी बघत नाही हे पाहत मी माझ्या साडीवरून पुच्चीला दाबले होते.

“अगं आपण मगाशी त्या दुकानातून चिकन मसाला घेतलाच नाही. सगळे घेतले आणि तेच विसरलो. तसेच घरात मालवणी मसालाही संपलाय. विसरलीस का?”

रवीने अचानक करून दिलेल्या आठवणीमुळे आम्ही मार्केटमध्ये थोड्या अंतरावर एका चिंचोळ्या गल्लीत असलेल्या मालवणी मसाल्याच्या दुकानात शिरलो. तसे त्या दुकानात सर्व काही भेटायचे पण खणखणीत मालवणी मसाल्यासाठी ते दुकान फ़ेमस होते.

ते दुकान म्हणजे एक जुन्या पद्धतीचे कौलारू घर होते आणि आत असलेल्या तांदूळ आणि गव्हाच्या उंच गोण्यांमध्ये गल्ल्यावर बसलेला छोटा मुलगा दिसतही नव्हता. त्या दुकानाचा मालक कुठे बाजूलाच गेला होता आणि तात्पुरते तो लहान मुलगा गल्ल्यावर बसला होता.

नशीबाने दुकानात कोणी नव्हते. मी त्या लहान मुलाला मला काय हवे ते सांगितले तसे त्याने अर्धा किलोचे मालवणी मसाल्याचे पाकीट मला लगेच काढून दिले पण चिकन मसाला शोधायला त्याला थोडे कष्ट पडले तसे मी त्याला चिकन मसाला कुठे असेल हे सांगत मदत करू लागली.

दुकानात कोणी नाही हे पाहून रवीने एव्हाना आपला तंबू माझ्या गांडीवर जोरजोरात घासायला सुरवात केली होती. मीही त्या मुलाला मदत करता करता त्या गोण्यांच्या आड रवी माझ्या गांडीवर घासत असलेल्या लंडाचाही राकट स्पर्श अनुभवत होते. मध्येच न राहवून मी माझा उजवा हात पुच्चीवर दाबला आणि ते पाहताच रवीने हळूच आपला उजवा हात माझ्या परकराच्या आत घुसवला.

परकराच्या आत पॅन्टीवरून त्याने माझे भोक अंदाजाने शोधून काढत आपले मधले बोट त्यात घुसवले. जरी मध्ये पॅन्टीच्या कपड्याचे आवरण होते तरी रवीने या सर्व गोष्टी इतक्या घाईत केल्या होत्या की मला सावरायला व त्याला रोखायला वेळच मिळाला नाही.

“आईऽऽ गं हाय रेऽऽ” करत माझ्या तोंडातून मादक सुस्कारा निघाला तसे त्या लहान मुलानेही दचकून पाठीमागे मा‍झ्या दिशेने पाहिले पण त्याला त्या गोण्यांच्या उंचीत माझा मुलगा माझ्या पुच्चीत बोट घालतोय हे कसे दिसणार होते.

मी त्याला स्माईल देत काही झाले नाही असे भासवत चिकन मसाला शोधायला सांगितले. तोपर्यंत रवीने बोटाच्या चिमटीत माझ्या पॅन्टीचा भाग बाजूला करत आपले मधले बोट डायरेक्ट माझ्या पुच्चीत घुसवले होते.

इतक्या वर्षानंतर त्याच्या बोटाच्या पुरुषी स्पर्शाने माझी पुच्ची आवेगाने पाझरू लागली होती आणि मी मा‍झ्या तोंडावर रूमाल ठेवत माझी उत्तेजना सुस्कार्‍या वाटे बाहेर पडू नये याची काळजी घेतली. जबरदस्तीनेच मी त्याला त्याचा हात बाहेर काढायला लावला. नशीबाने त्या मुलाला चिकन मसाला सापडला आणि मी त्याला पैसे देत दुकानातून बाहेर पडले.

“नालायका काय करत होतास? थोडा कंट्रोल ठेव.”

असे मी रवीला दुकानातून बाहेर पडत बजावताच तो हसू लागला आणि माझ्याकडे बघत म्हणाला,

“वाहऽऽ वा!! याला म्हणतात उलटा चोर कोतवाल को डाटे!”

त्याच्या या वाक्याचा अर्थ मला समजला आणि मीही त्याच्या हसण्यात सामिल झाली. इतका वेळ मी पब्लिकली त्याच्या लिंगावर आपली गांड घासत होती. हॉटेलमध्ये तर त्याला फुट मसाजही दिला होता आणि आता त्याला मी कंट्रोल ठेवण्याचा सल्ला देत होते.

हसता हसता आजूबाजूला कोणी पाहत नाही असे पाहून मी हळूच त्याचा तंबू शॉर्टवरून दाबला तसे “आईऽऽ गं आउचऽऽ” असे म्हणत तो बाजूला असलेल्या पडक्या इमारतीत घुसला. आत जायच्या अगोदर माझ्या हातात घाईघाईने पिशव्या देत रवी म्हणाला,

“मम्मी मी आलोच हा.”

मला तो आत का चाललाय याचा अंदाज आला होता पण उगाच त्याला थांबवत मी विचारले,

“का रे? कुठे चालला आहेस??”

“काही नाही गं, छोटा भाऊ रडतोय त्याला शांत करायला हवे.”

असे म्हणत तो धावतच त्या बिल्डींगमध्ये शिरला आणि खाली ग्राउंड फ्लोअरवर न घुसता थेट पहिल्या माळ्यावर गेला.

तो नक्की कशासाठी गेला हे मला त्याने हिंट देऊन सांगितलेच होते. आता इतका वेळ मी जर त्याच्या लंडाला मसाज देणार आणि तोही पायाने मग तो एक्साईट होणारच होता आणि त्यात भर म्हणून मी नुकतेच त्याचा लंड भर बाजारात कोणी पाहत नाही हे पाहून दाबल्याने ती एक्साईटमेंट शांत करणे त्याच्यासाठी जरुरीचे होते. कदाचित घरी जाईपर्यंत तो वाटेतच गळला असता म्हणून त्याने सेफ ऑप्शन चूस केले होते.

इतका वेळ उत्तेजनेने तो गळला कसे नाही याचे आश्चर्य मला वाटत होते. दुसरा तिसरा कोणी असता तर मासेवालीच्या समोरच शॉर्टमध्ये गळला असता पण माझ्या रवीचा स्टॅमिना जबरदस्त होता. तरी तोही एक पुरुष होता आणि कुठे तरी त्याच्या कामभावनांचाही कडेलोट झाला होता म्हणूनच तो त्या पडक्या इमारतीत शिरला होता.

तसे त्या पडक्या इमारतीकडे कोणी फिरकत नसे. त्यामुळे लंड गाळताना त्याला कोणी बघणारही नव्हते ना त्याला डिस्टर्बही करणार नव्हते पण मी मात्र तर पाहू शकत होते. हा विचार मनात येताच मला सकाळी त्याच्या लिंगातून बाहेर पडणारी वीर्याची पिचकारी आठवली आणि आजूबाजूला पाहत मी रवी गेला त्या दिशेने पहिल्या माळ्यावर गेली.

वर आता तो कुठल्या रूममध्ये होता हे मला शोधावे लागणार होते पण ते मला लवकर करणे जरुरीचे होते कारण तो इमारतीत शिरून तीन चार मिनिटे तर झालीच होती आणि तोपर्यंत त्याचे काम आटपले असते तर मला दिसणारा शो संपणार होता.

डोळे बंद करत मी अक्कड बक्कड करत एका रूमवर हात ठेवला आणि पटकन त्या रूममध्ये शिरली. आतल्या रूममध्ये रवी नव्हता पण आत असणाऱ्या आणखी एका रूममधून मात्र मला दबक्या आवाजातील त्याच्या हुंकाराचा आवाज येत होता. याचाच अर्थ मी बरोबर होते.

हातातल्या पिशव्या बाजूला ठेवत मी समोरच्या रूमचा दरवाजा उघडला. समोर माझ्या अंदाजाप्रमाणे हे साहेब शॉर्ट खाली करून आपला लंड हलवत होते. अचानक कोण आले हे पाहण्यासाठी त्याने घाबरून मान वर केली.

समोर मला पाहताच तो थोडा रिलॅक्स झाला पण त्याच्या हातभट्‍टीचा मात्र स्पीड वाढला. कदाचित तो गळणार असावा नाहीतर मला आपल्या आईला समोर पाहून त्याची उत्तेजना वाढली असावी.

अचानक माझ्या मनात काय आले कोणास ठाऊक त्याच्या समोर जात मी बाजूला पडलेला पेपर खाली अंथरत त्यावर गुडघ्यांवर बसली आणि तोंडाचा आ वासला. मला आता माझ्या मुलाचे वीर्य प्यायचे होते. त्याची चव चाखायची होती पण त्याच वेळी माझी साडी खराब होणार नाही याची काळजी घेत मी माझ्या गुडघ्यांखाली पेपर अंथरला होता.

मला अशा प्रकारे तोंड उघडून बसलेले पाहताच रवीला माझा इशारा समजला. मा‍झ्या ओठांवर आपल्या लंडाचा जाडजूड सुपाडा टेकवत तो जोरजोरात हाताची मूठ वरखाली करू लागला. मा‍झ्या ओठांच्या मुलायम स्पर्शाने जसे मी उत्तेजित झाले होते तसे तोही उत्तेजित झाला आणि त्याचा नागोबा जोरजोरात फूत्कार सोडत वीर्याच्या पिचकाऱ्या माझ्या तहानलेल्या तोंडात सोडू लागला.

एक दोन अशा एका मागोमाग किती पिचकाऱ्या आत गेल्या मला कळले नाही पण त्याचे गळणे थांबताच मी घशात साठवलेले त्याचे वीर्य हळहळू गिळले. ती खारट तुरट चव मला भरपूर आवडली. सर्व वीर्य गिळताच त्याच्या लिंगमुखावर चमकणारा शेवटचा थेंब पाहल्यावर मी पुढे होत माझी जीभ बाहेर काढून तो थेंब अलगद झेलला आणि गिळलाही.

वीर्य प्राशनाचा प्रोग्राम संपताच मी उठले. रवी ही आपली फ्रेंची वर चढवू लागला. त्या वेळी मला मगाशी त्या मासेवालीने टाकलेल्या पाण्याने ओली झालेली त्याची फ्रेंची दिसली. तसे मी त्याला थांबवत म्हणाली,

“रवी किती ओली झालीय तुझी फ्रेंची. काढ ती ओले कपडे घालणे बरे नव्हे.”

पहिल्यांदाच नग्नावस्थेत असताना आमच्यात संभाषण होत होते.

“मम्मी आता घरी तर जायचेय. घरी जाऊन बदलतो. आता कुठे काढू?”

“ते काही नाही. ती भरपूर ओली झालेय काढ ती.” मी आपल्या मतावर ठाम राहत म्हणाले.

“मम्मी पण आत काय घालू? हा तापला तर ह्याला शांत ठेवायला अंडरवेअर कामी येते.” तो आपल्या शांत पहुडलेल्या लिंगाकडे बोट करत म्हणाला.

“त्याच्यासाठी मी आहे ना त्याला शांत करायला. मी तुला सांगितले होते ना की बाजारात रडायला लागला तर मी आहे ना त्याचे अश्रु पुसायला आणि मी आले. मग घाबरतोस का?”

“मम्मी इथे या एकांतात ठीक आहे पण बाहेर जर हा उठला तर ह्याला कंट्रोल करणे मुश्किल आहे. तू पाहिले आहेस”

“ओके असे असेल तर तू ही चड्डी घाल.”

असे म्हणत मी माझी साडी आणि परकर वर करत एका झटक्यात माझी चड्डी काढली आणि त्याच्या दिशेने भिरकावली. मी असे काही करेन असे त्याला वाटले नव्हते. आश्चर्याने माझ्याकडे पाहत असताना त्याने मी भिरकावलेली चड्डी अलगद झेलली.

माझ्या चड्डीवर देखील पुच्चीकडल्या भागावर चांगलेच ओले डाग पडले होते. नालायकाने प्रथम माझी चड्डी नाकाकडे नेत तिच्या पुच्चीकडल्या भागाचा डोळे बंद करून मन भरेपर्यंत वास घेतला. डोळे उघडत त्याने शॉर्ट काढत माझी चड्डी घातली. त्या छोट्या चड्डीत त्याचा नॉर्मल लंडही जेमतेम मावत होता. ते पाहून मला हसू आले.

माझ्याकडे दुर्लक्ष करत त्याने आपली शॉर्ट घातली आणि आम्ही बाहेरच्या रूममध्ये येत आपल्या पिशव्या उचलल्या. जिन्यावरून खाली येताना आम्ही एकमेकांना इशारा करत नॉर्मल राहायला सांगितले. आम्ही थोडे दूर एका मॉल जवळ आलो आणि आम्ही दाबून ठेवलेल्या हास्याचा एकच स्फोट झाला. हसता हसता रवीने विचारले,

“मम्मी आता निघायचे ना?”

विल यु बी माय वेलेंटाइन?

"अरे रवी उठ ना रे. तुला अभ्यास नाही का करायचा. आज रविवार आहे म्हणून काय झाले? एकतर रात्रभर अभ्यासाच्या नावाखाली नको ते चाळे करत असतोस आणि आता आडवा पडला आहेस." मी आंघोळ करून झाल्यावर अंगाभोवती टॉवेल लपेटत रवीच्या रूमवर नॉक करत त्याला उठवत होते. तसे मला आतून वैतागून...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : २

उठल्यावर आवाज देऊनही पाणी भरायला साहेब उठले नव्हते आणि आता माझ्यासमोर आपली गोरीपान गांड दाखवत लोळत पडला होता. त्याची गांड पाहताच माझ्या डोळ्यासमोर मात्र त्याच्या त्या एनाकोंडाचे चित्र फिरू लागले होते. आपल्या मनातील ते पापी विचार बाजूला करण्यासाठी मी रवीच्या बेडच्या...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ३

मी त्याच्या बाईकवर फार क्वचित बसत असे. खरे तर मला त्याचे बाईक चालवणे पसंत नव्हते. आजकाल होणार्‍या अपघातांमुळे मी त्याला बाईक घेऊन देण्याच्या विरोधात होते पण त्याने हातपाय पडत मला बाईक घेऊन द्यायला लावलीच होती. असे असले तरी मी क्वचित त्याच्याबरोबर बाईकवर फिरत असे....

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ४

मी मोबाईलवर बोलत रूममधून बाहेर आले तर रवी गुपचूप ऑम्लेट बनवत होता. माझे बोलणे आटपेपर्यंत त्याने नाश्ता तयार करून डायनिंग टेबलवर ठेवला होता आणि माझी वाट पाहत होता. माझी आणि त्याची नजरानजर होताच त्याने लाजेने मान खाली घातली. नुकते कुठे नॉर्मल झालेले आमचे नाते परत तणावा...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ५

मार्केटमध्ये बाईक स्टॅन्डवर आपली बाईक लावत रवी आणि मी बाईकवरून उतरलो. आजूबाजूला असणाऱ्या पुरुषांच्या आणि स्त्रियांच्याही नजरा आमच्यावरच खिळल्या होत्या. स्पेशली माझ्यावर कारण माझ्या त्या ब्लॅक पदराआड बरेच काही दिसत होते. तसेच दोन तीन गुजराती भाभ्यांची नजर मात्र रवीच्या...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ७

नुकतेच आम्ही दोघे गळलो असल्याने मला आमचे ते सेक्स एडवेंचर तेवढ्यात संपवायची इच्छा नव्हती. म्हणूनच मी अचानक डोक्‍यात आलेला प्लॅन सत्यात उतरवण्यासाठी रवीला म्हणाले, "नाही रे अजून मला एक दोन ब्रा आणि पॅन्टीचे जोड घ्यायचे आहेत. इथे माझ्या मैत्रिणीचे एक दुकान आहे. आपण तिथे...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ८

रवी बोलून गेला पण नंतर आपण काय बोललो हे जाणून त्याने आपली जीभ चावली. मी मात्र हसत 'कसा चोर पकडला गेला' असे भाव चेहर्‍यावर आणत रवीला विचारले, "अरे पण त्या ब्रा तर चोराकडे होत्या. त्या तुझ्याकडे कधी आल्या. तूच तर तो चोर नाही ना?" "छे छे!! मी असे काही करीन का?" तो सारवा...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ९

त्याच्या ह्या समजूतदार बोलण्याने मला त्याचा अभिमान वाटला आणि माझी अगोदरच चौडी छाती अजूनच फुलून आली. त्याच्यासमोर गिरकी मारत मादकपणे माझे नितंब हलवत मी त्याला चेतवत विचारले, "मी ठीक तरी दिसतेय ना रे ब्रा पॅन्टीत?" "मम्मी ठीक? यु आर लुकिंग ऑसम!! तू इतकी सेक्सी दिसते...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १०

अरूंद वाटेमधून चालवत तो मला एका जागी घेऊन गेला. आम्ही राहत होतो तिथून काही अंतरावर एक खाडी होती. खाडी असली तरी खाडीला असोसिएट असलेला घाण वास तिथे नव्हता त्यामुळे लोकांचा सकाळ संध्याकाळ फिरण्यासाठी तो आवडता स्पॉट होता. तिथे मी काही वेळा आली होती पण रवी ज्या जागी घेऊन...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ११

त्याची ही आयडीया मलाही आवडली कारण त्यात जास्त नट्टापट्टा करण्याची गरज नव्हती. हे कपडे काढून केवळ एक सेट चूस करून घालायचा होता. म्हणून मी होकार देत म्हटले, "ठीक आहे पण तू काही नालायकपणा करायचा नाही." "ओके मम्मी. नाही करणार." तो मला आश्वस्त करत म्हणाला. तसे मी त्याला...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १२

आता माझ्या डोक्यात प्रकाश पडला होता. राधिकाने मला आणि रवीला सेम लाल कलरचा सेट अशासाठी गिफ्ट केला की आम्ही हा अनोखा इनरवेअर लंच एंजॉय करावा पण यात तिचा फायदा काय होता ते मला समजत नव्हते. "काय गं मम्मी परत तू आपल्या तंद्रीत हरवलीस. इतका कसला विचार करते आहेस गं?" रवीने...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १३

त्या साडी लपेटलेल्या अवस्थेतच मी झोपायचा प्रयत्न केला पण चार वाजून गेले होते आणि नुकताच चहा प्यायल्याने मला काही झोप आली नाही. अर्धा पाऊण तास बेड वर तळमळल्यावर मी बाहेर हॉलमध्ये आले तसे रवीने विचारले, "काय गं काय झाले झोपली नाहीस ते?" "नाही रे झोप येत नाहीय. आता पाच...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १४

मला आता त्याला तशा प्रकारे तरसवण्यात मजा वाटत होती. मी अशा प्रकारे त्याला तरसवत होते की ती म्हण आहे ना की 'सौ चुहे खाके बिल्ली चली हज को,' ती मला त्यावेळी बरोबर लागू पडत होती. "मम्मी जस्ट ब्रा तर काढायची आहे." तो आता काकुळतीला येत म्हणाला. "मला माहिती आहे पण माझे मन...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १५

आमच्यातील हा उंदीर मांजराचा खेळ आणखी तीन चार वेळा चालला. प्रत्येक वेळी रवी माझ्याकडे पाहून माझ्या हातांचा पुच्चीभोवती केलेला पडदा दूर करण्याची मिनतवारी करत होता पण प्रत्येक वेळी मी हसून मान नकारार्थी हलवून त्याला तसे करू देत नव्हती. शेवटी त्याने नाराज होऊन माझ्याकडे...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १६

आयुष्यात पहिल्यांदा मी इतके घाणेरडे शब्द वापरले होते. माझ्या ह्या बोलण्याचा मात्र त्याच्यावर चांगलाच परिणाम झाला होता. हळुवारपणे माझ्या बीळातून आपल्या एनाकोंडाला अर्धवट बाहेर काढत त्याने परत एक जोराचा दणका देत त्याला आत घुसवले. त्या दणक्याने परत वेदनेची एक सणक माझ्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!